Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och KB Lönngården rörande fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 29 maj Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lönngården 1 i Kungens kurva enligt Start-Pm daterat den 17 april 2013 och kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 maj Sammanfattning KB Lönngården som äger fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva har ansökt om detaljplaneändring då efterfrågan på kontors- och industrilokaler inom fastigheten har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägare vill särskilt pröva möjligheten att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. En handelsutredning har gjorts som visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering inom fastigheten. Föreslagen inriktning för den nya detaljplanen är utöver tidigare ändamål även att pröva möjligheten att tillåta handel inklusive livsmedel på våningsplan 4 och 5 inom befintlig byggnad. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt ca 3000 m 2 bruttoarea. Även förutsättningarna för en parkeringsbyggnad behöver utredas i detaljplanen. Ett förslag till ramavtal mellan kommunen och KB Lönngården har upprättats för att reglera förutsättningarna för framtagande och genomförande av en ny detaljplan. Detaljplanen förväntas inte innebära några kostnader för kommunen. Projektet ingår i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och överensstämmer i huvudsak med förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ KS-2013/ (3) Beskrivning av ärendet Det föreslagna planområdet ligger i Kungens kurva och omfattar fastigheten Lönngården 1. Fastigheten är belägen mellan E4/E20 och Skärholmsvägen i anslutning till Lindvretens trafikplats. Fastigheten är idag bebyggd med en storskalig byggnad som tidigare hyrdes av Svenska Bil samt en bensinmack. Fastigheten ägs av KB Lönngården. För aktuell del av fastigheten gäller detaljplan som medger byggrätt för icke störande industri och hantverk/ kontor/bilservice (ej drivmedel). Detaljplanens genomförandetid går ut Fastighetsägaren har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler inom Lönngården 1 har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägare vill särskilt pröva möjligheten att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. En handelsutredning har gjorts som visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering inom fastigheten. Föreslagen inriktning för den nya detaljplanen är att utöver tidigare ändamål även pröva möjligheten att tillåta handel inklusive livsmedel på våningsplan 4 och 5 inom befintlig byggnad. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt ca 3000 m 2 bruttoarea. Även förutsättningarna för en parkeringsbyggnad föreslås utredas i detaljplanen. De närmare förutsättningarna för planuppdraget framgår av Start-pm från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bilaga 1 (KS-2013/ ). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och KB Lönngården för att reglera förutsättningarna för framtagande och genomförande av en ny detaljplan. Enligt avtalsförslaget ska KB Lönngården bekosta detaljplanen samt alla anläggningar som krävs för genomförandet. Fastighetsägaren avstår från eventuella ersättningsanspråk med anledning av att gällande detaljplan kommer att ändras under genomförandetiden. I samband med att ny detaljplan antas ska ett exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. De närmare förutsättningarna framgår av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens pm samt av avtalsförslaget, bilaga 2 och 3 (KS-2011/ ).

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ KS-2013/ (3) Förvaltningens synpunkter Projektet ingår i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och överensstämmer i huvudsak med förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Detaljplanen förväntas inte innebära några kostnader för kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheten Lönngården 1. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Gunilla Sundström Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Start-Pm för detaljplan för Lönngården 1 Bilaga 2: Pm miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bilaga 3: Ramavtal Beslutet delges KB Lönngården Samhällsbyggnadsnämnden

4 DATUM DIARIENUMMER 17 april 2013 SBN SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl START- FÖR DETALJPLAN FÖR LÖNNGÅRDEN 1 Sammanfattning Under slutet av 1990-talet uppfördes ett bilvaruhus på Lönngården 1 med lokaler för bilförsäljning, service, lager och kontor. Den gällande planen medger för Lönngården 1 byggrätt för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel). Fastigheten ingår i Kungens kurvaområdet med många äldre detaljplaner med byggrätter för kontor, industri och lager. Under åren har området utvecklats till ett handelsområde. Fastighetsägaren, Kommanditbolaget Lönngården, har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. För att kunna bedriva en sådan typ av verksamhet krävs en ny parkeringslösning. Förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer därför att utredas i detaljplanen. Befintlig byggnad innehåller sex plan. Det föreslagna exploateringstalet för handel i den kommande fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva i kvarteret Lönngården är 0,1. Att tillåta handel på de aktuella våningsplanen på våning 4 och 5 skulle därmed kräva en justering av exploateringstalet. Vilket exploateringstal det blir kommer att fastställas i detaljplanearbetet. Detaljplanen är ett led i utvecklingen enligt riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. Detaljplanen kommer leda till att genomströmningen av människor i området kommer att öka tack vare handel. Bakgrund och mål Under slutet av 1990-talet uppfördes ett bilvaruhus på Lönngården 1 med lokaler för bilförsäljning, service, lager och kontor. Svenska Bil har varit en av hyresgästerna som dock sade upp sitt avtal år Vissa av lokalerna står POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 2 (6) delvis tomma och den nuvarande hyresgästen Scania har ett hyresavtal som löper till Fastigheten ligger i Lindvretens arbetsområde som ingår i Kungens kurvaområdet, med detaljplaner med byggrätter för kontor, industri och lager. Samtidigt har området utvecklats till ett handelsområde medan efterfrågan på kontors- och Kvarteret Lönngården industrilokaler minskat. Fastighetsägaren önskar därför utvidga användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren har under 2009 ansökt om detaljplaneändring för fastigheten Lönngården 1. Fastigheten fanns med i kommunens projektplan med start för detaljplan under 2011, samt finns med i projektplan Planområdet omfattar Lönngården 1 som är bebyggd och inom fastigheten finns också en bensinmack. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fastighetsägaren att utveckla sin verksamhet. Detaljplanen är ett led i utvecklingen enligt riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. Detaljplanen kommer leda till att genomströmningen av människor i området ökar tack vare handel.

6 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 3 (6) Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Översiktsplan 2000 redovisas området som arbetsområde med högt markutnyttjande. I den kommande översiktsplanen, ÖP 2030, anger samrådsförslaget området som ett primärt förtätnings- och utbyggnadsområde. Förslaget stämmer överens med nuvarande översiktsplanens markanvändning för den föreslagna platsen. Detaljplaner För området gäller idag detaljplan, 26-A-37, från Planen medger byggrätt för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel) med utnyttjandegraden kvm bruttoarea ovan mark. Genomförandetiden går ut år Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Projektet finns med i projektplan med detaljplaneläggning under Pågående planering Fastigheten Lönngården 1 är berörd av särskilt två pågående projekt, Förbifart Stockholm och Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm planeras att börja byggas under 2014 och arbetet beräknas pågå i tio år. Södra tunnelmynningen kommer ligga strax norr om kvarteret Lönngården, liksom att det kommer att byggas en ny trafikplats norr om fastigheten med direkt anslutning till Skärholmsvägen. Tillgängligheten till fastigheten kommer att öka i och med den nya motorleden och trafikplatsen. Delar av fastigheten ingår i arbetsplanen för Förbifart Stockholm och ett avtal ska upprättas med Trafikverket om nyttjanderätt. Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva Lönngården 1 ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. För denna del anger samrådsförslaget ändamålet som kontor, upplevelser, utbildning, viss handel samt icke störande verksamheter. Detaljplanen är i linje med riktlinjerna för den fördjupade översiktsplanen då

7 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 4 (6) man i den eftersträvar en relativt flexibel markanvändning för att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter som kompletterar dagens handel och ger en mer blandad och mångsidig användning av området. Den fördjupade översiktsplanens föreslagna exploateringstal för handel i kvarteret Lönngården är 0,1. Att tillåta handel på de aktuella våningsplanen på våning 4 och 5 skulle därmed kräva en justering av exploateringstalet i den fördjupade översiktsplanen. Handelsutredning En handelsutredning har gjorts under 2012 för att utreda konsekvenserna för Vårby Gård. Utredningen visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering på Lönngården 1. Dock kan någon/några små kompletterande enheter med specialiserat sortiment som redan idag ligger på lönsamhetsgränsen komma att lägga ned, men då egentligen av andra skäl. Man kan se det som en tidigare nedläggning än vad som annars skulle ha skett. Planområdet Planområdet ligger i nordöstra delen av kommundelen Vårby mellan E4/E20 och Skärholmsvägen, se karta. Lönngården 1 omfattar m 2 och ägs av Kommanditbolaget Lönngården. Området präglas av storskaliga affärsbyggnader och stora parkeringsytor. Lönngården 6 McDonalds Lönngården 1 Lönngården 3 Fresh Bakeries Lönngården 7 parkering Kvarteret Lönngården sedd söderifrån

8 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 5 (6) Planförslag Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att utveckla fastigheten genom att tillåta handel i en del av lokalerna, fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. För att kunna bedriva en sådan typ av verksamhet krävs en ny parkeringslösning. Byggrätt för parkeringsbyggnad kommer därför att utredas i detaljplanen. Befintlig byggnad innehåller sex plan och omfattar 9701 kvm bruttoarea. På plan 1 finns garage och lager, på plan 2 verkstad, på plan 3 förråd och utbildning, på plan 4 utställningshall och på plan 5 samt 6 finns kontor. Aktuella våningsplan för handel är våning 4 och 5. Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och ett program bedöms inte nödvändigt. I kommunens projektgrupp ingår representanter för: MSB gatu- och trafikavdelning MSB lantmäteriavdelning MSB mark- och exploateringsavdelning MSB planavdelning MSB bygglovsavdelning Under planarbetet bedöms bland annat nedanstående frågor vidareutvecklas: Riskanalys med avseende på närhet till transport med farligt gods Dagvattenhantering Bullernivåer och luftkvalité Utformning av parkering och cykelparkering Gång-och cykelväg till området Andel handel/exploateringstal Genomförandefrågor I samband med antagande av detaljplanen ska exploateringsavtal ha ingåtts med exploatören i vilket marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar med mera regleras. Kommunen har primärt inte några kostnader för genomförandet.

9 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 6 (6) Tidplan Den beräknade tidplanen för planarbetet är följande: Samråd fjärde kv Granskning första kv Antagande och laga kraft andra kv Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Förslaget innebär en utveckling av Lönngården 1 genom att tillåta handel på en del av fastigheten. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. De största miljöeffekterna kommer att vara störningar från den något ökade trafikmängden in i området. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Helén Mårtensson förvaltningschef Karin Segerdahl planarkitekt

10 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) HANDLÄGGARE Florence Olsson Ramavtal mellan Huddinge kommun och KB Lönngården rörande fastigheten Lönngården 1 inom kommundelen Kungens kurva Sammanfattning Planområdet ligger i nordöstra delen kommundelen Kungens kurva mellan E4/E20 och Skärholmsvägen. Planområdet omfattar fastigheten Lönngården 1 vars area uppgår till m 2. Fastigheten ägs av KB Lönngården. Gällande detaljplan medger byggrätt för fastigheten för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel). KB Lönngården, har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler på Lönngården 1 har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. Området är idag bebyggt med en storskalig byggnad, som tidigare hyrts ut till Svenska Bil, och tillhörande stora parkeringsytor. Befintlig byggnad innehåller sex plan och omfattar 9701 kvm bruttoarea. Aktuella våningsplan för handel inklusive livsmedels är våning 4 och 5. Förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer att utredas i detaljplanen. Enligt avtalsförslaget ska exploatören bekosta alla anläggningar som krävs för genomförandet av detaljplanen. Exploatören förbinder sig även bekosta framtagandet av detaljplanen i enlighet med vad som kommer att regleras i plankostnadsavtalet som kommer att tecknas med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ramavtalet reglerar även att i samband med att ny detaljplan antas ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Bakgrund Kommanditbolaget Lönngården äger Lönngården 1. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) KB Lönngården, har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler inom Lönngården 1 har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. KB Lönngården gör sannolikt att hyresavtalet för kontorslokalerna kommer sägas upp när avtalet löper ut Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. Miljö- samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett start- för området som beskriver projektets bakgrund, mål och planeringsförutsättningar. Start- et och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Projektet ingår i projektplan med start för framtagande av detaljplan under förta kvartalet Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Planområdet ligger i nordöstra delen av kommundelen Kungens kurva mellan E4/E20 och Skärholmsvägen. Planområdet omfattar fastigheten Lönngården 1 vars areal uppgår till m 2. Fastigheten är idag bebyggt med en storskalig byggnad med tillhörande stora parkeringsytor. För området gäller idag detaljplan, 26-A-37, från Planen medger byggrätt för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel) med utnyttjandegraden kvm bruttoarea ovan mark. Genomförandetiden går ut år Fastigheten Lönngården 1 är särskilt berörd av två pågående projekt, Förbifart Stockholm och Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Delar av fastigheten ingår i arbetsplanen för Förbifart Stockholm och ett avtal ska i särskild ordning upprättas mellan fastighetsägaren och Trafikverket om nyttjanderätt. Lönngården 1 ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. För denna del anger samrådsförslaget ändamålet som kontor, upplevelser, utbildning, viss handel samt icke störande verksamheter. Förslag på inriktning av detaljplanen är i linje med riktlinjerna för den fördjupade översiktsplanen då man i den eftersträvar en relativt flexibel markanvändning för att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter

12 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) som kompletterar dagens handel och ger en mer blandad och mångsidig användning av området. Under slutet av 1990-talet uppfördes ett bilvaruhus på Lönngården 1 med lokaler för bilförsäljning, service, lager och kontor. Svenska Bil har varit en av hyresgästerna som dock sade upp sitt avtal år Vissa av lokalerna står idag delvis tomma och den nuvarande hyresgästen Scania förväntas flytta ut efter 2014 då deras hyresavtal går ut. Inriktning för ny detaljplan En handelsutredning har gjorts under 2012 för att utreda konsekvenserna för Vårby Gård i det fall en dagligvarubutik skulle öppna på Lönngården 1. Utredningen visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering på fastigheten. De största miljöeffekterna av detaljplanen bedöms vara de störningar som kan uppkomma av ökad trafikmängd in i området. Under 2012 gjorde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning en bedömning av tillkommande trafik. Bedömningen kom fram till att den tillkommande trafiken som dagligvaruhandeln på Lönngården 1 skulle alstra förväntas kunna hanteras på det omkringliggande vägnätet under förutsättning att det handlar om en BTA som motsvarar totalt 3310 kvm. Befintlig byggnad innehåller sex plan och omfattar 9701 kvm bruttoarea. På plan 1 finns garage och lager, på plan 2 verkstad, på plan 3 förråd och utbildning, på plan 4 utställningshall och på plan 5 samt 6 finns kontor. Inriktningen för en ny detaljplan är att utöver tidigare ändamål även tillåta handel inklusive livsmedel inom befintlig byggnad. Planarbetet ska pröva möjligheten att utöka användningen i detaljplanen för handel inklusive livsmedels på våningsplanen 4 och 5. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt m 2 BTA dagligvaruhandel, varav m 2 säljyta. Även förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer att utredas i detaljplanen.

13 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) Ramavtal Med anledning av föreslaget planuppdrag har exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och KB Lönngården i vilket bl a regleras inriktning och kostnader för ny detaljplan, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader. Avtalsförslaget biläggs, bilaga1. Enligt avtalsförslaget ska exploatören bekosta alla anläggningar som krävs för genomförandet av detaljplanen. Exploatören förbinder sig även bekosta framtagandet av detaljplanen i enlighet med vad som kommer att regleras i plankostnadsavtalet som kommer att tecknas med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Avtalet innebär inga kostnader för kommunen kopplade till genomförandet av detaljplanen. Ramavtalet reglerar även att Exploatören avstår från eventuella ersättningsanspråk med anledning av gällande detaljplan kommer att ändras under genomförandetiden. Kommunen har med detta fullgjort sin upplysningsplikt. I samband med att ny detaljplan antas ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. KB Lönngården har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalet godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Florence Olsson Mark- och exploateringsingenjör

14 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) Bilagor 1. Ramavtal

15 1 (5) Ramavtal Lönngården 1 Följande avtal om exploatering för handel mm på Lönngården 1 nedan kallat Området, inom kommundelen Kungens kurva i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören KB Lönngården Propellervägen 6A Täby Org nr Nedan kallad Exploatören. Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Lönngården 1 som idag används för olika fordonsanknutna verksamheter. I oktober 2009 lämnade KB Lönngården in en ansökan till kommunen om detaljplaneändring för fastigheten Lönngården 1 för att även möjliggöra handel på fastigheten. Avsikten med att upprätta den nya detaljplanen är att utöka med ändamål handel inklusive livsmedel. Start- är framtaget för Området och tas upp till beslut i samband med detta ramavtal. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Området, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast och beslut vinner laga kraft. Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

16 2 (5) Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan/Plankostnadsavtal För Området gäller detaljplan för del av kv. Lönngården, Dp 26-A-37, antagen För Området medger planen användningen icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice. Genomförandetiden går ut Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för utöver tidigare ändamål även tillåta handel inklusive livsmedel. Planarbetet ska pröva möjligheten att utöka användningen i detaljplanen för handel inklusive livsmedels på våningsplanen 4 och 5 inom befintlig byggnad. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt ca m 2 BTA dagligvaruhandel, varav ca m 2 säljyta. Även förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer att utredas i detaljplanen. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Området. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplanen. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet reglerar ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar Områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser I det fall mark inom Området skulle komma att planläggas som allmän plats ska Exploatören utan ersättning överlåta all den marken till Kommunen. 5. Fastighetsbildning Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för detaljplanens genomförande.

17 3 (5) AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Beträffande planavgift se Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Området betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Området. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom och i anslutning till Området som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Närmare reglering av ovan angivna kostnader för anläggningar avses ske i kommande exploateringsavtal enligt 14. MILJÖ- OCH ENERGI 9. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Området. 10. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Området under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 11. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Området. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen.

18 4 (5) 12. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. GENOMFÖRANDE 13. Vegetation Vid planering och projektering av Området ska ambitionen vara att så stor del som möjligt av marken ska bestå av vegetation och genomsläppliga material. 14. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Området ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Området är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 15. Avstående av ersättningsanspråk Exploatören avstår härmed från eventuella ersättningsanspråk med anledning av Plan- och bygglagens (PBL) 14 kap. 9, innebärande skadeståndsplikt för kommunen för den rätt som föreligger enligt gällande detaljplan. Parterna är överens om att kommunen härmed fullgjort sin upplysningsplikt enligt PBL 5 kap. 38.

19 5 (5) 16. Avtalets upphörande Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning till någondera parten om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 14 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt plankostnadsavtalet enligt 3 ovan samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet. 17. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Området. 18. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För KB Lönngården.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Exploateringsingenjör KS-2011/

20

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-28 KS-2014/308.313 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2013-973 0126K-15789 Antagandehandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (3) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 16 december 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 7 Ramavtal

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

1 Bakgrund och förutsättningar

1 Bakgrund och förutsättningar Mellan Täby kommun (org nr 212000-0118), nedan kallad Kommunen, och Retreal 1 Stockholm AB (org. Nr 556912-1469), nedan kallad Bolaget, har träffats följande inför detaljplaneläggning och genomförande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 1 [6] 2008-10-30 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta DIARIENR SBN 2012-001802 0126K-15729 1 (8) Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Ändring av detaljplan i Garnisonen genom tillägg till DP 1395 (Elitloppet 1) Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr.

Ändring av detaljplan i Garnisonen genom tillägg till DP 1395 (Elitloppet 1) Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr. Ändring av detaljplan i Garnisonen genom tillägg till DP 1395 (Elitloppet 1) Planbeskrivning & behovsbedömning 2015-11-26 Dnr. Sbn 2013-156 Handlingar & planprocessen Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 17 december 2012 6

Kommunstyrelsen 17 december 2012 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 6 Paragraf Diarienummer KS-2012/1141.214 Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Vårby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum Samarbetsavtal med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum Samarbetsavtal med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1. - - Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 10 PU 1117 Samarbetsavtal 52-2016 med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1 Beslut Planeringsutskottets förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-05 Dnr KS-2013/992.214 Dnr KS-2013/993.214 Dnr KS-2013/994.214 Dnr KS-2013/995.214 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 0853531381

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer