Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg"

Transkript

1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice RGS Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner bifogad avsiktsförklaring angående eventuell försäljning av mark på fastigheten Getakärr 6:16 samt ger regionservice i uppdrag att ansvara för fortsatt hantering av ärendet enligt avsiktsförklaringen. Sammanfattning Enligt beslut i regionfullmäktige har regionstyrelsen uppdrag att förhandla och sälja del av Getakärr 6:16, sjukhusområdet, i Varberg för uppförande av bostäder. Detta har föranlett att en avsiktsförklaring mellan parterna är framtagen. Bakgrund Skanska har för avsikt att exploatera bland annat ovanstående mark i Varberg för bostadsändamål. Under ett antal månader har en avsiktsförklaring tagits fram av båda parter för att reglera ett eventuellt köp av mark från Region Halland. Ett affärsavslut är beroende av kommunens planarbete. Regionservice Tommy Thuvesson Områdeschef

2 Utkast AVSIKTSFÖRKLARING Denna avsiktsförklaring bekräftar parternas gemensamma avsikt att uppta förhandlingar om ett eventuellt förvärv av Skanska Sverige AB, org.nr ( Köparen ) från Hallands Läns Landstingskommun ( Region Halland ) org.nr ( Säljaren ) av del av fastigheten Varberg Getakärr 6:16 ( Fastigheten ) i enlighet med följande: 1. BAKGRUND Köparen önskar att förvärva del av Fastigheten för bostadsändamål. Säljaren har visat intresse för en försäljning av Fastigheten. Parterna har inlett diskussioner och förhandlingar med anledning av ett framtida förvärv av Fastigheten ( Förvärvet ). Syftet med förhandlingarna är att parterna skall ingå köpekontrakt och/eller fastighetsregleringsavtal. Syftet med denna avsiktsförklaring är att sammanfatta de huvudsakliga villkor som överenskommits mellan parterna beträffande Förvärvet. Den del av fastigheten som omfattas av denna avsiktsförklaring är ett område om ca m2 som ligger i anslutning till Österängsvägen i fastighetens nordöstra hörn, avgränsat av befintliga gång- och cykelvägar i syd och sydväst. Längs med Österängsvägen är det en sträcka på ca 230 meter som begränsar Förvärvet. Området är markerat med röd kantmarkering på härtill bifogad karta, se Bilaga KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN 2.1 Köpeskilling Den totala köpeskillingen som skall erläggas till Säljaren avseende Fastigheten skall uppgå till etttusentvåhundra ( ) SEK per kvadratmeter BTA ovan mark ( ljus BTA ). Priset är satt i 2014 års värde och skall indexregleras med Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) för medelstora städer, där aktuellt värde för augusti 2014 är 234. BTA-ytan är enligt framtida lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet gäller under förutsättning att området detaljplaneläggs för bostadsändamål och att detaljplanen ger möjlighet att uppföra bostäder om minst m2 BTA ovan mark.

3 2 Köpeskillingen skall erläggas enligt följande: a) 10 % vid köpekontrakts tecknande, se punkt 2.3 b) Resterande del av köpeskillingen skall erläggas vid tillträdet till Fastigheten. 2.2 Köparens undersökningar av Fastigheten mm Säljaren skall bereda Köparen tillfälle att på egen bekostnad göra erforderliga undersökningar avseende mark- och miljöförhållanden samt, om så erfordras, bistå Köparen med att inhämta erforderliga besked om sådant som rör Fastigheten från Varbergs kommun. 2.3 Undertecknande av köpekontrakt och/eller fastighetsregleringsavtal Inom 6 månader från datum för lagakraftvunnen detaljplan skall Köparen och Säljaren teckna köpekontrakt om att Säljaren säljer Fastigheten till Köparen. Avsiktsförklaringen gäller till och med med möjlighet till förlängning efter förhandling mellan parterna. 3. EXKLUSIVITET Säljaren skall under perioden fr o m dagen för denna avsiktsförklarings undertecknande och t o m att tiden enligt punkt 2.3 st. 2 har utgått inte förhandla med, eller tillåta att något ombud för Säljaren att förhandla med, någon annan person eller bolag avseende försäljning av Fastigheten. 4. ÖVRIGT 4.1 Sekretess Parterna är ense om att inte, utan att först vara överens om detta, röja för någon obehörig något om villkoren i denna avsiktsförklaring eller andra diskussioner mellan parterna, med undantag för vad som skall vederbörligen röjas enligt krav från myndighet eller enligt lag, t.ex. lagkrav om allmänna handlingars offentlighet. Oavsett vad som nyss angetts, har Köparen rätt att kontakta Varbergs kommun och andra myndigheter bl.a. i syfte att utreda de förpliktelser som åvilar Fastigheten till följd ingångna åtaganden.

4 4.2 Kostnader Ärende 14 3 Varje part skall ansvara för sina egna kostnader uppkomna i samband med Förvärvet eller i övrigt uppkomna i samband med denna avsiktsförklaring, oavsett om Förvärvet genomförs eller ej. Med sådana kostnader avses bland annat kostnader hänförliga till ombud, revisorer, investment banker, mäklare etc. Köparen bekostar under kommande detaljplanearbete samtliga kostnader för planarbetet som normalt åvilar fastighetsägaren förutsatt att försäljningen av Fastigheten fullföljs från Säljarens sida. Skulle Köparen inte önska fullfölja Förvärvet bekostar Köparen kostnaderna. Detta omfattar t.ex. geotekniska undersökningar, arkeologiska undersökningar och kostnader för Varbergs Kommuns planarbete. Efter ett genomfört förvärv bekostar Köparen också kostnader för utbyggnad av kommunala gator och VA-arbeten samt allmän platsmark som är kopplade till Fastigheten. 4.3 Omfattning av Parternas Skyldigheter Parterna är ense om att denna avsiktsförklaring, med undantag för vad som anges i denna punkt, skall förstås och tolkas endast som en summering och beskrivning av de diskussioner som Säljaren och Köparen har haft till dags datum och inte som ett överlåtelseavtal avseende Fastigheten. Följaktligen skall inte denna avsiktsförklaring tillskapa några bindande skyldigheter för Säljaren eller Köparen, med undantag för vad som anges i punkten 2.2, 3, Några övriga skyldigheter med hänseende till Förvärvet skall inte träda i kraft förrän parterna har undertecknat de slutgiltiga kontrakten. 4.4 Gällande Lag, Tvistlösning Svensk rätt skall vara tillämplig på denna avsiktsförklaring. Tvist i anledning av denna avsiktsförklaring skall slutligt avgöras i Stockholm genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

5 Denna avsiktsförklaring har upprättats i två (2) exemplar, varav Köparen och Säljaren tagit var sitt. Ärende 14 4 HALLANDS LÄNS LANDSTINGSKOMMUN/ REGION HALLAND SKANSKA SVERIGE AB

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget )

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) 1 AVTAL OM DELTAGANDE I HANDEL PÅ AKTIETORGET Gällande från och med den 8 februari 2010 1. Parter ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) X, AB, orgnr, ( Handelsdeltagaren

Läs mer

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. STÄLLNINGSTAGANDE 1(27) Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Detta är en uppdaterad andra version av det ställningstagande, från 2012-12-17 (dnr

Läs mer