Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Dnr 2015/ Antagande av Kommunplan Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, kommunal utjämning, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni 2015 fastställda kommunplanen. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Arbetsutskottets behandling Justerat förslag till Kommunplan förelåg från centerpartiet (C), moderaterna (M), kristdemokraterna (KD), folkpartiet (FP) och SPI Välfärden. Christina Davidson (C) redogjorde kortfattat för förslaget. Mikael Svanström (S) meddelade att socialdemokraterna återkommer med eget förslag till kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens behandling Förslag förelåg till Kommunplan från centerpartiet (C), moderaterna (M), kristdemokraterna (KD), folkpartiet (FP) och SPI Välfärden. Vidare förelåg förslag till Kommunplan från socialdemokraterna (S). Vidare förelåg förslag till Kommunplan från vänsterpartiet (V). Samtliga förslag presenterades kortfattat under sammanträdet. Yrkande Martina Aronsson (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till Kommunplan Martina Aronsson yrkade vidare på att föreslagna att-satser behandlas var och en var för sig. Pia Eriksson (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till Kommunplan

2 Sammanträdesdatum 528 Jimmy Loord (KD) yrkade bifall till centerpartiets (C), moderaternas (M), kristdemokraternas (KD), folkpartiets (FP) och SPI Välfärdens förslag till Kommunplan Propositionsordning Ordföranden Christina Davidson (C) fann först att det fanns två förslag till behandling av Kommunplan : 1. Att ställa de tre förslagen till Kommunplan som en helhet att ställas mot varandra. 2. Att behandla förslagna att-satser var och en var för sig. Ordföranden ställde förslaget att behandla de tre förslagen till Kommunplan som en helhet att ställas mot varandra mot förslaget att behandla föreslagna att-satser var och en var för sig och fann att kommunstyrelsen beslutat att behandla de tre förslagen till kommunplan som en helhet att ställas mot varandra. begärdes och verkställdes. sordning Den som röstade på att de tre förslagen till Kommunplan ska behandlas som en helhet och ställas mot varandra, röstar Ja. Den som röstade på att behandla föreslagna att-satser var och en var för sig, röstar Nej. Följande röstade Ja: Christina Davidson (C) Bodil Johansson (C) Åke Göthberg (C) Peter Lilja (M) Jan Enarsson (M) Jimmy Loord (KD) Ing-Marie Gustafsson (C) Ingeli Ivansson (C)

3 Sammanträdesdatum 529 Följande röstade Nej: Martina Aronsson (S) Pia Eriksson (V) Stig-Roland Fagergård (S) Kaj Göransson (S) John Green (MP) en utföll med åtta Ja-röster och fem Nej-röster. Ordföranden fann att kommunstyrelsen beslutat att behandla de tre förslagen till Kommunplan som en helhet att ställas mot varandra. Mot beslutet reserverade sig Martina Aronsson (S), Pia Eriksson (V), Stig-Roland Fagergård (S), Kaj Göransson (S) och John Green (MP). Propositionsordning Ordföranden fann därefter att det fanns tre förslag till Kommunplan : 1. Centerpartiets (C), moderaternas (M), kristdemokraternas (KD), folkpartiets (FP) och SPI Välfärdens förslag till Kommunplan Socialdemokraternas (S) förslag till Kommunplan Vänsterpartiets (V) förslag till Kommunplan Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med centerpartiets (C), moderaternas (M), kristdemokraternas (KD), folkpartiets (FP) och SPI Välfärdens förslag till Kommunplan Mot beslutet reserverade sig Martina Aronsson (S), Pia Eriksson (V), Stig-Roland Fagergård (S), Kaj Göransson (S) och John Green (MP).

4 Sammanträdesdatum 530 Beslutsunderlag Ändringar i Kommunplan (femklövern) Resursfördelningssystem, bilaga 2 (femklövern) Socialdemokraternas förslag till ändrad Kommunbudget Socialdemokraternas förslag till ändring i Kommunplan Vänsterpartiets förslag, tilläggsbudget 2016 Vänsterpartiets förslag till tilläggsbudget Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Christina Davidson (C), Kaj Raving (V), Mikael Svanström (S), Martina Aronsson (S), Jimmy Loord (KD), Ann-Christine Quist-Karlsson (S), Stig-Roland Fagergård (S), Pia Eriksson (V), Lennart Storm (S), Brith-Louise Fagerstrand (S), Anders Johansson (C), Karin Heideman (M), Anders Svensson (V), Peter Lilja (M) och Kenneth Petersson (C). Yrkanden 1 a. Christina Davidson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med centerpartiets (C), moderaternas (M), kristdemokraternas (KD), folkpartiets (FP) och SPI Välfärdens förslag till Kommunplan enligt beslutsunderlag. Därutöver yrkar Christina Davidson (C) ett tillägg: b. att ta fram ett förslag på underhållsplan för våra konstverk, helt i linje med socialdemokraternas förslag till ändringar Kommunplan , 2016:5 Konstunderhåll. 2 a. Mikael Svanström (S) yrkar som ändring att stryka 2016:1 ur Kommunplan Därutöver yrkar Mikael Svanström (S) följande tillägg: b. att komplettera kommunplanen med uppdrag 2016:4, c. att komplettera kommunplanen med uppdrag 2016:5,

5 Sammanträdesdatum 531 d. att minska kommunstyrelsens ram med kronor gällande administrativa tjänster samt e. att tillföra kommunstyrelsens ram med kronor för att inrätta kommunala sommarjobb. Martina Aronsson (S) yrkar följande tillägg: 3 a. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att starta nattis så fort lokalerna i Skattkistan är klara samt att utöka nämndens ram med kronor 2016, kronor 2017 och 2018, b. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att snarast påbörja arbete med att minska barngrupperna i förskolan med ett barn per grupp och år samt att utöka nämndens ram med kronor 2016, kronor 2017 och kronor 2018, c. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att införa stimulansbidrag till de skolor som jobbar med läxstöd i schemat samt att utöka nämndens ram med kronor per år, d. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att tillsammans med teknikoch samhällsbyggnadsnämnden ta fram en strategisk plan för att möta ökat behov av förskole- och skollokaler samt e. att utöka investeringsbudgeten med kronor 2016 och lika mycket 2017 för att rusta upp våra skolgårdar. Ann-Christine Quist-Karlsson (S) yrkar följande tillägg: 4. att utöka ramen för individ- och familjenämnden med kronor 2016, 2017 och Stig-Roland Fagergård (S) yrkar följande tillägg: 5 a. att tillföra omsorgsnämnden kronor per år för att öka antal timmar från 10 till 20 för avlastning av närstående för att vårda anhörig i hemmet, b. att tillföra omsorgsnämndens ram med för 2016 för att skapa en ökad grundbemanning, som ger fler händer i vården samt påbörja avvecklandet av delade turer samt c. att genom ägardirektiv ge Nybro Bostads AB uppdraget att bygga ett nytt särskilt boende med 32 platser för att ersätta Madesjögläntan, som därefter görs om till ett tryggt boende.

6 Sammanträdesdatum Pia Eriksson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till Kommunplan enligt beslutsunderlag. 7. Lennart Storm (S) yrkar som tillägg att utöka ramen för teknik- och samhällsbyggnadsnämnden med kronor 2016 och 2017 för att ta fram en plan för kommande investeringsbehov. 8. Brith-Louise Fagerstrand (S) yrkar som tillägg att uppdra till lärandeoch kulturnämnden att Kulturskolan startar upp musikalkursen samt att utöka nämndens ram med kronor årligen för detta. 9. Anders Johansson (C), Jimmy Loord (KD), Peter Lilja (M) och Kenneth Petersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Kommunplan Kaj Raving (V) och Anders Svensson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till Kommunplan Ajournering Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Gunnar Hellström (C) ajournerar sammanträdet mellan klockan Propositionsordning Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Gunnar Hellström (C) konstaterar att det finns två yrkanden och 16 ändrings- eller tilläggsyrkanden. Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till Kommunplan mot vänsterpartiets förslag till Kommunplan Därefter ställer ordföranden ändrings- och tilläggsyrkandena mot bifall eller avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna beslutsordningen. Ordföranden ställer inledningsvis propositionsordning på kommunstyrelsens förslag och Christina Davidsons (C) m fl:s yrkande: 1 a. att anta centerpartiets (C), moderaternas (M), kristdemokraternas (KD), folkpartiets (FP) och SPI Välfärdens justerade förslag till Kommunplan ,

7 Sammanträdesdatum 533 mot Pia Erikssons (V) m fl:s yrkande 6. att anta vänsterpartiets förslag till Kommunplan Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från vänsterpartiet till förmån för sitt eget förslag. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Christina Davidsons (C) tilläggsyrkande: 1 b. att ta fram ett förslag på underhållsplan för våra konstverk, helt i linje med socialdemokraternas förslag till ändringar Kommunplan , 2016:5 Konstunderhåll. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Christina Davidsons tilläggsyrkande. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Mikael Svanströms (S) tilläggsyrkanden: 2 a. att stryka 2016:1 ur Kommunplan , 2 b. att komplettera kommunplan med uppdrag 2016:4, 2 c. att komplettera kommunplanen med uppdrag 2016:5 samt 2 d. att minska kommunstyrelsens ram med kronor gällande administrativa tjänster. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Mikael Svanströms tilläggsyrkanden. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Mikael Svanströms (S) yrkande som tillägg till kommunplan: 2 e. att tillföra kommunstyrelsens ram med kronor för att inrätta kommunala sommarjobb. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Mikael Svanströms tilläggsyrkande. begärs och verkställs.

8 Sammanträdesdatum 534 sordning Den som röstar bifall, röstar Ja. Den som röstar avslag, röstar Nej. en utfaller med 24 Ja-röster och 23 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla Mikael Svanströms tilläggsyrkande att tillföra kommunstyrelsens ram med kronor för att inrätta kommunala sommarjobb. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Martina Aronssons (S) yrkande som tillägg till kommunplan: 3 a. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att starta nattis så fort lokalerna i Skattkistan är klara samt att utöka nämndens ram med kronor 2016, kronor 2017 och Kommunfullmäktige beslutar att avslå Martina Aronssons tilläggsyrkande. begärs och verkställs. sordning Den som röstar bifall, röstar Ja. Den som röstar avslag, röstar Nej. en utfaller med 20 Ja-röster och 27 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå Martina Aronssons tilläggsyrkande att uppdra till lärande- och kulturnämnden att starta nattis så fort lokalerna i Skattkistan är klara samt att utöka nämndens ram med kronor 2016, kronor 2017 och 2018.

9 Sammanträdesdatum 535 Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Martina Aronssons (S) tilläggsyrkande till kommunplan: 3 b. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att snarast påbörja arbete med att minska barngrupperna i förskolan med ett barn per grupp och år samt att utöka nämndens ram med kronor 2016, kronor 2017 och kronor Kommunfullmäktige beslutar att avslå Martina Aronssons tilläggsyrkande. begärs och verkställs. sordning Den som röstar bifall, röstar Ja. Den som röstar avslag, röstar Nej. en utfaller med 20 Ja-röster och 27 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå Martina Aronssons yrkande att uppdra till lärande- och kulturnämnden att snarast påbörja arbete med att minska barngrupperna i förskolan med ett barn per grupp och år samt att utöka nämndens ram med kronor 2016, kronor 2017 och kronor Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Martina Aronssons (S) tilläggsyrkanden till kommunplan: 3 c. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att införa stimulansbidrag till de skolor som jobbar med läxstöd i schemat samt att utöka nämndens ram med kronor per år,

10 Sammanträdesdatum d. att uppdra till lärande- och kulturnämnden att tillsammans med teknikoch samhällsbyggnadsnämnden ta fram en strategisk plan för att möta ökat behov av förskole- och skollokaler samt 3 e. att utöka investeringsbudgeten med och lika mycket 2017 för att rusta upp våra skolgårdar. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Martina Aronssons tilläggsyrkanden. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Ann-Christine Quist-Karlssons (S) tilläggsyrkande: 4. att utöka ramen för individ- och familjenämnden med kronor 2016, 2017 och Kommunfullmäktige beslutar att avslå Ann-Christine Quist-Karlssons tilläggsyrkande. begärs och verkställs. sordning Den som röstar bifall, röstar Ja. Den som röstar avslag, röstar Nej. en utfaller med 20 Ja-röster och 27 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå Ann-Christine Quist-Karlssons yrkande att utöka ramen för individoch familjenämnden med kronor 2016, 2017 och Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Stig-Roland Fagergårds (S) tilläggsyrkande: 5 a. att tillföra omsorgsnämnden kronor per år för att öka antal timmar från 10 till 20 för avlastning av närstående för att vårda anhörig i hemmet.

11 Sammanträdesdatum 537 Kommunfullmäktige beslutar att avslå Stig-Roland Fagergårds tilläggsyrkande. begärs och verkställs. sordning Den som röstar bifall, röstar Ja. Den som röstar avslag, röstar Nej. en utfaller med 20 Ja-röster och 27 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå Stig-Roland Fagergårds yrkande att tillföra omsorgsnämnden kronor per år för att öka antal timmar från 10 till 20 för avlastning av närstående för att vårda anhörig i hemmet. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Stig-Roland Fagergårds (S) tilläggsyrkande: 5 b. att tillföra omsorgsnämndens ram för 2016 för att skapa en ökad grundbemanning, som ger fler händer i vården samt påbörja avvecklandet av delade turer. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Stig-Roland Fagergårds tilläggsyrkande. begärs och verkställs. sordning Den som röstar bifall, röstar Ja. Den som röstar avslag, röstar Nej.

12 Sammanträdesdatum 538 en utfaller med 20 Ja-röster och 27 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå Stig-Roland Fagergårds yrkande att tillföra omsorgsnämndens ram för 2016 för att skapa en ökad grundbemanning, som ger fler händer i vården samt påbörja avvecklandet av delade turer. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Stig-Roland Fagergårds (S) tilläggsyrkande: 5 c. att genom ägardirektiv ge Nybro Bostads AB uppdraget att bygga ett nytt särskilt boende med 32 platser för att ersätta Madesjögläntan, som därefter görs om till ett tryggt boende. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Stig-Roland Fagergårds tilläggsyrkande. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Lennart Storms (S) tilläggsyrkande: 7. att utöka ramen för teknik- och samhällsbyggnadsnämnden med kronor 2016 och 2017 för att ta fram en plan för kommande investeringsbehov. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Lennart Storms tilläggsyrkande. Ordföranden ställer propositionsordning, bifall eller avslag på Brith-Louise Fagerstrands (S) tilläggsyrkande:

13 Sammanträdesdatum att uppdra till lärande- och kulturnämnden att Kulturskolan startar upp musikalkursen samt att utöka nämndens ram med kronor årligen för detta. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Brith-Louise Fagerstrands tilläggsyrkande. begärs och verkställs. sordning Den som röstar bifall, röstar Ja. Den som röstar avslag, röstar Nej. en utfaller med 20 Ja-röster, 26 Nej-röster och en ledamot avstod från att rösta. Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå Brith-Louise Fagerstrands yrkande att uppdra till lärande- och kulturnämnden att Kulturskolan startar upp musikalkursen samt att utöka nämndens ram med kronor årligen för detta. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta centerpartiets (C), moderaternas (M), kristdemokraternas (KD), folkpartiets (FP) och SPI Välfärdens justerade förslag till Kommunplan , att bifalla Christina Davidsons (C) yrkande att ta fram ett förslag på underhållsplan för våra konstverk, helt i linje med socialdemokraternas förslag till ändringar kommunplan , 2016:5 konstunderhåll samt att bifalla Mikael Svanströms (S) yrkande att tillföra kommunstyrelsens ram med kronor, för att inrätta kommunala sommarjobb.

14 Sammanträdesdatum 540 Utdrag till: Samtliga nämnder och styrelser Samtliga bolag Ekonomienheten Akten

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 308 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 308 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 308 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.25 Beslutande Lars-Gunnar Hellström, ordförande (C) Börje Slättman, vice ordförande (S) Christina Davidson (C) Bodil Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 455 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 455 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 455 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-18.30 Beslutande Börje Slättman, ordf, t o m 239 Lars-Gunnar Hellström, ordf, fr o m 240 Christina Davidson Bodil Johansson Åke

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12 ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.30-16.45 ande hristina Davidson, ordförande () Mikael vanström, vice ordförande () Lars-Gunnar Hellström () Bodil Johansson ()

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 344 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 344 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 344 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-21.15 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Elsa Petersson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 506 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 506 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 506 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, Nybro, klockan 15.00-17.00 Beslutande Lars-Gunnar Hellström, ordförande (C) Börje Slättman, vice ordförande (S) Christina Davidson (C) Åke Göthberg

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Protokoll Ungdomsrådet , kl

Protokoll Ungdomsrådet , kl 1 (8) Peter Carlsson Ungdomsrådet Kommunstyrelseförvaltningen 382 80 Nybro Protokoll Ungdomsrådet, kl. 14.45 16.15 Närvarande: Moa Erlandsson, ordförande Agnes Gustafsson Max Baranyai Nora Hedlund William

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 273 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 273 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 273 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.20 Beslutande Lars-Gunnar Hellström, ordförande (C) Börje Slättman, vice ordförande (S) Christina Davidson (C) Åke Göthberg

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 179 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Uppdrag till förhandlingsperson, yrkande från (KD) KS-2015/614 Beslut Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga Kommunfullmäktige 2011 04 26 82 160 2012 01 30 6 14 Kommunstyrelsen 2012 01 16 10 20 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 259 564 Dnr 11.280 008 aprilkf20 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum: 1(9) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30-20:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Förslag Strategisk Plan och Budget

Förslag Strategisk Plan och Budget Kommunfullmäktige 2010 06 22 112 261 2010 06 07 134 316 2010 05 25 28 2 Dnr 10.361 04 junikf25 Förslag Strategisk Plan och Budget 2011 2013 Bilaga: Beredningens förslag Strategisk Plan och Budget 2011

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Anders Lundell. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-11-02

Anders Lundell. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-11-02 Sammanträdesdatum 490 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Persson (S) och Johan Wahlund, (M), 40

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Persson (S) och Johan Wahlund, (M), 40 Blad 1(27) Plats och tid: Stadshuset 18.00 21.00 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars Linderot (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-19 2

Socialnämnden 2013-06-19 2 Socialnämnden 2013-06-19 2 SN 44 Ändring av föredragningslistan Socialnämndens beslut Dagordningen ändras redaktionellt. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef avseende redogörelse omvärldsbevakning

Läs mer

87 Trygghetsskapande program för Järfälla

87 Trygghetsskapande program för Järfälla UTDRAG Sid 1 (5) 87 Trygghetsskapande program för Järfälla 2016-2018 Dnr Kst 2015/503 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Trygghetsskapande program för Järfälla 2016-2018 fastställs med följande ändringar

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-20 LS-LED09-696 48 Dags för gratis HPV vaccin även till länets pojkar! Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2015-04-27, kl 1300 1545 Beslutande Harry Rantakyrö, S Jenny Eriksson, S Agneta Heikki, FP Britt-Inger Fagervall, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer