Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober Sammanfattning Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva, Tangentvägens förlängning. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet 2015 och utbyggnaden påbörjas under första kvartalet I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm lägger Stockholm Vatten AB (SVAB) om den huvudvattenledning som idag ligger inom området. SVAB ansvarar också för dagvattenhanteringen i området. Tangentvägens utbyggnad behöver samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjorda. Ett förslag till genomförandeavtal har därför tagits fram. Enligt avtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen och inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström Kommunstyrelsen Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober Sammanfattning Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva, Tangentvägens förlängning. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet 2015 och utbyggnaden påbörjas under första kvartalet I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm lägger Stockholm Vatten AB (SVAB) om den huvudvattenledning som idag ligger inom området. SVAB ansvarar också för dagvattenhanteringen i området. Tangentvägens utbyggnad behöver samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjorda. Ett förslag till genomförandeavtal har därför tagits fram. Enligt avtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen och inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering. Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen beslöt den 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Syftet med detaljplanen är att skapa en ny öst-västlig huvudgata genom Kungens kurva. Utbyggnaden av Tangentvägen fram till Dialoggatan behövs för förbättrad bil- och kollektivtrafik i området och därmed kunna möjliggöra ytterligare exploatering i Kungens kurva. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet Utbyggnaden kan då påbörjas under första kvartalet 2016 och beräknas pågå under ca tre år. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har Stockholm Vatten AB (SVAB) beslutat att lägga om den huvudvattenledning som idag ligger inom området för Tangentvägen och dess planerade förlängning. Det ligger i båda parters intresse att genomförandet för utbyggnaden av Tangentvägen samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjort i ett genomförandeavtal. Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Genomförandeavtal Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB va-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Då huvudavtalet inte i detalj reglerar kostnadsfördelningen har detta preciserats i genomförandeavtalet.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Enligt genomförandeavtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Vid genomförande av projektet för Tangentvägen ska SVAB svara för och bekosta borttagande av, SVAB tillhörande, utgående huvudvattenledning. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor vilket motsvarar kostnaden för att ersätta den del av ledningen som ligger på kommunens mark. För upplåtelse på allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska SVAB säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Genomförandeavtalet definierar därutöver fördelning av ansvar och projektkostnader mellan kommunen och SVAB för plangenomförandet. Flytt av huvudvattenledningen pågår och ska vara klar i augusti 2015 enligt avtal mellan Trafikverket och SVAB. Kommunen betalar dock inte ovanstående ersättning förrän SVAB har tagit bort huvudvattenledning i Tangentvägen vilket sker i samband med Tangentvägens utbyggnad. Genomförandeavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tangentvägens förlängning genom beslut som vinner laga kraft. Uppfylls inte detta villkor och utbyggnaden av Tangentvägens förlängning därmed inte kan genomföras ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning. SVAB har underhand godkänt genomförandeavtalet och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Genomförandeavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggandsförvaltningens PM, bilaga 1, och genomförandeavtalet med tillhörande bilagor, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget för fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad av Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen som inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering. I samband med antagande av detaljplan för Tangentvägen ska genomförandebeslut för Tangentvägen godkännas där noggrannare redovisning av ekonomin för

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Tangentvägen kommer att ske. De kostnader som uppstår för kommunen gällande detaljprojektering och fördelade kostnader enligt detta avtal utgör del av underlag till utredningen gällande fördelningen av kostnader mellan kommunen och exploatörer för utbyggnad av allmänna anläggningar i Kungens kurva. Detaljplanen för Tangentvägens förlängning finns med i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att genomförandeavtalet godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringdirektör Gunilla Sundström Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat 23 oktober 2014 Bilaga 2: Genomförandeavtal med bilagor Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

7 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Andersson Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Tangentvägens förlängning och komplettering av befintlig del av Tangentvägen innebär att tidigare anlagd infrastruktur berörs och kan komma att behöva flyttas eller säkerställas i överensstämmelse med den nya vägen. Stockholm Vatten AB (SVAB) har med avseende på det huvudavtal som gäller med kommunen en väsentlig del av ansvaret för ledningsnätet i området. Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har mark- och exploateringsavdelningen upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB VA-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Vid genomförande av projektet för Tangentvägen ska SVAB svara för och bekosta borttagande, av SVAB tillhörande, utgående huvudvattenledning. SVAB svarar för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Genomförandeavtalet definierar därutöver fördelning av ansvar och projektkostnader mellan kommunen och SVAB för plangenomförandet. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor som motsvarar POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 2 (6) kostnaden för att ersätta den del av ledningen som ligger på kommunens mark. Givet att detaljplanen vinner laga kraft under fjärde kvartalet 2015 kan entreprenaden för genomförande av Tangentvägens förlängning beräknas kunna ske från och med februari Bakgrund Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Den föreslagna huvudgatan, Tangentvägen, kommer att gå mellan Dialoggatan i väster och fram till Smistavägen i öster, där delar av den befintliga Tangentvägen går idag. Planprojektet finns med i Projektplanen Kommunstyrelsen beslöt 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därmed inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjort i ett genomförandeavtal. Förlängning och komplettering av befintlig del av Tangentvägen innebär att tidigare anlagd infrastruktur berörs och kan komma att behöva flyttas eller säkerställas i överensstämmelse med den nya vägen. SVAB har med avseende på det huvudavtal som gäller med kommunen en väsentlig del av ansvaret för ledningsnätet i området. Huddinge kommun kommer att vara huvudman för gatan medan SVAB är huvudman för vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar och anläggningar så som dagvattendammar och diken. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har SVAB beslutat att lägga om huvudvattenledningen. Huvudvattenledningen ligger idag inom området för Tangentvägen och dess planerade förlängning. Det ligger i båda parters intresse att genomförandet för utbyggnaden av Tangentvägen samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Genomförandeavtalet ingår som ett villkor i detaljplanens genomförandebeskrivning och avses därför vara bekräftad av parterna inför detaljplanens antagande.

9 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 3 (6) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Planområdet omfattar 3,4 hektar och består till stor del av obebyggd mark och gatumark. Den nya vägen kommer att gå över ett flertal enskilt ägda fastigheter. I öster kommer dock vägen att gå i samma läge, på kommunalägd mark, som den befintliga Tangentvägen. Vissa delar av markområdet är hårdgjord och används för markparkering, infarter och gång- och cykelstråk. Planen följer det befintliga dagvattenstråket som SVAB ansvarar för. Se figur 1 nedan. Figur 1 Karta över planområdet markerat med vitt. Detaljplanen Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Tangentvägen behöver byggas om och byggas ut för förbättrad bil- och kollektivtrafik för att möjliggöra ytterligare exploatering i Kungens kurva. Enligt samrådsförslaget för den Fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva ska gatan vara ett grönblått stråk genom området tack vare planteringar och öppna dagvattenlösningar. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering. Ytan för det föreslagna planområdet är anpassat efter de utrymmesbehov som huvudgatan och dammarna har samtidigt som hänsyn är tagen till att marken är enskilt ägd. Inför antagande och genomförande av detaljplanen förs förhandlingar med berörda fastighetsägare om den mark som ska ingå i allmän platsmark.

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 4 (6) Detaljplanen planeras vinna laga kraft under fjärde kvartalet Genomförandeavtal Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Genomförandeavtalet är en kompletterande överenskommelse för att reglera de ansvarsförhållanden och kostnader som berörs i detta projekt. Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB vattenledningar, VA-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Dagvatten Enligt huvudavtalet och genomförandeavtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder för tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Övriga kostnader Med anledning av att huvudavtalet inte i detalj reglerar kostnadsfördelningen gällande geoteknik, dagvattenutredningar, provisorier för el- och teleledningar, marklösen och trafikanordningsplan har detta preciserats i genomförandeavtalet. Kostnadsfördelningen är gjord med beaktan av det resonemang som förs i samband med pågående arbete med framtagande av nytt huvudavtal. Huvudvattenledning Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. Ersättningen motsvarar cirka 75 % av de beräknade kostnaderna om 18,33 miljoner kronor för att ersätta den del av ledningen längs Tangentvägen som är belägen på kommunens mark. Kommunens ersättning är en del av SVAB:s totala projektbudget om 140 miljoner kronor för flytt av huvudvattenledningen inom Kungens kurva. Flytt av huvudvattenledningen ska vara klar i aug 2015 enligt avtal mellan Trafikverket och SVAB. Kommunen betalar dock inte ovanstående ersättning förrän SVAB har borttagit huvudvattenledning i Tangentvägen i samband med Tangentvägens entreprenad.

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 5 (6) Vinner inte Tangentvägen laga kraft och entreprenaden för Tangentvägen därmed inte kan genomföras ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning. Markupplåtelse För upplåtelse på allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska SVAB säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Villkor Ett villkor för detta genomförandeavtal är att kommunfullmäktige antar detaljplanen, genom beslut som vinner laga kraft. Tidplan Tidplanen är beroende av samordning och tidplaner för Trafikverkets arbetsplaner för den nya vägdragningen Förbifart Stockholm samt att SVAB:s huvudvattenledning ska läggas om. Utbyggnaden av Tangentvägens förlängning behöver därför samordnas med vattenledningens flyttning och borttagande. Den nya Tangentvägen ska dessutom avlasta gator inom Kungens kurva som påverkas av utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Givet att detaljplanen vinner laga kraft under fjärde kvartalet 2015 kan entreprenaden för genomförande av Tangentvägens förlängning beräknas kunna ske från och med februari 2016 och pågå under cirka tre år. Ekonomi Kommunens kostnad för detaljprojektering och genomförande av entreprenaden för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen som kommer att tas med i förslag till kommunens verksamhetsplan I samband med antagande av detaljplan för Tangentvägen ska genomförandebeslut för Tangentvägen godkännas där noggrannare redovisning av ekonomin för Tangentvägen ska ske. De kostnader som uppstår för kommunen gällande detaljprojektering och fördelade kostnader enligt detta avtal utgör del av underlag till utredningen gällande fördelningen av kostnader för allmänna anläggningar i Kungens kurva. SVAB har underhand godkänt genomförandeavtalet och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 6 (6) Förvaltningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till genomförandeavtal godkänns.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Sara Andersson Exploateringsingenjör Bilagor 1. Genomförandeavtal med bilagor

13 Mellan Huddinge kommun, org. nr , nedan kallad kommunen, och Stockholm Vatten VA AB, org. nr , nedan kallat bolaget, har träffats följande GENOMFÖRANDEAVTAL Tangentvägens förlängning, Kungens kurva 1

14 1. Bakgrund Detta genomförandeavtal avser parternas respektive ansvar för gatubyggnation, VA och dagvattenhantering vid genomförandet av detaljplan för Tangentvägens förlängning. Syftet med detaljplanen är att genomföra en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Den föreslagna huvudgatan kommer att gå mellan Dialoggatan i väster och fram till Smistavägen i öster, där delar av den befintliga Tangentvägen går idag. Huvudgatan är en del av det föreslagna stomnätet för kollektivtrafik i Huddinge kommun. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har bolaget beslutat att lägga om sin huvudvattenledning. Del av huvudvattenledningen ligger idag inom området där Tangentvägens förlängning planeras. Utbyggnaden av Tangentvägens förlängning samordnas därför med huvudvattenledningens flyttning till Skärholmsvägen och Smistavägen och borttagande. Åtgärder avseende en damm för dagvattenhantering belägen utanför planområdet hanteras också i detta avtal. 2. Förutsättningar enligt huvudavtal Gällande huvudavtal mellan parterna utgör grund för detta genomförandeavtal. 3. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle förutsättningen enligt första stycket inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 4. Omfattning Avtalet omfattar samordnad projektering, upphandling och utbyggnad av infrastruktur inom Kungens kurva i projektet Tangentvägens förlängning samt avveckling av befintlig huvudvattenledning. Avtalet omfattar åtgärder inom planområdet för Tangentvägens förlängning, se bifogat förslag till detaljplanekarta bilaga 1, samt de dammanläggningar som krävs för områdets dagvattenhantering, se bifogad karta bilaga 2. 2

15 Genomförande av entreprenaden sker i två huvuddelar med en horisontell uppdelning med gräns mellan huvuddel 1 och huvuddel 2 i underkant terrass för bolagets ledningar. Huvuddel 1 står kommunen för och huvuddel 2 står bolaget för. Kommunen ansvarar för omhändertagande av dagvatten från gatumark inklusive dräneringar fram till ny dagvattendamm. Avseende dagvattendammarna ansvarar bolaget för entreprenadkostnaden i nivå upp till markskiktet och åtgärder för områdets gestaltning ansvarar kommunen för. 5. Projektering Bolaget ansvarar för projektering av bolagets anläggningar. Kommunen ansvarar för projektering av kommunens anläggningar. Respektive part får inte beställa arbete av den andre partens projektör utan godkännande av projektörens beställare. 6. Upphandling Upphandling av entreprenör sker gemensamt av parterna, men med separata beställningar för respektive huvuddel. Kommunen svarar för sammanställning av förfrågningsunderlaget och annonsering samt administrerar anbudsöppningen. Bolaget tillhandahåller erforderligt underlag för förfrågningsunderlaget. Parterna öppnar och utvärderar gemensamt inkomna anbud och båda parter ska gemensamt underteckna tilldelningsbeslut. 7. Utbyggnad - Bolagets entreprenad för flytt av huvudvattenledning till Skärholmsvägen och Smistavägen (se 1,ovan) ska vara färdigställd innan genomförande av Tangentvägen, enligt denna överenskommelse, kan genomföras. - Entreprenaden för Smistavägen ska vara färdig senast Kommunen samordnar bygg- och ekonomimöten för entreprenaden för Tangentvägen. - Parterna har egna byggledare och ombud. - Parterna utövar var och en teknisk kontroll av sin del i entreprenaden för Tangentvägen. - Respektive huvuddel ska besiktigas var för sig. - Under garantitiden ska parterna ansvara för sina respektive anläggningar inklusive drift och underhåll. 3

16 - Bolaget har långsiktigt ansvar för skötsel och drift av sina anläggningar inklusive dagvattendammarna. Vid genomförande av Tangentvägenprojektet ska bolaget svara för och bekosta borttagande, av bolaget tillhörande, slopad/utgående huvudvattenledning, rustbädd och installationer. Kommunen medger att huvudvattenledningen kan ligga kvar i marken inom områden som inte ska grundförstärkas. Bolaget fyller då ledningen och plomberar den till dessa delar. Karta bifogas, bilaga Preliminär tidplan för genomförande Bolaget och kommunen förbinder sig att sträva för att förverkliga utbyggnaden av Tangentvägen enligt tidplan: Slutleverans detaljprojektering 31 mars 2015 Upphandling entreprenör sept/okt 2015 Beslut SBN av entreprenör nov 2015 Godkännande av dp i SBN aug 2015 Godkännande av dp i KS sep 2015 Godkännande av dp i KF okt 2015 Laga kraft dp *1 nov 2015 Byggnation Tangentvägen feb 2016 jan 2019 (* 1 Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft cirka 4 veckor efter antagandebeslutet.) Bolaget och kommunen konstaterar, att ovanstående tidsschema är preliminärt och ger endast riktlinjerna för projektets förverkligande. 9. Ansvar Samarbete enligt detta genomförandeavtal upphör gälla 10 år efter den senaste slutbesiktningen av huvuddel 1 eller huvuddel Ekonomi Kostnaderna för projektering och genomförande av entreprenaden ska fördelas i enlighet med gällande huvudavtal mellan parterna. Kostnaden för markförstärkningsåtgärder ska regleras med avseende på respektive ansvar för huvuddel 1 och huvuddel 2. Geoteknik Bolaget beställer geotekniska undersökningar. Kostnaden för dessa inklusive rapporter som är nödvändiga för projektet fördelas dels 30/70 % mellan kommunen och bolaget för borrningar som avser bolagets arbeten dels 100/0 % mellan kommunen och bolaget för de borrningar som görs för kommunens arbeten. Geo-konsulten ska när han gör borrprogrammet avgöra vilka borrpunkter som är gemensamma och vilka som avser speciellt väg 4

17 resp. va. Fakturorna från geokonsulten ska vara uppdelad på respektive huvuddel. Bolaget beställer fastighetsbesiktningar, vibrationsmätningar och riskanalyser. Kostnaden för dessa inklusive rapporter som är nödvändiga för projektet fördelas 50/50 % mellan parterna. Genomförda geoteknikutredningar Bolaget ska, till den del de avser bolagets arbeten, ersätta kommunen med 70 % av de geoteknikutredningar som redan genomförts under planarbetet. Den totala kostnaden är kronor inklusive moms, varav bolaget ska betala kronor inklusive moms. Kostnaden faktureras efter undertecknande av detta avtal. Genomförd utredning är följande: - Förprojektering Kungens kurva Geoteknik, Tangentvägen. Utförd av Ramböll Sverige AB. Dagvatten Bolaget svarar för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard för dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flytt med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och bolaget. Befintliga dammar och diken inom detaljplaneomådet för Tangentvägens förlängning har en area om cirka m 2. De faktiska kostnaderna för anpassning till detaljplanen avseende befintliga dammar och diken ska fördelas 75/25 % mellan kommunen och bolaget. Tillkommande area för dammar inom detaljplaneområdet för Tangnetvägens förlängning är cirka m 2, därutöver tillkommer diken. De faktiska kostnaderna för anpassning till detaljplanen avseende tillkommande dammar och diken ska fördelas 0/100 % mellan kommunen och bolaget. Utanför planområdet planeras en tredje damm, östra dammen, vilken bolaget svarar för alla kostnader för. Karta där dammarna redovisas bifogas, bilaga 2. Genomförda dagvattenutredningar Bolaget ska ersätta kommunen med 50 % av den dagvattenutredning som redan genomförts under planarbetet. Den totala kostnaden är kronor inklusive moms, varav bolaget ska betala kronor inklusive moms. Kostnaden faktureras efter undertecknande av detta avtal. Genomförd utredning är följande: - Nya dammar, Kungens kurva hydrologiska beräkningar och uppskattning av reningseffekter. Utförd av Tyréns AB. 5

18 Provisorier för befintliga el- och teleledningar och stolpar Kostnaden för eventuella provisorier för Vattenfalls och Skanovas ledningar samt kommunens belysningsel fördelas 50/50 % mellan parterna. Marklösen och åtgärder på fastigheter För inlösen av allmän platsmark, för dagvattendammar och diken, med anledning av vaanläggning ska ersättning för marklösen, tomtanläggningar och åtgärder på fastigheter fördelas mellan parterna. Kommunens kostnader för genomförande av markinlösen gäller då som underlag för fördelning. Till kommunens kostnader hör förutom ersättning till fastighetsägaren också fastighetsvärdering, externt konsultstöd, lantmäterikostnader och egen administration. Kostnaden för markersättning fördelas med 50/50 % mellan kommunen och bolaget. Kostnaden för ersättning av tomtanläggningar, åtgärder på fastigheter, fastighetsvärdering, extern konsultstöd, lantmäterikostnader och egen administration fördelas 50/50 % mellan kommunen och bolaget. Förhandling med fastighetsägare sköts av kommunen. Upplåtelse av mark För upplåtelse av allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska bolaget säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Trafikanordningsplan Kostnaden för trafikanordningsplan och åtgärder enligt den fördelas 50/50 % mellan parterna. Flytt av befintlig huvudvattenledning Som ersättning för flytt av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till bolaget en ersättning om kronor. Bolaget fakturerar kommunen när ledningen är borttagen och marken är tillgänglig för utbyggnad av Tangentvägens förlängning. 11. Villkor Ett villkor för detta avtal är att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tangentvägens förlängning (KS 2014/ ) senast genom beslut som vinner laga kraft. Om förutsättningar för detta avtal inte uppfylls är det förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten. Dock ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning enligt 10, ovan. 12. Fakturering Nedlagda kostnader ska stämmas av och faktureras löpande innan respektive årsskifte. 6

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Överenskommelser mellan Huddinge kommun och Statoil Fuel & Retail Sverige AB respektive Trafikverket rörande del av fastigheten Kungens kurva 1:1

Överenskommelser mellan Huddinge kommun och Statoil Fuel & Retail Sverige AB respektive Trafikverket rörande del av fastigheten Kungens kurva 1:1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-11 KS-2012/334.222 1 (5) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelser

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva.

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 14 maj 2013 Dnr: KS-2013/546.351 Dnr: KS-2013/547.348 Dnr: KS-2013/548.348 SIDA 1 (13) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Signe.wernberg@huddinge.se

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Organisatoriska frågor

Organisatoriska frågor ANTAGANDEHANDLING 1 (5) DNR: ARB 494 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING till detaljplan för del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. Högås församling, Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 augusti 2009.

Läs mer

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-03-10 Diarienummer KSN-2015-0497 Kommunstyrelsen Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Referens Åsa Hansson Agneta Engver Lindquist UTSTÄLLNINGSHANDLING, plan 24-04 1 [10] Ny utställning SBN 2013-12-10 DETALJPLAN FÖR DEL AV FAMILJEPARKEN Hågelby, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-15 KFN-2014/229.319 1 (3) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Borje.Lasses@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer