Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/ Kommunfullmäktige beslutade bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna med undantag för kultur- och fritidsnämnden som avvecklas från Kommunfullmäktige beslutade att valen ska förrättas senast i september Kommunfullmäktiges beslut om förändrad nämndorganisation har därefter överklagats genom begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Rättsläget bedöms sådant att det är rimligt att beredning sker av förslaget om den förändrade nämndorganisationen. Berörda nämnder har därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på förändringen genom remisskrivelse 7 augusti I remissen, som är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande samt 2:e vice ordförande, föreslås bland annat följande förändringar i nämndorganisationen: Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Antalet ledamöter och ersättare minskas från till Styrelsen och nämnderna beslutar därefter själva om eventuella ändringar i sin utskottsorganisation. Fördelningen av uppdragen föreslås vara (M) 4+4, (S) 4+4 samt övriga partier 3+3. Ordförande och 1:e vice ordförande tillsätts av den nya majoriteten, samt 2:e vice ordförande av övriga partier. Miljö- och byggnadsnämnden Antalet ledamöter och ersättare minskas från till 9+9. Fördelningen av uppdragen föreslås vara (M) 4+3, (S) 3+4 samt övriga partier 2+2. Ordförande och 1:e vice ordförande tillsätts av den nya majoriteten, samt 2:e vice ordförande av övriga partier. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden avvecklas från Inga förändringar sker i nämndens sammansättning under återstoden av Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda och föreslå hur nämndens verksamheter ska fördelas mellan kvarvarande nämnder.

2 Kommunfullmäktige 17 (60) I remissen föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: - att upphäva sitt beslut om ny nämndorganisation, - att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden från den 1 oktober 2012, - att på förslag av valberedningen utse ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och de tre nämnderna enligt ovan redovisade förslag från 1 oktober 2012 till och med 31 december 2014, - att avveckla kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari 2013 samt att uppdra till kommunstyrelsen att senast i november 2012 återkomma med förslag till fördelning av nämndens uppgifter på kvarvarande nämnder samt övriga frågor i samband med avvecklingen, - med förslag till eventuell ny sammansättning av kommunfullmäktiges revisorer för granskningen av räkenskapsåren , - med förslag till eventuell ny sammansättning och nytt uppdrag för demokratiberedningen samt eventuella ytterligare förändringar rörande kommunfullmäktiges beredningar, - med eventuella förändringar i bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda, samt - att för övriga organ, vartill fullmäktige tidigare för innevarande mandatperiod valt ledamöter och ersättare eller motsvarande, tills vidare inte vidta några förändringar. Svar har inkommit från barn- och utbildningsnämnden , 102, miljö- och byggnadsnämnden , 193 samt socialnämnden , 74. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 6 september Kommunledningskontoret sammanfattar i skrivelse 3 september 2012 remissvaren. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ställer sig bakom förslaget till förändrad nämndorganisation. Miljö- och byggnadsnämnden delar åsikten att kommunen ska vara modern och uppnå en politisk effektiv organisation och anser att i detta samarbete kan förändringar i antalet nämndledamöter övervägas. Vidare framhåller miljöoch byggnadsnämnden ett antal punkter som sammanfattas i kommunledningskontorets skrivelse. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 49 att tillstyrka kommunstyrelsens remiss angående förändrad nämndorganisation med följande tillägg:

3 Kommunfullmäktige 18 (60) - att man stödjer förslaget om att lägga ner kultur- och fritidsnämnden men vill dock flagga för att kultur- och fritidsfrågor behandlas på kommunstyrelsens möten så att den kvarvarande kultur- och fritidsförvaltningen får en klar styrning, - att presidiet i fullmäktige utreder möjligheten att ha olika beredningar under fullmäktige där både kulturfrågor och fritidsfrågor diskuteras, samt - att fritidsgårdarna och kulturskolan som kan komma att flyttas över till barn- och utbildningsnämnden blir egna budgetenheter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut om ny nämndorganisation, att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden från den 1 oktober 2012, att på förslag av valberedningen utse ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och de tre nämnderna enligt ovan redovisade förslag (med den av kommunstyrelsen beslutade ändringen att miljö- och byggnadsnämndens antal ledamöter och ersättare inte minskas utan kvarstår vid 11+11) från 1 oktober 2012 till och med 31 december 2014, att avveckla kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari 2013 samt att uppdra till kommunstyrelsen att senast i november 2012 återkomma med förslag till fördelning av nämndens uppgifter på kvarvarande nämnder samt övriga frågor i samband med avvecklingen, med förslag till eventuell ny sammansättning av kommunfullmäktiges revisorer för granskningen av räkenskapsåren , med förslag till eventuell ny sammansättning och nytt uppdrag för demokratiberedningen samt eventuella ytterligare förändringar rörande kommunfullmäktiges beredningar, med eventuella förändringar i bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda, samt att för övriga organ, vartill fullmäktige tidigare för innevarande mandatperiod valt ledamöter och ersättare eller motsvarande, tills vidare inte vidta några förändringar.

4 Kommunfullmäktige 19 (60) Kf 140 forts. Yrkanden Sverker Thorén (FP) med instämmande av Mats Hugosson (C), Mariann Gustafsson (V), Bo Karlsson (SD), Anna Bodjo (MP) och Johannes Regell (SV) yrkar bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på övriga att-satser. Om dessa yrkanden faller yrkas som säryrkande att fjärde att-satsen om att avskaffa kultur- och fritidsnämnden avslås. Roger Ohlin (KD) yrkar avslag på förslaget i fjärde att-satsen om att avveckla kultur- och fritidsnämnden i första alternativt återremiss av ärendet. Vidare yrkar Roger Ohlin avslag på att-satserna om antalet ledamöter i nämnderna och översyn av arvodesreglementet. Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att eventuella kommande förändringar i inom nuvarande kultur- och fritidsverksamheten ska beslutas i kommunfullmäktige. Harald Hjalmarsson presenterar det samverkansdokument, se bilaga 1 till denna paragraf, som upprättats mellan (M) och (S) och som innebär att en ny majoritet bildas i kommunen fr om Efter att debatten förklarats avslutad beslutar fullmäktige om ajournering klockan Propositionsordning Ordföranden presenterar följande propositionsordning: Först kommer yrkandet om återremiss att ställas under proposition. Om detta faller den första att-satsen att ställas under proposition. Därefter kommer den fjärde att-satsen om att avveckla kultur- och fritidsnämnden att ställas under proposition. Därefter kommer övriga att-satser i kommunstyrelsens förslag att ställas under proposition. Slutligen kommer tilläggsyrkandet från Harald Hjalmarsson med flera att ställas under proposition. Denna propositionsordning godkänns av fullmäktige.

5 Kommunfullmäktige 20 (60) Propositioner Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens första att-sats om upphävande av sitt beslut om nämndorganisation från den 25 juni 2012 under proposition och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens fjärde att-sats om att avveckla kultur- och fritidsnämnden under proposition och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande proposition godkänns. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag om avveckling röstar ja. Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej. Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga 2 till denna paragraf, med 40 ja-röster och 15 nej-röster. 2 ledamöter antecknas som frånvarande. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag i denna del. Därefter ställer ordföranden övriga att-satser i kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifallit dessa. Omröstning begärs och följande proposition godkänns. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i övriga att-satser röstar ja. Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej. Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga 3 till denna paragraf, med 40 ja-röster och 15 nej-röster. 2 ledamöter antecknas som frånvarande. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag även i denna del. Slutligen ställer ordföranden tilläggsyrkandet från Harald Hjalmarsson under proposition och finner att fullmäktige bifallit yrkandet.

6 Kommunfullmäktige 21 (60) Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut om ny nämndorganisation, att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden från den 1 oktober 2012, att på förslag av valberedningen utse ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och de tre nämnderna enligt kommunstyrelsens förslag från 1 oktober 2012 till och med 31 december 2014, att avveckla kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari 2013 samt att uppdra till kommunstyrelsen att senast i november 2012 återkomma med förslag till fördelning av nämndens uppgifter på kvarvarande nämnder samt övriga frågor i samband med avvecklingen, med förslag till eventuell ny sammansättning av kommunfullmäktiges revisorer för granskningen av räkenskapsåren , med förslag till eventuell ny sammansättning och nytt uppdrag för demokratiberedningen samt eventuella ytterligare förändringar rörande kommunfullmäktiges beredningar, med eventuella förändringar i bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda, samt att för övriga organ, vartill fullmäktige tidigare för innevarande mandatperiod valt ledamöter och ersättare eller motsvarande, tills vidare inte vidta några förändringar, samt att eventuella kommande förändringar i inom nuvarande kultur- och fritidsverksamheten ska beslutas i kommunfullmäktige. Reservationer Partireservationer anförs från (C), (MP), (FP), (V), (SD), KD), (VDM) och (SV). Skriftlig reservation från (KD) se bilaga 4 till denna paragraf Paragrafen expedieras till Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen

Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna

Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (28) 2015-09-28 Kf Ks 263 Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna förändrade arvoden politiker

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450

27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450 Kommunfullmäktige 45 (59) 2018-02-26 Kf Ks 44 27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450 I samband med att kommunfullmäktige

Läs mer

Politisk organisation KS 2017/584

Politisk organisation KS 2017/584 91 Politisk organisation 2019-2022. KS 2017/584 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg (C)

Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg (C) 2019-07-08 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 juli 2019 kl. 10.00 10.30 Beslutande Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg

Läs mer

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 2019-06-12 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 16.00 17.30 Anna Bodjo (MP), ordförande Hans Ellervik (W) Mariann Gustafsson

Läs mer

17. Motion om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i Västerviks kommun svar Dnr 2016/

17. Motion om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i Västerviks kommun svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (45) 2017-06-19 Kf Ks 195 17. Motion om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i Västerviks kommun svar Dnr 2016/313-109 Sverker Thorén (L) har 26 september

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 50 Inledning Kommunfullmäktige firade 70-års jubileum. Sammanträdet inleddes med tal av ordföranden Hans Lindberg. Därefter uppträdde en stråkkvartett och en

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd svar Dnr 2017/65-109

18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd svar Dnr 2017/65-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (45) 2017-06-19 Kf Ks 214 18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd svar Dnr 2017/65-109 Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas HFD 2016 Ref 54 HFD 2016 ref. 54 Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september 2018

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september 2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-10-08 7 (31) Ks 335 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september 2018 Dnr 2018/122-109 Enligt kommunallagen 5 kap 35 ska en motion

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

19. Motion om samåkningsparkering svar Dnr 2017/10-109

19. Motion om samåkningsparkering svar Dnr 2017/10-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 37 (45) 2017-06-19 Ks 215 19. Motion om samåkningsparkering svar Dnr 2017/10-109 Leif Svensson (V) har i skrivelse 11 januari 2017 väckt en motion om samåkningsparkering.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunhuset 28 februari Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund. Tomas Kronståhl. Gunnar Jansson

Kommunhuset 28 februari Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund. Tomas Kronståhl. Gunnar Jansson Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 februari 2018 kl. 11.00 - ajournering 11.40-11.50 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C)

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 14.50-14.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 30 juni 2011 kl juli kl Kommunledningskontoret 1 juli 2011

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 30 juni 2011 kl juli kl Kommunledningskontoret 1 juli 2011 Kommunfullmäktige 1 (5) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 30 juni 2011 kl 18 00 1 juli kl 00 35 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109

12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (46) 2017-10-30 Kf Ks 311 12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den 23 januari

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

Mejeriet, Vårdträdsplan, Västervik 2 april 2019 kl

Mejeriet, Vårdträdsplan, Västervik 2 april 2019 kl 2019-04-02 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Mejeriet, Vårdträdsplan, Västervik 2 april 2019 kl. 8.30 12.00 Anna Bodjo (MP), ordförande Hans Ellervik (W) Mariann Gustafsson (V) Sverker

Läs mer

19. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109

19. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (48) 2017-11-27 Kf Kf 237 19. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den 23 januari

Läs mer

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2014/2

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2014/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 6 (6) Förvaltnings AB 2014-05-05 6 nr 5 Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2014/2 Kommunfullmäktige utsåg 2010-12-20

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-19:20 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Olle Fack (C) Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Jenny Breslin (S) Ingrid Olsson (C) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stiftsgården Åkersberg, Höör, kl 16:00-16:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) Ledamöter: Alfredsson Bo (M) Gribel Laila (M) Wallström

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 117 Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 13:00-14:50 Plats: Forsen Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2018-12-17 Paragrafer:

Läs mer

23. Arvodering för möten med referensgruppen för hantering av personalstrategiska frågor Dnr 2017/

23. Arvodering för möten med referensgruppen för hantering av personalstrategiska frågor Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 29 (48) 2017-11-27 Kf Ks 389 23. Arvodering för möten med referensgruppen för hantering av personalstrategiska frågor Dnr 2017/375-101 Kommunstyrelsen har 2015-06-15, 210 gett kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:35 44-52 Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Folkets Park kl

Folkets Park kl 1 (11) Plats och tid Folkets Park kl 09.00 11.45 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson, (c) ledamot Lars-Göran Thulin,

Läs mer

Sammanträdestider för kommunfullmäktige mandatperioden Dnr 2018/

Sammanträdestider för kommunfullmäktige mandatperioden Dnr 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 24 (49) 2018-06-04 Ks 230 Sammanträdestider för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022 Dnr 2018/145-006 Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30, 245 att i samband

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Datum då anslaget 2010-10-08 sätts

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

1/19. Ragnar Lindén (MP) ... Tobias Rundström. ... Ingrid Fäldt (S) ... Ragnar Lindén (MP) Kommunfullmäktiges valberedning

1/19. Ragnar Lindén (MP) ... Tobias Rundström. ... Ingrid Fäldt (S) ... Ragnar Lindén (MP) Kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges valberedning 1/19 Plats och tid Magistern, kommunhuset Strängnäs kl. 16:00-16:51. Paragrafer 64-70. Beslutande Se deltagarlista på sidan 3. Närvarande ersättare Se deltagarlista på sidan

Läs mer

Upprop och val av justerare UTKAST. Efter uppropet utser fullmäktige två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Upprop och val av justerare UTKAST. Efter uppropet utser fullmäktige två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kommunfullmäktige 4 (23) Upprop och val av justerare Efter uppropet utser fullmäktige två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. I tur att justera är Angelica Katsanidou (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 10 november 2014, kl. 13.00. Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-11-08 175 Plats och tid Kommunhuset, måndag 8 november 2010, kl. 19.00 19.50 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden Dnr 2016/

3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (59) 2018-02-26 Kf Ks 54 3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022 Dnr 2016/371-111 Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordförande Gunnar Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Fredrik Jönsson (C)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Kommunfullmäktige 2010-11-08 2 71 71 Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Ärendet föredras för information på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige 2010-11-08 3 72 Val av

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

3: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Delges:

3: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Delges: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-05-28 3: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Delges: Samtliga nämner och bolag, KLK Ekonomi, Revision Dnr 17KS497 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 36 (41) 2014-03-24 Ks 31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/546-109 Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt

Läs mer

101 KS2019/198. Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag. Sida 1 av 5. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

101 KS2019/198. Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag. Sida 1 av 5. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 101 KS2019/198 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag Beslut s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens äskande med 5,2 mnkr. Finansiering av tilläggsanslaget

Läs mer

Tid Torsdagen den 14 september 2017 kl Margareta Olin (5)

Tid Torsdagen den 14 september 2017 kl Margareta Olin (5) 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Valnämnden Tid Torsdagen den 14 september 2017 kl 18.00-18.30 Plats Närvarande Largen, Alceahuset, Akersberga Enligt bifogad närvarolista Utses att justera, 2:1 Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Rådhuset, 13:00-14:30. Daniel Persson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Rådhuset, 13:00-14:30. Daniel Persson (SD) SÖDERHAMNS KOMMUN Nämnd Plats och tid Utses att justera Rådhuset, 13:00-14:30 Daniel Persson (SD) Justeringens plats och tid Rådhuset, 2014-08-22, kl 13.30 Paragrafer 184-190 Underskrifter Sven-Erik Lindestam

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.55 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för kommunala handikapprådet

Reglemente för kommunala handikapprådet Utgåva Datum Status Kommentar 1.0 2010-12-14 Kf 20/08 1.2 2012-11-26 Gällande KF 168/12 Reglemente för kommunala handikapprådet Askersunds kommun REGLEMENTE FÖR ASKERSUNDS KOMMUNS HANDIKAPPRÅD Syfte 1

Läs mer

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23.

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KF 63 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KSN-2015-1190 Förslag till beslut

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2019

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2019 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-04-15 7 (40) Ks 82 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2019 Dnr 2019/143-109 Enligt kommunallagen 5 kap 35 ska en motion eller

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Beslut om upphandling av del i uppdrag inom Sport och friluftsverksamheten

Beslut om upphandling av del i uppdrag inom Sport och friluftsverksamheten Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2016-08-26 Dnr 2013/0402 Till Kommunstyrelsen Beslut om upphandling av del i uppdrag inom Sport och friluftsverksamheten Sammanfattning Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Stig Axelsson (S) och Christer Gustafsson (KD)

Datum Anna Engström, kommunchef. Stig Axelsson (S) och Christer Gustafsson (KD) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (50) 2016-09-26 Kf Ks 298 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner bolagsordning och ägardirektiv 2016 för Oskarshamns hamn AB

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan Kommunfullmäktige 2007-06-18 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2007-06-18, klockan 18.00 19.35 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunallagen...6 Kungörelse/kallelse...6 Kommunalråd...6 Kommunstyrelse...6

Innehållsförteckning. Kommunallagen...6 Kungörelse/kallelse...6 Kommunalråd...6 Kommunstyrelse...6 Politikernas ABC Innehållsförteckning Acklamation...3 Arbetsordning...3 Arvode...3 Ajournering...3 Allmänhetens frågestund...3 Allmänna handlingar...3 Avslag....3 Beslut...3 Bifall..3 Bordläggning...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-13 Sida 1 (12) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

14. Motion om anpassning av yrkesprogrammen på Västerviks Gymnasium till verklighetens behov svar Dnr 2017/

14. Motion om anpassning av yrkesprogrammen på Västerviks Gymnasium till verklighetens behov svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 27 (46) 2017-10-30 Kf Ks 313 14. Motion om anpassning av yrkesprogrammen på Västerviks Gymnasium till verklighetens behov svar Dnr 2017/196-109 Elin Landerdahl (M) har 16 maj 2017 lämnat

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever förslag till svar Dnr 2017/

Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever förslag till svar Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 22 (31) 2018-05-07 Ks 193 Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever förslag till svar Dnr 2017/301-109 Johannes Regell (SV) har

Läs mer