Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober Sammanfattning Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva, Tangentvägens förlängning. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet 2015 och utbyggnaden påbörjas under första kvartalet I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm lägger Stockholm Vatten AB (SVAB) om den huvudvattenledning som idag ligger inom området. SVAB ansvarar också för dagvattenhanteringen i området. Tangentvägens utbyggnad behöver samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjorda. Ett förslag till genomförandeavtal har därför tagits fram. Enligt avtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen och inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström Kommunstyrelsen Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober Sammanfattning Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva, Tangentvägens förlängning. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet 2015 och utbyggnaden påbörjas under första kvartalet I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm lägger Stockholm Vatten AB (SVAB) om den huvudvattenledning som idag ligger inom området. SVAB ansvarar också för dagvattenhanteringen i området. Tangentvägens utbyggnad behöver samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjorda. Ett förslag till genomförandeavtal har därför tagits fram. Enligt avtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen och inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering. Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen beslöt den 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Syftet med detaljplanen är att skapa en ny öst-västlig huvudgata genom Kungens kurva. Utbyggnaden av Tangentvägen fram till Dialoggatan behövs för förbättrad bil- och kollektivtrafik i området och därmed kunna möjliggöra ytterligare exploatering i Kungens kurva. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering/dammar. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Planen beräknas kunna antas under 4 kvartalet Utbyggnaden kan då påbörjas under första kvartalet 2016 och beräknas pågå under ca tre år. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har Stockholm Vatten AB (SVAB) beslutat att lägga om den huvudvattenledning som idag ligger inom området för Tangentvägen och dess planerade förlängning. Det ligger i båda parters intresse att genomförandet för utbyggnaden av Tangentvägen samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjort i ett genomförandeavtal. Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Genomförandeavtal Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB va-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Då huvudavtalet inte i detalj reglerar kostnadsfördelningen har detta preciserats i genomförandeavtalet.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Enligt genomförandeavtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning av dagvattenanläggning med anpassning till den nya detaljplanen för Tangentvägens förlängning fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Vid genomförande av projektet för Tangentvägen ska SVAB svara för och bekosta borttagande av, SVAB tillhörande, utgående huvudvattenledning. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor vilket motsvarar kostnaden för att ersätta den del av ledningen som ligger på kommunens mark. För upplåtelse på allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska SVAB säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Genomförandeavtalet definierar därutöver fördelning av ansvar och projektkostnader mellan kommunen och SVAB för plangenomförandet. Flytt av huvudvattenledningen pågår och ska vara klar i augusti 2015 enligt avtal mellan Trafikverket och SVAB. Kommunen betalar dock inte ovanstående ersättning förrän SVAB har tagit bort huvudvattenledning i Tangentvägen vilket sker i samband med Tangentvägens utbyggnad. Genomförandeavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tangentvägens förlängning genom beslut som vinner laga kraft. Uppfylls inte detta villkor och utbyggnaden av Tangentvägens förlängning därmed inte kan genomföras ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning. SVAB har underhand godkänt genomförandeavtalet och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Genomförandeavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggandsförvaltningens PM, bilaga 1, och genomförandeavtalet med tillhörande bilagor, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Utbyggnad av Tangentvägen överensstämmer med samrådsförslaget för fördjupad översiktsplan för Kungens kurva och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av området. Genomförandeavtalet med SVAB är en led i det pågående arbetet. Kommunens kostnad för detaljprojektering och utbyggnad av Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen som inarbetas i ordinarie verksamhetsplanering. I samband med antagande av detaljplan för Tangentvägen ska genomförandebeslut för Tangentvägen godkännas där noggrannare redovisning av ekonomin för

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Tangentvägen kommer att ske. De kostnader som uppstår för kommunen gällande detaljprojektering och fördelade kostnader enligt detta avtal utgör del av underlag till utredningen gällande fördelningen av kostnader mellan kommunen och exploatörer för utbyggnad av allmänna anläggningar i Kungens kurva. Detaljplanen för Tangentvägens förlängning finns med i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att genomförandeavtalet godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringdirektör Gunilla Sundström Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat 23 oktober 2014 Bilaga 2: Genomförandeavtal med bilagor Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

7 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Andersson Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därför inletts tidigare än vad som är brukligt. Tangentvägens förlängning och komplettering av befintlig del av Tangentvägen innebär att tidigare anlagd infrastruktur berörs och kan komma att behöva flyttas eller säkerställas i överensstämmelse med den nya vägen. Stockholm Vatten AB (SVAB) har med avseende på det huvudavtal som gäller med kommunen en väsentlig del av ansvaret för ledningsnätet i området. Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har mark- och exploateringsavdelningen upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB VA-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Vid genomförande av projektet för Tangentvägen ska SVAB svara för och bekosta borttagande, av SVAB tillhörande, utgående huvudvattenledning. SVAB svarar för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Genomförandeavtalet definierar därutöver fördelning av ansvar och projektkostnader mellan kommunen och SVAB för plangenomförandet. Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor som motsvarar POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 2 (6) kostnaden för att ersätta den del av ledningen som ligger på kommunens mark. Givet att detaljplanen vinner laga kraft under fjärde kvartalet 2015 kan entreprenaden för genomförande av Tangentvägens förlängning beräknas kunna ske från och med februari Bakgrund Huddinge kommun planlägger för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Den föreslagna huvudgatan, Tangentvägen, kommer att gå mellan Dialoggatan i väster och fram till Smistavägen i öster, där delar av den befintliga Tangentvägen går idag. Planprojektet finns med i Projektplanen Kommunstyrelsen beslöt 26 september 2011 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Tangentvägens förlängning. Granskning av detaljplanen har ägt rum under perioden 9 september - 10 oktober Projektet är prioriterat och detaljprojektering har därmed inletts tidigare än vad som är brukligt. Projektet innebär stora kostnader för både SVAB och kommunen och en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras är att fördelning av ansvar och kostnader mellan SVAB och kommunen är tydliggjort i ett genomförandeavtal. Förlängning och komplettering av befintlig del av Tangentvägen innebär att tidigare anlagd infrastruktur berörs och kan komma att behöva flyttas eller säkerställas i överensstämmelse med den nya vägen. SVAB har med avseende på det huvudavtal som gäller med kommunen en väsentlig del av ansvaret för ledningsnätet i området. Huddinge kommun kommer att vara huvudman för gatan medan SVAB är huvudman för vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar och anläggningar så som dagvattendammar och diken. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har SVAB beslutat att lägga om huvudvattenledningen. Huvudvattenledningen ligger idag inom området för Tangentvägen och dess planerade förlängning. Det ligger i båda parters intresse att genomförandet för utbyggnaden av Tangentvägen samordnas med huvudvattenledningens flyttning och borttagande. Genomförandeavtalet ingår som ett villkor i detaljplanens genomförandebeskrivning och avses därför vara bekräftad av parterna inför detaljplanens antagande.

9 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 3 (6) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Planområdet omfattar 3,4 hektar och består till stor del av obebyggd mark och gatumark. Den nya vägen kommer att gå över ett flertal enskilt ägda fastigheter. I öster kommer dock vägen att gå i samma läge, på kommunalägd mark, som den befintliga Tangentvägen. Vissa delar av markområdet är hårdgjord och används för markparkering, infarter och gång- och cykelstråk. Planen följer det befintliga dagvattenstråket som SVAB ansvarar för. Se figur 1 nedan. Figur 1 Karta över planområdet markerat med vitt. Detaljplanen Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Tangentvägen behöver byggas om och byggas ut för förbättrad bil- och kollektivtrafik för att möjliggöra ytterligare exploatering i Kungens kurva. Enligt samrådsförslaget för den Fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva ska gatan vara ett grönblått stråk genom området tack vare planteringar och öppna dagvattenlösningar. Detaljplanen innehåller även ytor för dagvattenhantering. Ytan för det föreslagna planområdet är anpassat efter de utrymmesbehov som huvudgatan och dammarna har samtidigt som hänsyn är tagen till att marken är enskilt ägd. Inför antagande och genomförande av detaljplanen förs förhandlingar med berörda fastighetsägare om den mark som ska ingå i allmän platsmark.

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 4 (6) Detaljplanen planeras vinna laga kraft under fjärde kvartalet Genomförandeavtal Med anledning av föreslagen detaljplan och pågående detaljprojektering har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och SVAB. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Genomförandeavtalet är en kompletterande överenskommelse för att reglera de ansvarsförhållanden och kostnader som berörs i detta projekt. Enligt genomförandeavtalet bekostar SVAB vattenledningar, VA-ledningar och anslutningspunkter samt hantering av dagvatten i enlighet med huvudavtal tecknat mellan kommunen och SVAB. Dagvatten Enligt huvudavtalet och genomförandeavtalet svarar SVAB för hela kostnaden för åtgärder för tillkommande kapacitet och förhöjd standard på dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flyttning med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och SVAB. Övriga kostnader Med anledning av att huvudavtalet inte i detalj reglerar kostnadsfördelningen gällande geoteknik, dagvattenutredningar, provisorier för el- och teleledningar, marklösen och trafikanordningsplan har detta preciserats i genomförandeavtalet. Kostnadsfördelningen är gjord med beaktan av det resonemang som förs i samband med pågående arbete med framtagande av nytt huvudavtal. Huvudvattenledning Som ersättning för flyttning av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till SVAB en ersättning om 13,75 miljoner kronor. Ersättningen motsvarar cirka 75 % av de beräknade kostnaderna om 18,33 miljoner kronor för att ersätta den del av ledningen längs Tangentvägen som är belägen på kommunens mark. Kommunens ersättning är en del av SVAB:s totala projektbudget om 140 miljoner kronor för flytt av huvudvattenledningen inom Kungens kurva. Flytt av huvudvattenledningen ska vara klar i aug 2015 enligt avtal mellan Trafikverket och SVAB. Kommunen betalar dock inte ovanstående ersättning förrän SVAB har borttagit huvudvattenledning i Tangentvägen i samband med Tangentvägens entreprenad.

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 5 (6) Vinner inte Tangentvägen laga kraft och entreprenaden för Tangentvägen därmed inte kan genomföras ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning. Markupplåtelse För upplåtelse på allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska SVAB säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Villkor Ett villkor för detta genomförandeavtal är att kommunfullmäktige antar detaljplanen, genom beslut som vinner laga kraft. Tidplan Tidplanen är beroende av samordning och tidplaner för Trafikverkets arbetsplaner för den nya vägdragningen Förbifart Stockholm samt att SVAB:s huvudvattenledning ska läggas om. Utbyggnaden av Tangentvägens förlängning behöver därför samordnas med vattenledningens flyttning och borttagande. Den nya Tangentvägen ska dessutom avlasta gator inom Kungens kurva som påverkas av utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Givet att detaljplanen vinner laga kraft under fjärde kvartalet 2015 kan entreprenaden för genomförande av Tangentvägens förlängning beräknas kunna ske från och med februari 2016 och pågå under cirka tre år. Ekonomi Kommunens kostnad för detaljprojektering och genomförande av entreprenaden för Tangentvägen samt investeringsbidraget om 13,75 miljoner kronor ingår i budgeten för Tangentvägen som kommer att tas med i förslag till kommunens verksamhetsplan I samband med antagande av detaljplan för Tangentvägen ska genomförandebeslut för Tangentvägen godkännas där noggrannare redovisning av ekonomin för Tangentvägen ska ske. De kostnader som uppstår för kommunen gällande detaljprojektering och fördelade kostnader enligt detta avtal utgör del av underlag till utredningen gällande fördelningen av kostnader för allmänna anläggningar i Kungens kurva. SVAB har underhand godkänt genomförandeavtalet och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 23 oktober 2014 KS 2014/ SIDA 6 (6) Förvaltningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till genomförandeavtal godkänns.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Sara Andersson Exploateringsingenjör Bilagor 1. Genomförandeavtal med bilagor

13 Mellan Huddinge kommun, org. nr , nedan kallad kommunen, och Stockholm Vatten VA AB, org. nr , nedan kallat bolaget, har träffats följande GENOMFÖRANDEAVTAL Tangentvägens förlängning, Kungens kurva 1

14 1. Bakgrund Detta genomförandeavtal avser parternas respektive ansvar för gatubyggnation, VA och dagvattenhantering vid genomförandet av detaljplan för Tangentvägens förlängning. Syftet med detaljplanen är att genomföra en ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Den föreslagna huvudgatan kommer att gå mellan Dialoggatan i väster och fram till Smistavägen i öster, där delar av den befintliga Tangentvägen går idag. Huvudgatan är en del av det föreslagna stomnätet för kollektivtrafik i Huddinge kommun. I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm har bolaget beslutat att lägga om sin huvudvattenledning. Del av huvudvattenledningen ligger idag inom området där Tangentvägens förlängning planeras. Utbyggnaden av Tangentvägens förlängning samordnas därför med huvudvattenledningens flyttning till Skärholmsvägen och Smistavägen och borttagande. Åtgärder avseende en damm för dagvattenhantering belägen utanför planområdet hanteras också i detta avtal. 2. Förutsättningar enligt huvudavtal Gällande huvudavtal mellan parterna utgör grund för detta genomförandeavtal. 3. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle förutsättningen enligt första stycket inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 4. Omfattning Avtalet omfattar samordnad projektering, upphandling och utbyggnad av infrastruktur inom Kungens kurva i projektet Tangentvägens förlängning samt avveckling av befintlig huvudvattenledning. Avtalet omfattar åtgärder inom planområdet för Tangentvägens förlängning, se bifogat förslag till detaljplanekarta bilaga 1, samt de dammanläggningar som krävs för områdets dagvattenhantering, se bifogad karta bilaga 2. 2

15 Genomförande av entreprenaden sker i två huvuddelar med en horisontell uppdelning med gräns mellan huvuddel 1 och huvuddel 2 i underkant terrass för bolagets ledningar. Huvuddel 1 står kommunen för och huvuddel 2 står bolaget för. Kommunen ansvarar för omhändertagande av dagvatten från gatumark inklusive dräneringar fram till ny dagvattendamm. Avseende dagvattendammarna ansvarar bolaget för entreprenadkostnaden i nivå upp till markskiktet och åtgärder för områdets gestaltning ansvarar kommunen för. 5. Projektering Bolaget ansvarar för projektering av bolagets anläggningar. Kommunen ansvarar för projektering av kommunens anläggningar. Respektive part får inte beställa arbete av den andre partens projektör utan godkännande av projektörens beställare. 6. Upphandling Upphandling av entreprenör sker gemensamt av parterna, men med separata beställningar för respektive huvuddel. Kommunen svarar för sammanställning av förfrågningsunderlaget och annonsering samt administrerar anbudsöppningen. Bolaget tillhandahåller erforderligt underlag för förfrågningsunderlaget. Parterna öppnar och utvärderar gemensamt inkomna anbud och båda parter ska gemensamt underteckna tilldelningsbeslut. 7. Utbyggnad - Bolagets entreprenad för flytt av huvudvattenledning till Skärholmsvägen och Smistavägen (se 1,ovan) ska vara färdigställd innan genomförande av Tangentvägen, enligt denna överenskommelse, kan genomföras. - Entreprenaden för Smistavägen ska vara färdig senast Kommunen samordnar bygg- och ekonomimöten för entreprenaden för Tangentvägen. - Parterna har egna byggledare och ombud. - Parterna utövar var och en teknisk kontroll av sin del i entreprenaden för Tangentvägen. - Respektive huvuddel ska besiktigas var för sig. - Under garantitiden ska parterna ansvara för sina respektive anläggningar inklusive drift och underhåll. 3

16 - Bolaget har långsiktigt ansvar för skötsel och drift av sina anläggningar inklusive dagvattendammarna. Vid genomförande av Tangentvägenprojektet ska bolaget svara för och bekosta borttagande, av bolaget tillhörande, slopad/utgående huvudvattenledning, rustbädd och installationer. Kommunen medger att huvudvattenledningen kan ligga kvar i marken inom områden som inte ska grundförstärkas. Bolaget fyller då ledningen och plomberar den till dessa delar. Karta bifogas, bilaga Preliminär tidplan för genomförande Bolaget och kommunen förbinder sig att sträva för att förverkliga utbyggnaden av Tangentvägen enligt tidplan: Slutleverans detaljprojektering 31 mars 2015 Upphandling entreprenör sept/okt 2015 Beslut SBN av entreprenör nov 2015 Godkännande av dp i SBN aug 2015 Godkännande av dp i KS sep 2015 Godkännande av dp i KF okt 2015 Laga kraft dp *1 nov 2015 Byggnation Tangentvägen feb 2016 jan 2019 (* 1 Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft cirka 4 veckor efter antagandebeslutet.) Bolaget och kommunen konstaterar, att ovanstående tidsschema är preliminärt och ger endast riktlinjerna för projektets förverkligande. 9. Ansvar Samarbete enligt detta genomförandeavtal upphör gälla 10 år efter den senaste slutbesiktningen av huvuddel 1 eller huvuddel Ekonomi Kostnaderna för projektering och genomförande av entreprenaden ska fördelas i enlighet med gällande huvudavtal mellan parterna. Kostnaden för markförstärkningsåtgärder ska regleras med avseende på respektive ansvar för huvuddel 1 och huvuddel 2. Geoteknik Bolaget beställer geotekniska undersökningar. Kostnaden för dessa inklusive rapporter som är nödvändiga för projektet fördelas dels 30/70 % mellan kommunen och bolaget för borrningar som avser bolagets arbeten dels 100/0 % mellan kommunen och bolaget för de borrningar som görs för kommunens arbeten. Geo-konsulten ska när han gör borrprogrammet avgöra vilka borrpunkter som är gemensamma och vilka som avser speciellt väg 4

17 resp. va. Fakturorna från geokonsulten ska vara uppdelad på respektive huvuddel. Bolaget beställer fastighetsbesiktningar, vibrationsmätningar och riskanalyser. Kostnaden för dessa inklusive rapporter som är nödvändiga för projektet fördelas 50/50 % mellan parterna. Genomförda geoteknikutredningar Bolaget ska, till den del de avser bolagets arbeten, ersätta kommunen med 70 % av de geoteknikutredningar som redan genomförts under planarbetet. Den totala kostnaden är kronor inklusive moms, varav bolaget ska betala kronor inklusive moms. Kostnaden faktureras efter undertecknande av detta avtal. Genomförd utredning är följande: - Förprojektering Kungens kurva Geoteknik, Tangentvägen. Utförd av Ramböll Sverige AB. Dagvatten Bolaget svarar för hela kostnaden för åtgärder som avser tillkommande kapacitet och förhöjd standard för dagvattenhanteringen i området. För åtgärder som avser ändring eller flytt med anpassning till detaljplanen fördelas kostnaderna med 75/25 % mellan kommunen och bolaget. Befintliga dammar och diken inom detaljplaneomådet för Tangentvägens förlängning har en area om cirka m 2. De faktiska kostnaderna för anpassning till detaljplanen avseende befintliga dammar och diken ska fördelas 75/25 % mellan kommunen och bolaget. Tillkommande area för dammar inom detaljplaneområdet för Tangnetvägens förlängning är cirka m 2, därutöver tillkommer diken. De faktiska kostnaderna för anpassning till detaljplanen avseende tillkommande dammar och diken ska fördelas 0/100 % mellan kommunen och bolaget. Utanför planområdet planeras en tredje damm, östra dammen, vilken bolaget svarar för alla kostnader för. Karta där dammarna redovisas bifogas, bilaga 2. Genomförda dagvattenutredningar Bolaget ska ersätta kommunen med 50 % av den dagvattenutredning som redan genomförts under planarbetet. Den totala kostnaden är kronor inklusive moms, varav bolaget ska betala kronor inklusive moms. Kostnaden faktureras efter undertecknande av detta avtal. Genomförd utredning är följande: - Nya dammar, Kungens kurva hydrologiska beräkningar och uppskattning av reningseffekter. Utförd av Tyréns AB. 5

18 Provisorier för befintliga el- och teleledningar och stolpar Kostnaden för eventuella provisorier för Vattenfalls och Skanovas ledningar samt kommunens belysningsel fördelas 50/50 % mellan parterna. Marklösen och åtgärder på fastigheter För inlösen av allmän platsmark, för dagvattendammar och diken, med anledning av vaanläggning ska ersättning för marklösen, tomtanläggningar och åtgärder på fastigheter fördelas mellan parterna. Kommunens kostnader för genomförande av markinlösen gäller då som underlag för fördelning. Till kommunens kostnader hör förutom ersättning till fastighetsägaren också fastighetsvärdering, externt konsultstöd, lantmäterikostnader och egen administration. Kostnaden för markersättning fördelas med 50/50 % mellan kommunen och bolaget. Kostnaden för ersättning av tomtanläggningar, åtgärder på fastigheter, fastighetsvärdering, extern konsultstöd, lantmäterikostnader och egen administration fördelas 50/50 % mellan kommunen och bolaget. Förhandling med fastighetsägare sköts av kommunen. Upplåtelse av mark För upplåtelse av allmän platsmark, för ledningar och dagvattendammar, med anledning av va-anläggning ska bolaget säkerställas rättighet utan särskild ersättning till kommunen för marken. Trafikanordningsplan Kostnaden för trafikanordningsplan och åtgärder enligt den fördelas 50/50 % mellan parterna. Flytt av befintlig huvudvattenledning Som ersättning för flytt av huvudvattenledning vid Tangentvägen betalar kommunen till bolaget en ersättning om kronor. Bolaget fakturerar kommunen när ledningen är borttagen och marken är tillgänglig för utbyggnad av Tangentvägens förlängning. 11. Villkor Ett villkor för detta avtal är att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tangentvägens förlängning (KS 2014/ ) senast genom beslut som vinner laga kraft. Om förutsättningar för detta avtal inte uppfylls är det förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten. Dock ska parterna i särskild överenskommelse enas om ersättningen för flytt av befintlig huvudvattenledning enligt 10, ovan. 12. Fakturering Nedlagda kostnader ska stämmas av och faktureras löpande innan respektive årsskifte. 6

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(7) Genomförandebeskrivning SPN-00/0000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 inom Klockaretorpet i Norrköping den 27 augusti 2015 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2.

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Höjdvägen 1(7) MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL Höjdvägen Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Parter: Österåkers kommun, MBA Mark & Invest i Täby AB, Österåkersvatten AB. Utkast 2016-05-10

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 m.fl. Tanums Kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDPLAN Förslag till tidplan för detaljplanens

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-28 KS-2014/308.313 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

DETALJPLANEAVTAL. Den markanvändning som skall prövas inom området är teleteknisk anläggning.

DETALJPLANEAVTAL. Den markanvändning som skall prövas inom området är teleteknisk anläggning. KFKS 669/2003 214 Projekt 9510 DETALJPLANEAVTAL 1 BAKGRUND OCH PARTER Hi3G Access AB (org.nr: 556593-4899; adress: Box 1360, 111 83 Stockholm), nedan benämnt företaget, har hemställt om kommunens medverkan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 Tanums kommun, Västra Götalands Län Ditrix AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(6) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 2:39 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-11-20, reviderad 2014-03-18, 2015-06-23 och 2016-03-22

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL BILAGA 4 Mellan Stockholms Vatten VA AB, 556175-1876, nedan kallat Stockholm Vatten, och Fastighetskontoret Stockholms stad, org nr 212000-0142, nedan kallad Staden, har med anledning av den planerade

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Genomförandeavtal avseende genomförande av detaljplan för del av

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare.

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare. Samrådshandling Detaljplan för Harva GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen. Godkännande/antagandehandling Upprättad oktober 2010 Detaljplan för SIGMA i Vilunda i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-05-10 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-12-04 ANTAGANDEHANDLINGAR 2008-06-25 Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr 07-10061.214 Ks 07-610 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen MEX 09/23.358 FASTSTÄLLANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Bilagor Gatukostnadsutredning för Sjöängen

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Boberg 3:13 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-03-03 Reviderad 2010-10-26, 2012-05-15 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 9 APRIL 2014 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Germund Landqvist Datum 2014-02-25 Diarienummer KSN-2014-0067 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Mark- och exploateringsenheten 2009-09-13 1 (6) Referens: Sigvard Andersson GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för kv. Dynamiten i Uttran, Botkyrka kommun Mark- och exploateringsenheten 2009-09-13 2 (6)

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Mark- och exploateringsenheten 2010-11-15 1 [7] Plannr: 36-13X Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR RIKSTENS FRILUFTSSTAD; DEL 3 I Riksten, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer