Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratiberedningen (extra sammanträde)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/ (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering kl. 15:40-16:00, A-salen Beslutande Ledamöter Frånvarande följande paragrafer Tjänstgörande ersättare Leif Dyrvall (DP), Jennifer Lind (M) Samtliga Peder Westerlund (M) Nujin Alacabek Darwich (V) Amir Seyfeddini (M) Margareta Forsell (L) Kjell Wingmyr (KD) Henrik Juhlin (C) Birgitta du Rées (SD) Samtliga Carolina Emene (M) Tomas Henriksson (S) Anna Larsson (S) Samtliga Pran Malhotra (S) Ali Abozar (S) Samtliga Sara Heelge Vikmång (S) Johan Wibäck (MP) Samtliga Barbro Lind (MP) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lisbeth Krogh (HP), Ayse Balci (V) Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Sara Heelge Vikmång (S) Justeringens tid 7 juni 2016 Paragrafer 1-2 Underskrifter Maria Sundblad Sekreterare Leif Dyrvall (DP) Ordförande Sara Heelge Vikmång (S) Justerande Utdragsbestyrkande:

2 2 (9) Demokratiberedningen (extra sammanträde)s sammanträde den 3 juni 2016 Övriga närvarande Hanna Lundborg, kvalitetschef Marcel Moritz, utvecklingsledare Maria Sundblad, kommunsekreterare

3 3 (9) BEVIS om justering av Demokratiberedningen (extra sammanträde) protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Demokratiberedningen (extra sammanträde) har sammanträtt den 3 juni 2016 Protokollet har justerats den 7 juni 2016 Anslaget sattes upp den 8 juni 2016 Anslaget tas ner den 30 juni 2016 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 29 juni 2016 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Ks-kansli, Kommunalvägen 28, Huddinge Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Underskrift

4 4 (9) Sammanträdesdatum Demokratiberedningen (extra sammanträde) 3 juni Paragraf Godkännande av föredragningslistan Demokratiberedningens beslut Föredragningslistan godkänns.

5 5 (9) Sammanträdesdatum Demokratiberedningen (extra sammanträde) 3 juni Paragraf Diarienummer KS-2016/ Demokratiberedningens yttrande - Betänkandet av demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) - svar på remiss från kulturdepartementet Demokratiberedningens beslut Demokratiberedningen beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den tjugotredje maj 2016 som sitt yttrande och överlämnar det, med följande ändringar, till kommunstyrelsen som svar på remiss Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5): Demokratiberedningen är kritisk mot begränsningar i de politiska partiernas rätt att självständigt utse sina representanter till politiska uppdrag. Demokratiberedningen är positiv till analysen om ungas inflytande och delaktighet. Sammanfattning Huddinge kommun har tillsammans med 437 andra instanser fått kulturdepartementets demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) på remiss. Kommunstyrelsen har i sin beredning av ärendet valt att ta in synpunkter från kultur-och fritidsnämnden, gymnasienämnden, rådet för funktionshinderfrågor samt demokratiberedningen. Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en workshop där demokratiberedningen gavs möjligheten att uttrycka sina synpunkter kring demokratiutredningen. Demokratiberedningen samt kommunstyrelsens förvaltning är positiva till förslaget om nytt mål för demokratipolitiken en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande och förordar en ny maktutredning då den senaste genomfördes Kommunstyrelsens förvaltning delar uppfattningen att kvinnor, utrikes födda och unga är underrepresenterade och att den sociala representativiteten i politiken är viktig, men anser likväl att detta är en fråga för politiska partier och lämnar därför till demokratiberedningen eller partier att ta ställning till de förslag som berör förändringar av den representativa demokratin. Att förtroendevalda ska kunna vara föräldra- och sjuklediga är en sak demokratiberedningen förordar liksom att fullmäktigepresidiet ges möjlighet att fatta

6 6 (9) Sammanträdesdatum Demokratiberedningen (extra sammanträde) 3 juni Paragraf Diarienummer KS-2016/ beslut om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband med ordinarie ärendehantering. Demokratiberedningen tar inte ställning till om det ska genomföras en översyn av partistödet och är negativa till att fullmäktigeledamöter ska kunna sitta kvar trots att de flyttar från kommunen Demokratiberedningen är tveksam till att upprätta en praxis för den interna granskningen av maktutövningen i kommunen samt att inrätta uppdragsbeskrivningar som förtydligar rollfördelningen mellan olika förtroendevalda. Demokratiberedningen ser positivt på att partierna ska ha en begränsa tid för de politiska uppdragen för att öka omsättningen på förtroendevalda. Demokratiberedningen samt kommunstyrelsens förvaltning menar att kommunerna ska ta ansvar för förtroendevaldas säkerhet och båda är för reglering av lobbyverksamhet. Demokratiberedningen liksom kommunstyrelsens förvaltning ställer sig försiktigt positiva till folkmotion till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige införs och att en nationell demokratiportal införs som underlättar för folkmotioner och lokala folkomröstningar. Demokratiberedningen är också med vissa förbehåll positiv till att kommunallagen ska föreskriva att medborgarna ska komma till tals innan beslut fattas. Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunen står väl förberedd att hantera förstärkt lagstiftning genom många års systematiskt arbete med medborgardialog utifrån Huddinges handbok för delaktighet. Demokratiberedningen ser positivt på att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska se över hur Regeringskansliets elektroniska förvaltning kan utvecklas, men har lite olika åsikter kring försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2018 och 2022 års kommunalval. Att öka kunskapen i skolan om lokal demokrati ser demokratiberedningen samt kommunstyrelsens förvaltning som en angelägen insa Överläggning Tomas Henriksson (S) yrkar, med instämmande av Nujin Alacabek Darwich (V), bifall till eget förslag enligt bilaga 2:1. Barbro Lind (MP) yrkar bifall till det av Tomas Henriksson (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) lagda förslaget avseende punkterna 2-6 (ej punkt 1).

7 7 (9) Sammanträdesdatum Demokratiberedningen (extra sammanträde) 3 juni Paragraf Diarienummer KS-2016/ Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag men med följande ändringar: Ordförandeförslag enligt bilaga 2:2: Demokratiberedningen är kritisk mot begränsningar i de politiska partiernas rätt att självständigt utse sina representanter till politiska uppdrag, även till förslaget att man ska utse två eller flera till ett visst uppdrag. Ordförande yrkar bifall till S, V och MP:s förslag enligt bilaga 2:1 punkten 4 men avslag till punkterna 1-2 samt 5-6. Ordförande föreslår att punkten 3 ska jämkas med ovan angivet ordförandeförslag. Efter överläggning drar Tomas Henriksson (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) tillbaka förslaget i bilaga 2:1 punkten 3 till förmån för ovan angivet ordförandeförslag men med följande ny lydelse: Demokratiberedningen är kritisk mot begränsningar i de politiska partiernas rätt att självständigt utse sina representanter till politiska uppdrag. I övrigt yttrar sig Marcel Moritz, utvecklingsledare, Henrik Juhlin (C), Sara Heelge Vikmång (S), Margareta Forsell (L) och Lisbeth Krogh (HP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Tomas Henrikssons (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) förslag enligt bilaga 2:1 punkten 1 och finner därvid att demokratiberedningen beslutar att bifalla förvaltningens förslag. Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot Tomas Henrikssons (S) m.fl. förslag enligt bilaga 2:1 punkten 2 och finner därvid att demokratiberedningen beslutar att bifalla förvaltningens förslag. Votering begärs och verkställs. Demokratiberedningen godkänner följande propositionsordning: JA för bifall till S, V och MP:s förslag (punkten 2, bilaga 2:1) NEJ för avslag till densamma. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för Ja-propositionen: Nujin Alacabek Darwich (V), Tomas Henriksson (S). Pran Malhotra (S), Sara Heelge Vikmång (S) och Barbro Lind (MP).

8 8 (9) Sammanträdesdatum Demokratiberedningen (extra sammanträde) 3 juni Paragraf Diarienummer KS-2016/ Följande ledamöter röstar för Nej-propositionen: Peder Westerlund (M), Amir Seyfeddini (M), Margareta Forsell (L), Kjell Wingmyr (KD), Henrik Juhlin (C), Carolina Emene (M) och Leif Dyrvall (DP). Ordförande finner därvid att demokratiberedningen beslutar att avslå S, V och MP:s förslag på punkten 2 i bilaga 2:1. Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot Tomas Henrikssons (S) m.fl. förslag enligt bilaga 2:1 punkten 4 och finner därvid att demokratiberedningen beslutar att bifalla förslaget enligt bilaga 2:1. Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot Tomas Henrikssons (S) m.fl. förslag enligt bilaga 2:1 punkten 5 och finner därvid att demokratiberedningen beslutar att bifalla förvaltningens förslag. Votering begärs och verkställs. Demokratiberedningen godkänner följande propositionsordning: JA för bifall till S, V och MP:s förslag (punkten 5, bilaga 2:1) NEJ för avslag till densamma. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för Ja-propositionen: Nujin Alacabek Darwich (V), Tomas Henriksson (S). Pran Malhotra (S), Sara Heelge Vikmång (S) och Barbro Lind (MP). Följande ledamöter röstar för Nej-propositionen: Peder Westerlund (M), Amir Seyfeddini (M), Margareta Forsell (L), Kjell Wingmyr (KD), Henrik Juhlin (C), Carolina Emene (M) och Leif Dyrvall (DP). Ordförande finner därvid att demokratiberedningen beslutar att avslå S, V och MP:s förslag på punkten 5 i bilaga 2:1. Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot Tomas Henrikssons (S) m.fl. förslag enligt bilaga 2:1 punkten 6 och finner därvid att demokratiberedningen beslutar att bifalla förvaltningens förslag. Votering begärs och verkställs. Demokratiberedningen godkänner följande propositionsordning: JA för bifall till S, V och MP:s förslag (punkten 6, bilaga 2:1) NEJ för avslag till densamma.

9 9 (9) Sammanträdesdatum Demokratiberedningen (extra sammanträde) 3 juni Paragraf Diarienummer KS-2016/ Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för Ja-propositionen: Nujin Alacabek Darwich (V), Tomas Henriksson (S). Pran Malhotra (S), Sara Heelge Vikmång (S) och Barbro Lind (MP). Följande ledamöter röstar för Nej-propositionen: Peder Westerlund (M), Amir Seyfeddini (M), Margareta Forsell (L), Kjell Wingmyr (KD), Henrik Juhlin (C), Carolina Emene (M) och Leif Dyrvall (DP). Ordförande finner därvid att demokratiberedningen beslutar att avslå S, V och MP:s förslag på punkten 6 i bilaga 2:1. Ordförande ställer slutligen det jämkade ordförandeförslaget mot förvaltningens förslag och finner därvid att demokratiberedningen beslutar att bifalla det jämkade ordförandeförslaget som lyder enligt följande: Demokratiberedningen är kritisk mot begränsningar i de politiska partiernas rätt att självständigt utse sina representanter till politiska uppdrag. Reservationer Tomas Henriksson (S) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt bilaga 2:1 punkterna 1-2 samt punkterna 5-6. Barbro Lind (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det av Tomas Henriksson (S) och Nujin Alcabek Darwich (V) lagda förslaget enligt bilaga 2:1 punkterna 2, 5 och 6. Protokollsanteckningar Barbro Lind (MP) anmäler protokollsanteckning (bilaga 2:3). Beslutet delges Kommunstyrelsen

10

11

12

13

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

[I] Huddinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Demokratiberedningen. Nej. Klockan 13:15-16:10, Östra grundskolan i Skogås

[I] Huddinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Demokratiberedningen. Nej. Klockan 13:15-16:10, Östra grundskolan i Skogås SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 12 oktober 2018 KS-2017/2958 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 12 oktober 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-16:10, Östra

Läs mer

Klockan 13: , MB416, Södertörns högskola

Klockan 13: , MB416, Södertörns högskola SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 april 2018 KS-2017/2955 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Ja Sammanträdesdag 20 april 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 15.45, MB416,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 8 juni 2018 KS-2017/ (11) Demokratiberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 8 juni 2018 KS-2017/ (11) Demokratiberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 8 juni 2018 KS-2017/2956 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 8 juni 2018 Tid och plats Klockan 13:15 16.00, Arena 143, Vårby Allé

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Christina Eklund (M), Jelena Drenjanin (M) och Karl Henriksson (KD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Christina Eklund (M), Jelena Drenjanin (M) och Karl Henriksson (KD) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 maj 2019 KS-2019/1254 1 (5) S Offentligt sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott Nej Sammanträdesdag 2 maj 2019 Tid och plats Klockan 15:35-15:50, A-salen Beslutande

Läs mer

Klockan 13: , A-salen, Kommunalhuset

Klockan 13: , A-salen, Kommunalhuset SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 februari 2018 KS-2017/2953 1 (17) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 2 februari 2018 Tid och plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Klockan 13:15-15:50, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Sammanträdet ajournerades kl 14:45-14:55.

Klockan 13:15-15:50, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Sammanträdet ajournerades kl 14:45-14:55. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 februari 2017 KS-2016/2906 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 3 februari 2017 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

[I] Huddinge. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 7 december 2018 KS-2017/ (13) Demokratiberedningen.

[I] Huddinge. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 7 december 2018 KS-2017/ (13) Demokratiberedningen. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 december 2018 KS-2017/2959 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 7 december 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15 15:23, A-salen

Läs mer

Klockan 13:15-15:55, Visättraskolan, Klassrum 1A 1-2, Samtliga Samtliga 8-10

Klockan 13:15-15:55, Visättraskolan, Klassrum 1A 1-2, Samtliga Samtliga 8-10 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 21 april 2017 KS-2016/2908 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 21 april 2017 Tid och plats Klockan 13:15-15:55, Visättraskolan, Klassrum

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Trygghets- och delaktighetsberedningen

Trygghets- och delaktighetsberedningen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 februari 2019 KS-2019/251 1 (17) Nämnd Offentligt sammanträde Trygghets- och delaktighetsberedningen Nej Sammanträdesdag 14 februari 2019 Tid och plats Beslutande Klockan

Läs mer

Klockan 18:00 18:25, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Patrik Rahm (M), Kent Funke (DP) och Lars Johansson (SD).

Klockan 18:00 18:25, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Patrik Rahm (M), Kent Funke (DP) och Lars Johansson (SD). ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 14 mars 2018 AN-2018/133 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 14 mars 2018 Tid och plats

Läs mer

Huddinges brottsförebyggande råd. Christian Ottosson (C), Ordförande Marie Fors (S), v ordförande Claes-Johan Bonde (M)

Huddinges brottsförebyggande råd. Christian Ottosson (C), Ordförande Marie Fors (S), v ordförande Claes-Johan Bonde (M) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 mars 2018 KS-2018/68 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 7 mars 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 15:30 17:00, A-salen

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Klockan 16: , B-salen, Kommunalhuset. Yosef Sigal (S) (deltar hela sammanträdet, tjänstgör 4), Britt Björneke (V)

Klockan 16: , B-salen, Kommunalhuset. Yosef Sigal (S) (deltar hela sammanträdet, tjänstgör 4), Britt Björneke (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 8 maj 2018 KS-2017/2938 1 (7) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 8 maj 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 16:00 17.15, B-salen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 31 augusti 2018 KS-2017/ (14) Demokratiberedningen. Nej. Klockan 13:15, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 31 augusti 2018 KS-2017/ (14) Demokratiberedningen. Nej. Klockan 13:15, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 31 augusti 2018 KS-2017/2957 1 (14) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 31 augusti 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15, A-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

Klockan 17:00 17:30, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 17:00 17:30, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 mars 2018 SN-2018/600 1 (23) Nämnd Offentligt sammanträde Socialnämnden Ja Sammanträdesdag 13 mars 2018 Tid och plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 18 maj 2017 KS-2017/73 1 (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 13:30-15:40, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 18 maj 2017 KS-2017/73 1 (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 13:30-15:40, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 18 maj 2017 KS-2017/73 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 18 maj 2017 Tid och plats Beslutande Klockan 13:30-15:40, A-salen Ledamöter

Läs mer

Klockan 11:00-12:00, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 11:00-12:00, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 januari 2019 SN-2019/1 1 (21) Nämnd Offentligt sammanträde Socialnämnden Ja Sammanträdesdag 2 januari 2019 Tid och plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Samtliga 1-5. Samtliga 1-2, 5. Samtliga

Samtliga 1-5. Samtliga 1-2, 5. Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 21 november 2018 KS-2018/71 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 21 november 2018 Tid och plats Klockan 15:30 17:03, A-salen

Läs mer

Klockan 13:15-15:59, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Samtliga. Samtliga. Samtliga

Klockan 13:15-15:59, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Samtliga. Samtliga. Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 15 september 2017 KS-2016/2910 1 (19) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 15 september 2017 Tid och plats Klockan 13:15-15:59, A-salen,

Läs mer

Cem Celepli Atci (M), Lars Andersson (DP), Lisbeth Krogh (HP), Pran Malhotra (S) (lämnar 15.45), Rasmus Lenefors (S) (lämnar 16.

Cem Celepli Atci (M), Lars Andersson (DP), Lisbeth Krogh (HP), Pran Malhotra (S) (lämnar 15.45), Rasmus Lenefors (S) (lämnar 16. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 december 2017 KS-2016/2912 1 (18) Nämnd Demokratiberedningen Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 1 december 2017 Tid och plats Klockan 13:15 16.15, A-salen, Kommunalhuset

Läs mer

Klockan 16:00-17:10, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen Samtliga

Klockan 16:00-17:10, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 4 september 2017 KS-2016/2919 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 4 september 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17:10, A-salen,

Läs mer

Helena Gerrby. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 2 december 2016 KS-2016/ (11) Demokratiberedningen.

Helena Gerrby. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 2 december 2016 KS-2016/ (11) Demokratiberedningen. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 december 2016 KS-2016/1353 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 2 december 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-14:45, Huddinge

Läs mer

Klockan 16: , Sjödalsrummet. Robert Andersson (HP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 16: , Sjödalsrummet. Robert Andersson (HP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 mars 2018 TN-2018/7 1 (14) Nämnd Offentligt sammanträde Tillsynsnämnden Ja Sammanträdesdag 20 mars 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 16:00-18.00, Sjödalsrummet Ledamöter

Läs mer

Yosef Sigal (S) Malin Danielsson (L) Samtliga Lars Björkman (HP) Jonas Andersson (DP) Birgitta Ljung (MP), tjänstgörande 1-2, Millaray Rubilar (V)

Yosef Sigal (S) Malin Danielsson (L) Samtliga Lars Björkman (HP) Jonas Andersson (DP) Birgitta Ljung (MP), tjänstgörande 1-2, Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 januari 2017 KS-2015/2611 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 19 januari 2017 Tid och plats Klockan 13:30-15:30, ajournering kl. 14:25-14:35,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen 30 maj Diarienummer KS-2018/

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen 30 maj Diarienummer KS-2018/ KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 30 maj 2018 22 Paragraf Diarienummer KS-2018/729.109 Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Läs mer

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD)

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 februari 2017 KS-2015/2612 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 16 februari 2017 Tid och plats Klockan 13:30-16:00, ajournering kl.

Läs mer

Klockan 08:15-09:00, Folkes konferens

Klockan 08:15-09:00, Folkes konferens SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 15 januari 2019 KFN-2018/351 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 15 januari 2019 Tid och plats Beslutande Klockan 08:15-09:00,

Läs mer

[I] Huddinge. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 8 oktober 2018 KS-2017/ (10) Rådet för fysisk planering.

[I] Huddinge. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 8 oktober 2018 KS-2017/ (10) Rådet för fysisk planering. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 8 oktober 2018 KS-2017/2939 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 8 oktober 2018 Tid och plats Klockan 16:00-18:30, Kommunalvägen

Läs mer

Klockan 16:00-16:50, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28

Klockan 16:00-16:50, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 januari 2019 VON-2019/1 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Vård- och omsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 2 januari 2019 Tid och plats Beslutande Klockan 16:00-16:50, A-salen,

Läs mer

Samtliga 4-7. Samtliga. Leif Dyrvall (DP), Shewen Nysmed (S)

Samtliga 4-7. Samtliga. Leif Dyrvall (DP), Shewen Nysmed (S) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 18 april 2018 KS-2017/2911 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen, info-ks Nej Sammanträdesdag 18 april 2018 Tid och plats Klockan 13:00-14:55, A-salen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Ja ( 7-8 slutet sammanträde, sekretessärenden)

Ja ( 7-8 slutet sammanträde, sekretessärenden) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 september 2017 AN-2017/18 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja ( 7-8 slutet sammanträde, sekretessärenden) Sammanträdesdag 19 september 2017 Tid

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Huddinges brottsförebyggande råd. Christian Ottosson (C), Ordförande Marie Fors (S) Claes-Johan Bonde (M)

Huddinges brottsförebyggande råd. Christian Ottosson (C), Ordförande Marie Fors (S) Claes-Johan Bonde (M) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 maj 2018 KS-2018/69 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 16 maj 2018 Tid och plats Klockan 15:30-17:30, A-salen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 maj 2016 KS-2015/ (12) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 maj 2016 KS-2015/ (12) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 maj 2016 KS-2015/2490 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 19 maj 2016 Tid och plats Klockan 13:30-15:40, ajournering kl. 14:40-14:50,

Läs mer

Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott. Klockan 14:00-15:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott. Klockan 14:00-15:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 27 juni 2019 BTN-2019/320 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott Nej Sammanträdesdag 27 juni 2019 Tid och plats Beslutande Klockan

Läs mer

[I] Huddinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Nej. Klockan 09:00-12:00, A-salen

[I] Huddinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Nej. Klockan 09:00-12:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 december 2018 KS-2017/2929 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Nej Sammanträdesdag 11 december 2018 Tid och plats Klockan 09:00-12:00,

Läs mer

Socialnämndens beslut

Socialnämndens beslut Sida 12 (36) 6 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-182/2016 s beslut 1. hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen. 2. överlämnar tjänsteutlåtandet

Läs mer

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl 1(5) Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl. 08.00 15.00 Magnus Gunnarsson (M), ordförande Carina Bengtsson (C) Anne Karlsson (S)

Läs mer

Huddinges brottsförebyggande råd

Huddinges brottsförebyggande råd SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 maj 2017 KS-2017/231 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 17 maj 2017 Tid och plats Klockan 15:30-17:25, A-salen Beslutande

Läs mer

Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (6) 2016-05-03 Handläggare: Beatriçe Hasani 08 508 18 095 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-05-19 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Klockan 17:00-18:05, A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 17:00-18:05, A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 november 2017 AN-2017/24 1 (15) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 14 november 2017 Tid och plats Beslutande Klockan 17:00-18:05, A-salen

Läs mer

Klockan 18:00-19:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Frånvarande följande paragrafer. samtliga samtliga.

Klockan 18:00-19:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Frånvarande följande paragrafer. samtliga samtliga. .l/ Huddinge FöRsKaLENÄMNDEN SAMMANTRÄDESDATUM 23 januari 2019 DIARIENUMMER FSN-2019/1 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Förskalenämnden Ja Sammanträdesdag 23 januari 2019 Tid och plats Klockan 18:00-19:20,

Läs mer

Marica Lindblad Justerande

Marica Lindblad Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 maj 2018 KS-2018/65 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 maj 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 13:30-16:00, A-salen Ledamöter

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 5 december 2017 AN-2017/33 1 (12) Huddinges pensionärsråd. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 5 december 2017 AN-2017/33 1 (12) Huddinges pensionärsråd. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 5 december 2017 AN-2017/33 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges pensionärsråd Nej Sammanträdesdag 5 december 2017 Tid och plats Klockan 10:00 12:00 (paus 11:00-11:20),

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Klockan 13:15-16:10, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Klockan 13:15-16:10, A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 mars 2017 KS-2016/2907 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 10 mars 2017 Tid och plats Klockan 13:15-16:10, A-salen, Kommunalhuset,

Läs mer

Ja (slutet sammanträde 10, sekretessärende) Klockan 17:00 17:50, A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Ja (slutet sammanträde 10, sekretessärende) Klockan 17:00 17:50, A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 oktober 2017 AN-2017/21 1 (14) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja (slutet sammanträde 10, sekretessärende) Sammanträdesdag 10 oktober 2017 Tid och plats

Läs mer

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Tjänsteskrivelse Handläggare: Cornelia Englén Telefonnummer: 0411-57 71 15 E-postadress: cornelia.englen@ystad.se Datum Diarienummer 2016-05-24 2016/103 Kulturdepartementet Yttrande över betänkande Låt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden SOU 2016_5(362761)_TMP 2016:5) från 2014 års Demokratiutredning

Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden SOU 2016_5(362761)_TMP 2016:5) från 2014 års Demokratiutredning 1 (8) Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden SOU 2016_5(362761)_TMP 2016:5) från 2014 års Demokratiutredning har getts möjlighet att yttra

Läs mer

Klockan 17:00-17:30, Växthuset, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Klockan 17:00-17:30, Växthuset, Patron Pehrs väg 3, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 december 2018 AN-2018/27 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 11 december 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 17:00-17:30, Växthuset,

Läs mer

Ja ( slutet sammanträde 12,13 sekretessärenden) Klockan 17:00 18:00, Sessionssalen i Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Ja ( slutet sammanträde 12,13 sekretessärenden) Klockan 17:00 18:00, Sessionssalen i Kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 12 december 2017 AN-2017/27 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja ( slutet sammanträde 12,13 sekretessärenden) Sammanträdesdag 12 december 2017 Tid och

Läs mer

Klockan 17:00 18:25, A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 17:00 18:25, A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 12 juni 2018 AN-2018/12 1 (17) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 12 juni 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 17:00 18:25, A-salen i kommunalhuset,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

Love Bergström (M), ordförande Nurcan Gültekin (S), vice ordförande Stephanie Hansson (KD) Björn Karlsson (M) Erik Wiker (L) Karin Andersson (DP)

Love Bergström (M), ordförande Nurcan Gültekin (S), vice ordförande Stephanie Hansson (KD) Björn Karlsson (M) Erik Wiker (L) Karin Andersson (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 4 juni 2018 AN-2018/33 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges pensionärsråd Nej Sammanträdesdag 4 juni 2018 Tid och plats Klockan 14:00 16:00, Plenum, pl 5, Gymnasietorget

Läs mer

2 1 mars2019. Klockan 17:00-17:3 0, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28

2 1 mars2019. Klockan 17:00-17:3 0, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 [J] Huddinge GRUNDsKaLENÄMNDEN SAMMANTRÄDEsDATUM 21 mars2019 DIARIENUMMER GSN-2019/899 1 (6) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 1 mars 2019 Tid och plats Klockan 17:00-17:3

Läs mer

Ja (slutet sammanträde 11, sekretessärende) Klockan 17:00 17:45, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge

Ja (slutet sammanträde 11, sekretessärende) Klockan 17:00 17:45, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 12 september 2019 VON-2019/22 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Vård- och omsorgsnämnden Ja (slutet sammanträde 11, sekretessärende) Sammanträdesdag 12 september 2019 Tid

Läs mer

Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5, Dnr Ku2016/00088/Dremissvar

Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5, Dnr Ku2016/00088/Dremissvar Kommunkansliet Sofia Reimbert Datum 2016-06-07 Vår referens KS 2016/0187-940 Kulturdepartementet Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5, Dnr Ku2016/00088/Dremissvar Tanums kommun har getts tillfälle att

Läs mer

Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Ert dnr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Piteå kommun har tagit del av departementets

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SOU 2016:5; Låt fler forma framtiden Yttrande till regeringen

SOU 2016:5; Låt fler forma framtiden Yttrande till regeringen 2016-05-18 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/178 Kommunstyrelsen SOU 2016:5; Låt fler forma framtiden Yttrande till regeringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över SOU 2016:5;

Läs mer

Yttrande - Betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5, Ku2016/00088/D

Yttrande - Betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5, Ku2016/00088/D Yttrande - Betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5, Ku2016/00088/D Landstinget Sörmland har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss och vill lämna följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

. '--rl!, :C U ()l{-u { t-v Marianne' K/ ellander. ~1t' ~~ (1<;)\ /1. L _. !I!~ 25 september 20 13

. '--rl!, :C U ()l{-u { t-v Marianne' K/ ellander. ~1t' ~~ (1<;)\ /1. L _. !I!~ 25 september 20 13 STYRELSEN SAMMANTAAOESDATUM 13 september 2013 DIARIENUMMER KS-2013/58 SI DA 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Demokrati- och mångfald sberedning Nej Sammanträdesdag 13 september 20 13 Tid och plats Klockan

Läs mer

4, 6-7 och 9 justeras omedelbart. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 2 januari 2019 BTN-2019/1 1 (14)

4, 6-7 och 9 justeras omedelbart. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 2 januari 2019 BTN-2019/1 1 (14) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 januari 2019 BTN-2019/1 1 (14) Nämnd Offentligt sammanträde Bygglovs- och tillsynsnämnden Nej Sammanträdesdag 2 januari 2019 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 13:45,

Läs mer

Huddinges råd för funktionshinderfrågor. Klockan 18: , Blå salen, ABF-huset, Kommunalvägen 26

Huddinges råd för funktionshinderfrågor. Klockan 18: , Blå salen, ABF-huset, Kommunalvägen 26 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 24 januari 2018 KS-2018/186 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges råd för funktionshinderfrågor Nej Sammanträdesdag 24 januari 2018 Tid och plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 januari 2019 GAN-2019/1 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ja/Nej Sammanträdesdag 2 januari 2019 Tid och plats Beslutande Klockan 15:00-16:00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 4 december 2018 AN-2018/35 1 (10) Huddinges pensionärsråd. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 4 december 2018 AN-2018/35 1 (10) Huddinges pensionärsråd. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 4 december 2018 AN-2018/35 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges pensionärsråd Nej Sammanträdesdag 4 december 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 10:00 11:20, Växthuset,

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Klockan 13: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Klockan 13: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 augusti 2018 KS-2018/1377 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Nej Sammanträdesdag 13 augusti 2018 Tid och plats Beslutande Klockan

Läs mer

Granskning av upphandlingar svar på revisionsrapport

Granskning av upphandlingar svar på revisionsrapport KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 3 oktober 2018 6 Paragraf KS-2018/1222.912 Granskning av upphandlingar svar på revisionsrapport Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (6) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 24 april 2017, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Val- och demokratinämnden

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Val- och demokratinämnden 1 (9) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 16:25 ande MP Bruno Kaufmann, ordförande S Anna Fält, 1:e vice ordförande KD Katarina Gustavsson, 2:e vice ordförande C Kristina

Läs mer

Tid och plats Klockan 17:00 18:10. Sammanträdet ajournerades mellan klockan 17:45 till 18:00. A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Tid och plats Klockan 17:00 18:10. Sammanträdet ajournerades mellan klockan 17:45 till 18:00. A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 november 2018 AN-2018/24 1 (17) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 13 november 2018 Tid och plats Klockan 17:00 18:10. Sammanträdet ajournerades

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 juni 2017 KS-2017/1487 1 (15) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 19 juni 2017 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, A-salen Beslutande Ledamöter

Läs mer

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 augusti 2014 GSN-2014/1047 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskolenämnden Ja Sammanträdesdag 14 augusti 2014 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-18:25, A-salen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 18 december 2017

Kommunstyrelsen 18 december 2017 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 18 december 2017 Sid Justering... 3 279 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, trygghet och företagande... 4 Kommunstyrelsen 2017-12-18 1 Tid Kl. 08.00 08.05 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM 26 januari 2015 DIARIENUMMER FSN-2015/1 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Förskolenänmden Ja Sammanträdesdag 26 januari 2015 Tid och plats Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Ja (slutet sammanträde 10-15, sekretessärenden)

Ja (slutet sammanträde 10-15, sekretessärenden) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 21 september 2017 SN-2017/19 1 (22) Nämnd Offentligt sammanträde Socialnämnden Ja (slutet sammanträde 10-15, sekretessärenden) Sammanträdesdag 21 september 2017 Tid och plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 14.50-14.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

Sara Heelge Vikmång Justerande

Sara Heelge Vikmång Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 8 november 2017 KS-2017/69 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen, info-ks Nej Sammanträdesdag 8 november 2017 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00-15:25, A-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 9 maj 2017 Tid och plats Klockan 18:00-20:00, ajournering kl 19:33-19:40

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

Klockan 18:00-19:30, Folkes konferens, lilla salen, Kulturhuset, Sjödalstorget 1 Huddinge

Klockan 18:00-19:30, Folkes konferens, lilla salen, Kulturhuset, Sjödalstorget 1 Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 12 juni 2018 KFN-2018/16 1 (15) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 12 juni 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:30, Folkes

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 1 juni 2018 HBS 2018/3 1 (11) Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 1 juni 2018 Tid och plats Klockan 08:30 09:30 Tumba Bruk, Bancosalen, Botkyrka Beslutande Ledamöter Mats Einarsson

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer