Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien rörande Radien 1 i Kungens kurva godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra detaljplanen för Radien 1. Sammanfattning Gällande detaljplan för fastigheten Radien 1 medger hotell- och restaurang ändamål och fastigheten är idag bebyggd med en byggnad som inrymmer ett hotell och en restaurang. Genom tillfälligt bygglov har det under en längre tid även bedrivits annan verksamhet på fastigheten; handel om 740 m2 BTA. Bygglovet har nu löpt ut och ett tillägg för att ändra detaljplanen måste göras för att permanenta användningen av den etablerade handelsverksamheten. Ett förslag till tillägg har tagits fram som innebär att handel om 740 m2 BTA tillåts, men inte att fastighetens exploateringsgrad utökas. Tillägget till detaljplanen görs med enkelt planförfarande och beslut antas av samhällsbyggnadsnämnden efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft.för att genomföra tillägget har ett förslag till exploateringsavtal tagits fram mellan Huddinge kommun och exploatören Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien. Exploateringsavtalet innebär att exploatören ska betala kronor i ersättning enligt utförd utredning för fördelning av kostnader för allmänna anläggningar i Kungens kurva. Denna ersättning går till en ramp som kommunen ska bygga i anslutning till fastigheten. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens kurva Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien rörande Radien 1 i Kungens kurva godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra detaljplanen för Radien 1. Sammanfattning Gällande detaljplan för fastigheten Radien 1 medger hotell- och restaurangändamål och fastigheten är idag bebyggd med en byggnad som inrymmer ett hotell och en restaurang. Genom tillfälligt bygglov har det under en längre tid även bedrivits annan verksamhet på fastigheten; handel om 740 m 2 BTA. Bygglovet har nu löpt ut och ett tillägg för att ändra detaljplanen måste göras för att permanenta användningen av den etablerade handelsverksamheten. Ett förslag till tillägg har tagits fram som innebär att handel om 740 m 2 BTA tillåts, men inte att fastighetens exploateringsgrad utökas. Tillägget till detaljplanen görs med enkelt planförfarande och beslut antas av samhällsbyggnadsnämnden efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft. För att genomföra tillägget har ett förslag till exploateringsavtal tagits fram mellan Huddinge kommun och exploatören Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien. Exploateringsavtalet innebär att exploatören ska betala kronor i ersättning enligt utförd utredning för fördelning av kostnader för allmänna anläggningar i Kungens kurva. Denna ersättning går till en ramp som kommunen ska bygga i anslutning till fastigheten. Beskrivning av ärendet Fastigheten Radien 1 ligger i Kungens kurva mellan Vårbergskroken, Ekgårdsvägen och Smistavägen och ägs av Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien. På fastigheten finns idag en större byggnad för hotell POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) och restaurang samt en parkeringsyta, i enlighet med gällande plan från 1975 som medger hotell- och restaurangändamål. På fastigheten bedrivs även verksamhet med butik och lager för sällanvaruhandel om 740 m² BTA med stöd av tillfälligt bygglov. Bygglovet har nu löpt ut och fastighetsägaren har begärt ändring av detaljplan för att permanenta användningen av den etablerade handelsverksamhet. Förslaget till tillägg till detaljplanen innebär att handel om 740 m 2 BTA (med undantag för livsmedel) tillåts, men inte att fastighetens exploateringsgrad utökas. Tillägget till detaljplanen görs med enkelt planförfarande och beslut antas av samhällsbyggnadsnämnden efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft, vilket bedöms kunna ske första kvartalet Fastigheten ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. Enligt samrådsförslaget illustreras markanvändningen som kontor/upplevelser/utbildning/viss handel för fastigheten. Med anledning av föreslaget tillägg till detaljplan har mark- och exploateringsavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar att exploatören ska betala kronor till kommunen i exploateringsbidrag för övergripande infrastrukturkostnader, vilket motsvarar kostnaden för en ramp i anslutning till fastigheten. Exploatörens andel av kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar har beräknats utifrån maximalt tillåten BTA-yta enligt förslag till tillägg till detaljplan och enligt fördelningsnyckel kopplad till användningen enligt förslaget till tillägg. I övrigt innehåller exploateringsavtalet sedvanliga villkor. För en mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1, samt förslaget till exploateringsavtal, bilaga 2. Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till exploateringsavtal med Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien godkänns.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat den 21 okt Bilaga 2: Exploateringsavtal Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien

5 PM SIDA 1 (5) DATUM DIARIENUMMER 21 okt 2014 KS-2014/ HANDLÄGGARE Sara Andersson Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien rörande fastigheten Radien 1 i Kungens kurva Sammanfattning Gällande detaljplan för fastigheten Radien 1 medger hotell- och restaurangändamål och fastigheten är idag bebyggd med en byggnad som inrymmer ett hotell och en restaurang. Genom tillfälligt bygglov har det under en längre tid även bedrivits annan verksamhet på fastigheten; handel om 740 m 2 BTA. Det tillfälliga bygglovet har löpt ut och fastighetsägaren har därmed inkommit med en begäran om ändring av detaljplan för att permanenta användningen av den handelsverksamhet som etablerats på fastigheten. Ett förslag till tillägg till detaljplan för fastigheten har därmed tagits fram som innebär tillägg av en planbestämmelse som medger handel, med undantag för livsmedel, om 740 m 2 BTA. Tillägget innebär inte någon utökning av fastighetens exploateringsgrad utan endast ändring av tillåten användning. För att genomföra tillägget har ett förslag till exploateringsavtal tagits fram mellan Huddinge kommun och exploatören Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien. Exploateringsavtalet innebär att exploatören ska betala kronor i ersättning för allmänna anläggningar enligt utförd utredning för fördelning av kostnader för allmänna anläggningar i Kungens kurva. Denna ersättning går till en ramp som kommunen ska bygga i anslutning till fastigheten. Med anledning av att tillägget till detaljplanen görs med enkelt planförfarande som därmed antas av samhällsbyggnadsnämnden inväntas antagande av tillägget tills exploateringsavtal vunnit laga kraft. Bakgrund Fastigheten Radien 1 ligger i Kungens kurva mellan Vårbergskroken, Ekgårdsvägen och Smistavägen (se figur 1) och ägs av Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 PM DATUM DIARIENUMMER 21 okt 2014 KS-2014/ SIDA 2 (5) Figur 1: Läge för fastigheten Radien 1. Gällande detaljplan (stadsplan) från 1975 för fastigheten medger hotell- och restaurangändamål vilket fastighetsägaren bedriver. Projektet initierades med anledning av att fastighetsägaren även bedriver annan verksamhet; butik och lager för sällanvaruhandel om 740 m 2 BTA med stöd av tillfälligt bygglov. Det tillfälliga bygglovet har löpt ut och fastighetsägaren har därmed inkommit med en begäran om ändring av detaljplan för att permanenta användningen av den verksamhet som etablerats på fastigheten. Föreslagen utökning av ändamål, att kunna bedriva annan verksamhet, butik och lager för sällanvaruhandel, inryms ej i gällande detaljplan varför tillägg till detaljplanen är nödvändigt för att kunna möjliggöra detta. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 31 maj 2012 att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att genom tillägg ändra detaljplan för fastigheten genom enkelt planförfarande. Förslag till tillägg har varit på ute på granskning under hösten Förslag till plankarta till tillägg se bilaga 2 i bilagt exploateringsavtal, bilaga 1. Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden

7 PM DATUM DIARIENUMMER 21 okt 2014 KS-2014/ SIDA 3 (5) Fastigheten Radien 1 ägs av Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien. På fastigheten finns idag en större byggnad för hotell och restaurang och en parkeringsyta. För fastigheten gäller en stadsplan som fastställdes (Kungens kurva del VI) som medger hotell- och restaurangändamål. Fastigheten ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. Enligt samrådsförslaget illustreras markanvändningen som kontor/upplevelser/utbildning/viss handel för fastigheten. I översiktsplan 2030 är Kungens kurva angett som en regional stadskärna och primärt utbyggnadsområde. Detaljplan Fastigheten Radien 1 omfattar m 2 och planområdet omfattar hela fastigheten (se röd begränsningslinje i figur 2). Figur 2: Karta över planområdet Radien 1. Röd begränsningslinje visar fastighetsgräns och planområdesgräns. Förslaget till tillägg till detaljplan innebär inte någon utökning av fastighetens exploateringsgrad i förhållande till gällande detaljplan utan endast ändring av tillåten användning. Ändringen föreslås bli att planbestämmelsen medger handel, med undantag för livsmedel, om 740 m 2 BTA. Exploateringsavtal

8 PM DATUM DIARIENUMMER 21 okt 2014 KS-2014/ SIDA 4 (5) Med anledning av föreslaget tillägg till detaljplan har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Avtalsförslaget biläggs, se bilaga 1. Enligt exploateringsavtalet bekostar exploatören andelar av kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar, vars nytta kan knytas till den aktuella förändringen av planbestämmelsen som medger handel. Kostnadsfördelningen sker i proportion till maximalt tillåten BTA-yta enligt förslag till tillägg till detaljplan och enligt fördelningsnyckel kopplad till användning enligt förslaget till tillägg. För tillägget till detaljplanen har enligt ovan angiven fördelningsnyckel räknats fram ett exploateringsbidrag för övergripande infrastrukturkostnader om totalt kronor som exploatören ska betala till kommunen. Detta exploateringsbidrag är kostnaden för utbyggnad av en ramp i anslutning till fastigheten. Kommunen projekterar och utför byggnation av ramp. Kommunen fakturerar exploatören 100 % av exploateringsbidraget efter godkänd slutbesiktning av ramp. Exploatören bekostar framtagandet av tillägg till detaljplan enligt särskilt plankostnadsavtal. I övrigt innehåller exploateringsavtalet sedvanliga villkor. Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Tidplan Med anledning av att tillägget till detaljplanen görs med enkelt planförfarande och därmed antas av samhällsbyggnadsnämnden inväntas antagande av tillägget till detaljplanen tills exploateringsavtal vunnit laga kraft. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande bedöms kunna ske första kvartalet Förvaltningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till exploateringsavtal med Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien godkänns.

9 PM DATUM DIARIENUMMER 21 okt 2014 KS-2014/ SIDA 5 (5) Charlotta Thuresson Giberg Mark- och exploateringschef Sara Andersson Exploateringsingenjör Bilaga 1. Exploateringsavtal med bilagor

10 1(4) Exploateringsavtal Radien 1 i Kungens kurva Följande avtal om exploatering av Radien 1 i Kungens kurva i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien c/o Pandox AB Box Stockholm Org nr Nedan kallad Exploatören. Detta avtal avser exploateringsområdet vilket har markerats med begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Bakgrund Fastigheten Huddinge Radien 1 (nedan benämnt Fastigheten) har i gällande detaljplan från 1975 givits en användningsbestämmelse som medger användningen hotell och restaurangändamål. Med stöd av tillfälligt bygglov har under en längre tid även annan verksamhet, butik och lager för sällanvaruhandel om 740 m 2 BTA bedrivits inom Fastigheten. Det tillfälliga bygglovet har löpt ut. Exploatören har därmed ansökt om ändring av detaljplan för att permanenta användningen av den verksamhet som redan etablerats på Fastigheten. Till grund för detta avtal ligger förslag till ändring av detaljplan för Kungens kurva Del VI, Radien 1, (SBN PL 2011/79.318). 2 Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att förslag till tillägg till detaljplan för Kungens kurva Del VI, Radien 1, (SBN PL 2011/79.318), blir antaget i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag, bilaga 2 senast och att beslutet vinner laga kraft.

11 2(4) Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 3 Projektets utformning Den nya detaljplanen innebär inte någon utökning av Fastighetens exploateringsgrad i förhållande till gällande detaljplan utan endast ändring av tillåten användning. Ändringen föreslås bli att planbestämmelsen medger handel, med undantag för livsmedel, om 740 m 2 BTA. ANLÄGGNINGAR 4 Anläggningars utförande Allmänna anläggningar Övergripande infrastrukturkostnader principer för fördelning Den fördjupade översiktsplanen som är under framtagande för Kungens kurva kommer att resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela det fördjupade översiktsplaneområdet, nedan kallat FÖP-området. Exploatörens önskemål om ytterligare handelsverksamhet medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas inom FÖPområdet. Kostnaderna för övergripande allmän infrastruktur inom hela FÖP-området ska fördelas på fastighetsägarna inom FÖP-området. Kostnadsfördelningen ska ske successivt allteftersom FÖP-området detaljplaneläggs och byggs ut. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske mellan fastighetsägarna inom FÖP-området i förhållande till maximal tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom respektive detaljplan. Övergripande infrastrukturkostnader för Fastigheten - belopp Exploatören skall svara för andelar av kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar, vars nytta kan knytas till den aktuella förändringen av planbestämmelsen som medger användningen handel. Kostnadsfördelningen sker i proportion till maximalt tillåten BTA-yta enligt detaljplan och enligt en fördelningsnyckel kopplad till användningsändamålet enligt detaljplanen. För detaljplanen har enligt ovan angiven fördelningsnyckel räknats fram ett exploateringsbidrag för övergripande infrastrukturkostnader om totalt kronor som Exploatören ska betala till Kommunen. Detta exploateringsbidrag är en andel i kostnaden för utbyggnad av en ramp i anslutning till Fastigheten, se bilaga 1. Kommunen projekterar och utför byggnation av ramp. Kommunen fakturerar Exploatören 100 % av exploateringsbidraget efter godkänd slutbesiktning av ramp. Fakturan ska förfalla till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum.

12 3(4) Samtliga belopp enligt ovan är angivna i kostnadsläge oktober 2012 och ska räknas upp till respektive betalningstidpunkt med SCB:s entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning eller index som kan komma att ersätta detta index. AVGIFTER 5 Detaljplanekostnader Kommunen ombesörjer framtagande av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter Kommunen för dess kostnader enligt särskilt plankostnadsavtal med Kommunens planavdelning om ersättning för detaljplanekostnader. Då Exploatören bekostar områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. 6 Gatukostnadsersättning Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till Fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på Fastigheten belöpande gatukostnader enligt den i 2 angivna detaljplanen. MILJÖ- OCH ENERGI 7 Agenda 21 Kommunen har antagit en lokal Agenda 21 som skall vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna lokala Agenda 21 och skall beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom exploateringsområdet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 8 Säkerhet För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal skall Exploatören vid avtalets undertecknande ställa säkerhet i form av moderlagsborgen till ett värde av kronor. Denna säkerhet får nedsättas i motsvarande mån som Exploatören erlagt betalning för allmänna anläggningar enligt 4 om Anläggningars utförande. 9 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker.

13 4(4) 10 Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga godkännande. Vid överlåtelse av Fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal förbinder sig Exploatören vid vite av kronor i penningvärde oktober 2012 att förbinda den nye ägaren att iakttaga vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av området eller del därav. Exploateringsavtalet ska bifogas i avskrift. Den nya ägaren ska därvid förbindas att ställa godtagbar säkerhet till Kommunen för åtagandena enligt detta avtal. Innan överlåtelse sker ska Exploatören skriftligen underrätta Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). 11 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun Ort och datum: För Norgani Hotellfastighetsaktiebolaget Radien. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef.. Sara Andersson Exploateringsingenjör. Bilaga 1 Bilaga 2 Karta med exploateringsområdet markerat Förslag till tillägg till detaljplan Dnr KS-2014/ SA

14 Bilaga 1 Ärende Radien 1 Datum Handläggare Sara Andersson MSB Mark och exploateringsavdelning Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000 TRIANGELN 1 1:1 Smistavägen Radien 1 RADIEN 1 Ekgårdsvägen KURVAN Utbyggnad ramp 1:2 VOLYMEN 1 Huddinge kommun. Skala 1:2000

15 Bilaga 2 TIUÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER.. 1'(;(~:1>1 (l:tt.;r r ~m <lir lh'l)o:o -.A 'll'll.:.111~ urt.il t ;~il '<!ll tlöll : ;l.:w;~wo '.:1 K.ll~o llo.\<\._ :1;1\ 1;.-::~t ~t iih ;l :o:n. <~:..:o:.r.'se~ ~ ".,,..,... lov.r)(ji, -.,vj..ncnim; l<:o~1.(.,.$111$/k, Gp lov.ru-.e ''S /oncircin,co/',c ~ f~.:l~lmrlllt> av k Fl!tltl,_ "lll!f <('; l)llt.rt ~ -~, '4, o',o\iini:~ l -!,\r l _.:, l~:s l i<.mi.ii:iå -( <-~1:rT:il.:llll:~d "" "'''~.>o4 \;, j,... ~... ~ -... ~," " i>i Ai ;<4)! o C.~I J~)) <ol :.';"l (.: ~ ' 00 ~ _;,... ~ ".,, Pl:rl!'l:r-;; r.«t~t.l~n 'l'lo;ol ~~ Cl\lll~~hJ. i'ol2cic:s33 1:::n1;«1 ;l:.tcc"a ~r.:e Tillägg lit detaljpin n för Kungens kur.>a Del VI. Raaien ~... )<'...,...., ~., ''.. v ,., ~...

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) ,,~~~ ~ Hiissleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer