Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober Sammanfattning Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva, Tangentvägens förlängning. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet 2015 och utbyggnaden påbörjas under första kvartalet I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm lägger Stockholm Vatten AB (SVAB) om den huvudvattenledning som idag ligger inom området. SVAB ansvarar också för dagvattenhanteringen i området. Tangentvägens utbyggnad behöver samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjorda. Ett förslag till genomförandeavtal har därför tagits fram. Enligt avtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen och inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström Kommunstyrelsen Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober Sammanfattning Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva, Tangentvägens förlängning. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet 2015 och utbyggnaden påbörjas under första kvartalet I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm lägger Stockholm Vatten AB (SVAB) om den huvudvattenledning som idag ligger inom området. SVAB ansvarar också för dagvattenhanteringen i området. Tangentvägens utbyggnad behöver samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjorda. Ett förslag till genomförandeavtal har därför tagits fram. Enligt avtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen och inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering. Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen beslöt den 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Syftet med detaljplanen är att skapa en ny öst-västlig huvudgata genom Kungens kurva. Utbyggnaden av Tangentvägen fram till Dialoggatan behövs för förbättrad bil- och kollektivtrafik i området och därmed kunna möjliggöra ytterligare exploatering i Kungens kurva. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet Utbyggnaden kan då påbörjas under första kvartalet 2016 och beräknas pågå under ca tre år. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har Stockholm Vatten AB (SVAB) beslutat att lägga om den huvudvattenledning som idag ligger inom området för Tangentvägen och dess planerade förlängning. Det ligger i båda parters intresse att genomförandet för utbyggnaden av Tangentvägen samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjort i ett genomförandeavtal. Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Genomförandeavtal Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB va-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Då huvudavtalet inte i detalj reglerar kostnadsfördelningen har detta preciserats i genomförandeavtalet.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Enligt genomförandeavtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Vid genomförande av projektet för Tangentvägen ska SVAB svara för och bekosta borttagande av, SVAB tillhörande, utgående huvudvattenledning. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor vilket motsvarar kostnaden för att ersätta den del av ledningen som ligger på kommunens mark. För upplåtelse på allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska SVAB säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Genomförandeavtalet definierar därutöver fördelning av ansvar och projektkostnader mellan kommunen och SVAB för plangenomförandet. Flytt av huvudvattenledningen pågår och ska vara klar i augusti 2015 enligt avtal mellan Trafikverket och SVAB. Kommunen betalar dock inte ovanstående ersättning förrän SVAB har tagit bort huvudvattenledning i Tangentvägen vilket sker i samband med Tangentvägens utbyggnad. Genomförandeavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tangentvägens förlängning genom beslut som vinner laga kraft. Uppfylls inte detta villkor och utbyggnaden av Tangentvägens förlängning därmed inte kan genomföras ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning. SVAB har underhand godkänt genomförandeavtalet och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Genomförandeavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggandsförvaltningens PM, bilaga 1, och genomförandeavtalet med tillhörande bilagor, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget för fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad av Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen som inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering. I samband med antagande av detaljplan för Tangentvägen ska genomförandebeslut för Tangentvägen godkännas där noggrannare redovisning av ekonomin för

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Tangentvägen kommer att ske. De kostnader som uppstår för kommunen gällande detaljprojektering och fördelade kostnader enligt detta avtal utgör del av underlag till utredningen gällande fördelningen av kostnader mellan kommunen och exploatörer för utbyggnad av allmänna anläggningar i Kungens kurva. Detaljplanen för Tangentvägens förlängning finns med i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att genomförandeavtalet godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringdirektör Gunilla Sundström Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat 23 oktober 2014 Bilaga 2: Genomförandeavtal med bilagor Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

7 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Andersson Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Tangentvägens förlängning och komplettering av befintlig del av Tangentvägen innebär att tidigare anlagd infrastruktur berörs och kan komma att behöva flyttas eller säkerställas i överensstämmelse med den nya vägen. Stockholm Vatten AB (SVAB) har med avseende på det huvudavtal som gäller med kommunen en väsentlig del av ansvaret för ledningsnätet i området. Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har mark- och exploateringsavdelningen upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB VA-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Vid genomförande av projektet för Tangentvägen ska SVAB svara för och bekosta borttagande, av SVAB tillhörande, utgående huvudvattenledning. SVAB svarar för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Genomförandeavtalet definierar därutöver fördelning av ansvar och projektkostnader mellan kommunen och SVAB för plangenomförandet. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor som motsvarar POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 2 (6) kostnaden för att ersätta den del av ledningen som ligger på kommunens mark. Givet att detaljplanen vinner laga kraft under fjärde kvartalet 2015 kan entreprenaden för genomförande av Tangentvägens förlängning beräknas kunna ske från och med februari Bakgrund Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Den föreslagna huvudgatan, Tangentvägen, kommer att gå mellan Dialoggatan i väster och fram till Smistavägen i öster, där delar av den befintliga Tangentvägen går idag. Planprojektet finns med i Projektplanen Kommunstyrelsen beslöt 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därmed inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjort i ett genomförandeavtal. Förlängning och komplettering av befintlig del av Tangentvägen innebär att tidigare anlagd infrastruktur berörs och kan komma att behöva flyttas eller säkerställas i överensstämmelse med den nya vägen. SVAB har med avseende på det huvudavtal som gäller med kommunen en väsentlig del av ansvaret för ledningsnätet i området. Huddinge kommun kommer att vara huvudman för gatan medan SVAB är huvudman för vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar och anläggningar så som dagvattendammar och diken. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har SVAB beslutat att lägga om huvudvattenledningen. Huvudvattenledningen ligger idag inom området för Tangentvägen och dess planerade förlängning. Det ligger i båda parters intresse att genomförandet för utbyggnaden av Tangentvägen samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Genomförandeavtalet ingår som ett villkor i detaljplanens genomförandebeskrivning och avses därför vara bekräftad av parterna inför detaljplanens antagande.

9 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 3 (6) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Planområdet omfattar 3,4 hektar och består till stor del av obebyggd mark och gatumark. Den nya vägen kommer att gå över ett flertal enskilt ägda fastigheter. I öster kommer dock vägen att gå i samma läge, på kommunalägd mark, som den befintliga Tangentvägen. Vissa delar av markområdet är hårdgjord och används för markparkering, infarter och gång- och cykelstråk. Planen följer det befintliga dagvattenstråket som SVAB ansvarar för. Se figur 1 nedan. Figur 1 Karta över planområdet markerat med vitt. Detaljplanen Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Tangentvägen behöver byggas om och byggas ut för förbättrad bil- och kollektivtrafik för att möjliggöra ytterligare exploatering i Kungens kurva. Enligt samrådsförslaget för den Fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva ska gatan vara ett grönblått stråk genom området tack vare planteringar och öppna dagvattenlösningar. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering. Ytan för det föreslagna planområdet är anpassat efter de utrymmesbehov som huvudgatan och dammarna har samtidigt som hänsyn är tagen till att marken är enskilt ägd. Inför antagande och genomförande av detaljplanen förs förhandlingar med berörda fastighetsägare om den mark som ska ingå i allmän platsmark.

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 4 (6) Detaljplanen planeras vinna laga kraft under fjärde kvartalet Genomförandeavtal Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Genomförandeavtalet är en kompletterande överenskommelse för att reglera de ansvarsförhållanden och kostnader som berörs i detta projekt. Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB vattenledningar, VA-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Dagvatten Enligt huvudavtalet och genomförandeavtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder för tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Övriga kostnader Med anledning av att huvudavtalet inte i detalj reglerar kostnadsfördelningen gällande geoteknik, dagvattenutredningar, provisorier för el- och teleledningar, marklösen och trafikanordningsplan har detta preciserats i genomförandeavtalet. Kostnadsfördelningen är gjord med beaktan av det resonemang som förs i samband med pågående arbete med framtagande av nytt huvudavtal. Huvudvattenledning Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. Ersättningen motsvarar cirka 75 % av de beräknade kostnaderna om 18,33 miljoner kronor för att ersätta den del av ledningen längs Tangentvägen som är belägen på kommunens mark. Kommunens ersättning är en del av SVAB:s totala projektbudget om 140 miljoner kronor för flytt av huvudvattenledningen inom Kungens kurva. Flytt av huvudvattenledningen ska vara klar i aug 2015 enligt avtal mellan Trafikverket och SVAB. Kommunen betalar dock inte ovanstående ersättning förrän SVAB har borttagit huvudvattenledning i Tangentvägen i samband med Tangentvägens entreprenad.

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 5 (6) Vinner inte Tangentvägen laga kraft och entreprenaden för Tangentvägen därmed inte kan genomföras ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning. Markupplåtelse För upplåtelse på allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska SVAB säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Villkor Ett villkor för detta genomförandeavtal är att kommunfullmäktige antar detaljplanen, genom beslut som vinner laga kraft. Tidplan Tidplanen är beroende av samordning och tidplaner för Trafikverkets arbetsplaner för den nya vägdragningen Förbifart Stockholm samt att SVAB:s huvudvattenledning ska läggas om. Utbyggnaden av Tangentvägens förlängning behöver därför samordnas med vattenledningens flyttning och borttagande. Den nya Tangentvägen ska dessutom avlasta gator inom Kungens kurva som påverkas av utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Givet att detaljplanen vinner laga kraft under fjärde kvartalet 2015 kan entreprenaden för genomförande av Tangentvägens förlängning beräknas kunna ske från och med februari 2016 och pågå under cirka tre år. Ekonomi Kommunens kostnad för detaljprojektering och genomförande av entreprenaden för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen som kommer att tas med i förslag till kommunens verksamhetsplan I samband med antagande av detaljplan för Tangentvägen ska genomförandebeslut för Tangentvägen godkännas där noggrannare redovisning av ekonomin för Tangentvägen ska ske. De kostnader som uppstår för kommunen gällande detaljprojektering och fördelade kostnader enligt detta avtal utgör del av underlag till utredningen gällande fördelningen av kostnader för allmänna anläggningar i Kungens kurva. SVAB har underhand godkänt genomförandeavtalet och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 6 (6) Förvaltningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till genomförandeavtal godkänns.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Sara Andersson Exploateringsingenjör Bilagor 1. Genomförandeavtal med bilagor

13 Mellan Huddinge kommun, org. nr , nedan kallad kommunen, och Stockholm Vatten VA AB, org. nr , nedan kallat bolaget, har träffats följande GENOMFÖRANDEAVTAL Tangentvägens förlängning, Kungens kurva 1

14 1. Bakgrund Detta genomförandeavtal avser parternas respektive ansvar för gatubyggnation, VA och dagvattenhantering vid genomförandet av detaljplan för Tangentvägens förlängning. Syftet med detaljplanen är att genomföra en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Den föreslagna huvudgatan kommer att gå mellan Dialoggatan i väster och fram till Smistavägen i öster, där delar av den befintliga Tangentvägen går idag. Huvudgatan är en del av det föreslagna stomnätet för kollektivtrafik i Huddinge kommun. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har bolaget beslutat att lägga om sin huvudvattenledning. Del av huvudvattenledningen ligger idag inom området där Tangentvägens förlängning planeras. Utbyggnaden av Tangentvägens förlängning samordnas därför med huvudvattenledningens flyttning till Skärholmsvägen och Smistavägen och borttagande. Åtgärder avseende en damm för dagvattenhantering belägen utanför planområdet hanteras också i detta avtal. 2. Förutsättningar enligt huvudavtal Gällande huvudavtal mellan parterna utgör grund för detta genomförandeavtal. 3. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle förutsättningen enligt första stycket inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 4. Omfattning Avtalet omfattar samordnad projektering, upphandling och utbyggnad av infrastruktur inom Kungens kurva i projektet Tangentvägens förlängning samt avveckling av befintlig huvudvattenledning. Avtalet omfattar åtgärder inom planområdet för Tangentvägens förlängning, se bifogat förslag till detaljplanekarta bilaga 1, samt de dammanläggningar som krävs för områdets dagvattenhantering, se bifogad karta bilaga 2. 2

15 Genomförande av entreprenaden sker i två huvuddelar med en horisontell uppdelning med gräns mellan huvuddel 1 och huvuddel 2 i underkant terrass för bolagets ledningar. Huvuddel 1 står kommunen för och huvuddel 2 står bolaget för. Kommunen ansvarar för omhändertagande av dagvatten från gatumark inklusive dräneringar fram till ny dagvattendamm. Avseende dagvattendammarna ansvarar bolaget för entreprenadkostnaden i nivå upp till markskiktet och åtgärder för områdets gestaltning ansvarar kommunen för. 5. Projektering Bolaget ansvarar för projektering av bolagets anläggningar. Kommunen ansvarar för projektering av kommunens anläggningar. Respektive part får inte beställa arbete av den andre partens projektör utan godkännande av projektörens beställare. 6. Upphandling Upphandling av entreprenör sker gemensamt av parterna, men med separata beställningar för respektive huvuddel. Kommunen svarar för sammanställning av förfrågningsunderlaget och annonsering samt administrerar anbudsöppningen. Bolaget tillhandahåller erforderligt underlag för förfrågningsunderlaget. Parterna öppnar och utvärderar gemensamt inkomna anbud och båda parter ska gemensamt underteckna tilldelningsbeslut. 7. Utbyggnad - Bolagets entreprenad för flytt av huvudvattenledning till Skärholmsvägen och Smistavägen (se 1,ovan) ska vara färdigställd innan genomförande av Tangentvägen, enligt denna överenskommelse, kan genomföras. - Entreprenaden för Smistavägen ska vara färdig senast Kommunen samordnar bygg- och ekonomimöten för entreprenaden för Tangentvägen. - Parterna har egna byggledare och ombud. - Parterna utövar var och en teknisk kontroll av sin del i entreprenaden för Tangentvägen. - Respektive huvuddel ska besiktigas var för sig. - Under garantitiden ska parterna ansvara för sina respektive anläggningar inklusive drift och underhåll. 3

16 - Bolaget har långsiktigt ansvar för skötsel och drift av sina anläggningar inklusive dagvattendammarna. Vid genomförande av Tangentvägenprojektet ska bolaget svara för och bekosta borttagande, av bolaget tillhörande, slopad/utgående huvudvattenledning, rustbädd och installationer. Kommunen medger att huvudvattenledningen kan ligga kvar i marken inom områden som inte ska grundförstärkas. Bolaget fyller då ledningen och plomberar den till dessa delar. Karta bifogas, bilaga Preliminär tidplan för genomförande Bolaget och kommunen förbinder sig att sträva för att förverkliga utbyggnaden av Tangentvägen enligt tidplan: Slutleverans detaljprojektering 31 mars 2015 Upphandling entreprenör sept/okt 2015 Beslut SBN av entreprenör nov 2015 Godkännande av dp i SBN aug 2015 Godkännande av dp i KS sep 2015 Godkännande av dp i KF okt 2015 Laga kraft dp *1 nov 2015 Byggnation Tangentvägen feb 2016 jan 2019 (* 1 Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft cirka 4 veckor efter antagandebeslutet.) Bolaget och kommunen konstaterar, att ovanstående tidsschema är preliminärt och ger endast riktlinjerna för projektets förverkligande. 9. Ansvar Samarbete enligt detta genomförandeavtal upphör gälla 10 år efter den senaste slutbesiktningen av huvuddel 1 eller huvuddel Ekonomi Kostnaderna för projektering och genomförande av entreprenaden ska fördelas i enlighet med gällande huvudavtal mellan parterna. Kostnaden för markförstärkningsåtgärder ska regleras med avseende på respektive ansvar för huvuddel 1 och huvuddel 2. Geoteknik Bolaget beställer geotekniska undersökningar. Kostnaden för dessa inklusive rapporter som är nödvändiga för projektet fördelas dels 30/70 % mellan kommunen och bolaget för borrningar som avser bolagets arbeten dels 100/0 % mellan kommunen och bolaget för de borrningar som görs för kommunens arbeten. Geo-konsulten ska när han gör borrprogrammet avgöra vilka borrpunkter som är gemensamma och vilka som avser speciellt väg 4

17 resp. va. Fakturorna från geokonsulten ska vara uppdelad på respektive huvuddel. Bolaget beställer fastighetsbesiktningar, vibrationsmätningar och riskanalyser. Kostnaden för dessa inklusive rapporter som är nödvändiga för projektet fördelas 50/50 % mellan parterna. Genomförda geoteknikutredningar Bolaget ska, till den del de avser bolagets arbeten, ersätta kommunen med 70 % av de geoteknikutredningar som redan genomförts under planarbetet. Den totala kostnaden är kronor inklusive moms, varav bolaget ska betala kronor inklusive moms. Kostnaden faktureras efter undertecknande av detta avtal. Genomförd utredning är följande: - Förprojektering Kungens kurva Geoteknik, Tangentvägen. Utförd av Ramböll Sverige AB. Dagvatten Bolaget svarar för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard för dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flytt med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och bolaget. Befintliga dammar och diken inom detaljplaneomådet för Tangentvägens förlängning har en area om cirka m 2. De faktiska kostnaderna för anpassning till detaljplanen avseende befintliga dammar och diken ska fördelas 75/25 % mellan kommunen och bolaget. Tillkommande area för dammar inom detaljplaneområdet för Tangnetvägens förlängning är cirka m 2, därutöver tillkommer diken. De faktiska kostnaderna för anpassning till detaljplanen avseende tillkommande dammar och diken ska fördelas 0/100 % mellan kommunen och bolaget. Utanför planområdet planeras en tredje damm, östra dammen, vilken bolaget svarar för alla kostnader för. Karta där dammarna redovisas bifogas, bilaga 2. Genomförda dagvattenutredningar Bolaget ska ersätta kommunen med 50 % av den dagvattenutredning som redan genomförts under planarbetet. Den totala kostnaden är kronor inklusive moms, varav bolaget ska betala kronor inklusive moms. Kostnaden faktureras efter undertecknande av detta avtal. Genomförd utredning är följande: - Nya dammar, Kungens kurva hydrologiska beräkningar och uppskattning av reningseffekter. Utförd av Tyréns AB. 5

18 Provisorier för befintliga el- och teleledningar och stolpar Kostnaden för eventuella provisorier för Vattenfalls och Skanovas ledningar samt kommunens belysningsel fördelas 50/50 % mellan parterna. Marklösen och åtgärder på fastigheter För inlösen av allmän platsmark, för dagvattendammar och diken, med anledning av vaanläggning ska ersättning för marklösen, tomtanläggningar och åtgärder på fastigheter fördelas mellan parterna. Kommunens kostnader för genomförande av markinlösen gäller då som underlag för fördelning. Till kommunens kostnader hör förutom ersättning till fastighetsägaren också fastighetsvärdering, externt konsultstöd, lantmäterikostnader och egen administration. Kostnaden för markersättning fördelas med 50/50 % mellan kommunen och bolaget. Kostnaden för ersättning av tomtanläggningar, åtgärder på fastigheter, fastighetsvärdering, extern konsultstöd, lantmäterikostnader och egen administration fördelas 50/50 % mellan kommunen och bolaget. Förhandling med fastighetsägare sköts av kommunen. Upplåtelse av mark För upplåtelse av allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska bolaget säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Trafikanordningsplan Kostnaden för trafikanordningsplan och åtgärder enligt den fördelas 50/50 % mellan parterna. Flytt av befintlig huvudvattenledning Som ersättning för flytt av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till bolaget en ersättning om kronor. Bolaget fakturerar kommunen när ledningen är borttagen och marken är tillgänglig för utbyggnad av Tangentvägens förlängning. 11. Villkor Ett villkor för detta avtal är att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tangentvägens förlängning (KS 2014/ ) senast genom beslut som vinner laga kraft. Om förutsättningar för detta avtal inte uppfylls är det förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten. Dock ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning enligt 10, ovan. 12. Fakturering Nedlagda kostnader ska stämmas av och faktureras löpande innan respektive årsskifte. 6

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-26 KS-2013/1372.520 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Inriktningsbeslut Västerorts

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beslutade

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-28 Mark- och exploateringsenheten Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer