Samrådshandling. Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl. Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2018/558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådshandling. Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl. Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2018/558"

Transkript

1 1055 Samrådshandling Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl Lidköpings kommun Dnr. SBN 2018/558

2 Innehåll Planbeskrivning... 3 Ändringar i planförslaget... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Förslag till ändring av detaljplan... 3 Undersökning inför miljöbedömning... 4 Organisatoriska frågor... 4 Ekonomiska frågor... 5 Administrativa frågor... 5 Plan Handlingsförteckning Handläggare Datum Kommunala beslut Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl, Lidköpings kommun Plankarta, Planbeskrivning, Fastighetsförteckning Judit Ernvik Planarkitekt, Samhällsbyggnad, Plan-Trafik Januari, 2019 Samhällsbyggnadsnämndens antagande 201x-xx-xx Laga kraft 201x-xx-xx

3 PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV STENHAMMAR M FL LIDKÖPINGS KOMMUN Planbeskrivning Läses tillsammans med detaljplan för del av Stenhammar m fl (nr 1055) antagen Ändringar i planförslaget Efter samrådet och de synpunkter som kommit in har endast mindre redaktionella justeringar gjorts. De inkomna synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med eventuella synpunkter från granskningen. Planens syfte och huvuddrag Syftet med att ändra detaljplanen är för att befintliga byggnader inte ska strida mot gällande detaljplan. Området omfattas av gällande detaljplan Stenhammar m fl (nr. 1055) antagen Befintlig bebyggelse i området följer inte gällande detaljplan. I gällande detaljplan medges enbart en våning trots att byggnader som befinner sig inom planområdet redan var bebyggda med två våningar när detaljplanen upprättades. Det innebär att befintlig bebyggelse avviker från gällande detaljplan och att ytterligare avvikande bygglov därmed inte kan medges. Detaljplanen föreslås ändras så att två våningar medges inom de kvarter som var bebyggda innan gällande detaljplan upprättades Utöver det föreslås byggrätten ändras inom de fastigheter som är avstyckade och bebyggda med friliggande villor. Gällande detaljplan medgav endast parhus med en gemensam byggnadsarea om kvm som för länge sedan är överskriden. Friliggande villor föreslås få en exploateringsgrad på 25 % respektive 30 % byggnadsarea per fastighet. I samband med det ändras beteckningen inom det aktuella området från parhus till friliggande. Förslag till ändring av detaljplan Förslag till ändring innebär att våningsantal ändras på sydvästra och nordöstra delen av området (se bild nedan), för de byggnader som redan var byggda innan detaljplanen upprättades. Gemensam byggnadsarea om kvm gäller fortfarande men nu endast för parhusen, medan de friliggande villorna får en enskild exploateringsgrad på 25 % respektive 30 % (se bild nedan). 3

4 Förslaget innebär följande ändringar på plankartan: PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV STENHAMMAR M FL LIDKÖPINGS KOMMUN Illustration över föreslagna ändringar. Orange markerar de områden som föreslås medge två våningar. Gult markerar område som föreslås ges en exploateringsgrad om 25 %. Rött markerar det område som föreslås ges en exploateringsgrad om 30 %. Undersökning inför miljöbedömning Genomförandet av planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 PBL inte bedöms vara nödvändig. Länsstyrelsen har i samråd med kommunen, , meddelat att de gör samma bedömning. Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) efter 1 januari Planprocessen vid standardförfarande Tidplan Detaljplanen beräknas kunna antas 5 mars 2019 om inget oförutsett sker. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fyra veckor efter beslut om antagande. 4

5 Ekonomiska frågor PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV STENHAMMAR M FL LIDKÖPINGS KOMMUN Planekonomi Lidköpings kommun bekostar framtagandet av detaljplanen. Planavgift tas ut i samband med bygglov. Administrativa frågor Genomförandetid Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genomföras. Genomförandetiden räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden får planen inte ändras eller upphävas. Under den här tiden är fastighetsägaren garanterad sin byggrätt. Om detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut, har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den förlorade byggrätten. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång. Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på fem år. Den korta genomförandetiden motiveras med att föreslagen utbyggnad redan är genomförd. Föreslagen utbyggnad är avsedd att genomföras i direkt anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft. 5

6 Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Lidköping