DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292"

Transkript

1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING sid 3 2. ORGANISATORISKA FRÅGOR sid Tidplan sid Genomförandetid sid Huvudmannaskap, avtal och ansvarsfördelning sid Regler och tillstånd sid 4 3. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR sid Markägande sid Särskilda förhållanden för fl ytande hotell sid Fastighetsbildning mm. sid Servitut sid 5 4. TEKNISKA FRÅGOR sid VA sid Parkering sid El sid Utredningar sid 5 5. EKONOMISKA FRÅGOR sid Ekonomiska konsekvenser för kommunen sid Ekonomiska konsekvenser för exploatören sid 6 2

3 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden i samband med antagandet av detaljplanen. Beskrivningen blir därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Denna beskrivning redovisar hur detaljplan för Del av Koholmen 1:200, antagandehandling upprättad , ska genomföras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av fl ytande hotell vid restaurang Salt & Sill på Koholmen, utanför Klädesholmen på Tjörn. I samband med den nya planen skall även två befi ntliga sjöbodar läggas med i detaljplan samt smärre förändringar i befi ntlig detaljplan (Rytterholmen, Klädesholmen, 1419-P11) göras. Planförslaget innebär att del av befi ntlig detaljplan ändras och ersätts av den nya planen. Detaljplanen upprättas i samråd med Donald Hermansson som är att betrakta som exploatör. 2 ORGANISATORISKA FRÅGOR 2.1 Tidplan för planskedet Planarbetet avses handläggas med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens 5 kap 20. För planen gäller följande tidplan: -Antagande av samhällsbyggnadsnämnden, hösten 2007 När planen vunnit laga kraft kan erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnaden påbörjas. 2.2 Genomförandetid Planens genomförandetid är femton år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs av kommunen. 2.3 Huvudmannaskap, avtal och ansvarsfördelning Detaljplanen omfattar ingen allmän plats. Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd fastighetsägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Planen möjliggör ökad byggrätt för restaurang- och hotellverksamhet samt befäster i övrigt byggrätter enligt gällande detaljplan. Planen ger även byggrätt för det område som exploatören arrenderar av kommunen. 3

4 Fortum ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. Exploateringsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören för att reglera exploatörens ansvar, erforderlig fastighetsbildning m.m. som är en direkt följd av eller en förutsättning för dennes exploatering. Exploateringsavtal är undertecknat av båda parter. Innan byggnation påbörjas bör även exploatören samråda med befi ntlig vägförening för att reglera byggtrafi k, besiktning m m. Kommunen har genom arrendeavtal upplåtit del av planområdet till exploatören för restaurangverksamhet. Det blir aktuellt att ändra arrendeavtalen med anledning av detaljplanen. Kommunen och exploatören har även tecknat ett avtal om dispositionsrätt för brygga. Även detta avtal behöver ändras till följd av detaljplanen. Ansvarsfrågan regleras ytterligare i exploateringsavtalet mellan exploatören och kommunen. 2.4 Regler och tillstånd Kommunen har bedömt att detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan varför en MKB skall upprättas. I samband med utställning av planen skall en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken göras. Kommunen ansvarar för att det detta görs hos Miljödomstolen. 3 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 3.1 Markägande Detaljplanen omfattar ca kvm kvartersmark och kvm vattenområde. Berörda fastigheter är Tjörn Koholmen 1:1, ägd av Tjörns kommun samt Tjörn Koholmen 1:200, ägd av exploatören. Markägande inom planområdet framgår även av detaljplanens fastighetsförteckning. Den del av planområdet som skall utgöra kvartersmark för Hotell, fl ytande (WC1) kan upplåtas antingen genom försäljning, dvs fastighetsreglering eller avstyckning, alternativt genom att området upplåts med arrende till exploatören. Den del av planområdet som skall utgöra kvartersmark för Restaurang/hotell/konferens/butik (C1) och som idag inte ingår i fastigheten Koholmen 1:200 skall genom fastighetsreglering överlåtas till exploatören. Frågan om upplåtelse/överlåtelse är reglerad i det exploateringsavtal som skall upprättas mellan kommunen och exploatören Särskilda förhållanden för fl ytande hotell Det är osäkert om fl ytande hotell/bostäder kan anses vara byggnader i jordabalkens mening eller enligt skattelagstiftning. Bostadspråmar och husbåtar har hittills räknats som fartyg och är i regel registrerade i skeppsregistret. Därmed är de inte fastighetstillbehör utan lös egendom. Pantsättning kan då ske enligt reglerna i Sjölagen. Bygglov fordras dock om hotellen skall ligga på sin plats under en längre tid. Det medför att bestämmelser om tex utformning kan tas med i detaljplanen. (källa: Detaljplan för Entréområdet norr om Varvsgatan, Kalmar kommun ) 3.2 Fastighetsbildning m.m. Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Fastighetsplan bedöms inte vara nödvändig inom planområdet. Exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning och ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. Genom fastighetsbildning skall del av Koholmen 1:1 överföras till Koholmen 1:200. 4

5 3.3 Servitut mm Till förmån för fastigheten Koholmen 1:200 fi nns ett servitut för vägändamål (varuleveranser) som belastar fastigheten Koholmen 1:1. Servitutet skall genom fastighetsbildning ändras så att det även omfattar gångförbindelse mm. I samband med detta och/eller genom exploateringsavtal skall frågan om skötsel av brygga och del av holmen Danmark regleras. Vid fastighetsreglering av del av Koholmen 1:1 till Koholmen 1:200 behöver ett servitut för gångförbindelse upplåtas till förmån för Koholmen 1:1. Detta för att man skall kunna nå den planerade kajen inom detaljplanens WC1-område. 4 TEKNISKA FRÅGOR 4.1 VA Tillkommande byggrätter kan anslutas till kommunalt VA-nät genom befi ntlig servisledning från anslutningspunkt på Koholmen. Kapaciteten på servisledningen bedöms vara tillräcklig för att klara planerad utbyggnad men skulle servisledningen eller anslutningen behöva byggas ut/om skall detta ske på exploatörens bekostnad. Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt regleras enligt gällande VA-taxa och i samråd med kommunen. 4.2 Parkering Bilparkering kan ske på parkeringsplatsen vid Strandgatan/Seafood. Genom relativt lätta åtgärder (fl ytta återvinningssationen till sjöbodar vid Seafood) kan här tillskapas ca 9 parkeringsplatser. Sommartid är denna parkeringsplats hårt belastad, varför ytterligare parkering skall ordnas vid Allaktivitetshuset. Här fi nns redan idag plats för ca 8 bilar, men skall kompletteras med ytterligare ca 9 parkeringsplatser. Detta ger sammanlagt 18 nya parkeringsplatser, vilket bedöms som rimligt för att försörja de 6 hotellbyggnaderna med sammanlagt 24 hotellrum, eftersom några av hotellgästerna troligtvis kommer att komma sjövägen sommartid, då det är ont om parkeringsplatser i området. Iordningsställandet av dessa tillkommande parkeringsplatser skall bekostas av hotell Salt & Sill, som även ansvarar för att de byggs. Parkeringen på Hamnplan förvaltas idag av Tjörns kommun och de tillkommande nio platserna skall också förvaltas av kommunen. Parkeringen på Allaktivitetshuset förvaltas av Klädesholmens vägförening, som även kommer att förvalta de tillkommande platserna. Frågan regleras i exploateringsavtalet. 4.3 El Fortum ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. Exploatören ansvarar för att samråd sker med Fortum så att anslutning och eventuell utbyggnad av elnätet genomförs. 4.4 Utredningar En geoteknisk utredning samt en marinarkeologisk undersökning har utförts, som underlag för detaljplanen och bifogas som en del av planhandlingarna. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella övriga tekniska utredningar som blir nödvändiga till följd av detaljplanens genomförande. 5 EKONOMISKA FRÅGOR 5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Detaljplanen medför inget behov av kommunala investeringar. Kommunen kommer att erhålla intäkter i samband med överlåtelse av mark och upplåtelse av arrende till exploatören. Kommunen och exploatören har upprättat ett plankostnadsavtal för att reglera kostnader för upprättande av detaljplanen. Detta innebär att planavgift ej skall tas ut vid bygglovsprövning. 5

6 5.2 Ekonomiska konsekvenser för exploatören Exploatören svarar för samtliga kostnader för iordningsställande och uppförande av byggnader och anläggningar inom kvartersmark inom Koholmen 1:200 inklusive kostnader för anslutning till elnät. Vidare skall exploatören svara för kostnader i enlighet med det exploateringsavtal som upprättats mellan kommunen och exploatören, anslutning till kommunalt VA-nät samt erforderlig fastighetsbildning för detaljplanens genomförande. Exploatören skall även bekosta iordningsställandet av sammanlagt 18 nya parkeringsplatser. Göteborg GF KONSULT AB, Mark och exploatering Stefan Unger 6

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun 1 Postadress 835 80 KROKOM Telefon växel 0640-161 00 Telefax 0640-164 55 Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer