Natur- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Natur- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR Rev SBN (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs :6, :7 (fastigheterna Lingonriset och Blåbärsriset, Sagoslingan 9-5), enkelt planförfarande beslut om antagande Förslag till beslut Natur- och byggnadsnämnden beslutar att anta tillägg till gällande detaljplan för fastigheterna Lingonriset och Blåbärsriset i Huddinge kommun. Sammanfattning Tillägget innebär en ändring av bestämmelser om bruttoarea, byggnadsarea per huvudbyggnad och byggnadshöjd samt vissa bestämmelser om utseende, färgsättning och taktäckning, så att de överensstämmer med den önskade bebyggelsen. Planen har skickats på samråd till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen samt remissinstanser under perioden 4 nov 2 dec 204. Därefter har planen skickats på granskning mellan 6 april till och med 4 maj 205. Bakgrund Ägaren till fastigheten inkom med en begäran om planbesked Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation lämnat ett positivt planbesked Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, genom enkelt planförfarande upprätta tillägget. För fastigheterna gäller detaljplan för del av Balingsnäs :6, :7 (026K- 4607). Gällande detaljplan har en genomförandetid som går ut Gällande plan medger fyravåningars bostadshus, högsta bruttoarea på 400 m 2. Huvudbyggnads byggnadsarea är begränsad till max 35 m 2 ; högsta byggnadshöjd i meter är 3 meter mot gata; bebyggelse utförmas med fasader av trä och/eller puts och/eller genomfärgad cementfiberskiva och målas i mörka jordfärger; taktäckning ska vara av svart plåt eller sedum. Planen medger andra bestämmelser om utseende, utförande och utformande som inte POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Plansektionen 4 85 Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

2 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN (2) ändras genom detta tillägg. Planområdet är planlagt men obebyggt. Hur har samråd och granskning gått till? Samråd har skett under tiden 2 nov 4 dec 204 och granskning under tiden 6 april till och med 4 maj 205. De inkomna synpunkterna i samrådsskedet och granskningsskedet ledde inte till några förändringar. Detaljplanen Detta tillägg ändrar delar av följande bestämmelser: Bestämmelsen e: högsta bruttoarea ovan mark ökas från 400 till 500 m 2 ; del av bestämmelsen e som begränsar största byggnadsarea per huvudbyggnad stryks. Högsta byggnadshöjd mot gatan utökas från 3 till 6 meter. Bestämmelsen f om fasadernas utformning kompletteras så att fasaderna även får utföras putsliknande. Del av bestämmelsen f som tillåter endast mörka jordfärger stryks och medges nu jordfärger i övrigt. Bestämmelsen f2 om taktäckning för huvud- och komplementbyggnad kompletteras så att den även tillåter papp. I övrigt bibehålls allt annat i underliggande detaljplan (del av Balingsnäs :6, :7 aktnr. 026K-4607)) som gäller jämsides. Genomförande Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Anders Lindelöf Tf förvaltningsdirektör Christina Gortcheva Planchef Bilagor:. Utlåtande efter samråd och granskning 2. Planhandlingar (planbeskrivning, plankarta) Delges: Akten

3 DATUM DIARIENR SBN (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Lingonriset Blåbärsriset Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs :6, :7 (Lingonriset och Blåbärsriset ) i Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning, maj 205

4 SBN (6) Tillägg till planbeskrivning Planens syfte och huvuddrag Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs :6, :7 omfattande fastigheterna Lingonriset och Blåbärsriset, innebär en ändring av bestämmelser om bruttoarea, byggnadsarea per huvudbyggnad och byggnadshöjd samt vissa bestämmelser om utseende, färgsättning och taktäckning, så att de överensstämmer med den önskade bebyggelsen. Den ursprungliga detaljplanen för del av Balingsnäs :6, :7 (026K- 4607) ska läsas tillsammans med detta tillägg. Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet omfattar fastigheterna Lingonriset och Blåbärsriset som ligger i västra Balingsnäs. Fastigheten Blåbärsriset är m 2 och fastigheten Lingonriset är 3 5 m 2, totalt m 2. Fastigheterna ligger på Sagoslingan och ägs av Småa AB. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För fastigheterna gäller detaljplan för del av Balingsnäs :6, :7 (026K- 4607). Gällande detaljplan har en genomförandetid som går ut Gällande plan medger fyravåningars bostadshus med en högsta bruttoarea på 400 m 2. Huvudbyggnads byggnadsarea är begränsad till max 35 m 2 ; högsta byggnadshöjd i meter är 3 meter mot gata; bebyggelse utförmas med fasader av trä och/eller puts och/eller genomfärgad cementfiberskiva och målas i mörka jordfärger; taktäckning ska vara av svart plåt eller sedum. Planen medger andra bestämmelser om utseende, utförande och utformande som inte ska ändras genom detta tillägg. Planuppdrag och program för detaljplanen Ägaren till fastigheten inkom med en begäran om planbesked Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation lämnat ett positivt planbesked

5 SBN (6) Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 september att ge miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, genom enkelt planförfarande upprätta ett tillägg till detaljplan för Del av Balingsnäs :6, :7. omfattande fastigheterna Lingonriset och Blåbärsriset. Planändringen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen vilket innebär att den uppfyller kriterierna för ett enkelt planförfarande (enligt PBL 5 kap 7 ). Det innebär att planförslaget efter samråd inte behöver ställas ut, utan underrättelse om planförslaget skickas direkt till sakägare och väsentligt berörda, det vill säga utställningen ersätts av direkta kontakter med sakägarna. Planens förenlighet med miljöbalken Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (998:905) om miljöbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Bebyggelse Landskapsbild/stadsbild Planområdet är planlagt men obebyggt. Detta tillägg ändrar följande bestämmelser: Bestämmelsen e: högsta bruttoarea ovan mark ökas från 400 till 500 m 2 ; del av bestämmelsen e som begränsar största byggnadsarea per huvudbyggnad stryks; högsta antal byggnader som uppföras per fastighet har inte ändrats och medges fortfarande två. Högsta byggnadshöjd mot gatan utökas från 3 till 6 meter. Bestämmelsen f om fasadernas utformning kompletteras så att fasaderna även får utföras putsliknande. Del av bestämmelsen f som tillåter endast mörka jordfärger stryks och medger nu jordfärger i övrigt. Bestämmelsen f2 om taktäckning för huvud- och komplementbyggnad kompletteras så att den även tillåter papp. I övrigt bibehålls allt annat i underliggande detaljplan (del av Balingsnäs :6, :7) som gäller jämsides.

6 SBN (6) Teknisk försörjning Elförsörjning Planområdet är ansluten till befintligt elnät tillhörande Vattenfall Eldistribution AB. Underjordiska ledningar finns längs med Sagoslingan. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över. Vattenförsörjning, spillvatten Området va-försörjs genom anslutning till allmänt ledningsnät som finns utbyggt i Sagoslingan. Dagvatten Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas på fastigheten genom infiltrering och fördröjning och eventuellt genom avledning till dagvattensystem i samtliga lokalgator.

7 SBN (6) Tillägg till genomförandebeskrivning Organisatoriska frågor Planförfarande Planarbetet sker med enkelt planförfarande enligt PBL 200:900. ÖP SAMRÅD/ UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Tidplan Samråd nov - dec 204 Granskning april - maj 205 Antagande i Natur och byggnadsnämnden juni 205 Laga kraft*, tidigast juli 205 (*Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft ca 4 veckor efter antagandebeslut.) Genomförandetid Detaljplanens genomförande tid är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och drift inom kvartersmark. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på allmän platsmark och på kvartersmark fram till proppskåp i byggnad. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Markförlagda kablar får inte byggas över. Eventuellt flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören/beställaren. Stockholm Vatten AB ansvarar för VA-ledningar och dagvattenledningar/- anläggningar på allmän platsmark och på kvartersmark. På allmän plats och vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar Huddinge kommun för dagvattenbrunnar och servisledningar från brunnarna till Stockholm Vattens huvudledning för dagvatten. Avtal Plantkostnaden regleras i avtal med sökanden.

8 SBN (6) Ekonomiska frågor Gatukostnader Inga gatukostnader uppkommer. Planavgift Planavgift utgår enligt underliggande detaljplan. Fastighetsrättsliga frågor Detta tillägg till detaljplan föranleder ingen fastighetsbildning. Inom planområdet finns följande rättigheter: 76/262. och 76/263. avtalsservitut till förmån för Vattenfall Eldistribution ABs fastighet. 026K ledningsrätt till förmån för Vattenfall Eldistribution AB. Administrativa frågor Ansvaret för arbetet med utarbetande av detaljplan ligger på plansektionen i samarbete med kommunens förvaltningar. José Sterling Planhandläggare

9 TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det avgränsande området. Underliggande detaljplan för del av Balingsnäs :6 och :7 (026K-4607) gäller jämsides. GRÄNSER Gräns för område där tillägg till planbestämmelser ska gälla LINGONRISET UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e 500 (2) Högsta bruttoarea i kvadratmeter ovan mark per byggnad och högsta antal huvudbyggnader som får uppföras. Av total bruttoarea per byggnad kan 00 kvm utgöra komplementbyggnader. 500 PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Utformning 6.0 Högsta byggnadshöjd i meter mot gata BLÅBÄRSRISET Sagoslingan 6.0 Utseende f f2 Bebyggelse skall utformas med fasader av trä och/eller puts och/eller putsliknande och/eller genomfärgad cementfiberskiva och målas i jordfärger Taktäckning på huvudbyggnad och komplementbyggnad ska vara av svart plåt eller sedum eller papp 500 UPPHÄVD BESTÄMMELSE 3.0 Högsta byggnadshöjd i meter mot gata 6.0 ERSATTA BESTÄMMELSER e 400 (2) f Högsta bruttoarea i kvadratmeter ovan mark per byggnad och högsta antal byggnader som får uppföras. Av total bruttoarea per byggnad kan 00 kvm utgöra komplementbyggnader. Byggnadsarea per huvudbyggnad får uppgå till max 35 kvm. Bebyggelse skall utformas med fasader av trä och/eller puts och/eller genomfärgad cementfiberskiva och målas i mörka jordfärger f2 Taktäckning på huvudbyggnad och komplementbyggnad ska vara av svart plåt eller sedum ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft TILLÄGG TILL PLANKARTA Plankarta för denna ändring har upprättats på utdrag ur plankartan för detaljplan för del av Balingsnäs :6, :7 med aktbeteckningen 026K-4607 och höjdsystem RH00 Underliggande detaljplan Tillägsområde HUDDINGE KOMMUN Plankarta med bestämmelser Antagande Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs :6, :7 (Lingonriset och Blåbärsriset ) Huddinge kommun Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustration Övrigt Beslutsdatum Antagande Instans NBN Upprättad Kommunstyrelsens förvaltning Laga kraft Skala :000 (orginalformat A3) m José Sterling Planhandläggare SBN

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun Dnr Ädh 1659/2008 Dnr planmodul: P 08/0018 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20

Läs mer