Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN

2 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun PLANBESKRIVNING Planhandlingar Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Bakgrund och syfte Tomelilla tätort är i behov av tomtmark för villabebyggelse vilket efterfrågas men bara i mycket begränsad omfattning kan erbjudas. Samtal fördes i december 2006 med SVELA i Tomelilla AB, markägare till Tomelilla 10:224, om att tillskapa åtta tomter för bostäder, på en del av fastigheten, väster om Ökenvägen. Marken är idag inte detaljplanelagd vilket medför att en detaljplan måste tas fram för ändamålet. Markägarna inkom med en ansökan om att upprätta detaljplan och KSAU beslutade ge planenheten i uppdrag att på sökandes bekostnad upprätta sådan detaljplan. Planens läge och omfattning och befintliga förhållanden Planområdet är beläget vid Karlsborg väster om Ökenvägen i västra utkanten av Tomelilla och omfattar ungefär en hektar. Öster om området ligger bostadsbebyggelse i form av villor och i väst och syd ligger jordbruksmark. Norr om området ligger gårdsbyggnaderna till vilken marken hör. Fastighets- och markägoförhållanden Marken (Tomelilla 10:224) i planområdet och angränsande områden i väster är privatägd. Gatan öster om området är kommunalt ägd och bostäderna öster om denna är privatägda.

3 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 3 (6) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintresse Området och dess omgivning omfattas inte av något riksintresse. Översiktsplan, planprogram, planförfarande och tidplan För området gäller översiktsplan för Tomelilla kommun, antagen av kommunalfullmäktige Marken är i denna inte angiven som utbyggnadsområde men gata och bostäder är österut utbyggda och de åtta avsedda tomterna skulle ansluta till utbyggd gata bedöms utgöra en naturlig fortsättning på befintligt detaljplanelagt område. Något särskilt planprogram för denna begränsade utbyggnad har bedömts som onödigt att upprätta. Eventuella synpunkter bedöms kunna fångas upp i ett normalt planförfarande utan programskede. Detaljplanen bedöms kunna tas fram under Detaljplaner För angränsande områden i öster gäller detaljplan, fastställd av länsstyrelsen 20 januari 1933, vilken i öster föreskriver gatumark och bortom gatumarken friliggande enbostadshus. I denna del tillåter planen två våningar med max 7,6 meters byggnadshöjd och en tredjedel av tomt får bebyggas. I söder och norr är marken inte planlagd. Behovsbedömning av miljöbedömning De åtta byggrätterna som planförslaget utpekar, bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att behov av en särskild miljöbedömning föreligger. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 bedöms därför inte behöva genomföras. Härom fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Behovsbedömningen grundas på att planen endast möjliggör en mindre komplettering av befintliga bostadsområden i öster, att genomförandet inte innebära några risker för människors hälsa, att miljökvalitetsnormerna inte riskerar att överskridas, att planen sammantaget bedöms ge en ringa miljöpåverkan. Samråd har skett med länsstyrelsen som instämmer i kommunens bedömning. PLANFÖRSLAG Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk undersökning är genomförd. Markförhållanden bedöms dock med tanke på närliggande bebyggelse inte utgöra ett hinder för exploatering.

4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 4 (6) Användning Tomter är avsedda för bostadsändamål. För att främja möjligheterna till ett företagande i området får bostaden som komplement till bostadsändamålet även omfattas av boendeservice samt hantverk och kontor i mindre omfattning om dessa inte är störande eller trafikalstrande. Ny bebyggelse Förslaget tar, i en något försiktigare form, fasta på närliggande äldre plan vad gäller höjder, våningsantal, exploatering och placering av byggnad. Detta innebär en relativt fri placering av byggnad, med möjlighet till en central placering på tomten och möjlighet till en andra våning. Dock med relativt begränsad hushöjder och en ett tilltaget avstånd från tomtgräns. Området föreslås bebyggas med friliggande enbostadshus på relativt stora tomter. Totalt möjliggör planen för åtta ca 1100 m2 stora villatomter. På illustrationskarta redovisas förslag till tomtindelning. Endast en huvudbyggnad får uppföras per tomt. Omhändertagande av dagvatten skall ske lokalt och redovisas vid bygglov. Högsta tillåtna byggnadsarea är en femtedel av fastighetsarean. Byggnader Området föreslås bebyggas med huvudbyggnad i högst två våningar. Källare får inte inredas. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är satt till 6,0 meter och Högsta tillåtna totalhöjd för huvudbyggnad är 8 meter. För förråd, carport och garage är högsta byggnadshöjd 3,0 meter. Om de placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter får totalhöjden högst vara 4,0 meter. Fristående huvudbyggnad inbegripet skärmtak över uteplats skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Byggnadsdel uppförd i två våningar skall placeras minst 6 meter från gata. Förråd, carport eller garage skall placeras minst 1,0 meter från gräns mot granntomt. Detta gäller även då dessa sammanbyggs med huvudbyggnaden.

5 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 5 (6) Fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte inom området. Efter konsultation med Wallin kulturlandskap har bedömningen gjorts att vidare arkeologisk undersökning/ utredning i planarbetet ej är nödvändig. Skulle fornlämning, arkeologiskt material eller liknande påträffas under exploatering, skall arbetet avbrytas och anmälan därom göras till länsstyrelsen. Djurhållning Ingen djurhållning förekommer i närheten av planområdet. Allmän plats Gata o trafik Området omfattar ingen allmän platsmark. Tillfart sker från befintligt lokalgata i öster gränsande till planområdet (Ökenvägen). Trafik Tillfart till tomter sker från befintligt vägnät. Teknisk försörjning Kommunala vatten- och avloppsledningar är sedan tidigare utbyggda i Ökenvägen. Omhändertagande av dräneringsvatten skall inom tomtmark ske lokalt och redovisas vid bygglov. Elanslutning sker till befintligt nät. Administrativa frågor Bygglov krävs inte för uppförande av carport upp till 20 m 2 under förutsättning att övriga planbestämmelser följs. På tomt avsedd för fristående huvudbyggnad krävs inte heller bygglov för uppförande av skärmtak över öppen uteplats upp till 20 m 2 under förutsättning att övriga planbestämmelser följs. Skärmtak enlig ovan medräknas inte i byggnadsarean. Grannes medgivande krävs dock för ovanstående åtgärder och om granne motsätter sig uppförandet sker bygglovprövning i vanlig ordning. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

6 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 6 (6) Huvudmannaskap Planen innehåller ingen allmän plats. Kommunen är huvudman för allmän platsmark i angränsande område (gatan). Fastighetsbildning Fastighetsbildning sker antingen enligt plankartans illustration med 8 tomter. Högst 8 nya tomter kommer att styckas från ursprungsfastigheten. Exploatören tar initiativ till och bekostar fastighetsbildningen. Ekonomiska frågor Exploatören avses stå för alla kostnader som sammanhänger med exploateringen. Planavtal tecknas mellan kommunen och exploatör. Bygglov-, och anslutningsavgifter för VA utgår enligt taxa. Planavgift uttages genom planavtal. Torsten Helander Planarkitekt