Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars Paragraf Diarienummer KS-2014/ Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, daterat den 30 januari 2015, anses motionen besvarad. Sammanfattning I en motion väckt i kommunfullmäktige den 6 oktober 2014 föreslår Emil Högberg (S) att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. Motionären vill att kommunen ska ta ett större ansvar än idag för att ge goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och bra villkor för föreningar i hela kommunen. Ärendet har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har utrett behoven av samlingslokaler i Huddinge mot bakgrund av förväntad befolkningsutveckling och konstaterar att kommunen har ett bra utbud, men att det behöver breddas. Detta bör göras i första hand genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Vad gäller Trångsund specifikt ser kulturoch fritidsnämnden att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund som kan erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp. Att det finns ett framtida behov av en mötesplats har nämnden tagit upp i remissvar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rörande byggandet av två flerbostadshus i Trångsund, det framkommer också i lokalförsörjningsplanen för perioden Kommunstyrelsens förvaltning anser att tillgång till kultur- och föreningslokaler och mötesplatser för unga är mycket viktiga delar i utvecklandet av attraktiva och levande stadsmiljöer samt för att utveckla den sociala sammanhållningen. Förvaltningen instämmer i kultur- och fritidsnämndens inriktning om att försöka samnyttja en framtida mötesplats med andra förvaltningar och aktörer och därmed nå en bred målgrupp. Överläggning Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Nujin Alacabek Darwich (V) och Birgitta Ljung (MP) bifall till förslagen i motionen. I övrigt yttrar sig Malin Danielsson (FP) och Arnold Boström (SD). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i motionen och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag. Reservationer Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslagen i motionen. Beslutet delges Kultur och fritidsnämnden. Huge Fastigheter AB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Said, Anders Kommunstyrelsen Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kulturoch föreningslokaler svar på motion väckt av Emil Högberg (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, daterat den 30 januari 2015, anses motionen besvarad. Sammanfattning I en motion väckt i kommunfullmäktige den 6 oktober 2014 föreslår Emil Högberg (S) att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. Motionären vill att kommunen ska ta ett större ansvar än idag för att ge goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och bra villkor för föreningar i hela kommunen. Ärendet har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har utrett behoven av samlingslokaler i Huddinge mot bakgrund av förväntad befolkningsutveckling och konstaterar att kommunen har ett bra utbud, men att det behöver breddas. Detta bör göras i första hand genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Vad gäller Trångsund specifikt ser kultur- och fritidsnämnden att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund som kan erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp. Att det finns ett framtida behov av en mötesplats har nämnden tagit upp i remissvar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rörande byggandet av två flerbostadshus i Trångsund, det framkommer också i lokalförsörjningsplanen för perioden Kommunstyrelsens förvaltning anser att tillgång till kultur- och föreningslokaler och mötesplatser för unga är mycket viktiga delar i utvecklandet av attraktiva och levande stadsmiljöer samt för att utveckla den sociala sammanhållningen. Förvaltningen instämmer i kultur- och fritidsnämndens inriktning om att försöka samnyttja en framtida mötesplats med andra förvaltningar och aktörer och därmed nå en bred målgrupp. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet I en motion väckt i kommunfullmäktige den 6 oktober 2014, se bilaga 1, föreslår Emil Högberg (S) att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. Motionären vill att kommunen ska ta ett större ansvar än idag för att ge goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och bra villkor för föreningar i hela kommunen. Bakgrunden till motionen är att Emil Högberg (S) anser att kommunen, utöver satsningar i Huddinge centrum, också behöver satsa på kultur- och föreningsliv i Vårby, Segeltorp och inte minst i Skogås och Trångsund. I den östra delen av kommunen bor var fjärde kommuninvånare och enligt motionären är Huddinge centrum inte alltid en naturlig plats att åka till för de som bor där. I motionen skriver Emil Högberg (S) vidare att han vill att kommunen samtalar med det lokala kultur- och föreningslivet om var exakt i området mötesplatsen bör vara, samt hur den skulle kunna se ut. Han tar också upp att det finns ett stort behov och en stor efterfrågan på en mötesplats samt kulturoch föreningslokaler. Remissinstansens synpunkter Motionen har gått på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden utredde 2014 behovet av samlingslokaler i kommunen mot bakgrund av förväntat befolkningsutveckling och andra relevanta faktorer. Bedömningen är att kommunen har ett bra utbud av samlingslokaler men att det behöver breddas, detta i första hand genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Vad gäller Trångsund specifikt bedömer kultur- och fritidsnämnden att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund och erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp, det vill säga även andra kultur- och föreningsaktiva. Att de finns ett behov av en mötesplats har nämnden tagit upp i två remissvar till samhällsbyggnadsnämnden avseende detaljplan för del av Bonden 1 och del av Hammartorp 1:1 i Trångsund, vilka beskriver uppförandet av två flerbostadshus varav ett med ungdomsbostäder. I remissvaren framför kultur- och fritidsnämnden att man i sin lokalförsörjningsplan tar upp vikten av kulturverksamhet och funktionella lokaler i alla kommunens delar och att detta saknas i flera delar av Huddinge, samt att det finns stora behov att se över möjligheterna till bra mötesplatser för ungdomar i Trångsund.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Mötesplats för unga Av livsstilsundersökningen Ung livsstil (2010) 1 framgår att mötesplatser för unga, i form av exempelvis ungdomscaféer och fritidsgårdar, rankas mycket högt av Huddinges ungdomar i både årskurs 7-9 och i gymnasiet. Flickor ser det som den allra viktigaste satsningen och pojkar som den näst viktigaste satsningen efter idrott. Flickorna i Huddinge besöker dem dock i långt mindre utsträckning än pojkarna. Det är fler ungdomar som skulle vilja besöka mötesplatserna än som faktiskt gör det. I Trångsund finns idag en öppen mötesplats för ungdomar i åldern år i form av musikfritidsgården Rockville, och i Skogås finns mötesplatsen Torget. Enligt kommunens befolkningsundersökning förväntas åldersgruppen år i Trångsund öka med cirka 216 personer fram till år 2023, från 895 till 1 111, vilket motsvarar en ökning med 24 procent. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning anser att tillgång till kultur- och föreningslokaler och mötesplatser för unga är mycket viktiga delar i utvecklandet av attraktiva och levande stadsmiljöer samt för att utveckla den sociala sammanhållningen. Genom att människor från olika områden, åldrar och erfarenheter möts kan den mellanmänskliga tilliten stärkas och därmed den sociala sammanhållningen i samhället. För att främja jämlikhet är det också viktigt hur mötesplatser utformas så att alla grupper i samhället får tillgång på lika villkor, exempelvis både flickor och pojkar. Vad gäller behovsbilden av en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler i Trångsund har kultur- och fritidsnämnden gjort bedömningen att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar, och som även kan fungera i ett bredare perspektiv och för en bredare målgrupp. Generellt för Huddinge anser nämnden att kommunen har ett bra utbud av samlingslokaler men att det behöver breddas, i första hand genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att inriktningen bör vara att samnyttja en framtida mötesplats med andra förvaltningar, till exempel barnoch utbildningsförvaltningen, och/eller ickekommunala aktörer. Dels för effektivare resursutnyttjande men även för att det skapar förutsättningar för möten mellan olika typer av grupper vilket är bra för den sociala sammanhållningen. Exempelvis skulle skollokaler kunna användas som samlingslokal för föreningar kvällstid och en mötesplats för unga kan användas av föreningar på dagtid. 1 Framtagen av kultur- och fritidsnämnden tillsammans med forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Vad gäller möjligheten att skapa en integrerad mötesplats vid uppförandet av flerbostadshus inom del av fastigheterna Bonden 1 och Hammartorp 1:1, så är detta inget som kommer att hanteras inom ramen för planarbetet. Däremot ska Huge i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen se över möjligheterna inom planområdet eller i Trångsunds centrum. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, daterat den 30 januari Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Said, Anders Utredare Bilagor 1. Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler motion väckt av Emil Högberg (S). 2. Remissvar från kultur- och fritidsnämnden. Beslutet delges Kultur och fritidsnämnden. Huge fastigheter AB.

7 ~--H-UÖD~ ~G~E~K~O-M_M U_N~ Kommunstyrelsen o 6 Diarienr l Diaricplanbeteckn. Kommunfullmäktige i Huddinge 6 oktober 2014 MOTION Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler Vi socialdemokrater vill att kommunen ska ta ett större ansvar än i dag för att ge goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och bra villkor för föreningar i hela kommunen. Det är bra med satsningar på Fullersta gård och vi vill att det så kallade huvudbiblioteket på Kommunalvägen ska få mer tillgängliga lokaler i Huddinge centrum. Om det blir ett nytt kommunhus är det också bra om det finns kulturlokaler där. l en stor kommun som Huddinge är det inte så enkelt att en satsning på kultur- och föreningsliv i Huddinge centrum automatiskt blir en angelägenhet för alla. Men kommunen måste också satsa på kultur- och föreningsliv i Vårby, segeltorp och inte minst i Skogås och Trångsund. l den östra delen av kommunen bor var fjärde kommuninvånare och vi vet att Huddinge centrum inte alltid är en naturlig plats att åka till för de som bor där. Nu vill vi att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie för att kunna skapa förenings- och kulturlokaler i Trångsund kombinerat med en mötesplats för unga. Exakt var i området och hur det skulle kunna se ut vill vi att kommunen samtalar med det lokala kultur- och föreningslivet om, men vi vet att det finns ett stort behov och en stor efterfrågan. Mot bakgrund av det ovan föreslår vi att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen ~--d M - Emil Högberg Socialdemokraterna

8 KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (17) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsneimnden 27 januari a Diarienummer KFN-2014/ Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler- motion väckt av Emil Högberg (S) remissvar Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 och skickar det till kornmunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet I en motion daterad föreslår socialdemokraterna att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har genomfört en utredning kring behoven av samlingslokaler i Huddinge mot bakgrund av förväntad befolkningsutveckling och andra relevanta faktorer. I utredningen konstateras att kommunen idag har ett bra utbud av samlingslokaler men att utbudet behöver breddas, något som i första hand bör göras genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Den enkätbaserade undersökningen Ung livsstil som genomfördes 20 l O visade att lokaler för kultur- och fritidsverksamhet är efterfrågade bland unga i kommunen. Under vintern genomförs undersökningen på nytt och resultatet kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete. Kultur- och fritidsnämnden har i november 2014 svarat på remiss om detalplan för del av Bonden l och del av Hammartorp l : l i Trångsund vilken beskriver planerna för uppförande av två flerbostadhus i anslutning till pendeltågsstationen i Trångsund, varav ett med ungdomsbostäder. I remissvaret tas bland annat upp att det i KUF:s lokalförsörjningsplan sägs att "En viktig förutsättning för att få till stånd en utveckling av kulturverksamhet och eget skapande i kommunens alla delar är att det finns funktionella lokaler och scener för ändamålet. I flera delar av kommunen saknas detta vilket medför att bland annat barn och ungdomar och äldre samt personer med Signaturer Justerare \Jtdragsbestyrkande datum och signatur

9 KUL TUR OCH FRITIDSNÄMNOEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (17) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsnamnden 27 januari b Diarienummer KFN-2014/ funktionsnedsättning inte kan få uppleva kultur eller har möjlighet till eget skapande i närområdet" samt att "Det finns stora behov av att se över möjligheterna till bra mötesplatser för ungdomar i Trångsund". Detta är något förvaltningen tagit upp i två tidigare remissvar, och , i ärendet och som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar hänsyn till i det fortsatta arbetet. I förlängningen av detta menar förvaltningen att det finns ett behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund som kan fungera i ett bredare perspektiv och erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp. I sammanhanget kan också musikverksamheten Rockville vara av betydelse. Sammantaget finns därmed flera delar i förvaltningens arbete som samverkar för att lyfta behovet av den mötesplats för unga som efterfrågas i socialdemokraternas motion. Överläggning Stefan Björk (S) Tua Myhrman (S), Stefan Lindbom (S), samt Eeva Laine (S) yrkar med instämmande av Åke Wickberg (MP) bifall till förslagen i motionen. Propositioner Ordföranden ställer proposition efter varandra om bifall till förvaltningens förslag och till Stefan Björk (S) m.fl. yrkande om bifall till förslaget i motionen och finner att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. Omröstning begärs varvid följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja, den som bifaller Stefan Björks (S) m.fl yrkande om bifall till förslagen i motionen röstar nej. Omröstningsresultat Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Vibeke Bildt (FP), Peter Höög (M), Diana Molinsky (M), Love Bergström (M), Margareta Hedström (C), Jolanta Szutkiewicz (DP) samt Bo Adolfsson (SD). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Åke Wickberg (MP), Stefan Björk (S),Tua Myhrman (S), Stefan Lindbom (S) samt Eeva Laine (S). Signaturer: Utdragsbastyrkanda: datum och signatur

10 ~ HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 (17) Sammantradesdatum Paragraf Kultur- och fritidsmmnden 27 januari c Diarienummer KFN-2014/ Kultur- och fritidsnämnden har med 7 röster mot 5 beslutat enligt förvaltningens förslag. Protokollsanteckningar Stefan Björk (S), Tua Myhrman (S), Stefan Lindbom (S), Eeva Laine (S) samt Åke Wickberg (MP) anmäler protokollsanteckning. Suppleantyttrande Jonatan Spejare (V) anmäler suppleantyttrande och ansluter sig till Stefan Björk (S), Tua Myhtman (S), Stefan Lindbom(S) Eeva Laine (S) samt Åke Wickberg (MP) protokollsanteckning. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning Signaturer: Justerare i~ l Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 7 - Remissvar: Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kulturoch föreninglokaler Ett rikt kulturliv är viktigt för Huddinges invånare. Det är viktigt att tillgången på kultur- och fritidsverksamhet finns i alla Huddinges kommundelar så att alla kommuninvånare kan delta i kultur- och föreningslivet på lika villkor. l den östra delen av kommunen bor var fjärde kommuninvånare och vi vet att Huddinge centrum inte alltid är en naturlig plats att åka till för de som bor där. l Trångsund har det länge funnits en efterfrågan bland kommuninvånarna på att få nya kultur- och föreningslokaler, samt en mötesplats för unga. Detta är något som vi tycker är viktigt och vi vill därför att kommunen gör en inledande studier kring förutsättningarna för detta. Vi tycker det är synd att nämnden inte biträder motionen- det missgynnar de boende i östra Huddinge. För Socialdemokraterna <~~~~ 'stefan Björk För,.Iyliljöpoftiet ~/kal 1 Åke w~~b:~~ Y För Vänsterpartiet ej Jonatan Spejare

12 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM 2Q4wH~ 2ot-p--o 1 -o~ DIARIENR KFN-2014/ SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslt!ln, Mats Kultur- och fritidsnämnden Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kulturoch föreningslokaler-motion väckt av Emil Högberg (S) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 och skickar det till -s-am-hällsbyggnads nämnden som sitt eget. kommun ~fyvetse,1 Beskrivning av ärendet I en motion daterad föreslår socialdemokraterna att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har genomfört en utredning kring behoven av samlingslokaler i Huddinge mot bakgrund av förväntad befolkningsutveckling och andra relevanta faktorer. I utredningen konstateras att kommunen idag har ett bra utbud av samlingslokaler men att utbudet behöver breddas, något som i första hand bör göras genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Den enkätbaserade undersökningen U ng l i vs stil som genomfördes 20 l O visade att lokaler för kultur- och fritidsverksamhet är efterfrågade bland unga i kommunen. Under vintern genomförs undersökningen på nytt och resultatet kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete. Kultur- och fritidsnämnden har i november 2014 svarat på remiss om detaljplan för del av Bonden l och del av Hammartorp l: l i Trångsund vilken beskriver planerna för uppförande av två flerbostadhus i anslutning till pendeltågsstationen i Trångsund, varav ett med ungdomsbostäder. I remissvaret tas bland annat upp att det i KUF:s lokalförsörjningsplan sägs att "En viktig förutsättning för att få till stånd en utveckling av kulturverksamhet och eget skapande i kommunens alla delar är att det finns funktionella lokaler och POSTADRESS Kultur- och fritidsnamnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OC H FAX E-POST OCH WEBB www. huddinge.se

13 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE HUDDINGE KOMMUN DATUM ~~ zor:,-,o, -oll DIARIENR KFN-2014/ SIDA 2 (2) scener för ändamålet. I flera delar av kommunen saknas detta vilket medför att bland annat barn och ungdomar och äldre samt personer med funktionsnedsättning inte kan få uppleva kultur eller har möjlighet till eget skapande i närområdet" samt att "Det finns stora behov av att se över möjligheterna till bra mötesplatser för ungdomar i Trångsund". Detta är något förvaltningen tagit upp i två tidigare remissvar, och , i ärendet och som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar hänsyn till i det fortsatta arbetet. I förlängningen av detta menar förvaltningen att det finns ett behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund som kan fungera i ett bredare perspektiv och erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp. l sammanhanget kan också musikverksamheten Rockville vara av betydelse. Sammantaget finns därmed flera delar i förvaltningens arbete som samverkar för att lyfta behovet av den mötesplats för unga som efterfrågas i socialdemokraternas motion. r'ri~ \\,\l. l Jrlll\ r 1 ~i ' l. \'l ~ arina Höglan Kultur- och fritidsdirektör Mats W esslen Utredare Bilagor Remisshandlingar Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1027.119 Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer