Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stiftsgården Åkersberg, Höör, kl 16:00-16:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) Ledamöter: Alfredsson Bo (M) Gribel Laila (M) Wallström Christer (FP) Borg Agnes (KD) Lawson Laurent (S) Molin Monica (S) Kakahama Ibrahim (V) Ersättare: Övriga närvarande: Kyander Johanna (M) Ekman Emelie (FP) Årnes Simon (C), Tjänstgörande för Roger Niklewski (C) Flodin Matilda (KD) Soares Patrice (S), Tjänstgörande för Daniel Johansson (S) Gustavsson Elin (S), Tjänstgörande för Mats Nilsson (S) Melander Mira (S) Hellström Esbjörn (MP), Tjänstgörande för Anders Ebbesson (MP) Eklund Gösta (V) Lena Leufstedt, Förvaltningschef Suzanne Olsson, Nämndsekreterare : Monica Molin (S) Paragrafer: Plats/tid för justering: Barn- och skolkontor Lunds stad den 26 maj kl Underskrifter: Sekreterare Suzanne Olsson Ordförande Hansson Lars Monica Molin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : 20 maj 2010 Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5 Underskrift: Suzanne Olsson

2 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 53 Fastställande av dagordningen beslutar beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen Protokollsanteckning Vi är kritiska mot brist på tid att på ett adekvat sätt förbereda ärenden politiskt med ärenden som kungjorts och skickats ut alldeles för sent. Monica Molin för Socialdemokraterna

3 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 54 Kommunernas ersättning för elever i specialskolan Dnr BSL 2010/0098 Kommunstyrelsen har till för yttrande på remiss översänt Statskontorets rapport Kommunernas ersättning för elever i specialskolan, 2010:1. Rapport Kommunernas ersättning för elever i specialskolan, Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, att till Kommunstyrelsen överlämna yttrande över föreliggande rapport av Statskontoret i enlighet med vad som anförts i tjänsteskrivelsen. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att nämnden beslutar i enlighet med denna. Barn- och skolnämndens beslut beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna yttrande över föreliggande rapport av Statskontoret i enlighet med vad som anförts i tjänsteskrivelsen.

4 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 4 55 Handikapplan yttrande Dnr BSL 2010/0084 Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till ny handikapplan för Lunds kommun. Förslaget är utarbetat av fem arbetsgrupper bestående av representanter från handikappföreningarna, politiker samt tjänstemän. Förslaget är indelat i sju områden, varje område har förslag till mål samt förslag till åtgärder. Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med det kommunala handikapprådet utarbeta en ny handikapplan. Syftet är att göra Lund till en lättillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar samt att uppfylla gällande lagar och förordningar. Styrgruppen vill att remissinstanserna i sina yttranden fokuserar på en bedömning och prioritering av förslagen till åtgärder. Remissversion handikapplan 2010 samt remissbrev daterat Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, daterat beslutar att översända tjänsteskrivelsen som yttrande till styrgruppen Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att nämnden beslutar i enlighet med denna. beslutar beslutar att översända tjänsteskrivelsen som yttrande till styrgruppen

5 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 5 56 Detaljplan för del av kv Vildanden i Lund, Lunds kommun Dnr BSL 2010/0108 Detaljplan för del av kvarteret Vildanden har kommit in för samråd. Detaljplan för del av kvarteret Vildanden, Stadsbyggnadskontoret, Dnr PÄ 9/2006a Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad, daterad , Dnr BSL 2010/0108 beslutar att tillstyrka detaljplan för kvarteret Vildanden i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Yrkanden Patrice Soares (S), Lars Hansson (FP) och Karl-Axel Axelsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till tjänsteskrivelsen och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. beslutar beslutar att tillstyrka detaljplan för kvarteret Vildanden i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

6 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 6 57 Medborgardialog i styrningen Dnr BSL 2010/0089 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 december 2007 att anmäla sitt deltagande i projektet Medborgardialog som del i styrningen som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2008 att utse styrgruppen för e-demokrati att tillika vara styrgrupp för Medborgardialogprojektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att remittera förslaget till medborgardialog som en del i styrningen och att uppdra åt nämnder och styrelser att i yttrandet även redovisa hur man tänker arbeta vidare med frågan. Kommunkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , 88 Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse daterad beslutar att yttra sig över kommunkontorets remiss om Medborgardialog i styrningen i enlighet med Barn- och skolkontor Lunds stads tjänsteskrivelse. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att nämnden beslutar i enlighet med denna. beslutar beslutar att yttra sig över kommunkontorets remiss om Medborgardialog i styrningen i enlighet med Barn- och skolkontor Lunds stads tjänsteskrivelse.

7 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 7 58 Ansökan från Internationella Engelska skolan Dnr BSL 2010/0085 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2011/12. Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och skolnämndernas yttrande ska vara utbildningsnämnden tillhanda senast Utbildningsnämnden översänder kommunens samordnade yttrande till skolinspektionen senast Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun daterad Förteckning över ansökningar om godkännande och rätt till bidrag för fristående skolor inkomna under april månad 2010 samt befolkningsprognos Tjänsteskrivelse enligt nedan beslutar att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag Yrkanden Monica Molin (S) yrkar avslag på ansökan. Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Monica Molins yrkande. Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Karl-Axel Axelsson (M) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars Hanssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande propositionsordning: Ja till Lars Hanssons m fl yrkande. Nej till Monica Molins m fl yrkande. Omröstningen utfaller med 8 röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Karl-Axel Axelsson (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Christer Wallström (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD)Esbjörn Hellström (MP) och Lars Hansson (FP).

8 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 8 Omröstningen utfaller med 5 röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica Molin (S), Patrice Soares (S), Elin Gustavsson (S) och Ibrahim Kakahama (V). Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande. beslutar att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag Reservation I nuläget anser vi att redan etablerade skolor, både kommunala och fristående, ska prioriteras. Monica Molin, för Socialdemokraterna

9 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 9 59 Ansökan från Humfry utbildning AB Dnr BSL 2010/0087 Humfry Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2011/12. Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barnoch skolnämndernas yttrande ska vara utbildningsnämnden tillhanda senast Utbildningsnämnden översänder kommunens samordnade yttrande till skolinspektionen senast Ansökan från Humfry Utbildning AB Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun daterad med bilaga Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Skolinspektionens beslut på förra årets ansökan från Humfry Utbildning AB om godkännande och bidrag till en fristående grundskola i Lunds kommun Förteckning över ansökningar om godkännande och rätt till bidrag för fristående skolor inkomna under april månad 2010 samt befolkningsprognos Tjänsteskrivelse enligt nedan beslutar att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag Yrkanden Monica Molin (S) yrkar avslag på ansökan. Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Monica Molins yrkande. Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Karl-Axel Axelsson (M), Agnes Borg (KD) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars Hanssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande propositionsordning: Ja till Lars Hanssons m fl yrkande. Nej till Monica Molins m fl yrkande. Omröstningen utfaller med 8 röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Karl-Axel

10 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 10 Axelsson (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Christer Wallström (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD)Esbjörn Hellström (MP) och Lars Hansson (FP). Omröstningen utfaller med 5 röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica Molin (S), Patrice Soares (S), Elin Gustavsson (S) och Ibrahim Kakahama (V). Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande. beslutar beslutar att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag Reservation I nuläget anser vi att redan etablerade skolor, både kommunala och fristående, ska prioriteras. Monica Molin, för Socialdemokraterna

11 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Ansökan från IPSL ekonomisk förening Dnr BSL 2010/0088 IPSL (International Preschool of Lund) har hos skolinspektionen ansökt om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2011/12. Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och skolnämndernas yttrande ska vara utbildningsnämnden tillhanda senast Utbildningsnämnden översänder kommunens samordnade yttrande till skolinspektionen senast Ansökan från IPSL om LIS Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun daterad Sammanställning av inkomna ansökningar under april månad 2010 om start av skolor i enskild regi och aktuell befolkningsprognos för Lunds stad Fördelning per skola av elever F-5 år i Lunds stad Tjänsteskrivelse enligt nedan beslutar att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag Yrkanden Monica Molin (S) yrkar avslag på ansökan. Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Monica Molins yrkande. Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Karl-Axel Axelsson (M), Agnes Borg (KD) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars Hanssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande propositionsordning: Ja till Lars Hanssons m fl yrkande. Nej till Monica Molins m fl yrkande. Omröstningen utfaller med 8 röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Karl-Axel Axelsson (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Christer Wallström (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD)Esbjörn Hellström (MP) och Lars Hansson (FP).

12 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 12 Omröstningen utfaller med 5 röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica Molin (S), Patrice Soares (S), Elin Gustavsson (S) och Ibrahim Kakahama (V). Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande. beslutar beslutar att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag Reservation I nuläget anser vi att redan etablerade skolor, både kommunala och fristående, ska prioriteras. Monica Molin, för Socialdemokraterna

13 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående grundskola åk F-9, Rönnberg & Partners AB Lunds friskola Dnr BSL 2010/0097 Rönnberg & Partners AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2011/12. Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barnoch skolnämndernas yttrande ska vara utbildningsnämnden tillhanda senast Utbildningsnämnden översänder kommunens samordnade yttrande till skolinspektionen senast Ansökan från Rönnberg & Partners AB, Skolinspektionens remisskrivelse till Lunds kommun daterad Sammanställning av inkomna ansökningar under april månad 2010 om start av skolor i enskild regi och aktuell befolkningsprognos för Lunds stad Fördelning per skola av elever F-9 år i Lunds stad Tjänsteskrivelse enligt nedan beslutar att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens förslag Yrkanden Monica Molin (S) yrkar avslag på ansökan. Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Monica Molins yrkande. Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Karl-Axel Axelsson (M), Agnes Borg (KD) och Simon Årnes (C) instämmer i Lars Hanssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på Monica Molins m fl yrkande och sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Nämnden enas om följande propositionsordning: Ja till Lars Hanssons m fl yrkande. Nej till Monica Molins m fl yrkande. Omröstningen utfaller med 8 röster för Lars Hanssons m fl yrkande: Karl-Axel

14 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 14 Axelsson (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Christer Wallström (FP), Simon Årnes (C), Agnes Borg (KD)Esbjörn Hellström (MP) och Lars Hansson (FP). Omröstningen utfaller med 5 röster för Monica Molins m fl yrkande: Monica Molin (S), Patrice Soares (S), Elin Gustavsson (S) och Ibrahim Kakahama (V). Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande. Reservation I nuläget anser vi att redan etablerade skolor, både kommunala och fristående, ska prioriteras. Monica Molin, för Socialdemokraterna

15 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälningar Till dagens nämndsammanträde anmäls följande ärenden: Uppföljning av regelbunden tillsyn i Lunds kommun beslut från Skolinspektionen Protokoll från områdeskonferens Klosters skolområde, Protokoll förskolekonferens Klostergårdens skolområde Protokoll från förskolekonferens för förskolorna Körsbäret, Lilla Järnåkra och Päronet, Protokoll förskolekonferens Klostergårdens skolområde Protokoll Kommunala Handikapprådet, beslutar beslutar att ta anmälningarna till protokollet.

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 18.00-21.00 (ajournering kl 19.50-20.00) Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Utses justera: Lars Hansson (FP), ordförande Karl-Axel Axelsson (M),

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, kl 18.00-21.10 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lars Hansson (fp) ordförande Karl-Axel Axelsson (m) vice ordförande Anders Ebbesson (mp) 2:e

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-21:00 Ordförande: Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) 2:e vice ordförande: Ebbesson Anders (MP) Ledamöter:

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-21:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S)

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 18.00 20.50 (ajournering kl 19.30 19.50) Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lars Hansson (FP) ordförande Karl-Axel Axelsson (M) vice ordförande

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00 22.05 Ordförande: Hansson Lars (FP) Ledamöter: Stålberg Ulla (M), vice ordförande Molin Monica (S), 2:e vice

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-20:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S)

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshuset, sessionssalen, kl 18:00-21:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S) Ledamöter: Gribel

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-19:30 Ordförande: Lars Hansson (FP) 2:e vice ordförande: Monica Molin (S) Ledamöter: Laila Gribel (M) Ann

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-21:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, konferensrummet plan 1, kl 18:00-20:15 Ordförande: Hansson Lars (FP) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S) Ledamöter:

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 18.00-21.30 Ajournering 19.45-19.10 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lars Hansson (FP) ordförande Karl-Axel Axelsson (M) vice ordförande Bo Alfredsson

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, konferensrummet plan 1, kl 18:00-21:20 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-20:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S)

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00 22:15 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S)

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl. 18:00-21:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 18.00-21.15 Ajournering kl 19.30 19.45 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Anders Ebbesson (MP) ordförande Bo Alfredsson (M) Laila

Läs mer

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 1 Plats och tid Utbildningskansliet, Stortorget 1, torsdagen den 20 maj 2010, kl 17.00-17.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), ordförande Berit Kristensson (FP), vice

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-21:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) Ledamöter: Alfredsson Bo (M) Gribel

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-20:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S)

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, kl 17.00-20.00 Ledamöter: Lars Hansson (FP) ordförande Karl-Axel Axelsson (M) vice ordförande, kl7.30 20.00, 99-109 Anders Ebbesson (MP) 2:e vice ordförande

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: 2009-09-23

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: 2009-09-23 Plats och tid: Annegårdens förskola, kl 18.00 22.15 (Ajournering kl 18.15 19.00, kl 21.00-21.15) Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Utses justera: Lars Hansson (FP) ordförande Karl-Axel Axelsson

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid: Gunnesboskolan, kl 18.00-21.30 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Utses justera: Lars Hansson (fp), ordförande Karl-Axel Axelsson (m), vice ordförande Anders Ebbesson (mp), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16.30 18.25 Ordförande: Wallström Christer (FP) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter: Hansson Börje

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 16:30-20:00 Ordförande: Lars Hansson (FP) 2:e vice ordförande: Monica Molin (S) Ledamöter: Laila Gribel (M) Ann

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: 2008-08-27

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: 2008-08-27 Plats och tid: LJ Systemutveckling, Klostergatan 14, kl 17.30-20.00 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lars Hansson (fp) ordförande Karl-Axel Axelsson (m) vice ordförande Anders Ebbesson (mp) 2:e

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 81 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-10-04 kl. 19.00-19.45 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.15 Beslutande Annika Holmstrand (c) Ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-21:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

kl

kl SN 2015/0001 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund kl 1700-2000 Ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP) Vice ordförande Per Olsson (S) 2:e vice ordförande Inger Rosenqvist

Läs mer

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Birger

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lennart Carlsson (M), Ordförande

Läs mer

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, klockan Ajournering , ,

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, klockan Ajournering , , Tekniska nämnden Protokoll 1 (5) Tekniska nämnden Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-02-14 klockan 17.30 21.25 Ajournering 18.40-19.05, 20.25-20.45, 21.10-21.20 Ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-19:50 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) 2:e vice ordförande: Ebbesson

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Sammanfattning Ersättningar och bidrag ska enligt

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl Zoltan Wagner (KD) med ersättare Ann-Christine Salomonsson (S)

Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl Zoltan Wagner (KD) med ersättare Ann-Christine Salomonsson (S) 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl 1700-1900 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP)

Läs mer

Mörbyskolan, Vendevägen 94, Danderyd, kl.19:00 20:40

Mörbyskolan, Vendevägen 94, Danderyd, kl.19:00 20:40 1(14) Plats och tid Paragrafer 22-34 Mörbyskolan, Vendevägen 94, Danderyd, kl.19:00 20:40 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Inger Olsson-Blomberg, 1:e vice ordf (M) Lars-Gunnar

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

LUNDS KOMMUN Servicenämnden

LUNDS KOMMUN Servicenämnden SN 2015/0001 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund kl 1700-1815 Ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP) Vice ordförande Per Olsson (S) 2:e vice ordförande Inger Tolsved Rosenkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Tid och plats Den 8 februari 2017 i A-salen, kl. 09:00-11:35. Beslutande Ledamöter Oliver Rosengren (M), Ordförande Martin Edberg (S), 1:e vice ordförande Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande Iréne Bladh

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 17:00-21:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S) Ledamöter: Gribel Laila (M) Niklewski

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Servicenämnden Protokoll 1 (12) Plats och tid Meteoriten, Kristallen plan 7, klockan Ajournering klockan

Servicenämnden Protokoll 1 (12) Plats och tid Meteoriten, Kristallen plan 7, klockan Ajournering klockan Servicenämnden Protokoll 1 (12) Diarienummer SN 2018/0417 Servicenämnden Plats och tid Meteoriten, Kristallen plan 7, klockan 17.10 20.49 Ajournering klockan 19.29-20.04 Ledamöter Johan Lambreus Mattsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 10 april kl. 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L)

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl. 18:00-20:00 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2: e vice ordförande: Molin Monica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum:

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum: Plats och tid Svaneskolan, kl 18.00-20.45 Ledamöter: Ersättare: Lars Hansson (fp) ordförande Karl-Axel Axelsson (m) vice ordförande Bo Alfredsson (m) Christer Wallström (fp) Agnes Borg (kd) Börje Hansson

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00 Beslutande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson (M) Michael Tranell (M) Mats Ahlbom

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-21:30 Ordförande: Hansson Lars (FP) 1-11, 18.00-20.30 Ledamöter: Stålberg Ulla (M), vice ordförande, 12-19

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Folkets Park kl

Folkets Park kl 1 (11) Plats och tid Folkets Park kl 09.00 11.45 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson, (c) ledamot Lars-Göran Thulin,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Blomskogs skola, kl 15.30-19.30 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

1. Val av justerare samt bestämmande av tid för justering. 4. Förändringar i diskrimineringslagstiftning (info, senare utskick) Dnr UN 2017/0469

1. Val av justerare samt bestämmande av tid för justering. 4. Förändringar i diskrimineringslagstiftning (info, senare utskick) Dnr UN 2017/0469 Utbildningsnämnden Kallelse och föredragningslista 1 (19) Utbildningsnämnden 2017-11-15 Tid 17.00 Plats Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47 Följande ärenden ska behandlas: 1. Val av justerare samt bestämmande

Läs mer

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell 1(12) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ers. ordförande Lena Svensson (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C)

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (4) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.00 08.55 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

LUNDS KOMMUN Servicenämnden

LUNDS KOMMUN Servicenämnden 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 A, Lund kl 17.00 20.00 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus-Mattsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 9:00: - 11:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 3 oktober 2013 Tid: 18:00 20:30 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Torsdagen den 3 oktober, 2013 Paragrafer: 61-65 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.30 11.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 11.20 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Lars-Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 15.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 26 januari 2017 Tid: 16.00 17.50 Plats: Matsalen, Fuxernsakolan i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 januari Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Barn- och skolkontor Lunds stad, Arkivgatan 5, kl 18:00-20:00 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Stålberg Ulla (M) 2:e vice ordförande: Molin Monica (S)

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stora konferensrummet, Traktorvägen 16, Lund, kl 18:00-18:45 Ordförande: Czernyson Torsten (KD) Vice ordförande: Dahlquist Lars (M) 2:e vice ordförande: Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset 29 november kl. 13.30 16.55 Paus 15.25 15.50 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD Rune Imberg 53 56 S Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 17:

Kommunkontoret Djurås , kl. 17: Kommunstyrelsen 2018-06-14 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17:00-17:36 Beslutande Ledamöter Irené Homman (S), ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Fredrik

Läs mer