Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A."

Transkript

1 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Sammanträdet inleds med musikframträdande från Kulturskolan. - Redovisning av Årsredovisning 2017 därefter allmänhetens frågestund - Kommundirektören informerar Jan Trönsdal (M) och Jerry Johansson (S) Kommunkansliet, Partille, onsdagen den 2 maj 2018, kl. 16:00... Carina Marklinder Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Inger René Ordförande... Jan Trönsdal Jerry Johansson Partille kommunfullmäktige Uppsättande: Nedtagande: Kommunkansliet, Partille ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Datum för anslag Protokollet förvaras... Carina Marklinder Underskrift

2 2 44 Anmälningsärenden (KS/2014:206) a) Länsstyrelsens protokoll angående ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 45 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående miljömålen (KS/2018:237) Fullmäktigeledamot Leonel Bylund (MP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Stefan Svensson (M), angående miljömålen. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Stefan Svensson (M) svarar på interpellationen muntligt och genom skrivelse daterad Fråga till utbildningsnämndens ordförande angående fjädrar i skolan (KS/2018:212) Fullmäktigeledamot Isabelle Asadian Falahieh (S) ställer en fråga till utbildningsnämndens ordförande, Angela Fasth Torstensson (M), angående fjädrar i skolan. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. Angela Fasth Torstensson (M) besvarar frågan muntligt. 47 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående trygghet i Partille (KS/2018:249) Fullmäktigeledamot Matz Dovstrand (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande, Stefan Svensson (M), angående trygghet i Partille. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. Stefan Svensson (M) besvarar frågan muntligt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 3 48 Årsredovisning 2017 samt ombudgetering av investeringsmedel (KS/2018:34) Kommunkontoret har upprättat Årsredovisning för 2017 avseende såväl Partille kommun som kommunkoncernen. Årsredovisningen innehåller bland annat: - Resultaträkning, balansräkning och finansiella nyckeltal - Redovisning av måluppfyllelse utifrån kommunens fem övergripande målområden: god omsorg och livskvalitet, livslångt lärande, stimulerande kultur och fritid, uppmuntrande företagsklimat samt medveten samhällsplanering. - Personalredovisning - Revisionsberättelse Fullmäktige, kommunstyrelsen samt samtliga nämnder har upprättat bokslut inom sina verksamhetsområden. I ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , Årsredovisning 2017, årsredovisning för Vatten och Avlopp, fullmäktiges, kommunstyrelsens och dess förvaltningar, samt samtliga nämnders bokslut 2017 samt kommunstyrelsens beslut I ärendet ingår också en sammanställning av föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Fullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Avlopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Fullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Samhällsbyggnadskontoret har av total investeringsram (128 mnkr) mandat att besluta om investeringar upp till totalt 70 mnkr. För investeringsbeslut över 70 mnkr krävs godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott. 3. Fullmäktige godkänner Årsredovisning Yrkanden Stefan Svensson (M), Eva Magnusson (S), Eva Carlsson (S) och Jonas Mårdbrink (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Strand (C) yrkar, med stöd av Matz Dovstrand (SD), Linus Johansson (V) och Markus Lund (KD), med hänvisning till att projektet Ecoparken med tillhörande byggnation av väg i Finngösaravinen inte skall genomföras, ska följande utgå ur investeringsbudgeten för 2018: - Budget på 7 miljoner kronor för 2018 avseende Partille Ecopark (KS/samhällsbyggnadskontoret med projektnummer ) - Budgeten på 1 miljon kronor för 2018 avseende Partille Ecopark (KS/samhällsbyggnadskontoret/VA-verket med projektnummer ) i övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag enligt punkt 1 och 3. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 4 Leonel Bylund (MP) yrkar att föreslagen ombudgetering gällande Partille Ecopark på 5 miljoner kronor utgår ur SBK bilaga 1 ombudgetering investeringar 2017, i övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag enligt punkt 1 och 3. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut, Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, Anna Strands (C) m.fl. ändringsyrkande samt Leonel Bylunds (MP) ändringsyrkande, ställer dessa mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som huvudförslag. Ordföranden frågar därefter om Anna Strands (C) m.fl. ändringsyrkande eller Leonel Bylunds (MP) ändringsyrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget och finner att Anna Strands (C) m.fl. ändringsyrkande ska utgöra motförslag. Följande propositionsordning godkänns; den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Anna Strands (C) m.fl. ändringsyrkande röstar nej. Med 33 ja, 16 nej och 2 frånvarande beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsbilaga B. 1. Fullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Avlopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Fullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Samhällsbyggnadskontoret har av total investeringsram (128 mnkr) mandat att besluta om investeringar upp till totalt 70 mnkr. För investeringsbeslut över 70 mnkr krävs godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott. 3. Fullmäktige godkänner Årsredovisning Revisionsberättelse 2017 (KS/2018:232) Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse och nämnder under år I ärendet finns kommunrevisionens sammanfattande synpunkter från verksamhetsåret 2017 samt KPMG AB:s Granskning av bokslut och årsredovisning per Fullmäktige lägger revisionsberättelse 2017 till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 5 50 Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och förtroendevalda i Partille kommun 2017 (KS/2018:232) Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 att kommunstyrelsen, nämnder och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år Fullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnder och förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år Revidering och antagande av förtroendemannareglemente (KS/2018:181) Enligt 5 kap. 1 punkten 6 i kommunallagen (2017:725), KL, är det fullmäktige som har att besluta om grunderna för de ekonomiska förmånerna till de förtroendevalda. Partille kommuns fullmäktige har i enlighet med denna bestämmelse beslutat om grunderna genom det s.k. förtroendemannareglementet. Inför kommande ny mandatperiod finns det anledning att se över beslutat reglemente. Arvodesutskottet har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente. I det stora hela är upplägget och principerna för hanteringen av ersättning till de förtroendevalda i kommunen oförändrade i det förslag till reviderat förtroendemannareglemente som nu är framtaget. Förslaget innebär emellertid, utöver en del förändringar av mer redaktionell karaktär, ett par förändringar i sak bl.a. som ett resultat av den nya kommunallagen. Härutöver har arvodesutskottet sett över nivån på de fasta arvodena i kommunen och lämnar i denna del ett förslag till ett par förändringar. I ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad , förslag till Förtroendemannareglemente med tillhörande bilaga, arvodesutskottets beslut , 1 samt kommunstyrelsens beslut , 37. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Fullmäktige upphäver per den 1 januari 2019 nu gällande förtroendemannareglemente och antar reviderat förtroendemannareglemente, att gälla från och med den 1 januari Yrkanden Marith Hesse (M), Lennart Björk (V), Jan Nyström (L), Leonel Bylund (MP) och Markus Lund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 6 Isabelle Asadian Falahieh (S), Eva Magnusson (S) och Marianne Ahlborg (L) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med ändringen att i Förtroendemannareglemente 8 Särskilda ersättningar punkt D ska utgå. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns; den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt Isabelle Asadian Falahiehs (S) m.fl. ändringsyrkande röstar nej. Med 31 ja, 17 nej, 1 som avstår och 2 frånvarande beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsbilaga C. Fullmäktige upphäver per den 1 januari 2019 nu gällande förtroendemannareglemente och antar reviderat förtroendemannareglemente, att gälla från och med den 1 januari Reservation Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 52 Begäran om entledigande från uppdrag samt val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KS/2014:225) Flemming Ravn (SD) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige entledigar Flemming Ravn (SD) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige väljer Christina Skoog (SD), Sörlyckan 37, Sävedalen, till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7

8

9

10

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-06-12 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 21:45 Ajournering kl, 17:30-18:00 samt kl. 21:15-21:25 64-69 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:25

KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:25 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:25 37-46 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Hadar Kronberg (M) Isabelle Asadian

Läs mer

Otto Natt och Dag (M) och Isabelle Asadian Falahieh (S)

Otto Natt och Dag (M) och Isabelle Asadian Falahieh (S) 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:10 41-51 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande ersättare,

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:40 53-63 Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:15 52-65 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande ersättare,

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 21:25 28-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Z37 Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum 2016-04-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:45 3947 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 30-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Dovstrand (SD)

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Dovstrand (SD) 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 Plats och tid 96-109 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

... Jonas Mårdbrink Isabelle Asadian Falahieh

... Jonas Mårdbrink Isabelle Asadian Falahieh 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:25 Plats och tid 71-81 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 47 ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 47 ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 17-40 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 47 ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande ersättare,

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Bylund (MP) Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersätter Bylund (MP) Ledamot Ledamot 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:00 Plats och tid 123-131 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

... Markus Lund Eva Carlsson Lasse Selander ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse

... Markus Lund Eva Carlsson Lasse Selander ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 15:10 17:00 Plats och tid 59-70 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Ersätter Svensson (M) 90 Ersätter Lund (KD) 90 Ersättare Ersättare Ersätter Carlsson (S) 88 Ersättare Ersättare Ersättare

Ersätter Svensson (M) 90 Ersätter Lund (KD) 90 Ersättare Ersättare Ersätter Carlsson (S) 88 Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:45 Plats och tid 82-95 Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Kaj Nämvik (L) Markus Lund (KD) Isabelle Asadian

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 20:30 Plats och tid 71-78 Angela Fasth (M) Bengt Odeholm (S) Otto Natt och Dag (M) Eva Persson (M) Jan Nyström (L) Anders Midby (KD) Marlene Segersson (S) Daniel

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 40 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 12 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 40 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 12 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:45 2-27 Vid uppropet antecknas närvaro för 40 ordinarie ledamöter, 9 tjänstgörande ersättare och 12 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, Partille kl. 18:00 20:18

KS-rummet, kommunhuset, Partille kl. 18:00 20:18 1 KS-rummet, kommunhuset, Partille kl. 18:00 20:18 38-47 Plats och tid Paragrafer ande Anna Strand (C) Adam Algotsson Johnstone (M) Marie Raask (S) Kristina Söderberg (M) Vasvija Licina-Medic (V) Ulla

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för N Ylander (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för N Ylander (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 15:50 23-36 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Daniel Kristoffersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 15: Matz Dovstrand (SD) och Per-Åke Westlund (S) ... Carina Marklinder. ... Stefan Svensson ...

KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 15: Matz Dovstrand (SD) och Per-Åke Westlund (S) ... Carina Marklinder. ... Stefan Svensson ... 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 15:50 47-58 Plats och tid Paragrafer Närvarande Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Isabelle

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19: 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:35 108-123 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande

Läs mer

Ordförande. 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Ordförande. 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 15:00 20:16 27-37 Plats och tid Paragrafer ande Anna Strand (C) Adam Algotsson Johnstone (M) Marie Raask (S) Kristina Söderberg (M) Vasvija Licina-Medic (V) Ulla Lindgren

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 43 ledamöter och 8 tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19: Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 43 ledamöter och 8 tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30 1-16 Beslutande Vid uppropet antecknas närvaro för 43 ledamöter och 8 tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer Närvarande Närvarande ersättare,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 16: Jonas Mårdbrink (M) och Leonel Bylund (MP) ... Carina Marklinder. ... Stefan Svensson ...

KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 16: Jonas Mårdbrink (M) och Leonel Bylund (MP) ... Carina Marklinder. ... Stefan Svensson ... 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 16:50 1-22 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Per-Åke Westlund (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (L) Markus Lund (KD) Pia Sundh (MP)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande. Ers. Fasth Torstensson (M) 50-52, 57, Ers. Fasth Torstensson (M) 53-56, , 57, 61-64

Ordförande. V. ordförande. Ers. Fasth Torstensson (M) 50-52, 57, Ers. Fasth Torstensson (M) 53-56, , 57, 61-64 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:25 50-64 Plats och tid Paragrafer Beslutande Marith Hesse (M) Eva Carlsson (S) Jonas Mårdbrink (M) Adam Algotsson (M) Hadar Kronberg (M) Anders Midby (KD) Anna Strand

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (4) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.00 08.55 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Räddningsnämnden Sammanträdesdatum 1 (5) Paragrafer 1-3 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 13.30-13.55 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

1-16. Jonas Mårdbrink (M) och Thorbjörn Carlsson (S) ... Maria Tengros. ... Marith Hesse. ... Jonas Mårdbrink Thorbjörn Carlsson

1-16. Jonas Mårdbrink (M) och Thorbjörn Carlsson (S) ... Maria Tengros. ... Marith Hesse. ... Jonas Mårdbrink Thorbjörn Carlsson 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:15 1-16 Plats och tid Paragrafer Beslutande Marith Hesse (M) Håkan Killius (S) Jonas Mårdbrink (M) Angela Fasth Torstensson (M) Anders Midby (KD) Anna Strand (C) Thorbjörn

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1(5) KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:08 Plats och tid 61-70 Angela Fasth (M) Bengt Odeholm (S) Otto Natt och Dag (M) Eva Persson (M) Jan Nyström (L) Anders Midby (KD) Gunilla Palmgren (S) Daniel Dellenmark

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot 15:15 1 1 PARTILLE KOMMUN / Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 25-35 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammaträdesrum 429, , kl. 14:00 14:15. Liss Böcker Lars Nyander

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammaträdesrum 429, , kl. 14:00 14:15. Liss Böcker Lars Nyander Plats och tid: Sammaträdesrum 429, 2018-12-17, kl. 14:00 14:15 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker (C) Lars Nyander (S) Patrik Ohlsson (SD) Eric Sahlvall (L) Linda Persson (KD) Åsa Larsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2018-02-27, kl. 08.45-09.30 Beslutande Se närvarolista sid. 2 Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare Peter Persson koncernchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 1/14 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 Paragrafer 48-56 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (6) Peter Ljungdahl (C) Daniel Jensen Ulf Rexefjord

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (6) Peter Ljungdahl (C) Daniel Jensen Ulf Rexefjord Nr 11 Kommunstyrelsen 2017-11-22 1(6) Tid och plats Onsdagen den 22 november 2017, klockan 17.00 17.30, i Tingshuset i Mellerud Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Thomas Hagman (S) Martin Eriksson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.25 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

Ordförande. Ersätter E. Carlsson (S) , Ersätter I. Asadian Falahieh (S) 132 Ersätter L. Jansson (V) ,

Ordförande. Ersätter E. Carlsson (S) , Ersätter I. Asadian Falahieh (S) 132 Ersätter L. Jansson (V) , 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:20 125-137 Plats och tid Paragrafer Beslutande Marith Hesse (M) Håkan Killius (S) Jonas Mårdbrink (M) Angela Fasth Torstensson (M) Anders Midby (KD) Anna Strand (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C)

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) Kommunfullmäktige 2014-11-03 1 (6) Plats och tid IOGT-lokalen Björbo, kl. 18.30 ajournering kl. 20.20-20.25. Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande 161-162 Margareta Meissner (KOSA) ordförande

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

3: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Delges:

3: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Delges: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-05-28 3: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Delges: Samtliga nämner och bolag, KLK Ekonomi, Revision Dnr 17KS497 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Plats och tid Furåsen, Färgelanda onsdag kl

Plats och tid Furåsen, Färgelanda onsdag kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Furåsen, Färgelanda onsdag kl. 19.00 19.45 Beslutande Övriga deltagare 24 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, totalt 27 beslutande Se närvarolistan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (4) Paragrafer 56-57 Plats och tid Socialförvaltningen Ylle 1 och 2,, kl. 16.30-17.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 (14) Plats och tid Inredia, måndagen den 20 maj 2019 kl 18:00-19:10 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Josefin Karlsson, kommunsekreterare Jan Malmgren, förbundsdirektör Skaraborgs

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl PERSTORPS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-10-22 Sida 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 18.20 Beslutande Leif Andersson, ordförande Catharina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej Rådhuset,

Läs mer

Onsdagen den 22 april 2015, kl I Largen, Alceahuset, Åkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand (S)

Onsdagen den 22 april 2015, kl I Largen, Alceahuset, Åkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand (S) O Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Plats Närvarande Utses att justera, 4:2 Onsdagen den 22 april 2015, kl I 3.00-13.30 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad

Läs mer

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 2016-04-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Rådhuset, 13:00-14:30. Daniel Persson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Rådhuset, 13:00-14:30. Daniel Persson (SD) SÖDERHAMNS KOMMUN Nämnd Plats och tid Utses att justera Rådhuset, 13:00-14:30 Daniel Persson (SD) Justeringens plats och tid Rådhuset, 2014-08-22, kl 13.30 Paragrafer 184-190 Underskrifter Sven-Erik Lindestam

Läs mer

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde KUNGÖRELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 16 maj 2018, kl 18:30 Plats: Stora scenen Ordförande: Solange Olame Bayibsa Sekreterare: Andrea Andersson Ledamot och ersättare som inte kan närvara

Läs mer

Politisk organisation KS 2017/584

Politisk organisation KS 2017/584 91 Politisk organisation 2019-2022. KS 2017/584 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

Kommunkontoret Djurås , kl. 14: Kommunstyrelsen 2018-11-08 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-13:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Jarl (C), ordförande Kerstin Stenquist (C) Erik Warg (C) Irene Homman (S) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer