Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012"

Transkript

1 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012

2 HANDLINGAR Planhandlingarna består av plankarta i originalskala 1:500 med planbestämmelser och planbeskrivning. Övriga handlingar utgörs av grundkarta och fastighetsförteckning. SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanen syftar till att medge markanvändning för bostäder på fastigheten Sims 8 och kontor på Sims 4. Gällande detaljplan för fastigheten Sims 8 redovisar markanvändning för kontor samt i viss mån handel. Detaljplanen har inte genomförts i alla delar och det förekommer bostäder med tidsbegränsat bygglov i fastigheten. Fastighetsägaren (BorNord fastigheter AB) har framfört önskemål om att detaljplanen ska ändras så att den medger bostäder, kontor och handel. Sims 4 redovisar för gällande detaljplan bostäder och handel med fastighetsägaren vill att planen ändras så att den också medger kontor. HANDLÄGGNING Detaljplanen avses hanteras med enkelt planförfarande, enligt plan- och bygglagen 2010:900 5 kap 7 då den är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenlig med översiktsplanen. FÖRENLIGT MED 3, 4 och 5 kap. MILJÖBALKEN Detaljplaneområdet är sedan tidigare ianspråktaget för bostadsbebyggelse. Det är ett centralt läge i staden med närhet till annan bostadsbebyggelse och god tillgänglighet till kollektiva färdmedel och service. Att använda området för bostäder är en god resurshushållning. Detaljplanens genomförande medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överskrids. Detaljplanen är således förenlig med 3,4 och 5 kap. miljöbalken. PLANDATA Läge Areal Markägoförhållanden Planområdet innehåller endast privat mark i form av fastigheten Sims 8 och 4 i Östermalm, söder om järnvägsstationen i Borlänge och begränsas av Tunagatan och Bygatan. Planområdet är cirka 993 m². Sims 8 och 4 ägs av BorNord fastigheter AB. 2

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Detaljplaner, tomtindelning För planområdet gäller översiktsplan -90 för Borlänge kommun, antagen av kommunfullmäktige Planen är förklarad inaktuell. För planområdets del redovisas bostäder. Området berör detaljplan med kommunens arbetsnummer / lagakraft datum 261/ För området finns en tomtindelning fastställd , akt nr 2081K-757 Planprogram Föreslagen markanvändning ligger i linje med den kommunala översiktsplanen. Något behov av planprogram har därför inte ansetts föreligga. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark, vegetation och friytor Planområdet utgörs idag av fastigheterna Sims 4 och 8 samt en asfalterad yta som används som parkering. Fastigheterna är sammanbyggda och består av ett flerbostadshus i tre våningar. Vegetation saknas helt inom området. En uteplats för boende bör anordnas inom planområdets mellersta del där solläget är gott och bullernivån ligger på 55 dba. För att säkra framtida buller bör ett bullerplank anläggas. Planförslaget redovisar att på fastigheten Sims 8 får marken endast bebyggas med garage och uthus (korsprickadmark). På fastighet Sims 4 föreslås att marken ej får bebyggas dock får parkeringsplatser anordnas på innergården (prickmark). Gården kompletteras med träd i lämplig omfattning för att skapa en trevlig utemiljö för de boende. Förgårdsmark mot gata som inte för bebyggas, föreslås för båda fastigheterna. Geotekniska förhållanden Förorenad mark Fornlämningar Enligt den geotekniska översikten från mars 1981 består marken inom planområdet av silt eller silt/lera. Inom planområdet finns det inga förorenade områden, men däremot så har det på grannfastigheten Sims 2 legat två bensinstationer. Området angränsar till fornlämning 164 som består av en gårdstomt/bytomt. Om man vid utgrävning eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt fornminneslagen. 3

4 Bebyggelseområden Offentlig service Kommersiell service Tillgänglighet I planbestämmelserna har markanvändningen för den aktuella fastigheten under rubriken användning av kvartersmark ändrats från kontor och i viss mån handel (Hdh) samt bostad (B) till bostad, kontor och handel i bottenvåning. Fastigheten Sims 4 redovisar för gällande detaljplan bostäder och handel men föreslås att ändras så den också medger kontor. Vårdcentraler finns i Jakobsgårdarna och vid Borlänge sjukhus, cirka två kilometer väster och fyra kilometer norr om planområdet. Tre förskolor finns inom 500 meter öster om planområdet. Planområdet är mycket centralt beläget i tätorten med all förekommande kommersiell service. Kupolens köpcentrum samt järnvägstationen ligger 100 meter respektive 700 meter nordväst om planområdet. Tillgängligheten för funktionshindrade personer vid planens genomförande inom planområdet samt vid eventuell nybyggnad beaktas vid detaljprojekteringen samt genomförande. Parkeringsplats för funktionshindrad ska anordnas vid en lämplig plats inom fastigheten Trafik Biltrafik, gång- och cykeltrafik Mätningarna från 2010 visar att både Tunagatan och Bygatan ingår i huvudvägnätet, och är skyddsklassade vägar. Varken Bygatan, Tunagatan eller dess trottoarer ingår i planområdet och planförslaget innebär således ej några direkta förändringar av dessa. Detaljplaneförslaget medför inte någon väsentlig ökning av trafikmängderna. Parkering Kollektivtrafik Behovet av parkeringsplatser beräknas enligt kommunens p- norm som anger 9 platser/1000 m². Planförslaget uppfyller kommunens parkeringsnorm. Kollektivtrafiken finns 500 meter nordöst om planområdet utmed Stationsgatan. Här passerar flera av Dalatrafiks linjer. Bygatan ingår i det lokala busstrafiknätet. Bilparkering Bilparkeringen avses att ske på den egna fastigheten. 4

5 Störningar Buller Planområdet är mycket påverkat av trafikbuller från Tunagatan och Bygatan. Mätningarna från 2010 visar att trafikmängden öster om Bygatan uppgår till cirka 4900 fordon per vardagsdygn och trafikmängden på Bygatan visar också på cirka 4900 fordon per vardagsdygn. Mätningar från 2002 redovisar att trafikmängden gällande tungtrafik på Tunagatan uppgår till 10% av den totala trafiken som redovisade 4500 fordon per vardagsdygn. Detta ger en ekvivalentnivån vid fasad på ca 62 dba och max nivån ligger på 82 dba. Man måste ha fönster och fasad som gör så att man klarar 30 dba inomhus. Nedanstående riktlinjer och riktvärden för buller- och vibrationsstörningar, gemensamt framtagna av Banverket, Naturvårdsverket och Boverket ska följas. För bostäder - 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus - 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid (i utrymmen för sömn och vila) - 55 db(a) ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad - 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad - vibrationer 0,4 mm/s. För tysta arbetslokaler - 60 db(a) maximalnivå inomhus. Teknisk försörjning Avfall Planområdet är anslutet till kommunens VA-, el- och fjärrvärmenät. För planområdet gäller kommunal sophämtning och källsortering som anordnas efter kommunens regler. BEHOVSBEDÖMNING Då planen inte anses få betydande miljöpåverkan har ingen miljökonsekvensbeskrivning eller miljöbedömning upprättats utan konsekvenser av planens genomförande redovisas här. PLANENS KONSEKVENSER Stadsbild Buller Trafik ADMINISTRATIVA FRÅGOR Ur stadsbildssynpunkt innebär planförslaget att förändringarna jämfört med nuvarande förhållanden blir små. I relation till nuläget förväntas inte den föreslagna ändringen medföra försämrad bullersituation för de närliggande bostäderna. De två tillkommande lägenheterna bedöms ej medföra någon väsentlig ökning av trafikmängderna. Genomförandetiden slutar 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 5

6 PLANENS GENOMFÖRANDE Tidsplan Detaljplanen avses hanteras med enkelt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 2010:900 5 kap 7. Juni juli 2012 samråd Oktober 2012 granskning November december 2012 antagande MBN Genomförandetid Planen har en genomförandetid på fem (5) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden kan planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Planområdet omfattar endast mark i privat ägo och fastighetsägaren ansvarar därför för planens genomförande FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning, Gemensamhetsanläggning Tomtindelning Erforderliga åtgärder för fastighetsbildning initieras hos lantmäterimyndigheten av fastighetsägaren. Tomtindelningen för del av kv Sims fastställd , akt 2081K-757 föreslås att upphävas. Tomtindelningen föreslås upphävas då de bygger på äldre detaljplaner och ej överensstämmer med det nu aktuella planförslaget. TEKNISKA FRÅGOR Exploatören svarar för erforderliga geotekniska undersökningar. 6

7 EKONOMISKA FRÅGOR Planens genomförande Plankostnader Planens genomförande innebär inte några kostnader för Borlänge kommun. Planavtal är tecknat mellan Borlänge kommun och BorNord fastigheter AB. Plankostnaderna uppgår till kronor. Borlänge kommun förutsätts inte ta några kostnader i samband med planläggning. Samhällsbyggnadssektorn Plan- och markkontoret September 2012 Steve Johnson Plan- och markchef Mariam Ghasemi Planarkitekt 7

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun Dnr Ädh 1659/2008 Dnr planmodul: P 08/0018 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer