Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen"

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG 12:1 Kommunstyrelsen KS /3 Dnr KS/2012: Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna markanvisningsavtal med Jw Bostad AB angående kvarteret Andromeda och Karlavagnen. Yrkanden Ragnar Lindén (MP), Monica Lindell Rylén (S) och Niclas Samuelsson (STRP) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutsgång Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsen beslut. Beskrivning av ärendet Detaljplanen Finningerondellen som vann laga kraft innefattar förutom den nu byggda Finningerondellen även ett bostadsområde mellan Söderleden och Kilenvägen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLLSUTDRAG 12:2 Kommunstyrelsen /3 SHH Bostad har byggt ett projekt i den södra delen som också är inflyttad (röda tvåplanshus). År 2015 såldes övriga fem kvarter till bolaget CHR Bygga Bostäder som lade fastigheterna i ett projektbolag för respektive kvarter. Under år 2018 sålde CHR Bygga Bostäder tre av projektbolagen till Framfast Sverige AB och lämnade tillbaka två kvarter till kommunen. Dessa två kvarter som heter Andromeda och Karlavagnen är nu aktuella för markanvisning och ringas in i bild nedan. Bolaget Jw Bostad AB har visat intresse för att utveckla de två kvarteren. Bolagets idé är att utveckla hyresrätter med låg hyra i delen för flerbostadshus och bostadsrätter i delarna som är till för gruppbebyggda småhus. Bolaget genomför förnärvarande ett projekt inom området Stavlund på Tosterön och har som mål att vara en långsiktig förvaltare. Samverkan planeras med övriga kvarter inom området så att det blir en bra helhet och ett effektivt genomförande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLLSUTDRAG 12:3 Kommunstyrelsen /3 Husen som planeras avser man bygga i trä och med goda energiprestanda. Ambitionen är också att satsa på markarbeten med grönska. Bolagets idé har presenterats för planberedningen och information har hållits i kommunstyrelsen. Markanvisningen innebär att Exploatören under avtalstiden har rätt att utarbeta förslag till bebyggelse inom markområdet och även marknadsföra detta. Exploatören avser att dela upp fastigheterna efter upplåtelseform och söka stadsbidrag för hyresrätterna. Om parterna kommer överens så tecknas ett köpeavtal som ska godkännas av kommunfullmäktige. Ekonomiska konsekvenser för kommunen I markanvisningsavtalet har köpeskilling och gatukostnadsersättning fastställts för att ge tydliga förutsättningar för exploatören. Ersättningarna är samma belopp som gällde för CHR Bygga bostäder med skillnaden att Jw Bostad AB ska bygga hyresrätter med låga hyror. Intäkten finansierar utbyggnaden av infrastrukturen i området och ingår i budgeten för exploateringsprojektet Norra Finninge (E06203). Den totala intäkten uppgår till cirka 14,4 miljoner kronor. Kommunen har fullgjort sina åtaganden avseende gatuutbyggnad med undantag av toppbeläggning och gatubelysning. Övriga konsekvenser Området har stått obebyggt under en tid och Exploatören planerar för ett snabbt genomförande. Att området, som är väl synligt från trafikerade vägar, vore positivt för stadsbilden. Uppföljning Beslutet följs upp av Mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Markanvisningavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen, Markanvisningsavtal Jw Bostad AB, daterat Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 12:4 Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012: Mark- och exploateringsenheten /3 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna markanvisningsavtal med Jw Bostad AB angående kvarteret Andromeda och Karlavagnen. Beskrivning av ärendet Detaljplanen Finningerondellen som vann laga kraft innefattar förutom den nu byggda Finningerondellen även ett bostadsområde mellan Söderleden och Kilenvägen. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

5 12:5 2/3 SHH Bostad har byggt ett projekt i den södra delen som också är inflyttad (röda tvåplanshus). År 2015 såldes övriga fem kvarter till bolaget CHR Bygga Bostäder som lade fastigheterna i ett projektbolag för respektive kvarter. Under år 2018 sålde CHR Bygga Bostäder tre av projektbolagen till Framfast Sverige AB och lämnade tillbaka två kvarter till kommunen. Dessa två kvarter som heter Andromeda och Karlavagnen är nu aktuella för markanvisning och ringas in i bild nedan. Bolaget Jw Bostad AB har visat intresse för att utveckla de två kvarteren. Bolagets idé är att utveckla hyresrätter med låg hyra i delen för flerbostadshus och bostadsrätter i delarna som är till för gruppbebyggda småhus. Bolaget genomför förnärvarande ett projekt inom området Stavlund på Tosterön och har som mål att vara en långsiktig förvaltare. Samverkan planeras med övriga kvarter inom området så att det blir en bra helhet och ett effektivt genomförande. Husen som planeras avser man bygga i trä och med goda energiprestanda. Ambitionen är också att satsa på markarbeten med grönska.

6 12:6 3/3 Bolagets idé har presenterats för planberedningen och information har hållits i kommunstyrelsen. Markanvisningen innebär att Exploatören under avtalstiden har rätt att utarbeta förslag till bebyggelse inom markområdet och även marknadsföra detta. Exploatören avser att dela upp fastigheterna efter upplåtelseform och söka stadsbidrag för hyresrätterna. Om parterna kommer överens så tecknas ett köpeavtal som ska godkännas av kommunfullmäktige. Ekonomiska konsekvenser för kommunen I markanvisningsavtalet har köpeskilling och gatukostnadsersättning fastställts för att ge tydliga förutsättningar för exploatören. Ersättningarna är samma belopp som gällde för CHR Bygga bostäder med skillnaden att Jw Bostad AB ska bygga hyresrätter med låga hyror. Intäkten finansierar utbyggnaden av infrastrukturen i området och ingår i budgeten för exploateringsprojektet Norra Finninge (E06203). Den totala intäkten uppgår till cirka 14,4 miljoner kronor. Kommunen har fullgjort sina åtaganden avseende gatuutbyggnad med undantag av toppbeläggning och gatubelysning. Övriga konsekvenser Området har stått obebyggt under en tid och Exploatören planerar för ett snabbt genomförande. Att området, som är väl synligt från trafikerade vägar, vore positivt för stadsbilden. Uppföljning Beslutet följs upp av Mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Markanvisningsavtal Jw Bostad AB, daterat Beslutet skickas till - Marie Jonsson Chef Samhällsbyggnadskontoret

7 AVTAL 12:7 Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012: Mark- och exploateringsenheten /4 MARKANVISNINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande markanvisningsavtal. Parter Strängnäs kommun Org.nr Nygatan Strängnäs, nedan kallad Kommunen Jw Bostad AB Org.nr Kungsgatan Stockholm Haninge, nedan kallad Exploatören Objekt Fastigheterna Andromeda 1, Karlavagnen 1 och del av Strängnäs 3:1 som markeras med röd ram och skraffering i bilaga 1. 1 Förutsättningar Parterna förutsätter att Strängnäs kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft godkänner detta avtal. Om ovan nämnda förutsättningar inte uppfylls är avtalet till alla delar förfallet utan ersättningskrav från någondera parten. Exploatören har till Kommunen presenterat ett förslag till att utveckla Markområdet med en blandad upplåtelseform med hyresrätter och bostadsrätter. Exploatören har vidare presenterat en plan för samarbete med angränsande fastighetsägare för att få en överensstämmelse med detaljplanens intentioner gällande varierad bebyggelse. Exploatörens förslag har legat till grund för marktilldelningen. 2 Marköverlåtelser Parterna är överens om att fastigheterna Karlavagnen 1 och Andromeda 1 ska anvisas till Exploatören. Markområdet överlåts i befintligt skick på tillträdesdagen. Exploatören har haft tillfälle att utföra de besiktningar och undersökningar som de finner lämpliga och avstår från alla anspråk mot Kommunen på grund av Markområdets skick. Kommunen friskriver sig från ansvar för områdets geotekniska beskaffenhet.

8 12:8 2/4 3 Ersättning Exploatören ska till kommunen erlägga en markersättning om kronor för Karlavagnen 1 respektive kronor för Andromeda 1. Utöver markersättningen ska Exploatören till Kommunen erlägga gatukostnadsersättning om kronor för Karlavagnen 1 respektive kronor för Andromeda 1. Exploatören ska till Kommunen erlägga en förskottsersättning om 10 % av köpeskillingen senast en månad efter att kommunfullmäktige godkänt detta avtal. Exploatören har rätt att avbryta avtalet om beslut om investeringsstöd för hyresrätter inte tas innan Denna ersättning avräknas från den markersättning som Exploatören ska erlägga efter att köpeavtal tecknats. Faktura för hälften av köpeskillingen samt hela gatukostnadsersättningen utfärdas då beslut om godkännande av köpeavtal vunnit laga kraft. Resterande del av köpeskillingen erläggs vid godkänt bygglov för gruppbebyggda småhus dock senast ett år efter att köpeavtal tecknats. Betalning ska ske, senast 30 dagar från mottagande av Kommunen utfärdad faktura. 4 Tillträde Tillträde till Markområdet sker när markersättningen är erlagd och Kommunen utfärdat ett köpebrev för mottagande av markersättningen för överlåtelsen. Exploatören ges rätt att med stöd av detta avtal före tillträdesdagen utföra erforderliga besiktningar och undersökningar av Markområdet för exploateringens genomförande. 5 Detaljplaneprövning Detaljplan som vunnit laga kraft finns för det aktuella markområdet. 6 Lantmäteriförrättningar En pågående förrättning finns för Karlavagnen 1 med syfte att inkludera även byggrätt med bestämmelse BC 1. Kommunen har ansökt om och bekostar denna förrättning. Exploatörens avsikt är att dela upp fastigheterna i en eller flera fastigheter för hyresrätter samt en eller flera fastigheter för bostadsrätter. Denna och eventuella övriga förrättningar ansöks och bekostas av Exploatören.

9 12:9 3/4 7 Anläggningar inom detaljplan Exploatören ansvarar för och ska bekosta anläggandet och iordningställandet av samtliga anläggningar på kvartersmark inom Markområdet. Exploatören ska söka de nödvändiga tillstånd, bygglov mm., som erfordras för anläggningarnas utförande. 8 Ekonomisk risk Återtagen markanvisning enligt punkt 9 eller förfallen markanvisning enligt punkt 10 ger inte Exploatören rätt att erhålla ersättning för nedlagda kostnader. Detta gäller även för förskottsersättningen enligt punkt 3. 9 Återtagande av markanvisning Kommunen har rätt att återta markanvisningen om Exploatören inte uppfyller sina förpliktelser i enlighet med detta avtal eller om Exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på sådant sätt som avsågs när markanvisningen gavs. 10 Giltighet Detta avtal är till alla delar förfallet om inte överenskommelse träffats om köpeavtal senast Kommunen medger förlängning av markanvisningen under förutsättning att förseningen inte beror på Exploatören eller på någon som Exploatören svarar för. 11 Överlåtelse Detta avtal får inte utan kommunstyrelsens medgivande överlåtas till annan part. 12 Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol.

10 12:10 4/4 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Strängnäs den / 2018 den / 2018 För Strängnäs kommun För Exploatören Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordförande Johan Wilsson VD Tf. Kommundirektör Bilagor: 1 Markområde 2 Projektbeskrivning

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-04 1/3 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen Förslag till

Läs mer

Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB

Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-02-06 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Markanvisningsavtal Skväkran 1

Markanvisningsavtal Skväkran 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/4 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal Skväkran 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven 10:1 10:2 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10:4 Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag

Läs mer

Villatomter och markanvisning JW Bostad AB i Stavlund, Tosterö

Villatomter och markanvisning JW Bostad AB i Stavlund, Tosterö TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-03-30 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Villatomter och markanvisning JW Bostad AB i Stavlund, Tosterö Förslag till beslut

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB 12:1 12:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 12:3 Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-11-20 1/2 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köpeavtal för Andromeda 1 och Karlavagnen 1, JW bostad

Köpeavtal för Andromeda 1 och Karlavagnen 1, JW bostad PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 110 2019-05-29 1/4 Dnr KS/2012:77-254 Köpeavtal för Andromeda 1 och Karlavagnen 1, JW bostad Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna

Läs mer

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-31 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 KF 18:1 KF 18:2 KF 18:3 KF 18:4 KF 18:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-31 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund

Läs mer

Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum

Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 169 2019-08-28 1/2 KS/2013:257-254 Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna köpeavtal

Läs mer

Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79

Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:466-251 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-05 1/3 Handläggare Jörgen Altin Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79 Förslag till

Läs mer

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse 8:1 8:2 8:3 AVTAL 8:4 Mark- och exploateringsenheten Dnr KS/2013:257-254 2017-09-25 1/3 Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse Mellan nedanstående parter träffas följande överenskommelse. Parter

Läs mer

Godkännande av köpeavtal Järnet 12

Godkännande av köpeavtal Järnet 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:348-253 Mark- och exploateringsenheten 2017-05-29 1/2 Handläggare Peter Nyström 0152-293 73 Kommunstyrelsen Godkännande av köpeavtal Järnet 12 Förslag till

Läs mer

Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20

Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:750-256 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-02 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Ändrat organisationsnummer i exploateringsavtalet för Näsbyholm 3:39 Östra Sandbacksberget

Ändrat organisationsnummer i exploateringsavtalet för Näsbyholm 3:39 Östra Sandbacksberget KF 17:1 KF 17:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Mark- och exploateringsenheten Handläggare Stina Norrbom 0152-293 59 Kommunfullmäktige Dnr KS/2016:738-254 2016-12-19 1/2 Ändrat organisationsnummer i exploateringsavtalet

Läs mer

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 Anebyhusgruppen

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 Anebyhusgruppen TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-08-01 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 Anebyhusgruppen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 Anebyhusgruppen

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 Anebyhusgruppen 11:1 11:2 11:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 11:4 Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-08-01 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 Anebyhusgruppen Förslag till

Läs mer

Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl

Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl TJÄNSTEUTÅNDE Dnr KS/2012:116-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-12-13 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köpeavtal del av Gorsinge 1:1, Strängnäs etableringspark

Köpeavtal del av Gorsinge 1:1, Strängnäs etableringspark SRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SMMNRÄDSPROOKOLL Samma nträdesdatu m 8-05- 4/6 : KS Dnr KS/8:5-5 Köpeavtal del av Gorsinge, Strängnäs etableringspark Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Avtalet innehåller förslag på köpeskilling samt vad som händer om projektet förändras eller ej genomförs.

Avtalet innehåller förslag på köpeskilling samt vad som händer om projektet förändras eller ej genomförs. TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-10 Kommunstyrelsen Stefan Sköldén Mark-exploateringsingenjör Telefon 08 555 010 74 stefan.skolden@nykvarn.se kv. Kaffebryggaren KS/2017:458 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Markanvisningsavtal för Eskilshem 4:8

Markanvisningsavtal för Eskilshem 4:8 Kommunstyrelsen 2018-12-20 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2018:490 Urban Svantesson 016-710 92 49 1 (2) Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för Eskilshem 4:8 Förslag till beslut Markanvisningsavtal

Läs mer

Tjänsteutlåtande försäljning av industrimark gällande del av Mariefred 2:1

Tjänsteutlåtande försäljning av industrimark gällande del av Mariefred 2:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:489-253 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-30 1/2 Handläggare Pernilla Norberg 0152-293 06152-293 06 Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande försäljning av industrimark

Läs mer

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs resecentrum

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs resecentrum STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 154 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 24/45 Dnr KS/2013:257-254 15:1 Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Köpeavtal för fastigheten Hunden 5, vid Strängnäs resecentru m

Köpeavtal för fastigheten Hunden 5, vid Strängnäs resecentru m STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 155 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 26/45 Dnr KS/2013:257-254 12:1 Köpeavtal för fastigheten Hunden 5, vid Strängnäs resecentru m Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

M A R K A N V I S N I N G S A V T A L

M A R K A N V I S N I N G S A V T A L Dnr: 2015 KSM 0669 Mellan Tyresö kommun (org.nr. 212000-0092), ( Kommunen ), och Riksbyggen ekonomisk förening (org.nr.702001-7781), 106 18 Stockholm ( Bolaget ), har nedan träffats följande M A R K A

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar 1/5 Beslutad när: 2018-01-29 13 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-02-06 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2016:373-003 Markanvisningspolicy

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1,

Läs mer

Markanvisning inom del av fastigheten Gredelby 7:78, revidering KS-2019/230

Markanvisning inom del av fastigheten Gredelby 7:78, revidering KS-2019/230 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2019/230 Exploateringschef 2019-04-02 Kommunstyrelsen Markanvisning inom del av fastigheten Gredelby 7:78, revidering KS-2019/230

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 KF 10:1 KF 10:2 KF 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 KF 10:4 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal

Läs mer

Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby

Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-20 KS/2015:236 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Spiggen 4 m fl, vid Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Spiggen 4 m fl, vid Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 0-0- KS 0/0 0 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Spiggen m fl, vid Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet Förslag till

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tallhagen 2:13 m fl, Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tallhagen 2:13 m fl, Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 0-0- KS 0/0 0 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tallhagen : m fl, Tolvmannagatan Norrgårdsgärdet Förslag till

Läs mer

Datum Parter Sunne kommun, ( ), 1. Kommunstyrelsen, SUNNE, lagfaren ägare till fastigheten

Datum Parter Sunne kommun, ( ), 1. Kommunstyrelsen, SUNNE, lagfaren ägare till fastigheten h) Datum 2018-10-15 1(2) SUNNEKOMMUN SUNNE KöMMiJM KOi^UNSTVHELSEN liik ;} Avg W IQ "W- Dnr...UJ,^SU^....^: Genomförandeavtal för del av fastigheten Sundsvik 1:27 Parter Sunne kommun, (212000-1843), 1.

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4.

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4. 1(7) Markanvisningsavtal Mellan Lunds kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund, nedan kallad kommunen och Lunds kommuns fastighets AB, org.nr. 556050-4341, Box 1675,

Läs mer

Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 2

Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2016-08-25 KS 2013/0683 0480-45 00 81 Kommunfullmäktige Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn

Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:690-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-04-03 1/2 Ämdr Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn Förslag till beslut

Läs mer

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2015:653-251 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-04 1/4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4.

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4. 1(7) Markanvisningsavtal Mellan Lunds kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund, nedan kallad Kommunen och Lunds kommuns fastighets AB, org.nr. 556050-4341, Box 1675,

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:373-003 Mark- och exploateringsenheten 1/2 Handläggare Fredrik Granlund 0152-292 95 Kommunfullmäktige för kommunala markanvisningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund

Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-02 1/4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL 2015-12-28 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 Syftet... 3 2. Riktlinjer för markanvisning och försäljning

Läs mer

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun.

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun. 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och Nisseshus nr 1 HB, org nr 916587-3424, helägt dotterbolag till Vasakronan AB, nedan kallad Bolaget har träffats följande RAMAVTAL

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING 4,, Motala kommun Mellan Motala kommun, org.nr 2120002817, 591 86 Motala, nedan kallad Kommunen och Motala Angar AB, org.nr. 5591747653, Box 3413, 103 68 Stockholm, nedan kallad Exploatören, träffas följande

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

Marköverlåtelseavtal Svea Park

Marköverlåtelseavtal Svea Park 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-10-02 205 Marköverlåtelseavtal Svea Park Dnr 2017-000302 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslaget marköverlåtelseavtal

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal antagen av kommunfullmäktige 2017-04-19, 55 Gäller från 2017-05-01 Den långsiktiga utvecklingen av Svedala kommun

Läs mer

Köpeavtal Åkermönjan 1

Köpeavtal Åkermönjan 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-05-23 1/3 Handläggare Fredrik Granlund 0152-292 95 Kommunfullmäktige Köpeavtal Åkermönjan 1 Förslag till

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T 1(5) K Ö P E K O N T R A K T KS0121/16 1. Säljare Falu kommun (212000-2221), genom dess kommunstyrelse, 791 83 Falun, nedan kallad kommunen, säljer till 2. Köpare Svärdsjö Tankställe AB (559079-5778),

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

Adress MARKANVISNINGSAVTAL

Adress MARKANVISNINGSAVTAL 1 (5) Dokumentnamn Avtal Datum Diarienummer 2015-03-11 KS 2014/366 Adress MARKANVISNINGSAVTAL Emellan Tierps kommun genom dess kommunstyrelse, org.nr 212000-0266, nedan kallad Kommunen, å ena sidan, och

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(6) Diarienummer 251 Foto: Marcus Reidevall Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

AVTAL OM UPPHÖRANDE AV TOMTRÄTT SAMT AVFLYTTNING MM

AVTAL OM UPPHÖRANDE AV TOMTRÄTT SAMT AVFLYTTNING MM 1 Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad staden, och AB Karl Ekesiöö, 556020-6194, nedan kallad Bolaget har, under förutsättning som anges i 16 nedan, träffats följande AVTAL

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02 - 03, 2 www.upplands - bro.se Bakgrund Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Riktlinjer för Markanvisning... 4 2.1 Vad är en

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Mellan Nacka kommun, genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande

Mellan Nacka kommun, genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande 1 (7) Mellan Nacka kommun, genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL nedan benämnt Markanvisningsavtal

Läs mer

Försäljning av del av Flugsvampen 1 Strängnäs Bostads AB

Försäljning av del av Flugsvampen 1 Strängnäs Bostads AB PROTOKOLLSUTDRAG KS 61 2019-04-08 1/2 Dnr KS/2019:231-253 Försäljning av del av Flugsvampen 1 Strängnäs Bostads AB Beslut förslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna försäljning av obebyggd del av

Läs mer

Bolaget och Staden skall tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, antas och vinner laga kraft.

Bolaget och Staden skall tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, antas och vinner laga kraft. 1 (4) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Veidekke Bostad AB (org.nr. 556550-7307), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 6 nedan träffats

Läs mer

Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org nr 212000-1124, 205 80 Malmö, nedan benämnd Kommunen

Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org nr 212000-1124, 205 80 Malmö, nedan benämnd Kommunen 1 MARKANVISNINGSAVTAL 1. Parter Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org nr 212000-1124, 205 80 Malmö, nedan benämnd Kommunen Projektkontoret i Malmö Aktiebolag, org nr 556428-5152, c/o Kristineberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Kvarter 4b, 5b, 5c, 6, 8a: AB Ystadbostäder, Ystad (org.nr )

Kvarter 4b, 5b, 5c, 6, 8a: AB Ystadbostäder, Ystad (org.nr ) MARKANVISNINGSAVTAL Parter: Säljare: Kvarter 4b, 5b, 5c, 6, 8a: AB Ystadbostäder, 271 80 Ystad (org.nr. 556073-8857) Kvarter 1, 2, 3a, 3b, 3c: Ystads kommun, Nya Rådhuset, 271 80 Ystad (org.nr. 212000-1181)

Läs mer

Etappavtal 1 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl

Etappavtal 1 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:116-254 Mark- och exploateringsenheten 2016-03-29 1/2 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Etappavtal 1 till detaljplanen Jagbacken

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar Riktlinjer för kommunala markanvisningar Framtagen av: Antagen av kommunfullmäktige: 2017-04-12 54 Innehåll... 3 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar... 3 Syfte... 3 Handläggningsrutiner och

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bakgrund

MARKANVISNINGSAVTAL. Bakgrund Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, Wallenstam Freden Större 11 AB org nr 556811-4176 och Guldmyran nr 14 BRF, org nr 769615-4397, nedan kallade Exploatören, har denna dag

Läs mer

Mellan Nacka kommun (org.nr ), ( Kommunen ), och Hökerum Bygg AB (org.nr ), ( Bolaget ), träffas följande MARKANVISNINGSAVTAL

Mellan Nacka kommun (org.nr ), ( Kommunen ), och Hökerum Bygg AB (org.nr ), ( Bolaget ), träffas följande MARKANVISNINGSAVTAL 1 (7) Mellan Nacka kommun (org.nr. 212000-0167), ( Kommunen ), och Hökerum Bygg AB (org.nr. 556153-6185), ( Bolaget ), träffas följande MARKANVISNINGSAVTAL nedan benämnt Markanvisningsavtal eller detta

Läs mer

Exploateringsavtal för del av kvarteret Svanen samt optionsavtal för delar av kvarteret Rorsmannen (Nyhamn) och Hellstorp (Nordvästra Glumslöv)

Exploateringsavtal för del av kvarteret Svanen samt optionsavtal för delar av kvarteret Rorsmannen (Nyhamn) och Hellstorp (Nordvästra Glumslöv) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2006-03-29 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för del av kvarteret Svanen samt optionsavtal för delar av kvarteret

Läs mer

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisningsoch exploateringsavtal Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum 2019-03-25 Gäller fr o m 2019-05-01 Ärendenr RS 2018/720 Version

Läs mer

TIDIG MARKRESVERVATION

TIDIG MARKRESVERVATION 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och SSM Fastigheter AB (org.nr. 556947-1203), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 6 nedan träffats

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun

Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun markanvisning i Oxelösunds (framtagen enligt SFS 2014:899) Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Mark- och exploateringsstrateg KS.2015.134

Läs mer