Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist KS 2012/ Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till föravtal på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen, mellan Kalmar kommun och Skanska Sverige AB (org.nr ) enligt kommunledningskontorets förslag. Bakgrund Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Skanska Sverige AB för byggnation av hotell på del av Kvarnholmen 2:1, godsmagasinet. En förlängning av markreservationen t o m den 30 september 2014 beviljades av kommunstyrelsens planutskott tidigare under våren. Sedan dess har förhandlingar mellan kommunen och Skanska pågått och resulterat i ett förslag till föravtal. Föravtalet reglerar fördelning av kostnader och ansvar under planarbetet samt ett antal punkter som ska gälla vid genomförandet av den kommande detaljplanen. Föravtalet kommer efter antagandet av detaljplan att följas av ett köpekontrakt. Skanska vill på platsen bygga ett hotell med cirka 150 rum med tillhörande konferensmöjlighet, restaurang mm. Den planerade byggnationen omfattar totalt cirka kvm BTA. Området som avses överlåtas till exploatören är cirka kvm. Priset för området är 920 kr/kvm BTA (justeras med KPI), dock lägst kronor. Detaljplanearbete för området pågår och enligt föravtalet har parterna som gemensam målsättning att detaljplanen ska antas under hösten Johanna Kindqvist exploateringsingenjör Bilaga: Föravtal Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax

2 Föravtal del av Kvarnholmen 2:1, hotell Ölandskajen Mellan Kalmar kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, och Skanska Sverige AB (org.nr ), nedan kallad bolaget, har träffats följande avtal. 1 Bakgrund Bolaget har beviljats en markreservation för ett hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, se bilaga. Markreservationen har förlängts i omgångar och gäller till och med 30 september Bolaget har haft ett parallellt arkitektuppdrag av området. Det slutliga förslaget är ett hotell med cirka 150 rum med tillhörande konferensmöjlighet, restaurang mm. Totalt cirka kvm BTA. Detta avtal omfattar ett område av fastigheten Kvarnholmen 2:1, se bilaga. Områdets areal är cirka kvm. 2 Mål Bolaget och kommunen ska tillsammans verka för att det ovan angivna området planläggs för ny bebyggelse med ett hotell om cirka 150 rum. Detta föravtal omfattar de delar av området som i blivande detaljplan kommer att utläggas som kvartersmark. För allmän platsmark ansvarar kommunen. Om kommunen finner det lämpligt kan markanvisningsavtal tecknas mellan parterna i samband med slutligt förslag till detaljplan innan det att kommunfullmäktige antar detaljplanen. Markanvisningsavtalet kommer att villkoras av kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen genom beslut som vinner laga kraft. Köpekontrakt tecknas när detaljplanen avseende markanvisningen har antagits och vunnit laga kraft. 3 Detaljplan Bolaget och kommunen ska tillsammans verka för att en ny detaljplan innehållandes byggrätter för ett hotell på området tas fram, antas och vinner laga kraft. Arbetet med framtagande av detaljplan skall påbörjas omgående, parternas gemensamma målsättning är att detaljplanen skall antas under hösten 2015.

3 2 (3) 4 Markpris Kommunen ska överlåta det slutligen markanvisade området till bolaget för en köpeskilling om 920 kr/kvm BTA hotell, restaurang, dock lägst kr (exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp). Ersättningen skall erläggas vid förvärvet av markanvisat område. Ersättningen för byggrätt ska justeras med hänsyn till konsumentprisindex (KPI) förändring från september 2015 till senast kända månadsindex vid tillträdestidpunkten av slutligen markanvisat område. Omräkningen sker endast vid en ökning av KPI. 5 Parkering Parkeringsbehovet för hotellet bedöms till p-platser varav minst 30 p-platser ska rymmas inom fastigheten och merparten ska vara möjliga att samnyttja för Kvarnholmens besökare. Lösning för resterande platser löses genom hyra eller liknande. 6 Mark- och grundförhållanden Geoteknik Kommunen lämnar utförd geoteknisk utredning daterad till bolaget. Ytterligare geotekniska utredningar bekostas av bolaget. Markmiljöteknik Utredningar: Kommunen överlämnar översiktlig miljöteknisk utredning daterad till bolaget. Kommunen bekostar erforderliga markmiljöundersökningar inom området. Efterbehandling: Kommunen ansvarar för efterbehandling av förorenad mark till den nivå som kommer att gälla enligt blivande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer vid saneringstillfället. Övriga massor: Exploatören ansvarar för samtliga övriga kostnader för massor och masshantering under den nivå som kommer att gälla enligt blivande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer vid saneringstillfället. Övrigt: Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader hänförliga till försening av entreprenaden, utebliven vinst eller andra liknande indirekta konstader eller följdkostnader. Arkeologisk utredning Kommunen bekostar eventuella arkeologiska utredningar och undersökningar.

4 3 (3) 7 Ansvar för exploatering Kommunen ansvarar för erforderliga rivningar inom den blivande kvartersmarken. Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande kvartersmarken. 8 Dagvattenhantering Exploatören ska följa kommunens dagvattenpolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 november Villkor Detta föravtal gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner föravtalet senast den 30 oktober 2014 genom beslut som vinner laga kraft. att detaljplan upprättas, enligt detta föravtal bifogat förslag och har antagits av kommunfullmäktige senast 30 september 2016 genom beslut som vinner laga kraft. Om parterna så överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska ett tilläggsavtal tecknas. Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grunder sker detta utan ersättningsrätt för någondera parten. 10 Tvist Tvist rörande tolkning av detta avtal skall hänskjutas till allmän domstol. 11 Överlåtelse Detta avtal får ej överlåtas på annan utan kommunens medgivande. 12 Avslutning Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Kalmar den För Kalmar kommun Johan Persson För Skanska Sverige AB BILAGOR 1. Karta 2. Förslaget, skisser

5 Bilaga 1 - Karta 3:18 3:13 3 an Öl aj e k ds n < Lägg in teckenförklaring här > 0 9 La m

6

7

8

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer