Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning"

Transkript

1 VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011

2 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ORGANISATORISKA FRÅGOR... 2 Tidplan Planförfarande Genomförandetid Ansvarsfördelning och huvudmannaskap FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR... 3 Fastighetsindelning, markåtkomst TEKNISKA FRÅGOR... 4 Vatten och avlopp Dagvatten El Belysning... 5 Tele Värme Avfall Geoteknik Radon Förorenad mark Räddningstjänst Buller /ljusstörningsskydd Ombyggnad av allmän väg Gångbro EKONOMISKA FRÅGOR... 5 MEDVERKANDE I PLANARBETET... 6

3 Västerråda 2:25 m fl, 2(6) Detaljplan för Västerråda handels och industriområde Västerråda 2:25 m fl UTSTÄLLNINGSHANDLING Normalt planförfarande November 2011 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt förfarande och beräknas kunna bli antagen under första kvartalet Planförfarande Antagande av detaljplanen ska ske i kommunfullmäktige. Genomförandetid Genomförandetiden är fem år räknat från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområdet ansvarar kommunen för drift och underhåll av markförlagda VA ledningar utanför kvartersmark samt, i förekommande fall, inom särskilda ledningsområden (u områden) på kvartersmark. Vattenfall Eldistibution AB har anläggningar/ledningar inom planområdet, för vilka de ansvarar. Lantmäteriet i Vänersborg ansvarar för fastighetsbildningen. Trafikverket ansvarar för ombyggnad av allmän väg. Arbetsplanens förstudie bör initieras omgående för att inte försena handelsområdets utbyggnad. Detta görs på kommunens initiativ. Befintliga och nya underjordiska ledningar på kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen äger och förvaltar allmänna platser inom planområdet. Kvartersmark ägs och förvaltas av fastighetsägare enskilt. Genomförande och driftsansvar för planområdets anläggningar redovisas i nedanstående tablå. Där och Trafikverket anges samtidigt finns särskild överenskommelse om driften i anslutning till genomfartsvägarna.

4 Västerråda 2:25 m fl, 3(6) Anläggning (Kartbeteckning) Allmänna platser Genomförandeansvarig Driftsansvarig GENOMFART LOKALGATA PARK PARK 1 GC VÄG GÅNGVÄG GÅNGBRO Kvartersmark Befintlig väg Kommunen/fastighetsägare Trafikverket Melleruds kn/trafikverket Melleruds kn/trafikverket HK H 1 KJ 1 J m FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsindelning, markåtkomst Det planerade nya affärshusets storlek innebär att hela kvartersområdet, betecknat HK, erfordras som tomtplats för huset. Genom fastighetsbildning kommer tomtplatsen att utgöra en separat fastighet. Idag berörs affärshusets tomtplats av 9 fastigheter. För 8 av fastigheterna har Frykvalla förvaltning träffat överenskommelser/preliminära överenskommelser om fastighetsförvärv. För Snickaren 3, som ägs av Preem AB pågår samtal om ny lokalisering av Preems verksamhet. Frykvalla förvaltnings mål är att säkra markåtkomsten genom frivilliga förvärv av erforderlig tomtmark. Om målet inte kan nås är kommunen beredd att pröva frågan om fastighetsplan för att säkra nödvändig markåtkomst. Illustrationen nedan redovisar kvartersmark som tas i anspråk som allmän platsmark och allmän platsmark som tas i anspråk som kvartersmark. Vissa fastigheter öster om E45 påverkas av ett breddat vägområde för E45 i anslutning till Verkstadsgatans nya infart. Ny allmän platsmark överförs till kommunal fastighet. Ny kvartersmark överförs till angränsande enskild fastighet.

5 Västerråda 2:25 m fl, 4(6) Illustration planerade fastighetsbildningsåtgärder TEKNISKA FRÅGOR Vatten och avlopp Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dagvatten Allt dag och dräneringsvatten från planområdet ska avledas till det kommunala dagvattennätet. Det kommunala dagvattennätet behöver samtidigt förstärkas. Anslutningspunkter anvisas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dimensionering ska ske i samråd med kommunen. El För distributionsnätet ansvarar Vattenfall Eldistribution, Region Väst i Trollhättan. En ny nätstation kan byggas vid Hantverkargatan inom säkerställd byggrätt på plankartan. En 10 kv kabel kan dras fram i Hantverkargatan till nätstationen.

6 Västerråda 2:25 m fl, 5(6) Belysning Utvändig belysning inom tomtområdet för det nya affärshuset ska utföras enligt riktlinjer i planbeskrivningen. Tele Skanova har ledningar inom planområdet, bland annat i Telefongatan. Tillgänglighet till dessa ledningar säkerställs med u område på plankartan, alternativt flyttas ledningarna under exploateringen på exploatörens bekostnad. Värme Fjärrvärme finns inte framdraget. Bebyggelsen inom planområdet uppvärms genom egna anläggningar för varje fastighet. Avfall Källsorterat hushållsavfall hämtas vid fastigheten genom av kommunen upphandlad entreprenörs åtagande. Verksamhetsutövaren ansvarar för verksamhetsavfall. Geoteknik Geoteknisk utredning har utförts av Bohus Geo, Geoteknik, PM Anvisningarna i denna utredning ska följas. Radon Radonmätningar har inte utförts. Enligt geoteknisk utredning klassas marken som lågriskområde för markradon. Om friktionsjord eller berg påträffas ska radonmätningar utföras och vid behov radonskyddande eller radonsäker grundkonstruktion utföras. Förorenad mark Markundersökningar ska minst utföras inom administrativ gräns på grundkartan innan mark eller byggföretag får påbörjas. Räddningstjänst Ett visst antal brandposter med en viss kapacitet ska finnas. Dimensionering ska göras i samråd med räddningstjänsten i bygglovskedet. Buller /ljusstörningsskydd Buller /ljusstörningsskydd i form av ett bullerplank ska finnas mellan Mellerud 1:16 och cirkulationsplatsen. Ombyggnad av allmän väg En förstudie till arbetsplan m m för vägombyggnaderna ska initieras av kommunen. Gångbro Arbetet med gångbron ska samordnas med Trafikverket. EKONOMISKA FRÅGOR Detaljplanen reglerar de ekonomiska frågor som rör genomförande och driftsansvar för planområdets anläggningar. Se vidare ovan redovisad tablå. Kostnaderna för relining av VA ledningarna under delar av det planerade affärshuset regleras i exploateringsavtal. Alla övriga anläggningar på kvartersmark bekostas av fastighetsägarna.

7 Västerråda 2:25 m fl, 6(6) Kostnader för förstärkning av de kommunala dagvattenledningarna regleras i exploateringsavtal. Kostnaderna för gångbro över Landsvägsgatan (E45) regleras i exploateringsavtal. Kostnader för behov av åtgärder på allmänna vägar som uppstår till följd av planens ändrade användning ska i sin helhet bekostas av exploateringen. Detta gäller bland annat åtgärder för nya tillfarter från allmän väg, inklusive eventuella vänstersvängningsfält och framtagande av de handlingar som krävs, bland annat förstudie, arbetsplan, bygghandlingar m m enligt processen i Väglagen. Exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören ska reglera kostnaderna. Avtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen. Kommunala intäkter enligt nedan: - Försäljning av mark - Anläggningsavgifter för vatten och avlopp (enligt taxa) MEDVERKANDE I PLANARBETET Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Lantmäterikonsult Stellan Hermanson AB och Contekton Arkitekter Fyrstad AB genom planingenjör Alvar Billfeldt (fram till och med samrådsskedet) och arkitekt Mattias Öhlin. Mellerud/Vänersborg i november 2011 Leif Svensson Samhällsbyggnadschef Mattias Öhlin arkitekt Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun ANTAGANDEHANDLING Mars 2013 Normalt planförfarande Contekton Arkitekter

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-28 Mark- och exploateringsenheten Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer