PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län

2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan behovsbedömning/checklista Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Utdrag ur primärkarta PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL i lydelsen SFS 2010:900 och med normalt planförfarande. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Planförslaget bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenområden enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap. MB. SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Läge Ändringen av planen innebär att nuvarande markanvändning i gällande plan ändras, från allmänt ändamål till att gälla bostäder kontor och vandrarhem/hotell. Fastigheten Axet 1 består idag av en byggnad som tidigare används som ålderdomshem. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Valdemarsvik med anslutning till Granbrinken i öst och Axvägen i norr och väst. I söder angränsas området av bergigt skogsparti där vattentornet står. Areal Planområdets areal uppgår till cirka 8000 kvm (7837 kvm)

3 Markägoförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Marken inom planområdet är privatägd Planområdet ingår som detaljplanerat område i översiktsplanen för Valdemarsviks kommun, antagen av kommunfullmäktige Detaljplaner Strandskydd För planområdet gäller ändringen och utvidgningen av detaljplanen (tidigare stadsplanen) för området vid riksväg 4 och Storgatan i Valdemarsviks köping som är fastställd Planområdet omfattas inte av strandskydd MILJÖKONSEKVENSER Behovsbedömning/MKB Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 och miljöbalken 6 kap ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Skulle detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. Till planhandlingarna hör en behovsbedömning framtagen , och kompletterad Planförslaget bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som enligt PBL 5 kap eller MB 6 kap kräver att särskild miljöbedömning måste göras. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Geotekniska förhållanden Marken inom planområdet är i huvudsak relativt plan, men i dess södra del sluttar marken brant upp mot vattentornet. Kring den befintliga byggnaden är marken, som inte är belagd med asfalt, gräsbevuxen. I branten i söder tar skogen vid.

4 Fornlämningar Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Marken bedöms ha god bärighet för det tänkta användningsområdet. Observera att ingen geoteknisk undersökning har gjorts utan exploatören ansvarar för att erforderliga markundersökningar utförs vid eventuell byggnation. Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Befintlig bebyggelse inom planområdet består av ett tidigare ålderdomshem. Byggnaden innefattar ca 850 m 2 i byggnadsarea och består av tre huskroppar som formar ett U. Byggnaden består av en respektive två våningar och en suterrängvåning. Ändringen av detaljplanen innebär att fastigheten kan användas till både bostäder, kontor och vandrarhem. Planerad bebyggelse Service Planbestämmelserna syftar till att den nuvarande karaktären och utformningen, utifrån fasadliv, byggnadshöjd och taklutning, på bebyggelsen inom planområdet bibehålls. Planförslaget innebär ändrad användning av redan befintlig bebyggelse från så kallad allmänt ändamål till bostäder och kontor. Avsedd markanvändning betecknas med B (bostäder), K (kontor) och O (Vandrarhem/hotell). Planområdet ligger centralt inom tätorten och är väl försörjt med både offentlig och kommersiell service. Rekreation och friluftsliv Strandskydd Planområdet ligger i närheten av både naturen och havet. Cirka en och en halv kilometer mot Valdemarsviks centrum finns strandpromenader som gör det möjligt att blicka ut över vattnet och njuta av de tilltagande naturområdena längs med stranden. Planområdet berörs inte av strandskydd. Gator och trafik Gatunät Planområdet ansluts till Granbrinken i nordöst. In och utfart till området föreslås även fortsättningsvis ske i nordöstra delen av planområdet.

5 Gång- och cykeltrafik Parkering Gång- och cykeltrafik till området sker utmed Granbrinkens gångbanor och trottoarer. Syftet med planen är att ändra markanvändningen till kvartersmark för bostäder, kontor och vandrarhem/hotell. Detta innebär att planen skall lämna utrymme för utökad yta för parkering. Planbestämmelserna tillåter anordnande av parkeringsplatser inom planområdet där det anses vara rimligt. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Dagvatten El Avfall Den befintliga bebyggelsen inom planområdet är ansluten till kommunens vatten och avloppsnät. Planområdet är ansluten till det kommunala dagvattensystemet Anslutningen till den befintliga transformatorstationen bibehålls. Avfallshantering sker i samråd med Sektor Samhällsbyggnad och Kultur. Fastighetsägaren ansvarar för anordnande och utförande av miljöhus/soprum i anslutning till infarten till området. Platsen för anordnandet av dessa byggnadsverk är angivet som kryssmark i plankartan. ADMINSTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.

6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Omfattning Planområdet är beläget i nordvästra delen av Valdemarsvik med anslutning till Granbrinken i öst och Axvägen i norr och väst. I Söder angränsas området av bergigt skogsparti där vattentornet står. Syftet med planen är att ändra nuvarande markanvändning i gällande plan, från allmänt ändamål till att gälla bostäder, kontor vandrarhem/hotell. Fastigheten Axet 1 består idag av en byggnad som tidigare används som ålderdomshem. Planen omfattar fastigheten Axet 1 som omfattar 8000 kvm (7837 kvm) Tidplan Beslut om samråd Beslut om granskning Beslut om antagande Laga kraft Genomförandetid Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Planens genomförandetid upphör att gälla 5 år efter det datum planen vunnit laga kraft Exploatören ansvarar för genomförandet av planen till fullo. Ingen allmän platsmark berörs inom planområdet. TEKNISKA FRÅGOR Fastighetsbildning Vatten och avlopp Planförslaget innebär ingen förändring i nuvarande fastighetsbildning. Fastigheten är i privat ägo.

7 El, tele mm Avfall Fastigheten är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Vid eventuell ombyggnation av fastigheten ansvarar fastighetsägaren för eventuella utbyggnader av planområdets vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar. Fastighetsägaren svarar att området försörjs med el, telekommunikation. Fastighetsägaren bekostar eventuell flytt av befintliga ledningar. Avfallshantering sker i samråd med Sektor Samhällsbyggnad och Kultur. Fastighetsägaren ansvarar för anordnande och utförande av miljöhus/soprum i anslutning till infarten till området. Platsen för anordnandet av dessa byggnadsverk är angivet som kryssmark i plankartan. Geoteknik Fastighetsägaren ansvarar för erforderliga undersökningar för byggnationen, tex geotekniska, geologiska och radonundersökningar. EKONOMISKA FRÅGOR Kostnaden för detaljplanearbetet fördelas mellan sökande och kommunen enligt avtal tecknat Enligt avtalet ansvarar fastighetsägaren för 50 procent av kostnaden, och kommunen står för resterande del. Betalningen sker i enlighet med av kommunfullmäktige antagen taxa för plan- och bygglov 2011, timdebitering. Plankostnaden utgörs av kommunens faktiska kostnader för planarbetet, inklusive moms. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Konsekvenser av avvikelse från ÖP Detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanen. Sociala konsekvenser Planens genomförande bedöms medföra positiva effekter för boende i närområdet. Byggnaden har tidigare använts som äldreboende, men har på senare år nyttjats mindre frekvent. Planens genomförande innebär att byggnaden skulle kunna generera mer liv och rörelse i området, vilket är positivt ur trygghetssynpunkt. De olika användningsområdena (bostad, kontor och vandrarhem/hotell) i planförslaget innebär att det kan finnas människor i byggnaden vid alla olika tider på dygnet, vilket också bidrar till detta.

8 Konsekvenser för fastighetsägare samt andra sakägare Planens genomförande kan innebära en ökad trafik i området, men denna bedöms inte bli så stor att det kommer innebära några olägenheter för närboende längs Granbrinken. Planområdet är välförsett med både bilväg och trottoarer. Detaljplanen medger en liten utökning av byggrätten vilken, om den utnyttjas, skulle kunna påverka grannfastigheterna Axet 4 och Rågen 1 under byggskedet. Avstånden till de närmast liggande fastigheterna är så pass stort att detta inte bedöms innebära några större olägenheter. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Genomförandebeskrivningen har upprättats i samråd med berörda tjänstemän inom tekniska förvaltningen. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Aline Eriksson Planarkitekt Erica Ekblom Planchef

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun 1 Postadress 835 80 KROKOM Telefon växel 0640-161 00 Telefax 0640-164 55 Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer