Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Myrängen 1:24 i Stuvsta i enlighet med vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 februari Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att medge etablering av småindustri och hantverk i området vid cirkulationsplatsen Ågestavägen/Myrängsvägen i Stuvsta. Planområdet utgörs av två områden om m² vardera av kommunens fastighet Myrängen 1:24. Befintlig detaljplan anger användningen allmän plats för parkmark och marken är idag obebyggd. Eventuellt kan även ett markområde vid Dagsvärmaren 4 med nuvarande användning som återvinningsstation och parkering komma att ingå i planområdet. Omkringliggande bebyggelse består österut av småindustri och kontor samt i övrigt av småhusbebyggelse. Öster om planområdet håller kommunen på att återuppföra ett omsorgsboende. Projektet är initierat av kommunen. Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande och program bedöms inte nödvändigt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avser att gå ut med en anbudstävling i ett senare skede. Projektet förväntas ge intäkter för försäljning av mark. Eventuella kostnader för projektets genomförande har inte bedömts. Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att medge en etablering av småindustri och hantverk i området vid cirkulationsplatsen Ågestavägen/Myrängsvägen i Stuvsta. Planområdet utgörs av två områden om m² vardera av kommunens fastighet Myrängen 1:24. Befintlig detaljplan anger användningen allmän plats för parkmark och marken är idag obebyggd. Eventuellt kan även ett markområde vid Dagsvärmaren 4 med nuvarande användning som återvinningsstation och parkering komma att ingå i POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) planområdet. Omkringliggande bebyggelse består österut av småindustri och kontor samt i övrigt av småhusbebyggelse. Öster om planområdet håller kommunen på att återuppföra ett omsorgsboende. Förslaget innebär också att mindre åtgärder kan behöva göras för att möjliggöra trafiksäkert angörande till fastigheterna. En viktig fråga i planarbetet blir även utformningen av byggnaderna för att säkerställa att verksamheterna som etableras inte blir störande för den angränsande småhusbebyggelsen. I planarbetet ska möjligheten till så kallad ekologisk kompensation studeras. Projektet är initierat av kommunen. Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande och program bedöms inte nödvändigt. Samhällsbyggnadsnämnden kan ta beslut om detaljplanen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avser att gå ut med en anbudstävling i ett senare skede. Projektet förväntas ge intäkter för försäljning av mark. Eventuella kostnader för projektets genomförande har inte uppskattats. Projektet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens start- PM, se bilaga. Förvaltningens synpunkter Projektet finns med i kommunens projektplan I samrådsförslaget till ny översiktsplan anges området till ett sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde med bebyggelseutveckling längs med kollektivtrafikstråk. Längs Ågestavägen anges också ändamålet regionalt cykelstråk. Projektet förväntas ge ett ekonomiskt överskott till kommunen i form av intäkter från försäljning av mark. Kommunstyrelsens förvaltning vill förtydliga att det vårdboende som i startpromemorian omnämns ligga öster om planområdet är Lavspinnarvägens boendeenhet som nyligen har rivits för nybyggnation. Förvaltningen vill också lyfta att det i detaljplanearbetet behöver utredas om planområdet bör utvidgas för eventuellt behov av planändring för pågående användning i angränsande områden utöver den återvinningssation och parkering som nämns i startpromemorian. Kommunstyrelsens förvaltning delar i övrigt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om att det finns ett behov av att kunna erbjuda

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) mark för småindustri/hantverk och föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria daterad Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

4 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SIDA 1 (6) DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2014 SBN HANDLÄGGARE Karin Segerdahl Till Kommunstyrelsen START-PM FÖR DETALJPLAN MYRÄNGEN 1:24 STUVSTA Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner startpromemorian och uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan. Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande, med delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta planen. Ett program bedöms inte nödvändigt. Sammanfattning Ett projekt för lättindustri/hantverk i området cirkulationsplatsen Ågestavägen/Myrängsvägen finns med i projektplanen Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte Planområdet markerat med rött.

5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2014 SBN SIDA 2 (6) behöver upprättas. Syftet är att detaljplanen ska medge en etablering av småindustri och hantverk i Myrängen, Stuvsta. För att kunna etablera småindustri/hantverk på platsen så krävs en ny detaljplan då befintlig anger allmän platsmark/parkmark. Projektet är initierat av Huddinge kommun. Eventuellt kan ett markområde vid Dagsvärmaren 4 komma att ingå i planområdet för markens nuvarande användning som är återvinningsstation och parkering blir planenlig. Förvaltningens bedömning är att det är positivt att mark för småindustri/hantverk kan erbjudas i Myrängen för de företag som efterfrågar mark med denna tomtstorlek ( m 2 ). Utställningsförslaget till ny översiktsplan för Huddinge kommun anger området som sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde med bebyggelseutveckling längs med kollektivtrafikstråk. I den befintliga översiktsplanen anges området som pågående markanvändning. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och ett program bedöms inte nödvändigt. Förslaget innebär en nyexploatering på allmän platsmark/parkmark. Vidare innebär förslaget att mindre åtgärder kan komma att behöva göras på anslutningsvägarna, för att göra det möjligt att angöra fastigheterna, samt för att tillgodose god trafiksäkerhet. Byggnaderna kan fungera som bullerskydd från Ågestavägen för de angränsande bostadsområdena. Det är dock viktigt att säkerställa att verksamheterna som etableras på platsen inte är störande för omgivningen i sig. En viktig fråga i planarbetet blir att arbeta med byggnadernas och tomternas utformning då fastigheterna angränsar till bostadsområden. En dagvattenutredning ska tas fram inför beslut om samråd för att garantera en god dagvattenhantering. I planarbetet ska studeras möjligheter till s.k. ekologisk kompensation. Bakgrund och mål Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt anger lättare industri för Myrängen 1:24. Fastigheten ägs av Huddinge kommun. Användningen enligt nu gällande detaljplan anger allmän platsmark/parkmark. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.

6 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2014 SBN SIDA 3 (6) Kommunens mål med planeringen är att förse Myrängen i kommundelen Stuvsta med mark för företag inom småindustri och hantverk. Förvaltningens bedömning är att ytor för lättare industri och hantverk har stor efterfrågan och särskilt storleken om m 2. I det här området skulle de nya verksamheterna kunna utgöra ett positivt tillskott för närmiljön genom dess möjlighet att skärma buller. Byggnadernas utformning, placering och höjd ska anpassas till omkringliggande bebyggelse med avseende på bland annat att skärma buller, inrymma parkering och få en god helhetsverkan i stadsbilden. Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande, med delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta planen. Ett program bedöms inte nödvändigt. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Utställningsförslaget till ny översiktsplan för Huddinge kommun anger området som sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde med bebyggelseutveckling längs med kollektivtrafikstråk. Längs Ågestavägen anges också ändamålet regionalt cykelstråk. I den befintliga översiktsplanen är området utmärkt som pågående markanvändning. I RUFS 2010 anges området som regional stadsbygd med utvecklingspotential. Planområdet Området för den nya planen ligger vid cirkulationsplatsen Ågestavägen/Myrängsvägen cirka 2,5 km från Huddinge centrum (fågelvägen). Planområdet utgörs av två områden om cirka 2000 m 2 på vardera sidan om Ågestavägen som idag är obebyggda. I och med områdenas placering vid Ågestavägen utsätts de för buller och bedömningen har gjorts att det därför är mer lämpligt för verksamheter än för bostäder på platsen.

7 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2014 SBN SIDA 4 (6) I nära anslutning till cirkulationsplatsen ligger ett glasmästeri samt förskolan Dagsvärmaren. Längre bort på Myrängsvägen ligger Myrängsskolan. I övrigt omges området av småhusbebyggelse. I öst i nära anslutning till cirkulationsplatsen ligger fastigheter med småindustri och kontor samt ett vårdboende. Vy över den västra delen (märkt med siffra 1 på bilden nedan till höger) av planområdet från Ågestavägen. Foto: Planavdelningen Området väster om Ågestavägen utgörs av plan ängsmark och en träddunge. Gränsen mot villabebyggelsen utgörs av låga häckar och träd. Området öster om Ågestavägen utgörs av ett mindre grönområde relativt slyigt med buskar och träd vilket utgör ett impediment mellan bostadsbebyggelsen och Ågestavägen. När Myrängen planerades i slutet av 1970-talet utpekades det aktuella planområdet som parkmark, samtidigt som det gavs bestämmelsen att det fordras särskild uppmärksamhet med hänsyn till trafikbullret. Området saknar rekreationsvärde. Vy över den östra delen av planområdet (2) från Ågestavägen. Foto: Planavdelningen Utdrag från Stadsplan Myrängen II som visar det aktuella planområdet blåmarkerat

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2014 SBN SIDA 5 (6) Planförslag Detaljplanen innebär att verksamhet-/er för lättare småindustri kan etableras på delar av fastigheten Myrängen 1:24. Plats måste ges för infart och bevarande av befintlig cykelväg. Utformningen av byggnaderna ska anpassas till omgivande småhusbebyggelse. Konsekvenser Byggnationen kommer att innebära att en idag obebyggd yta kommer att tas i anspråk för bebyggelse. Byggnaderna kan fungera som bullerskydd från Ågestavägen för de angränsande bostadsområdena. Det är dock viktigt att säkerställa att verksamheterna som etableras på platsen inte är störande för omgivningen i sig. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. med delegation eller samhällsbyggnadsnämnden att anta planen. Ett program bedöms inte nödvändigt. I projektgruppen behöver det finnas representanter från planavdelningen både för detaljplan och miljöplanering, mark- och exploateringsavdelningen, gatuoch trafikavdelningen samt referenspersoner på miljötillsynsavdelningen, bygglovsavdelningen och lantmäteriavdelningen. En anbudstävling kommer att hållas efter samrådsskedet för att knyta en intressent till projektet. Inför granskningsskedet kommer en nära kontakt med representanter från den vinnande exploatören och eventuella konsulter att hållas. Detaljplaneavtal ska upprättas och undertecknas av exploatören och kommunen. Exploateringsavtal kommer att träffas mellan kommunen och exploatören i samband detaljplanearbetet.

9 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2014 SBN SIDA 6 (6) Den beräknade tidplanen för planarbetet är följande: AKTIVITET TID Planuppdrag och 1: a kv utredningar Samråd 2: a kv Anbudstävling 3: e kv Granskning 3: e kv Antagande & laga 4: e kv kraft Under planarbetet kan nedanstående utredningar behöva göras och följande frågor utredas: Lägesbestämning av in- och utfarter Dagvattenutredning Naturinventering Gestaltning och utformning av lämpliga verksamheter (angränsar till bostadsområde) Samordning kan behöva ske med följande projekt: Kollektivtrafikstrategin Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detaljplanen är nödvändig för att kunna erbjuda företag mark i Huddinge för lätt industri/hantverk av den efterfrågade storleken m 2. Det är dock viktigt att säkerställa att verksamheterna som etableras på platsen inte är störande för omgivningen i sig. En viktig fråga i planarbetet blir att reglera byggnadernas och tomternas utformning med hänsyn till angränsande bostadsområde. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Helén Mårtensson Förvaltningschef Karin Segerdahl Planarkitekt

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 18 DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Kommanditbolaget Hudd-Järn AB Huddinge Brädgård & co rörande fastigheten Ripan 1, Orren 3, Segersminne 1:30 och Segersminne 1:32 i Stuvsta Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Kommanditbolaget Hudd-Järn AB Huddinge Brädgård & co rörande fastigheterna Ripan 1 Orren 3, Segersminne 1:30 och Segersminne 1:32 i området Stuvsta i Huddinge kommun godkänns. 2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra berörd del av detaljplanen Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta till kommunstyrelsen för antagande, vilket hanteras i ett separat ärende. Detaljplaneförslaget möjliggör nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6, vilket behandlas i ett separat exploateringsavtal, samt anger en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 och ny gatustruktur för Djupåsvägen. Något ramavtal mellan kommunen och ägaren till fastigheterna (Bolaget) har inte tecknats med anledning av att detaljplanen inledningsvis inte behandlade denna del. För att genomföra detaljplanen avseende justeringen av kvarters- och gatustrukturen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram. Förslaget innebär att kommunen överlåter cirka 650 m² mark för handelsändamål till Bolaget samt att Bolaget överlåter ett lika stort område till kommunen. Ingen ersättning utgår med anledning av markutbytena. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Kommunen får inga kostnader med anledning av utbyggnad av allmänna anläggningar. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2014 att godkänna detaljplan för Ripan 6 m.fl. och att överlämna den till kommunstyrelsen för antagande, vilket hanteras i ett separat ärende. Detaljplanen möjliggör nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6, samt anger en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 och ny gatustruktur för Djupåsvägen. Bygghandeln Woody Huddinge som ligger inom fastigheten Orren 3 lastar idag sitt gods ute på Djupåsvägen vilket är problematiskt ur säkerhetssynpunkt. Planen möjliggör att lastningen kan hanteras inom den egna fastigheten genom att del av Djupåsvägen flyttas västerut. Detaljplaneområdets totala område utgörs av cirka 2,5 ha och ligger cirka en kilometer öster om Stuvsta centrum. Den del av detaljplanen som behandlar nybyggnationen av en ny idrottshall behandlas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Något ramavtal mellan kommunen och ägaren till fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3, Kommanditbolaget Hudd-Järn AB Huddinge Brädgård & co (Bolaget), har inte tecknats med anledning av att detaljplanen tog med denna del i ett senare skede. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal mellan kommunen och Bolaget. Avtalet innebär att kommunen överlåter cirka 650 m² mark till Bolaget för handelsändamål och att Bolaget överlåter cirka 650 m² mark till kommunen som ska byggas om till gata. Marken byts utan ersättning eftersom områdena är lika stora och bytet inte medför någon förändrad byggrätt för Bolagets fastigheter. Kommunen projekterar och utför flytt av del av Djupåsvägen västerut, vilket innebär en uppskattad kostnad till cirka kronor som ska bekostas av Bolaget. Projektet bedöms alltså inte innebära några intäkter eller kostnader för kommunen. I avtalet regleras vidare bland annat att Bolaget, i fråga om marken som överlåts till kommunen, ska ersätta kommunen för eventuella saneringskostnader av markföroreningar. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Mark- och exploateringsavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1, och i bifogat mark- och exploateringsavtal, bilaga 2.

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Kommanditbolaget Hudd-Järn AB Huddinge Brädgård & co har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att mark- och exploateringsavtalet godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Bilaga 1: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat Bilaga 2: Mark- och exploateringsavtal med bilagor Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Kommanditbolaget Hudd-Järn AB Huddinge Brädgård & co

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr 2013/ SIDA 1 (5) HANDLÄGGARE Jonas Pettersson Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Kommanditbolaget Hudd-Järn AB Huddinge Brädgård & co rörande fastigheterna Ripan 1, Orren 3 Segersminne 1:30 och Segersminne 1:32 i området Stuvsta i Huddinge kommun Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt den 28 maj 2012 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ripan 6 m.fl, och därefter har ett förslag till detaljplan arbetats fram. Förslaget omfattar nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6, delvis i två plan högst 10 meter hög. Denna del behandlas i separat exploateringsavtal och PM. Vidare anger detaljplanen en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 samt ny gatustruktur för Djupåsvägen jämfört med gällande detaljplan. För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram. Förslaget innebär att kommunen överlåter cirka 650 kvm mark för handelsändamål i detaljplanen till Hudd-Järn AB Huddinge Brädgård & co, nedan kallat Bolaget. Förslaget innebär också att Bolaget överlåter ett lika stort område till kommunen. Då markbytena inte betyder någon utökad byggrätt inom Bolaget exploateringsområde mot idag och markområdena som överlåts är lika stora så utgår ingen ersättning. Kommunen utför utbyggnaden av Djupåsvägen. Bolaget kommer att faktureras den faktiska kostnaden för arbetet. Flytt av Djupåsvägen kan komma att ske då idrottshallen står klar. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr 2013/ SIDA 2 (5) Bakgrund Planområdet ungefärligt markerat med röd begränsningslinje Kommunstyrelsen beslöt den 28 maj 2012 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ripan 6 m.fl. I samband med planuppdraget hörde Bolaget av sig till kommunen med önskemål om att revidera planområdets gränser. Förslaget som inkom innebar en förändrad kvarters- och gatustruktur för de privata fastigheterna Ripan 1 och Orren 3, och för den kommunala fastigheten Segersminne 1:30. Något ramavtal mellan kommunen och Bolaget finns inte då förslaget inte ingick i planuppdraget. Områdena består idag av Woodys Bygghandel på fastigheten Orren 3, samt Stuvsta Rör AB på fastigheten Ripan 1. Det är samma ägare till båda fastigheterna. Ett förslag till ny detaljplan Ripan 6 mfl Mötesplats Stuvsta godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 20 februari Detaljplanen redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen för godkännande. För genomförandet av detaljplanen har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal med Bolaget. Förslaget bilägges, bilaga 1.

15 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr 2013/ SIDA 3 (5) Beskrivning av ärendet Detaljplan Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6. Den nya byggnaden ska samordnas med ytterligare funktioner som idag finns i byggnader inom fastigheten Ripan 6. Denna del behandlas i separat exploateringsavtal och PM. Vidare anger detaljplanen en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 samt ny gatustruktur för Djupåsvägen jämfört med gällande detaljplan. Detaljplaneområdets totala område utgörs av cirka 2,5 ha. Den delen som Bolaget ska exploatera utgör cirka 0,5 ha. Bolagets exploateringsområde ungefärligt markerat med röd kantfärg. På fastigheten Orren 3 ligger bygghandeln Woody Huddinge. Deras lastning och lossning av gods till och från anläggningen sker ute på Djupåsävägen, vilket de bedömer är en stor riskfaktor. Verksamheten tar emot flera lastbilar per dag och behöver bli både effektivare, smidigare och säkrare i sin logistikhantering. Förslaget ger möjligheten att flytta del av Djupåsvägen västerut, mot fastigheten Ripan 1, så att allt gods ska kunna hanteras inne på

16 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr 2013/ SIDA 4 (5) den egna fastigheten. Byggrätten blir oförändrad jämfört med befintlig detaljplan. Idéförslag för flytt av Djupåsvägen Fastigheten Ripan 1, Orren 3 och Segersminne 1:32 har samma ägare. På fastigheten Ripan 1 ligger Stuvsta Rör AB, på fastigheten Orren 3 ligger Woodys Bygghandel i Huddinge och Segersminne 1:32 fungerar som en parkeringsplats. Huddinge kommun äger fastigheten Segersminne 1:3, vilken utgör den del som ska överlåtas till Bolaget. Mark- och exploateringsavtal Förslaget till mark- och exploateringsavtal innebär att kommunen överlåter cirka 650 kvm mark till Bolaget för handelsändamål. Marken som överlåts är prickmark i detaljplanen och får inte bebyggas. Marken har idag användningen lokalgata. Bolaget överlåter till kommunen cirka 650 kvm mark till för handelsändamål. Marken som överlåts är lokalgata i detaljplanen. Marken har idag användningen handel och lager och används mestadels som parkering. Då markområdena som ska överlåtas till respektive part är lika stora samt att detaljplanen inom Bolaget exploateringsområde inte medför någon förändrad byggrätt mot idag, kommer mark att bytas mot mark utan någon tilläggsköpeskilling. Om det visar sig att överlåtelseområdet som Bolaget överlåter till kommunen innehåller markföroreningar ska Bolaget ersätta kommunen de kostnader som uppstår för de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att markområdet ska kunna användas för det angivna ändamålet i detaljplanen

17 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr 2013/ SIDA 5 (5) Kommunen projekterar och utför flytt av del av Djupåsvägen västerut, mot fastigheten Ripan 1. Kostnaden för detta uppskattas till cirka kronor, då är inte sprängningskostnader för berg eller byggandet av stödmur inräknat. Bolaget ska bekosta utbyggnaden och kommer att faktureras den faktiska kostnaden för arbetet. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Bolaget har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomi Då mark byts mot mark och Bolaget ska faktureras den faktiska kostnaden vad gäller flytt av Djupåsvägen kommer kommunen inte att erhålla några intäkter kostnader genom projektet. Tidsplan Om detaljplan och exploateringsavtal antas i kommunfullmäktige 1:a kvartalet 2014 kan flytt av Djupåsvägen påbörjas när idrottshallen står klar, vilket den beräknas göra hösten Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till mark- och exploateringsavtal med Bolaget godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Jonas Pettersson Exploateringsingenjör Bilagor Mark- och exploateringsavtal

18 1(10) Mark- och exploateringsavtal Flytt av väg vid Stuvsta IP på fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:30 och Segersminne 1:32 Följande avtal om exploatering på fastigheten Ripan 1 och Segersminne 1:30 inom kommundelen Stuvsta i Huddinge kommun, har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad kommunen. Exploatören Kommanditbolaget Hudd-Järn, AB Huddinge Brädgård & co Box Nyköping Org nr Nedan kallad exploatören. Detta avtal avser exploateringsområdet vilket har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Bakgrund Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta. 2 Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att förslag till detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta blir antagen i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag bilaga 2 senast och att beslutet vinner laga kraft. Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade.

19 2(10) 3 Projektets utformning På fastigheten Orren 3 ligger bygghandeln Woody Huddinge. Deras lastning och lossning av gods till och från anläggningen sker ute på gatan, vilket de bedömer är en stor riskfaktor. Verksamheten tar emot flera lastbilar per dag och behöver bli både effektivare, smidigare och säkrare i sin logistikhantering. Förslaget ger möjligheten att flytta del av Djupåsvägen västerut, mot fastigheten Ripan 1 så att allt gods ska kunna hanteras inne på den egna fastigheten. Detta kan bidra till ett attraktivt närområde för såväl kunder som de som bor i området eller besöker idrottsplatsen Stuvsta IP. Detaljplanen medger ingen förändrad byggrätt mot idag inom exploateringsområdet. MARKÖVERLÅTELSER 4 Marköverlåtelser För genomförandet av detaljplanen är parterna överens om att följande fastighetsreglering ska ske. Kommunen överlåter till exploatören ett område om ca 650 m 2 av fastigheten Segersminne 1:30, nedan kallat överlåtelseområdet. Överlåtelseområdet ska överföras till fastigheten Orren 3. Överlåtelseområdet är utlagt som Handel (ej livsmedel), icke störande småindustri, i detaljplanen och är markerat med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3. Exploatören överlåter till kommunen ett område om ca 650 m 2 av fastigheterna Segersminne 1:32 och Ripan 1, nedan kallat överlåtelseområdet. Överlåtelseområdet ska överföras till fastigheten Segersminne 1:30. Överlåtelseområdet är utlagt som Lokalgata i detaljplanen och är markerat med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 4. Marköverlåtelsen gäller med de smärre justeringar av gränsen för överlåtelseområdet som eventuellt kan komma att vidtas i samband med lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsreglering. 5 Ersättning Ingen ersättning ska utgå för markområdena. 6 Fastighetsbildning mm Kommunen ansöker om fastighetsbildning för genomförandet av marköverlåtelser enligt detta avtal. Exploatören biträder i och med detta avtal ansökan och svarar för samtliga förrättningskostnader för genomförandet av detta avtal. Exploatören ansöker om och bekostar övriga erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 7 Tillträde Tillträde till överlåtelseområdet sker två veckor efter det att erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft.

20 3(10) 8 Inteckningar och övriga belastningar Inom överlåtelseområdet finns det befintliga underjordiska ledningar. 9 Servitut och ledningsrätt etc Exploatören ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger utan ersättning upplåta erforderliga utrymmen för befintliga och tillkommande ledningar inom exploateringsområdet till förmån för respektive ledningshavare. Exploatören ska utan ersättning upplåta erforderligt utrymme inom exploateringsområdet för slänt i samband med gatuutbyggnad. Inom exploateringsområdet södra del finns det ett y-område som skall hållas tillgängligt för trafik tillhörande tekniska anläggningar. Exploatören ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger utan ersättning upplåta erforderliga utrymmen för y-området. Exploatören medger att ovanstående rättigheter får säkerställas genom servitutsavtal som får skrivas in eller genom fastighetsbildningsåtgärd. 10 Skick Den mark som kommunen överlåter till exploatören har besiktigats av exploatören. Exploatören godkänner dess skick samt förklarar sig med bindande verkan avstå från samtliga anspråk på fel eller brister i den förvärvade egendomen som exploatören upptäckt eller bort upptäcka vid besiktning. Exploatören äger kännedom om rådande mark- och grundförhållanden. Inom den mark som exploatören överlåter till kommunen finns inga kända markföroreningar. Om ovan angivna överlåtelseområde innehåller markföroreningar ska exploatören ersätta kommunen de kostnader som uppstår för de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att markområdet ska kunna användas för det angivna ändamålet i detaljplanen. ANLÄGGNINGAR 11 Anläggningars utförande A. Allmänna anläggningar A.1. Kommunen projekterar och utför flytt av del av Djupåsvägen västerut, mot fastigheten Ripan 1. Kostnaden för arbetet bekostas av exploatören. Kommunen fakturerar exploatören den faktiska kostnaden efter godkänd slutbesiktning. Kostnaden ska falla till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum.

21 4(10) AVGIFTER 12 Skatter mm För överlåtelseområdets utgående skatter och avgifter betalas av kommunen i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen och för tiden därefter av exploatören. Kommunen erlägger för tillträdesåret fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift för överlåtelseområdet. Av erlagd skatt eller avgift, ska exploatören ersätta kommunen för vad som proportionellt får anses belöpa på tiden efter äganderättsövergången (tillträdesdagen) för överlåtelseområdet. 13 Detaljplanekostnader Kommunen ombesörjer framtagande av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter kommunen för dess kostnader enligt särskilt plankostnadsavtal med kommunens planavdelning om ersättning för detaljplanekostnader. Då exploatören bekostar områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska exploatören inte erlägga någon planavgift enligt kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. 14 Gatukostnadsersättning Har exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande gatukostnader enligt den i 2 angivna detaljplanen. Vad som sägs i föregående stycke gäller inte kostnader för framtida förbättringar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar avseende gator och allmänna platser vilka regleras enligt vid aktuell tidpunkt gällande lagar och regler. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 15 Säkerhet För det rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal skall exploatören vid avtalets undertecknande ställa säkerhet till ett värde av kr. 16 Skadeståndsansvar Exploatören är gentemot kommunen ansvarig för åtgärder som med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av exploatören, anställda hos exploatören samt av exploatörens anlitade entreprenörer och leverantörer.

22 5(10) 17 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker. 18 Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga godkännande. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal förbinder sig exploatören vid vite av kronor i penningvärde att förbinda den nye ägaren att iakttaga vad som åvilar exploatören enligt detta avtal så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av området eller del därav. Mark- och exploateringsavtalet ska bifogas i avskrift. Den nya ägaren ska därvid förbindas att ställa godtagbar säkerhet till kommunen för åtagandena enligt detta avtal. Innan överlåtelse sker ska exploatören skriftligen underrätta kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Ska vite utges enligt denna paragraf ska vitet omräknas till penningvärde vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta detta. 19 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun För Kommanditbolaget Hudd-Järn, AB Huddinge Brädgård & co. Charlotta Thureson Giberg Mark- och explaoteringschef.. Jonas Pettersson Exploateringsingenjör.

23 6(10) Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Exploateringsområdet Plankarta Område som exploatören överlåter till kommunen Område som kommunen överlåter till exploatören Dnr (KS-2013/ ) (JoP)

24 7(10) Bilaga 1 Exploateringsområdet ungefärligt markerat med röd kantfärg.

25 Bilaga 2 8(10)

26 9(10) Bilaga 3 Kommunen överlåter till exploatören, ungefärligt markerat med röd kantfärg.

27 10(10) Bilaga 4 Exploatören överlåter till kommunen, ungefärligt markerat med grön kantfärg.

28 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 19 DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB rörande fastigheten Ripan 6, samt del av fastigheterna Segersminne 1:3 och Segersminne 1:30 i Stuvsta Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB rörande fastigheten Ripan 6 samt del av fastigheterna Segersminne 1:3 och Segersminne 1:30 godkänns. 2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra berörd del av detaljplanen för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta till kommunstyrelsen för antagande, vilket hanteras i ett separat ärende. Detaljplaneförslaget omfattar nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6 med en total bruttoarea upp till 3000 m². Kommunfullmäktige godkände den i juni 2012 ett ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB (Huge) för detaljplanen. För genomförandet av detaljplanen har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal med Huge. Förslaget innebär att kommunen överlåter cirka 1500 m² mark för idrottsändamål till Huge för en köpeskilling om cirka kronor. Kommunen kommer inte att få några kostnader för iordningställande av allmänna anläggningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2014 att godkänna detaljplan för Ripan 6 m.fl. och att överlämna den till kommunstyrelsen för antagande, vilket hanteras i ett separat ärende. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6 med en total bruttoarea upp till 3000 m². Den nya byggnaden ska samordnas med ytterligare funktioner som idag finns i byggnader inom fastigheten. Detaljplaneområdets totala område utgörs av cirka 2,5 ha och ligger cirka en kilometer öster om Stuvsta centrum. Kommunfullmäktige godkände i juni 2012 ett ramavtal för detaljplanen mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB (Huge). För att genomföra detaljplanen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal mellan kommunen och Huge. Avtalet innebär att Huge köper cirka 1500 m² av kommunens fastighet Segersminne 1:3, i detaljplanen utlagd som kvartersmark för idrottsändamål, för cirka kronor. Kommunen ska ställa i ordning allmän plats för gång- och cykelbanor, men kostnaderna för dessa står Huge för. I avtalet regleras vidare bland annat att kommunen ska bekosta erforderliga saneringsåtgärder till ett belopp som max motsvarar köpeskillingen om det inom den del av fastigheten som överlåts visar sig finnas markföroreningar. Skulle efterbehandlingsåtgärderna överstiga köpeskillingen ska kostnadsfördelningen förhandlas mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar också att dagvattenanläggningar ska utformas så att de fördröjer dagvattnet innan anslutning till allmänt dagvattennät. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Mark- och exploateringsavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1, och i bifogat mark- och exploateringsavtal, bilaga 2. Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Projektet innebär en total intäkt om cirka kronor. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att mark- och exploateringsavtalet godkänns.

30 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Bilaga 1: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens PM daterat Bilaga 2: Mark- och exploateringsavtal med bilagor Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

31 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER KS-2013/ SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Jonas Pettersson Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB rörande fastigheterna Ripan 6, Segersminne 1:3 och Segersminne 1:30 i Stuvsta i Huddinge kommun Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt den 28 maj 2012 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ripan 6 m.fl, och därefter har ett förslag till detaljplan arbetats fram. Förslaget omfattar nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6, delvis i två plan högst 10 meter hög. Den totala bruttoarean för bebyggelse inom fastigheten Ripan 6 är upp till 3000 kvm. För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram. Förslaget innebär att kommunen överlåter cirka 1500 kvm mark för idrottsändamål i detaljplanen till Huge Fastigheter AB för en köpeskilling om ca kr. Kommunen utför utbyggnaden av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet. Huge Fastigheter AB ska bekosta utbyggnaden av allmänna anläggningar och kommer att faktureras den faktiska kostnaden för arbetet. De allmänna anläggningarna beräknas börja byggas hösten 2014 och idrottshallen under våren Idrottshallen beräknas stå klar för inflyttning hösten POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

32 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER KS-2013/ SIDA 2 (6) Bakgrund Planområdet ungefärligt markerat med röd begränsningslinje Kultur- och Fritidsnämnden beställde 2010 en förstudie rörande mötesplats för ungdomar kombinerat med en idrottshall. Beställningen godkändes av placerings- och personalutskottet som beslutade att placeringen får lösas efter diskussioner mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Huge Fastigheter AB. Platsen geografiska placering har jämförts med andra platser varvid denna plats har ansetts vara mest lämplig. Kommunstyrelsen beslöt den 28 maj 2012 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ripan 6 m.fl. Kommunfullmäktige godkände den 11 juni 2012 ett ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheteter AB rörande detaljplanen. I dag finns en fotbollsplan med konstgräs på platsen och en grusplan samt byggnader inklusive personalutrymmen. Området är omgivet av friliggande villor och i sydöstra närområdet finns det handel. Ett förslag till ny detaljplan Ripan 6 mfl Mötesplats Stuvsta godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 20 februari Detaljplanen redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen för godkännande. För genomförandet av detaljplanen har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal med Huge Fastigheter AB. Förslaget bilägges, bilaga 1.

33 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER KS-2013/ SIDA 3 (6) Beskrivning av ärendet Detaljplan Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6. Den nya byggnaden ska samordnas med ytterligare funktioner som idag finns i byggnader inom fastigheten Ripan 6. Dessa byggnader består av lokaler för omklädningsrum, ett klubbhus för Stuvsta IF samt en maskinhall för Huge Fastigheter ABs drift och skötsel av idrottsplatsen. Vidare anger detaljplanen en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 samt ny gatustruktur för Djupåsvägen jämfört med gällande detaljplan. Delen som handlar om Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 samt ny gatustruktur för Djupåsvägen behandlas i separat exploateringsavtal och PM och är initierat av Woodys bygghandel som äger fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3. Detaljplaneområdets totala område utgörs av cirka 2,5 ha. Den delen som Huge Fastigheter AB ska exploatera utgör cirka 2 ha. Huge Fastigheter ABs exploateringsområde ungefärligt markerat med röd kantfärg.

34 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER KS-2013/ SIDA 4 (6) Förslaget omfattar nybyggnation av en idrottshall på fastigheten Ripan 6, delvis i två plan högst 10 meter hög. Den totala bruttoarean för bebyggelse inom fastigheten Ripan 6 är upp till 3000 kvm. De allmänna anläggningar som ska byggas är ny gångbana längs Fotbollsvägen och Djupåsvägen, ny cykelbana vid Djupåsvägen samt ett övergångsställe över Djupåsvägen. Inom kvartersmark ska två parkeringsplatser byggas på Huge Fastigheter ABs mark, ca 60 platser. Cykelparkeringar byggs i direkt anslutning till idrottshallen. Fastigheten Ripan 6 som fotbollsplanen och grusplanen ligger på ägs av Huge Fastigheter AB. Huddinge kommun äger fastigheten Segersminne 1:3, vilken utgör den del som ska säljas till Huge Fastigheter AB samt naturområde och gata. Huddinge kommun äger också fastigheten Segersminne 1:30, också den gatufastighet. Ägarna till Woodys bygghandel äger fastigheterna Orren 3, Ripan 1 och Segersminne 1:32. Huge Fastigheter AB har låtit WSP utföra en dagvattenutredning för fastigheten Ripan 6, daterad Utredningen visar att fördröjningsvolymer ska tillskapas inom fastigheten för att inte nettoutsläppet av dagvatten ska öka i samband med genomförandet av detaljplanen. Åtgärder för hur angiven volym ska anläggas ska redovisas i samband med tekniskt samråd för bygglov samt till Mark- och exploateringsavdelningen. Mark- och exploateringsavtal Förslaget till mark- och exploateringsavtal innebär att kommunen överlåter cirka 1500 kvm mark till Huge Fastigheter AB för idrottsändamål. Marken som överlåts är prickmark i detaljplanen och får inte bebyggas. Marken har idag användningen natur samt idrott och används delvis som parkeringsyta. Ersättningen för marken är 300 kr/kvm, vilket kommer att ge kommunen en total ersättning om cirka kronor. Inom överlåtelseområdet finns inga av kommunen kända markföroreningar. Om det ändå visar sig att marken är förorenad, ska kommunen bekosta erforderliga saneringsåtgärder till ett belopp som max motsvarar köpeskillingen, kronor. Skulle efterbehandlingsåtgärderna överstiga detta belopp ska kostnadsfördelningen förhandlas mellan kommunen och exploatören

35 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER KS-2013/ SIDA 5 (6) Kommunen utför utbyggnaden av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet. Huge Fastigheter AB ska bekosta utbyggnaden och kommer att faktureras den faktiska kostnaden för arbetet. Gångbana längs Fotbollsvägen 125m Cykelbana vid Ripan 1-Djupåsvägen 50 m Gångbana längs Djupåsvägen 100m Övergångsställe över Djupåsvägen 1st Beräknade längder av tillkommande gång- och cykelbanor samt övergångsställe. Kartan visar de gc-banor som finns idag (blått) samt de som ska tillkomma (rött). I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomi Kommunen får intäkter från försäljning av mark med ca kr. Då Huge Fastigheter AB ska stå för alla kostnader vad gäller utbyggnaden av allmänna anläggningar kommer kommunen att erhålla intäkter om cirka kr om inga saneringskostnader uppstår.

36 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER KS-2013/ SIDA 6 (6) Tidsplan Om detaljplan och exploateringsavtal antas i kommunfullmäktige 1:a kvartalet 2014 kan utbyggnaden av allmänna anläggningar tidigast påbörjas hösten 2014 respektive nybyggnaden av idrottshallen under våren Idrottshallen beräknas stå klar hösten Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till mark- och exploateringsavtal med Huge Fastigheter AB godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Jonas Pettersson Exploateringsingenjör Bilagor Mark- och exploateringsavtal

37 1(12) Mark- och exploateringsavtal Mötesplats vid Stuvsta IP på fastigheten Ripan 6 m.fl. Följande avtal om exploatering på fastigheten Ripan 6 m.fl. inom kommundelen Stuvsta i Huddinge kommun, har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad kommunen. Exploatören Huge Fastigheter AB Box 1073 Org nr Nedan kallad exploatören. Detta avtal avser exploateringsområdet vilket har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Bakgrund Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta, samt ramavtal mellan parterna avseende Mötesplats vid Stuvsta IP på fastigheten Ripan 6 m.fl. undertecknat av exploatören Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att förslag till detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta blir antagen i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag bilaga 2 senast och att beslutet vinner laga kraft. Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade.

38 2(12) 3 Projektets utformning Detaljplanens syfte är att möjliggöra en nybyggnation av sporthall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6. Vidare anger planen en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1 och Orren 3 och ny gatustruktur för Djupåsvägen jämfört med gällande plan. Den nya byggnaden ska samordna med ytterligare funktioner som idag finns i byggnader inom fastigheten Ripan 6. Dessa byggnader består av lokaler för omklädningsrum, ett klubbhus för Stuvsta IF samt en maskinhall för Huges drift och skötsel av idrottsplatsen. Exploatören förbinder sig att bebygga kvartersmarken inom exploateringsområdet i enlighet med - detaljplanen - detta avtal MARKÖVERLÅTELSER 4 Marköverlåtelser För genomförandet av detaljplanen är parterna överens om att följande fastighetsreglering ska ske. Kommunen överlåter till exploatören ett område om ca 1500 m 2 av fastigheten Segersminne 1:3, nedan kallat överlåtelseområdet. Överlåtelseområdet har idag markanvändningen natur samt idrott och används delvis som parkeringsyta. Överlåtelseområdet ska överföras till fastigheten Ripan 6. Överlåtelseområdet är utlagt som prickad mark (mark som inte får bebyggas) för idrottsändamål i detaljplanen och är markerat med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3. Marköverlåtelsen gäller med de smärre justeringar av gränsen för överlåtelseområdet som eventuellt kan komma att vidtas i samband med lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsreglering. 5 Ersättning Som ersättning för överlåtelseområdet skall exploatören erlägga (FYRAHUNDRAFEMTIOTUSEN) ( :-) KRONOR till kommunen. Vid avvikelse från den markareal som angivits i skall ersättningen justeras med 300 kr/m 2. Ersättningen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från april Den ska justeras så att den följer indexändringarna fram till den tidpunkt då den förfaller till betalning. Den ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan. Ersättningen skall erläggas senast på tillträdesdagen genom insättning på kommunens postgiro eller bankgiro med angivelse om vad ersättningen avser. 6 Fastighetsbildning mm Kommunen ansöker om fastighetsbildning för genomförandet av marköverlåtelser enligt detta avtal. Exploatören biträder i och med detta avtal ansökan och svarar för samtliga

39 3(12) förrättningskostnader för genomförandet av detta avtal. Exploatören ansöker om och bekostar övriga erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 7 Tillträde Tillträde till överlåtelseområdet sker två veckor efter det att erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft. 8 Inteckningar och övriga belastningar Inom överlåtelseområdet finns det befintliga underjordiska ledningar. 9 Servitut och ledningsrätt etc Exploatören ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger utan ersättning upplåta erforderliga utrymmen för befintliga och tillkommande ledningar inom exploateringsområdet till förmån för respektive ledningshavare. Exploatören ska utan ersättning upplåta erforderligt utrymme inom exploateringsområdet för slänt i samband med gatuutbyggnad. Områdena är markerade som u-område i detaljplanen. Inom exploateringsområdet södra del finns det x-områden som skall hållas tillgängligt för allmän gång-och cykeltrafik. Inom exploateringsområdet södra del finns det ett y-område som skall hållas tillgängligt för trafik tillhörande tekniska anläggningar. Exploatören ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger utan ersättning upplåta erforderliga utrymmen för x- och y-områdena. Exploatören medger att ovanstående rättigheter får säkerställas genom servitutsavtal som får skrivas in eller genom fastighetsbildningsåtgärd. 10 Skick Inom överlåtelseområdet finns inga av kommunen kända markföroreningar. Om exploatören vill utreda om markföroreningar föreligger ska exploatören utföra och bekosta provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder inom överlåtelseområdet. Exploatören ska ta fram en handlingsplan för de efterbehandlingsåtgärder som krävs för att överlåtelseområdet ska kunna användas för det angivna ändamålet i detaljplanen. Kommunen skall, under förutsättning att kommunen godkänner handlingsplanen, ersätta exploatören för verifierade kostnader för att sanera föroreningar till ett belopp som maximalt motsvarar köpeskillingen på kronor. Detta gäller dock endast för föroreningar som påträffats i samband med exploatering enligt detta avtal. Kommunen ersätter inte exploatören för följdkostnader som saneringen kan medföra t.ex. försening. Skulle efterbehandlingsåtgärderna överstiga detta belopp skall kostnadsfördelningen förhandlas mellan kommunen och exploatören. Därefter friskriver sig

40 4(12) kommunen från allt ansvar för överlåtelseområdet skick och beskaffenhet vad gäller markföroreningar. ANLÄGGNINGAR 11 Anläggningars utförande A. Allmänna anläggningar A.1. Kommunen projekterar och utför gångbana, cykelbana samt övergångsställe, se röda sträck och längder på bilaga 4. Kostnaden för arbetet bekostas av exploatören. Kommunen fakturerar exploatören den faktiska kostnaden efter godkänd slutbesiktning. Kostnaden ska falla till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. B. Anläggningar inom kvartersmark. Exploatören projekterar, utför och bekostar: B.1. Vägar inom x- och y-markerat område. B.2. Alla anläggningar inom kvartersmark. B.3. Eventuella åtgärder på grund av fornlämningar. B.4. Flyttning eller annan erforderlig åtgärd av eventuella befintliga anläggningar inom exploateringsområdet. B.5. Alla erforderliga åtgärder för bullerskydd. C. Omgivande vägnät/naturmark Gemensam besiktning av omgivande vägnät/naturmark ska göras före byggstart. Exploatören bekostar återställande av eventuella skador som förorsakas av exploateringen inom exploateringsområdet. Exploatörens ansvar gentemot kommunen får ej överföras på av exploatören anlitad entreprenör. AVGIFTER 12 Skatter mm För överlåtelseområdets utgående skatter och avgifter betalas av kommunen i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen och för tiden därefter av exploatören. Kommunen erlägger för tillträdesåret fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift för överlåtelseområdet. Av erlagd skatt eller avgift, ska exploatören ersätta kommunen för vad som proportionellt får anses belöpa på tiden efter äganderättsövergången (tillträdesdagen) för överlåtelseområdet. 13 Detaljplanekostnader Kommunen ombesörjer framtagande av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter kommunen för dess kostnader enligt särskilt plankostnadsavtal med kommunens planavdelning om ersättning för detaljplanekostnader.

41 5(12) Då exploatören bekostar exploateringsområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska exploatören inte erlägga någon planavgift enligt kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. 14 Gatukostnadsersättning Har exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande gatukostnader enligt den i 2 angivna detaljplanen. Vad som sägs i föregående stycke gäller inte kostnader för framtida förbättringar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar avseende gator och allmänna platser vilka regleras enligt vid aktuell tidpunkt gällande lagar och regler. 15 Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom exploateringsområdet betalas av exploatören. Det åligger exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören skall bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom exploateringsområdet. MILJÖ- OCH ENERGI 16 Agenda 21 Kommunen har antagit en lokal Agenda 21 som skall vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna lokala Agenda 21 och skall beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom exploateringsområdet. 17 Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för

42 6(12) att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. 18 Dagvatten Kommunens dagvattenstrategi, antagen av kommunfullmäktige skall följas. Dagvatten från exploateringsområdet skall i största möjliga mån omhändertas lokalt inom exploateringsområdet. Anläggning skall minst anordnas för fördröjning av dagvatten före anslutning till allmänt dagvattennät. Exploatören har för fastigheten Ripan 6 låtit konsultföretaget WSP utföra en dagvattenutredning, daterad Dagvattenutredningen visar att fördröjningsvolymer på 106 m 3 inom fastigheten skall tillskapas för att inte nettoutsläppet av dagvatten ska öka i samband med genomförandet av detaljplanen. Åtgärder för hur angiven fördröjningsvolym skall anläggas, skall redovisas i samband med tekniskt samråd för bygglov samt till Markoch exploateringsavdelningen. Samtliga anläggningar för omhändertagande av dagvatten skall utföras och bekostas av exploatören liksom skötsel av dessa. 19 Avfallshantering Exploatören skall tillse att avfallshanteringen inom exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och återvinning i enlighet med gällande avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Huddinge kommun. GENOMFÖRANDE 20 Samordning Exploatören ska svara för samordning mellan kommunen och de ledningsdragande bolagen så att erforderliga arbeten inom och intill exploateringsområdet kan bedrivas utan inbördes hinder och kan vara färdigställda senast vid inflyttning. Exploatören skall till kommunen och de ledningsdragande bolagen tillhandahålla erforderliga plankartor, ritningar och tidsplan för ledningsnätens utbyggnad. 21 Mätningstekniska arbeten I god tid före exploateringsarbetenas igångsättande skall samråd ske med kommunens lantmäteriavdelning om utförandet av de mätningstekniska arbetsuppgifter som hör samman med exploateringen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om krav på kompetens för utförande av mätningstekniska åtgärder. Kraven hänvisar till de rekommendationer för bedömning av Grundläggande mätningsteknisk färdighet som finns i nya HMK-Juridik.

43 7(12) Exploatören bekostar återställandet av stomnätspunkter och gränsmarkeringar som raseras vid exploateringen. 22 Etableringsplan Innan byggnadsarbeten påbörjas skall exploatören upprätta en etableringsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Denna skall behandla eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, återställningsarbeten efter nyttjandet, skyddande av träd och natur samt stängsel runt byggarbetsplatsen. Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska i första hand ske på exploatörens kvartersmark. Eventuellt nyttjande av kommunens mark kräver kommunens medgivande och regleras genom särskilt avtal. Nyttjande av allmän platsmark kräver även polistillstånd. 23 Trafikanordningsplan I god tid innan etablering och byggnadsarbeten påbörjas ska exploatören upprätta en trafikanordningsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen (gatu- och parkdriftsavdelningen). Denna ska bl a redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar från arbetsplatsen, byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer att ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordons-, gång- och cykeltrafik. Parterna ska före byggstart gemensamt besiktiga vägnätet runt exploateringsområdet. Över besiktningen ska upprättas ett protokoll. Exploatören bekostar återställande av eventuella skador på omgivande vägnät som förorsakats av exploateringen inom exploateringsområdet. 24 Störningar Exploatören skall tillse att utbyggnad av exploateringsområdet sker med minsta möjliga störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter. För buller gäller de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggarbetsplatser. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 25 Skadeståndsansvar Exploatören är gentemot kommunen ansvarig för åtgärder som med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av exploatören, anställda hos exploatören samt av exploatörens anlitade entreprenörer och leverantörer. 26 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker.

44 8(12) 27 Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga godkännande. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal förbinder sig exploatören vid vite av kr i penningvärde att förbinda den nye ägaren att iakttaga vad som åvilar exploatören enligt detta avtal så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av området eller del därav. Mark- och exploateringsavtalet ska bifogas i avskrift. Den nya ägaren ska därvid förbindas att ställa godtagbar säkerhet till kommunen för åtagandena enligt detta avtal. Innan överlåtelse sker ska exploatören skriftligen underrätta kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Ska vite utges enligt denna paragraf ska vitet omräknas till penningvärde vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta detta. 28 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun För Huge Fastigheter AB. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef.. Jonas Pettersson Exploateringsingenjör. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Exploateringsområdet Plankarta Överlåtelseområdet Tillkomande allmänna anläggningar Dnr (2011/ ) (JoP)

45 9(12) Bilaga 1 Exploateringsområdet ungefärligt markerat med röd kantfärg.

46 Bilaga 2 10(12)

47 11(12) Bilaga 3 Överlåtelseområdet ungefärligt markerat med grön kantfärg.

48 12(12) Bilaga 4 Kartan visar de gc-banor som finns idag (blått) samt de som ska tillkomma (rött). Gångbana längs Fotbollsvägen Cykelbana vid Ripan 1-Djupåsvägen Gångbana längs Djupåsvägen Övergångsställe över Djupåsvägen 125m 50 m 100m 1st

49 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 20 DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta - beslut om antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för Ripan 6 m.fl. (PLA 2011/31) antas i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Sammanfattning Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6. Den nya byggnaden ska samordnas med ytterligare funktioner som idag finns i befintliga byggnader inom fastigheten. Vidare anger detaljplanen en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 samt ny gatustruktur för Djupåsvägen. Detaljplaneområdets totala område utgörs av cirka 2,5 ha och ligger cirka en kilometer öster om Stuvsta centrum. Detaljplanen kommer att medföra intäkter för kommunen i form av försäljning av mark. Förslag till mark- och exploateringsavtal har upprättats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med Huge Fastigheter AB avseende Ripan 6 samt med ägaren till fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3. Mark- och exploateringsavtalen hanteras i två separata ärenden till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2014 att godkänna detaljplan för Ripan 6 m.fl. och att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Beskrivning av ärendet Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en idrottshall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6. Den nya hallen ska även inrymma funktioner som idag finns i befintliga byggnader inom fastigheten, så som omklädningsrum och ett klubbhus för Stuvsta IF. De befintliga byggnaderna POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

50 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (3) för dessa funktioner kommer således att rivas. Kvar på fastigheten blir dock en maskinhall som ska användas för idrottsplatsens drift. Detaljplanen anger också en ny kvartersstruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 samt ny gatustruktur för Djupåsvägen. Bygghandeln Woody Huddinge som ligger inom fastigheten Orren 3 lastar idag sitt gods ute på Djupåsvägen. Planen möjliggör att lastningen kan hanteras inom den egna fastigheten genom att del av Djupåsvägen flyttas västerut. Detaljplaneområdet omfattar cirka 2,5 ha och ligger cirka en kilometer öster om Stuvsta centrum. Vid placeringen av den nya idrottshallens har hänsyn tagits till befintlig villabebyggelse, befintligt ledningsstråk inklusive pumpstation, områdets topografi, angöring till området samt behovet av parkeringsplatser. Den befintliga grusplanen ersätts av en ny 5-mannaplan och ger möjlighet till ytterligare en 5-mannaplan. Nya gång- och cykelbanor tillkommer inom detaljplaneområdet och två parkeringar med sammanlagt cirka 60 platser längs Djupåsvägen kommer att byggas. Planområdet nås via Djupåsvägen. Detaljplanen kommer att medföra intäkter för kommunen i form av försäljning av mark. För genomförandet av detaljplanen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal med Huge Fastigheter AB för den del av planen som avser nybyggnation av idrottshall med ungdomsgård inom Ripan 6 och förslag till mark- och exploateringsavtal med Kommanditbolaget Hudd-Järn, AB Huddinge Brädgård & co för den del av planen som avser förändring av gatustrukturen berörande fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3. Mark- och exploateringsavtalen hanteras i två separata ärenden till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2014 att godkänna detaljplan för Ripan 6 m.fl. och att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. För mer detaljerad beskrivning av detaljplanen, se bilagor. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detaljplanen antas. Planen tillför Stuvsta en mötesplats för ungdomar i kombination med en sporthall, vilket förstärker platsens redan etablerade funktion som idrottsplats och verkar för en hållbar utveckling. Genomförandet av detaljplanen innebär intäkter för kommunen om cirka kronor.

51 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Samhällsbyggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande Planhandlingar Utlåtande efter utställning Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB Kommanditbolaget Hudd-Järn, AB Huddinge Brädgård & co

52 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10 februari Samhällsbyggnadsnämnden 20 februari Diarienummer PLA Detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta beslut om godkännande Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: Att godkänna detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta, upprättad i juni 2013 och reviderad i november 2013, samt Att överlämna detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Planområdet omfattar cirka 2,5 hektar och är beläget cirka en km öster om Stuvsta centrum. Det begränsas i norr av Kräpplavägen, i väster av Fotbollsvägen, i öster av Djupåsvägen och kvarteret Orren där bland annat Woody Huddinge ligger, och i söder begränsas det av ett kuperat skogsparti och fastigheten Ripan 5. Planens syfte är att pröva möjligheten för en nybyggnation av sporthall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6 m.fl. Vidare anger planen en ny kvarters- och gatustruktur för fastigheterna Ripan 1 och Orren 3 samt Djupåsvägen jämfört med gällande plan. Därutöver planeras för att samordna den nya byggnaden med ytterligare funktioner som idag finns i vissa befintliga byggnader inom fastigheten Ripan 6. Dessa byggnader består av lokaler för omklädningsrum och ett klubbhus för Stuvsta IF samt en maskinhall. Planförslaget visar att två av de tre befintliga byggnaderna ska rivas och inrymmas i hallens byggnad. Den ena kommer att fortsätta användas som en maskinhall för Huges drift och skötsel av idrottsplatsen. Den totala bruttoarean för bebyggelse i fastigheten är upp till 3000 kvm. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

53 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10 februari Samhällsbyggnadsnämnden 20 februari Diarienummer PLA Sammanfattning forts. Hur tillfartsvägar och nödvändigt antal cykel- och bilparkeringsplatser lämpligen kan förläggas har utretts under planarbetet. Den kommande nybyggnationen ska förläggas på tillräckligt avstånd från befintlig villabebyggelse. Befintligt ledningstråk, inklusive en pumpstation, måste beaktas och till vissa delar flyttas. Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år. Detaljplanen kommer att medföra kommunala intäkter i form av markförsäljningar. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 29 augusti , att granskning får ske av detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta. Granskningen har skett under tiden 2 30 september De som yttrade sig var framförallt kommunala nämnder, Trafikverket, Vattenfall, Stuvsta Gårds Villaägareföreningen och Stuvsta IF. En dagvattenutredning har upprättats och vissa redaktionella ändringar har gjorts av detaljplanen och planbeskrivningen utifrån bland annat de synpunkter som lämnats. Ett nytt yttrande från Stuvsta IF har skickats via mail den 28 januari Detta har lagts till i granskningsutlåtandet och bemötts. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen; Akten Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

54 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER PLA SIDA 1 (5) HANDLÄGGARE Raad Alwajid Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta - beslut om godkännande Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att godkänna detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta, upprättad i juni 2013 och reviderad i november att överlämna detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande. Sammanfattning Planområdet omfattar cirka 2,5 hektar och är beläget cirka en km öster om Stuvsta centrum. Det begränsas i norr av Kräpplavägen, i väster av Fotbollsvägen, i öster av Djupåsvägen och kvarteret Orren där bland annat Woody Huddinge ligger, och i söder begränsas det av ett kuperat skogsparti och fastigheten Ripan 5. Kräpplavägen Fotbollsvägen Djupåsvägen Segersminne 1:3 Orren 3 Karta över planområdet Ripan 6 m.fl. POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Sjödalsvägen 29 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge E-POST TELEFON OCH TELEFAX

55 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SIDA 2 (5) DATUM DIARIENUMMER PLA Planens syfte är att pröva möjligheten för en nybyggnation av sporthall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6 m.fl. Vidare anger planen en ny kvarters- och gatustruktur för fastigheterna Ripan 1 och Orren 3 samt Djupåsvägen jämfört med gällande plan. Därutöver planeras för att samordna den nya byggnaden med ytterligare funktioner som idag finns i vissa befintliga byggnader inom fastigheten Ripan 6. Dessa byggnader består av lokaler för omklädningsrum och ett klubbhus för Stuvsta IF samt en maskinhall. Planförslaget visar att två av de tre befintliga byggnaderna ska rivas och inrymmas i hallens byggnad. Den ena kommer att fortsätta användas som en maskinhall för Huges drift och skötsel av idrottsplatsen. Den totala bruttoarean för bebyggelse i fastigheten är upp till 3000 kvm. Hur tillfartsvägar och nödvändigt antal cykel- och bilparkeringsplatser lämpligen kan förläggas har utretts under planarbetet. Den kommande nybyggnationen ska förläggas på tillräckligt avstånd från befintlig villabebyggelse. Befintligt ledningstråk, inklusive en pumpstation, måste beaktas och till vissa delar flyttas. Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år. Detaljplanen kommer att medföra kommunala intäkter i form av markförsäljningar. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 29 augusti , att granskning får ske av detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta. Granskningen har skett under tiden 2 30 september De som yttrade sig var framförallt kommunala nämnder, Trafikverket, Vattenfall, Stuvsta Gårds Villaägareföreningen och Stuvsta IF. En dagvattenutredning har upprättats och vissa redaktionella ändringar har gjorts av detaljplanen och planbeskrivningen utifrån bland annat de synpunkter som lämnats. Ett nytt yttrande från Stuvsta IF har skickats via mail den 28 januari Detta har lagts till i granskningsutlåtandet och bemötts. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att godkänna projektplan för åren där en detaljplan för fastigheterna Ripan 6 m.fl. fanns med. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en förstudie kring placeringen av en nybyggnation av sporthall med ungdomsgård och ett flertal geografiska placeringar har lyfts upp för övervägande. Slutligen förordas en placering i anslutning till, eller inom, Stuvsta IP. AB Huddinge Brädgård & co som äger fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och Orren 3 har lämnat önskemål att flytta en del av Djupåsvägen västerut mot Ripan 1 för inlastningsbehov.

56 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SIDA 3 (5) DATUM DIARIENUMMER PLA Kommunstyrelsen beslöt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ripan 6 m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 6 december 2012, 20 att plansamråd av detaljplan för Ripan 6 m.fl. får ske. Samråd har skett under tiden 12 december februari Hur har granskningen gått till? Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 29 augusti 2013, 23 att granskning får ske av detaljplan för Ripan 6 m.fl. Granskningen har skett under tiden 2 30 september Planhandlingar har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida. Kungörelse har införts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 30 augusti Under och efter granskningstiden har 15 yttranden lämnats. Nio yttranden anger att man inte har något att erinra mot planförslaget. Övriga sex yttranden innehåller synpunkter eller upplysningar framförts. Yttranden och kommentaren redovisas i granskningsutlåtandet, som bifogas. Förändringar i detaljplanen Följande förändringar görs bland annat med hänsyn till synpunkterna i granskningen. Ändringarna påverkar inte väsentligt planens innehåll och bedöms vara av redaktionell art: Illustrationen har förtydligats och lagts på detaljplanekartan. En komplementbyggnad/sophus med 15 kvm har redovisats på plankartan. En dagvattenutredning har genomförts. Ett område på fastigheten Ripan 6 har reserverats för dagvattenhantering. Detta har betecknats med en planbestämmelse i plankartan och beskrivits i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har uppdaterats och vissa planbestämmelser förtydligats. Läsbarheten har förbättrats genom anpassning av vissa linjer, linjers färg på plankartan. Planområdet Planområdet är beläget cirka en km öster om Stuvsta Station. Det begränsas i norr av Kräpplavägen, i väster av Fotbollsvägen, i öster av Djupåsvägen och

57 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SIDA 4 (5) DATUM DIARIENUMMER PLA kvarteret Orren där bland annat Woody Huddinge ligger, och i söder begränsas det av ett kuperat skogsparti och fastigheten Ripan 5. Planområdet omfattar fastigheterna; Ripan 6, Stuvsta IP, som ägs av Huge Fastigheter AB, del av Segersminne 1:3, 1:30 som ägs av Huddinge kommun, Ripan 1, Segersminne 1:32 samt Orren 3 som ägs av AB Huddinge Brädgård & co. Detaljplanen Förslaget omfattar en nybyggnation av en idrottshall i fastigheten Ripan 6, delvis i två plan högst 10 meter hög. Därutöver planeras för att samordna den nya byggnaden med ytterligare funktioner som idag finns i vissa av de befintliga byggnaderna inom fastigheten. Dessa byggnader består av lokaler för omklädningsrum och ett klubbhus för Stuvsta IF samt en maskinhall. Förslaget visar att två av de tre befintliga byggnaderna ska rivas och inrymmas i hallens byggnad. Den ena kommer att fortsatta användas som en maskinhall för Huges drift och skötsel av idrottsplatsen. Den totala bruttoarean för bebyggelse i fastigheten är upp till 3000 kvm. Illustration över planerad markplanering på fastigheten Ripan 6, ritat av A Q Arkitekter

58 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SIDA 5 (5) DATUM DIARIENUMMER PLA Fotbollsplanen på Stuvsta IP tas inte i anspråk av exploateringen och den tidigare grusplanen ersätts av en nybyggd 5- mannaplan. Parkmarken i sydvästra delen av planområdet erhåller direkt kontakt med Stuvsta IP genom en gång- och cykelväg som ansluter till Fotbollsvägen. Denna gång- och cykelväg kommer även att anslutas till Djupåsvägen genom fastigheten Ripan 6. Ny gångbana samt övergångsställe planeras längs Djupåsvägen. Hallen kommer att bli delbar för att kunna användas för dubbla lektioner samtidigt. Omklädningsrum görs så att de kan användas av både utomhusoch inomhusidrotten vid turneringar. Hallen ska vara en mötesplats för ungdomar, ny fritidsgård och danslokal planeras på plan två där det även finns ett café som är tänkt att bli den naturliga knutpunkten. På fastigheten Orren 3 ligger bygghandeln Woody Huddinge. Deras lastning och lossning av gods till och från anläggningen sker ute på vägen, vilket de bedömer är en stor riskfaktor. Verksamheten tar emot flera lastbilar per dag och behöver bli både effektivare, smidigare och säkrare i sin logistikhantering. Förslaget ger möjligheten att flytta del av Djupåsvägen västerut, mot fastigheten Ripan 1, så att allt gods ska kunna hanteras inne på den egna fastigheten. Detta kan bidra till ett attraktivt närområde för såväl kunder som de som bor i området eller besöker idrottsplatsen. Genomförande Genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år. Kommunen får intäkter från försäljning av mark för idrottsändamål i en del av fastigheten Segersminne 1:3, som ska regleras i avtal. Helén Mårtensson Förvaltningschef Christina Gortcheva Planchef Bilagor: 1. Granskningsutlåtande 2. Planhandlingar (planbeskrivning, plankarta) Delges: Akten Kommunstyrelsen

59 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLA PLANBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Ripan 6 m.fl. Mötesplats Stuvsta inom Stuvsta kommundel, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, februari 2014

60 - 2 -

61 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 5 Planens syfte och huvuddrag... 5 Behov av miljöbedömning... 5 Genomförande... 5 PLANBESKRIVNING... 6 Planens syfte och huvuddrag... 6 Plandata... 6 Lägesbestämning, markägoförhållanden och areal... 6 Tidigare ställningstaganden... 7 Regionplan... 7 Översiktsplan... 7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 8 Planuppdrag och program för detaljplanen... 9 Kommunala beslut i övrigt... 9 Planens förenlighet med miljöbalken... 9 Behovsbedömning Planen Platsen Påverkan Sammanfattning och motiverat ställningstagande Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Naturvärden, rekreation och friluftsliv Geologiska förhållanden Hydrologiska förhållanden Miljökvalitetsnormer för vatten Bebyggelse Bostäder Vy för villabebyggelse i området Arbetsplatser, kommersiell service, övrig bebyggelse Landskapsbild/stadsbild Kulturhistoriska miljöer Fornlämningar Förslagets bebyggelse Tillgänglighet Gestaltning Lek och rekreation Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Biltrafik Parkering, varumottagning, utfarter Störningar och risker Förorenad mark Luft, lukt Buller, vibrationer Farligt gods

62 Teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Dagvatten Elförsörjning Energiförsörjning Avfallshantering Räddningstjänst GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Planförfarande Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Avtal Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Ledningsrätt Servitut Ekonomiska frågor Kommunalekonomiska konsekvenser Vatten och avlopp Gatukostnader Ersättning vid markförvärv/försäljning Bygglovavgift Planavgift Fastighetsbildning El och tele m.m Kostnader för miljöskyddsåtgärder Tekniska frågor Tekniska utredningar Administrativa frågor

63 Sammanfattning Planområdet har markerat med röd gräns på bilderna Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att pröva möjligheten för en nybyggnation av sporthall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6 m.fl. Vidare anger planen en ny kvarters- och gatustruktur för fastigheterna Ripan 1 och Orren 3 samt Djupåsvägen jämfört med gällande plan. Därutöver planeras för att samordna den nya byggnaden med ytterligare funktioner som idag finns i vissa befintliga byggnader inom fastigheten Ripan 6. Dessa byggnader består av lokaler för omklädningsrum och ett klubbhus för Stuvsta IF samt en maskinhall. Planen visar att två av de tre befintliga byggnaderna ska rivas och inrymmas i hallens byggnad. Den ena kommer att fortsätta användas som en maskinhall för Huges drift och skötsel av idrottsplatsen. Den totala bruttoarean för bebyggelse i fastigheten är upp till 3000 kvm. Hur tillfartsvägar och nödvändigt antal cykel- och bilparkeringsplatser lämpligen kan förläggas har utretts under planarbetet. Den kommande nybyggnationen ska förläggas på tillräckligt avstånd från befintlig villabebyggelse. Befintligt ledningstråk, inklusive en pumpstation, måste beaktas och till vissa delar flyttas. Behov av miljöbedömning Genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Genomförande Detaljplanen kommer att medföra kommunala intäkter i form av markförsäljningar

64 Planbeskrivning Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är pröva möjligheten för en nybyggnation av sporthall med ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6 m fl. Vidare anger planen en ny kvarters- och gatustruktur för fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32, och Orren 3 samt Djupåsvägen jämfört med gällande plan. Förslaget omfattar en nybyggnation av en idrottshall i fastigheten Ripan 6, delvis i två plan högst 10 meter hög. Därutöver planeras för att samordna den nya byggnaden med ytterligare funktioner som idag finns i vissa av de befintliga byggnaderna inom fastigheten. Dessa byggnader består av lokaler för omklädningsrum och ett klubbhus för Stuvsta IF samt en maskinhall. Förslaget visar att två av de tre befintliga byggnaderna ska rivas och inrymmas i hallensbyggnad. Den ena kommer att fortsätta användas som en maskinhall för Huges drift och skötsel av idrottsplatsen. Den totala bruttoarean för bebyggelse i fastigheten är upp till 3000 kvm. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en förstudie kring placeringen av denna nybyggnation och ett flertal geografiska placeringar har lyfts upp för övervägande. Slutligen förordas en placering i anslutning till, eller inom, Stuvsta IP. Kommunens mål med detaljplanen är att förse Stuvsta med en mötesplats för ungdomar i kombination med en enklare sporthall. På fastigheten Orren 3 ligger bygghandeln Woody Huddinge. Deras lastning och lossning av gods till och från anläggningen sker ute på vägen, vilket de bedömer är en stor riskfaktor. Verksamheten tar emot flera lastbilar per dag och behöver bli både effektivare, smidigare och säkrare i sin logistikhantering. Förslaget ger möjligheten att flytta del av Djupåsvägen västerut, mot fastigheten Ripan 1, så att allt gods ska kunna hanteras inne på den egna fastigheten. Detta kan bidra till ett attraktivt närområde för såväl kunder som de som bor i området eller besöker idrottsplatsen. Plandata Lägesbestämning, markägoförhållanden och areal Planområdet är beläget cirka en km öster om Stuvsta Station. Det begränsas i norr av Kräpplavägen, i väster av Fotbollsvägen, i öster av Djupåsvägen och kvarteret Orren där bland annat Woody Huddinge ligger, och i söder begränsas det av ett kuperat skogsparti och fastigheten Ripan 5. Planområdet omfattar fastigheterna; Ripan 6, Stuvsta IP, som ägs av Huge Fastigheter AB, del av Segersminne 1:3, 1:30 som ägs av Huddinge kommun, Ripan 1, Segersminne 1:32 samt Orren 3 som ägs av AB Huddinge Brädgård & co. Planområdets yta omfattar cirka 2,5 hektar

65 Kräpplavägen Fotbollsvägen Djupåsvägen Segersminne 1:3 Orren 3 Planområdet omfattning och dess läge Tidigare ställningstaganden Regionplan Gällande regionplan, RUFS 2010, antogs i maj 2010 av landstingsfullmäktige. Regionplanen anger planområdet som regional stadsbygd med utvecklingspotential. Aktuellt förslag bedöms vara förenligt med regionplanen. Översiktsplan Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001 att anta Huddinge kommuns nya "Översiktsplan 2000". Hösten 2006 aktualitetsförklarades översiktsplanen. I Översiktsplanen redovisas den delen av området som är Stuvsta IP som rekreationsområde och delen som idag utgörs av ett skogsparti som pågående markanvändning/bostäder lågt markutnyttjande. Den sydöstra delen av planområdet, som är fastigheterna Ripan 1, Segersminne 1:32 och del av Orren 3, redovisas som handel och närservice. Aktuellt förslag bedöms till största delen vara förenligt med översiktsplanen. En avvikelse görs eventuellt för området som är redovisat som bostäder, lågt markutnyttjande

66 I Översiktsplan 2000 redovisas den aktuella områden som område för rekreationsområde och pågående markanvändning samt handel och närservice Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Området är planlagt med följande detaljplaner: 3-E-4 Detaljplan för kv. Orren och Ripan m.fl., fastställd ; planen föreskriver huvudsakligen allmän platsmark/naturmark, idrottsändamål och handelsändamål. 3-E-41 Detaljplan för Segerminne 1:30 m.fl., fastställd ; planen föreskriver idrottsändamål och lokalgata. 3-E-34 Detaljplan för Häradsvägen genom Stuvsta, fastställd ; planen föreskriver parkering. 3-E-34:4 Detaljplan för Kv. Ripan, fastställd ; planen föreskriver huvudsakligen handelsändamål. Detaljplanernas genomförandetid har gått ut undantaget tre små områden; två som är idrottsändamål (där fastigheterna Ripan 6 och Segersminne 1:3 gränsar mot varandra samt ett mindre område i Ripan 6 som gränsar Djupåsvägen) och ett som är lokalgata (en del av Djupåsvägen)

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Kommunstyrelsen 17 december 2012 6

Kommunstyrelsen 17 december 2012 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 6 Paragraf Diarienummer KS-2012/1141.214 Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Vårby

Läs mer

Härnevi Fastighets AB (org nr ), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, STOCKHOLM, nedan kallad Bolaget, har träffats följande

Härnevi Fastighets AB (org nr ), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, STOCKHOLM, nedan kallad Bolaget, har träffats följande Mellan Upplands-Bro kommun (org nr 212000-0100), 196 81 KUNGSÄNGEN, nedan kallad Kommunen och Härnevi Fastighets AB (org nr 556943-8517), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, 114 36 STOCKHOLM, nedan

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Mark- och exploateringsenheten 2009-09-13 1 (6) Referens: Sigvard Andersson GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för kv. Dynamiten i Uttran, Botkyrka kommun Mark- och exploateringsenheten 2009-09-13 2 (6)

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp För den andra etappen av småhusutbyggnaden

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 4

Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 4 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 4 Paragraf Diarienummer KS-2013/551.214 Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och VK i Huddinge AB, Meag

Läs mer