Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och KB Lönngården rörande fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 29 maj Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lönngården 1 i Kungens kurva enligt Start-Pm daterat den 17 april 2013 och kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 maj Sammanfattning KB Lönngården som äger fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva har ansökt om detaljplaneändring då efterfrågan på kontors- och industrilokaler inom fastigheten har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägare vill särskilt pröva möjligheten att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. En handelsutredning har gjorts som visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering inom fastigheten. Föreslagen inriktning för den nya detaljplanen är utöver tidigare ändamål även att pröva möjligheten att tillåta handel inklusive livsmedel på våningsplan 4 och 5 inom befintlig byggnad. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt ca 3000 m 2 bruttoarea. Även förutsättningarna för en parkeringsbyggnad behöver utredas i detaljplanen. Ett förslag till ramavtal mellan kommunen och KB Lönngården har upprättats för att reglera förutsättningarna för framtagande och genomförande av en ny detaljplan. Detaljplanen förväntas inte innebära några kostnader för kommunen. Projektet ingår i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och överensstämmer i huvudsak med förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ KS-2013/ (3) Beskrivning av ärendet Det föreslagna planområdet ligger i Kungens kurva och omfattar fastigheten Lönngården 1. Fastigheten är belägen mellan E4/E20 och Skärholmsvägen i anslutning till Lindvretens trafikplats. Fastigheten är idag bebyggd med en storskalig byggnad som tidigare hyrdes av Svenska Bil samt en bensinmack. Fastigheten ägs av KB Lönngården. För aktuell del av fastigheten gäller detaljplan som medger byggrätt för icke störande industri och hantverk/ kontor/bilservice (ej drivmedel). Detaljplanens genomförandetid går ut Fastighetsägaren har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler inom Lönngården 1 har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägare vill särskilt pröva möjligheten att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. En handelsutredning har gjorts som visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering inom fastigheten. Föreslagen inriktning för den nya detaljplanen är att utöver tidigare ändamål även pröva möjligheten att tillåta handel inklusive livsmedel på våningsplan 4 och 5 inom befintlig byggnad. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt ca 3000 m 2 bruttoarea. Även förutsättningarna för en parkeringsbyggnad föreslås utredas i detaljplanen. De närmare förutsättningarna för planuppdraget framgår av Start-pm från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bilaga 1 (KS-2013/ ). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och KB Lönngården för att reglera förutsättningarna för framtagande och genomförande av en ny detaljplan. Enligt avtalsförslaget ska KB Lönngården bekosta detaljplanen samt alla anläggningar som krävs för genomförandet. Fastighetsägaren avstår från eventuella ersättningsanspråk med anledning av att gällande detaljplan kommer att ändras under genomförandetiden. I samband med att ny detaljplan antas ska ett exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. De närmare förutsättningarna framgår av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens pm samt av avtalsförslaget, bilaga 2 och 3 (KS-2011/ ).

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ KS-2013/ (3) Förvaltningens synpunkter Projektet ingår i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och överensstämmer i huvudsak med förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Detaljplanen förväntas inte innebära några kostnader för kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheten Lönngården 1. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Gunilla Sundström Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Start-Pm för detaljplan för Lönngården 1 Bilaga 2: Pm miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bilaga 3: Ramavtal Beslutet delges KB Lönngården Samhällsbyggnadsnämnden

4 DATUM DIARIENUMMER 17 april 2013 SBN SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl START- FÖR DETALJPLAN FÖR LÖNNGÅRDEN 1 Sammanfattning Under slutet av 1990-talet uppfördes ett bilvaruhus på Lönngården 1 med lokaler för bilförsäljning, service, lager och kontor. Den gällande planen medger för Lönngården 1 byggrätt för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel). Fastigheten ingår i Kungens kurvaområdet med många äldre detaljplaner med byggrätter för kontor, industri och lager. Under åren har området utvecklats till ett handelsområde. Fastighetsägaren, Kommanditbolaget Lönngården, har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. För att kunna bedriva en sådan typ av verksamhet krävs en ny parkeringslösning. Förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer därför att utredas i detaljplanen. Befintlig byggnad innehåller sex plan. Det föreslagna exploateringstalet för handel i den kommande fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva i kvarteret Lönngården är 0,1. Att tillåta handel på de aktuella våningsplanen på våning 4 och 5 skulle därmed kräva en justering av exploateringstalet. Vilket exploateringstal det blir kommer att fastställas i detaljplanearbetet. Detaljplanen är ett led i utvecklingen enligt riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. Detaljplanen kommer leda till att genomströmningen av människor i området kommer att öka tack vare handel. Bakgrund och mål Under slutet av 1990-talet uppfördes ett bilvaruhus på Lönngården 1 med lokaler för bilförsäljning, service, lager och kontor. Svenska Bil har varit en av hyresgästerna som dock sade upp sitt avtal år Vissa av lokalerna står POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 2 (6) delvis tomma och den nuvarande hyresgästen Scania har ett hyresavtal som löper till Fastigheten ligger i Lindvretens arbetsområde som ingår i Kungens kurvaområdet, med detaljplaner med byggrätter för kontor, industri och lager. Samtidigt har området utvecklats till ett handelsområde medan efterfrågan på kontors- och Kvarteret Lönngården industrilokaler minskat. Fastighetsägaren önskar därför utvidga användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren har under 2009 ansökt om detaljplaneändring för fastigheten Lönngården 1. Fastigheten fanns med i kommunens projektplan med start för detaljplan under 2011, samt finns med i projektplan Planområdet omfattar Lönngården 1 som är bebyggd och inom fastigheten finns också en bensinmack. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fastighetsägaren att utveckla sin verksamhet. Detaljplanen är ett led i utvecklingen enligt riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. Detaljplanen kommer leda till att genomströmningen av människor i området ökar tack vare handel.

6 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 3 (6) Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Översiktsplan 2000 redovisas området som arbetsområde med högt markutnyttjande. I den kommande översiktsplanen, ÖP 2030, anger samrådsförslaget området som ett primärt förtätnings- och utbyggnadsområde. Förslaget stämmer överens med nuvarande översiktsplanens markanvändning för den föreslagna platsen. Detaljplaner För området gäller idag detaljplan, 26-A-37, från Planen medger byggrätt för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel) med utnyttjandegraden kvm bruttoarea ovan mark. Genomförandetiden går ut år Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Projektet finns med i projektplan med detaljplaneläggning under Pågående planering Fastigheten Lönngården 1 är berörd av särskilt två pågående projekt, Förbifart Stockholm och Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm planeras att börja byggas under 2014 och arbetet beräknas pågå i tio år. Södra tunnelmynningen kommer ligga strax norr om kvarteret Lönngården, liksom att det kommer att byggas en ny trafikplats norr om fastigheten med direkt anslutning till Skärholmsvägen. Tillgängligheten till fastigheten kommer att öka i och med den nya motorleden och trafikplatsen. Delar av fastigheten ingår i arbetsplanen för Förbifart Stockholm och ett avtal ska upprättas med Trafikverket om nyttjanderätt. Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva Lönngården 1 ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. För denna del anger samrådsförslaget ändamålet som kontor, upplevelser, utbildning, viss handel samt icke störande verksamheter. Detaljplanen är i linje med riktlinjerna för den fördjupade översiktsplanen då

7 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 4 (6) man i den eftersträvar en relativt flexibel markanvändning för att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter som kompletterar dagens handel och ger en mer blandad och mångsidig användning av området. Den fördjupade översiktsplanens föreslagna exploateringstal för handel i kvarteret Lönngården är 0,1. Att tillåta handel på de aktuella våningsplanen på våning 4 och 5 skulle därmed kräva en justering av exploateringstalet i den fördjupade översiktsplanen. Handelsutredning En handelsutredning har gjorts under 2012 för att utreda konsekvenserna för Vårby Gård. Utredningen visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering på Lönngården 1. Dock kan någon/några små kompletterande enheter med specialiserat sortiment som redan idag ligger på lönsamhetsgränsen komma att lägga ned, men då egentligen av andra skäl. Man kan se det som en tidigare nedläggning än vad som annars skulle ha skett. Planområdet Planområdet ligger i nordöstra delen av kommundelen Vårby mellan E4/E20 och Skärholmsvägen, se karta. Lönngården 1 omfattar m 2 och ägs av Kommanditbolaget Lönngården. Området präglas av storskaliga affärsbyggnader och stora parkeringsytor. Lönngården 6 McDonalds Lönngården 1 Lönngården 3 Fresh Bakeries Lönngården 7 parkering Kvarteret Lönngården sedd söderifrån

8 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 5 (6) Planförslag Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att utveckla fastigheten genom att tillåta handel i en del av lokalerna, fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. För att kunna bedriva en sådan typ av verksamhet krävs en ny parkeringslösning. Byggrätt för parkeringsbyggnad kommer därför att utredas i detaljplanen. Befintlig byggnad innehåller sex plan och omfattar 9701 kvm bruttoarea. På plan 1 finns garage och lager, på plan 2 verkstad, på plan 3 förråd och utbildning, på plan 4 utställningshall och på plan 5 samt 6 finns kontor. Aktuella våningsplan för handel är våning 4 och 5. Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och ett program bedöms inte nödvändigt. I kommunens projektgrupp ingår representanter för: MSB gatu- och trafikavdelning MSB lantmäteriavdelning MSB mark- och exploateringsavdelning MSB planavdelning MSB bygglovsavdelning Under planarbetet bedöms bland annat nedanstående frågor vidareutvecklas: Riskanalys med avseende på närhet till transport med farligt gods Dagvattenhantering Bullernivåer och luftkvalité Utformning av parkering och cykelparkering Gång-och cykelväg till området Andel handel/exploateringstal Genomförandefrågor I samband med antagande av detaljplanen ska exploateringsavtal ha ingåtts med exploatören i vilket marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar med mera regleras. Kommunen har primärt inte några kostnader för genomförandet.

9 DATUM DIARIENUMMER SBN SIDA 6 (6) Tidplan Den beräknade tidplanen för planarbetet är följande: Samråd fjärde kv Granskning första kv Antagande och laga kraft andra kv Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Förslaget innebär en utveckling av Lönngården 1 genom att tillåta handel på en del av fastigheten. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. De största miljöeffekterna kommer att vara störningar från den något ökade trafikmängden in i området. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Helén Mårtensson förvaltningschef Karin Segerdahl planarkitekt

10 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) HANDLÄGGARE Florence Olsson Ramavtal mellan Huddinge kommun och KB Lönngården rörande fastigheten Lönngården 1 inom kommundelen Kungens kurva Sammanfattning Planområdet ligger i nordöstra delen kommundelen Kungens kurva mellan E4/E20 och Skärholmsvägen. Planområdet omfattar fastigheten Lönngården 1 vars area uppgår till m 2. Fastigheten ägs av KB Lönngården. Gällande detaljplan medger byggrätt för fastigheten för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel). KB Lönngården, har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler på Lönngården 1 har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. Området är idag bebyggt med en storskalig byggnad, som tidigare hyrts ut till Svenska Bil, och tillhörande stora parkeringsytor. Befintlig byggnad innehåller sex plan och omfattar 9701 kvm bruttoarea. Aktuella våningsplan för handel inklusive livsmedels är våning 4 och 5. Förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer att utredas i detaljplanen. Enligt avtalsförslaget ska exploatören bekosta alla anläggningar som krävs för genomförandet av detaljplanen. Exploatören förbinder sig även bekosta framtagandet av detaljplanen i enlighet med vad som kommer att regleras i plankostnadsavtalet som kommer att tecknas med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ramavtalet reglerar även att i samband med att ny detaljplan antas ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Bakgrund Kommanditbolaget Lönngården äger Lönngården 1. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) KB Lönngården, har under 2009 ansökt om detaljplaneändring eftersom efterfrågan på kontors- och industrilokaler inom Lönngården 1 har minskat och flera lokaler står eller kommer snart att bli tomställda. KB Lönngården gör sannolikt att hyresavtalet för kontorslokalerna kommer sägas upp när avtalet löper ut Fastighetsägaren önskar bredda användningen så att även handel kan bedrivas på en del av fastigheten. Fastighetsägaren vill särskilt pröva möjligheten till att vidga sin verksamhet med livsmedelshandel. Miljö- samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett start- för området som beskriver projektets bakgrund, mål och planeringsförutsättningar. Start- et och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Projektet ingår i projektplan med start för framtagande av detaljplan under förta kvartalet Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Planområdet ligger i nordöstra delen av kommundelen Kungens kurva mellan E4/E20 och Skärholmsvägen. Planområdet omfattar fastigheten Lönngården 1 vars areal uppgår till m 2. Fastigheten är idag bebyggt med en storskalig byggnad med tillhörande stora parkeringsytor. För området gäller idag detaljplan, 26-A-37, från Planen medger byggrätt för icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice (ej drivmedel) med utnyttjandegraden kvm bruttoarea ovan mark. Genomförandetiden går ut år Fastigheten Lönngården 1 är särskilt berörd av två pågående projekt, Förbifart Stockholm och Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Delar av fastigheten ingår i arbetsplanen för Förbifart Stockholm och ett avtal ska i särskild ordning upprättas mellan fastighetsägaren och Trafikverket om nyttjanderätt. Lönngården 1 ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva som är under framtagande. För denna del anger samrådsförslaget ändamålet som kontor, upplevelser, utbildning, viss handel samt icke störande verksamheter. Förslag på inriktning av detaljplanen är i linje med riktlinjerna för den fördjupade översiktsplanen då man i den eftersträvar en relativt flexibel markanvändning för att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheter

12 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) som kompletterar dagens handel och ger en mer blandad och mångsidig användning av området. Under slutet av 1990-talet uppfördes ett bilvaruhus på Lönngården 1 med lokaler för bilförsäljning, service, lager och kontor. Svenska Bil har varit en av hyresgästerna som dock sade upp sitt avtal år Vissa av lokalerna står idag delvis tomma och den nuvarande hyresgästen Scania förväntas flytta ut efter 2014 då deras hyresavtal går ut. Inriktning för ny detaljplan En handelsutredning har gjorts under 2012 för att utreda konsekvenserna för Vårby Gård i det fall en dagligvarubutik skulle öppna på Lönngården 1. Utredningen visar att inget bostadsområde kommer att tappa sitt lokala dagligvaruutbud på grund av en handelsetablering på fastigheten. De största miljöeffekterna av detaljplanen bedöms vara de störningar som kan uppkomma av ökad trafikmängd in i området. Under 2012 gjorde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning en bedömning av tillkommande trafik. Bedömningen kom fram till att den tillkommande trafiken som dagligvaruhandeln på Lönngården 1 skulle alstra förväntas kunna hanteras på det omkringliggande vägnätet under förutsättning att det handlar om en BTA som motsvarar totalt 3310 kvm. Befintlig byggnad innehåller sex plan och omfattar 9701 kvm bruttoarea. På plan 1 finns garage och lager, på plan 2 verkstad, på plan 3 förråd och utbildning, på plan 4 utställningshall och på plan 5 samt 6 finns kontor. Inriktningen för en ny detaljplan är att utöver tidigare ändamål även tillåta handel inklusive livsmedel inom befintlig byggnad. Planarbetet ska pröva möjligheten att utöka användningen i detaljplanen för handel inklusive livsmedels på våningsplanen 4 och 5. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt m 2 BTA dagligvaruhandel, varav m 2 säljyta. Även förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer att utredas i detaljplanen.

13 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) Ramavtal Med anledning av föreslaget planuppdrag har exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och KB Lönngården i vilket bl a regleras inriktning och kostnader för ny detaljplan, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader. Avtalsförslaget biläggs, bilaga1. Enligt avtalsförslaget ska exploatören bekosta alla anläggningar som krävs för genomförandet av detaljplanen. Exploatören förbinder sig även bekosta framtagandet av detaljplanen i enlighet med vad som kommer att regleras i plankostnadsavtalet som kommer att tecknas med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Avtalet innebär inga kostnader för kommunen kopplade till genomförandet av detaljplanen. Ramavtalet reglerar även att Exploatören avstår från eventuella ersättningsanspråk med anledning av gällande detaljplan kommer att ändras under genomförandetiden. Kommunen har med detta fullgjort sin upplysningsplikt. I samband med att ny detaljplan antas ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. KB Lönngården har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalet godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Florence Olsson Mark- och exploateringsingenjör

14 DATUM DIARIENR SIDA 03 maj 2013 Dnr KS-2011/ (5) Bilagor 1. Ramavtal

15 1 (5) Ramavtal Lönngården 1 Följande avtal om exploatering för handel mm på Lönngården 1 nedan kallat Området, inom kommundelen Kungens kurva i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören KB Lönngården Propellervägen 6A Täby Org nr Nedan kallad Exploatören. Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Lönngården 1 som idag används för olika fordonsanknutna verksamheter. I oktober 2009 lämnade KB Lönngården in en ansökan till kommunen om detaljplaneändring för fastigheten Lönngården 1 för att även möjliggöra handel på fastigheten. Avsikten med att upprätta den nya detaljplanen är att utöka med ändamål handel inklusive livsmedel. Start- är framtaget för Området och tas upp till beslut i samband med detta ramavtal. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Området, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast och beslut vinner laga kraft. Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

16 2 (5) Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan/Plankostnadsavtal För Området gäller detaljplan för del av kv. Lönngården, Dp 26-A-37, antagen För Området medger planen användningen icke störande industri och hantverk/kontor/bilservice. Genomförandetiden går ut Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för utöver tidigare ändamål även tillåta handel inklusive livsmedel. Planarbetet ska pröva möjligheten att utöka användningen i detaljplanen för handel inklusive livsmedels på våningsplanen 4 och 5 inom befintlig byggnad. Möjlig etablering på dessa två plan skulle vara totalt ca m 2 BTA dagligvaruhandel, varav ca m 2 säljyta. Även förutsättningar för parkeringsbyggnad kommer att utredas i detaljplanen. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Området. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplanen. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet reglerar ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar Områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser I det fall mark inom Området skulle komma att planläggas som allmän plats ska Exploatören utan ersättning överlåta all den marken till Kommunen. 5. Fastighetsbildning Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för detaljplanens genomförande.

17 3 (5) AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Beträffande planavgift se Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Området betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Området. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom och i anslutning till Området som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Närmare reglering av ovan angivna kostnader för anläggningar avses ske i kommande exploateringsavtal enligt 14. MILJÖ- OCH ENERGI 9. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Området. 10. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Området under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 11. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Området. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen.

18 4 (5) 12. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. GENOMFÖRANDE 13. Vegetation Vid planering och projektering av Området ska ambitionen vara att så stor del som möjligt av marken ska bestå av vegetation och genomsläppliga material. 14. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Området ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Området är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 15. Avstående av ersättningsanspråk Exploatören avstår härmed från eventuella ersättningsanspråk med anledning av Plan- och bygglagens (PBL) 14 kap. 9, innebärande skadeståndsplikt för kommunen för den rätt som föreligger enligt gällande detaljplan. Parterna är överens om att kommunen härmed fullgjort sin upplysningsplikt enligt PBL 5 kap. 38.

19 5 (5) 16. Avtalets upphörande Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning till någondera parten om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 14 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt plankostnadsavtalet enligt 3 ovan samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet. 17. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Området. 18. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För KB Lönngården.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Exploateringsingenjör KS-2011/

20

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-28 Mark- och exploateringsenheten Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer