Kommunstyrelsen (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson (c) Christer Nordin (m) Ann-Margret Kjellberg (s) Ulf Holmberg (m) Janet Gunnarsson (c) Ingemar Jönsson (bp) Kerstin Gustafsson (m) Håkan Philipsson (s) Claes Wastensson (m) Pelle Höglund (spi), tjg.ers. för Bengt Svensson (kd) Övriga närvarande: Jens Odevall, chef kommunkansliet Henrik Andersson, assistent kommunkansliet Utses att justera: Justeringens tid och plats: Christer Nordin, ersättare Ann-Margret Kjellberg Omedelbar justering; onsdagen den 19 december, kommunkontoret i Båstad Sekreterare... Paragrafer: Jens Odevall Ordförande... Anette Åkesson Justerande... Christer Nordin ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Ks 296 Godkännande av dagordningen vid dagens sammanträde Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkännes.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Ksau 173 dnr 1282/ Ks 173 Ksau 210 Ks 229 Ansökan från Hemmeslövs Ridklubb om utökad kommunal borgen Ärendebeskrivning Båstads kommunfullmäktige beslutade att bevilja Hemmeslövs Ridklubb kommunal borgen för lån på 10 milj kr för uppförande av ridanläggning i Hemmeslöv. Ekonomiavdelningen yttrade sig i ärendet. Hemmeslövs Ridklubb inkommer med ansökan om utökad borgen med 4 milj kr till lån på sammanlagt 14 milj kr. Ridklubben anger som skäl att tidsutdräkten i ärendets handläggning inneburit en radikal kostnadsförändring. Till ansökan bifogas en ny driftbudget, se bilaga. Enligt uppgift kommer Hemmeslövs Ridklubb bilda bolag för att kunna dra av ingående moms. Inklusive moms uppgår därför investeringen till mellan 17 och 18 milj kr. Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Hemmeslövs Ridklubb medges ingen utökad borgen. Ks Yrkanden Föreligger kompletterande skrivelse från Hemmeslövs Ridklubb, inkommen Kurt Nilsson (c) och Pelle Höglund (spi): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ann-Margret Kjellberg (s), Ulf Holmberg (m), Bertil Mattsson (bp), Claes Wastensson (m), Christer Nordin (m), Katarina Angel (fp) och Christer de la Motte (m): Ärendet återremitteras. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet återremitteras. Reservation Mot beslutet till förmån för sitt yrkande som avslagits reserverar sig Pelle Höglund (spi). forts. på nästa sida.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen forts. Ansökan från Hemmeslövs Ridklubb om utökad kommunal borgen Ksau 210 Ks 229 Ksau Yrkande Ks Yrkanden Föreligger ny tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Bertil Mattsson (bp) och Katarina Angel (fp): Kommunen utökar sitt borgensåtagande till 14 mkr. Borgensåtagandet avser lån till Båstad Ridcenter AB och inte Hemmeslövs ridklubb. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunen utökar sitt borgensåtagande med 4 mkr, dvs från 10 mkr till 14 mkr. 2. Borgensåtagandet avser lån till Båstad Ridcenter AB och inte Hemmeslövs ridklubb. 3. Kommunstyrelsens ordförande i förening med förvaltningschefen för administrationen bemyndigas teckna härför erforderliga handlingar. Bertil Mattsson (bp), Christer Nordin (m) och Katarina Angel (fp): Bifall till arbetsutskottets förslag. Anders Gunnarsson (c), Rune Andersson (c), Ann-Margret Kjellberg (s), Håkan Philipsson (s) och Bengt Svensson (kd): Avslag till arbetsutskottets förslag. Reservation Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunen utökar sitt tidigare borgensåtagande med 4 mkr, dvs från 10 mkr till 14 mkr. 2. Borgensåtagandet avser lån till Båstad Ridcenter AB. 3. Kommunstyrelsens ordförande i förening med förvaltningschefen för administrationen bemyndigas teckna härför erforderliga handlingar. Mot beslutet till förmån för sina yrkanden reserverar sig Anders Gunnarsson (c), Rune Andersson (c), Ann-Margret Kjellberg (s), Håkan Philipsson (s) och Bengt Svensson (kd). forts. på nästa sida.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen forts. Ansökan från Hemmeslövs Ridklubb om utökad kommunal borgen Kf Yrkanden Pelle Höglund (spi): I första hand återremiss för kompletterande utredning där följande alternativ särskilt belyses: Kommunen; A. löser redan beviljat lån, B. lånar ut pengar direkt till ridklubben, C. fastställer ränta på lånet, D. fastställer amorteringsplan för lånet, E. förhandlar fram bästa möjliga säkerhet för lånen i byggnader och inventarier samt F. garanteras insyn i ridklubben. I andra avslag till kommunstyrelsens förslag. Kurt Nilsson (c): Avslag till kommunstyrelsens förslag. Anette Åkesson (m), Katarina Angel (fp) och Bertil Mattsson (bp): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Efter ställda propositioner på Pelle Höglunds (spi) återremissyrkande finner ordföranden att detsamma avslagits. Votering begärs emellertid. Den som vill avslå Pelle Höglunds (spi) återremissyrkande röstar JA; Den som vill bifalla Pelle Höglunds (spi) återremissyrkande röstar NEJ: Votering Beslut Voteringen utfaller med 25 ja-röster och 14 nej-röster enligt till protokollet bifogad voteringslista. Kommunfullmäktige har således beslutat återremittera ärendet. 1. Ärendet återremitteras för kompletterande utredning där följande alternativ särskilt belyses: Kommunen; A. löser redan beviljat lån, B. lånar ut pengar direkt till ridklubben, C. fastställer ränta på lånet, D. fastställer amorteringsplan för lånet, E. förhandlar fram bästa möjliga säkerhet för lånen i byggnader och inventarier samt F. garanteras insyn i ridklubben. Ksau Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. forts. på nästa sida.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen forts. Ansökan från Hemmeslövs Ridklubb om utökad kommunal borgen Ks Yrkande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunen ger ägaren av byggnaderna, Båstad Ridcenter AB, ett tioårigt lån med årlig amortering på kr, varav de första två åren är amorteringsfria. Därefter sker omförhandling av lånet. Ränta utgår med vid varje tillfälle gällande referensränta. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna säkerhetsöverlåtelse av byggnaderna m m motsvarande 14 mkr. 3. För ändamålet upplånar kommunen 14 mkr. 4. Ridklubben skall årligen inlämna ekonomisk information med verksamhetsberättelser till Båstads kommun. 5. Tidigare beslut om borgen, 15 av , upphävs härmed. 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Rune Andersson (c): Båstad Ridcenter AB skall inlämna ekonomisk information med verksamhetsberättelser två gånger per år till Båstads kommun. Bertil Mattsson (bp) och Christer Nordin (m): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunen ger ägaren av byggnaderna, Båstad Ridcenter AB, ett tioårigt lån med årlig amortering på kr, varav de första två åren är amorteringsfria. Därefter sker omförhandling av lånet. Ränta utgår med vid varje tillfälle gällande referensränta. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna säkerhetsöverlåtelse av byggnaderna m m motsvarande 14 mkr. 3. För ändamålet upplånar kommunen 14 mkr. 4. Båstad Ridcenter AB skall årligen inlämna ekonomisk information med verksamhetsberättelser till Båstads kommun. 5. Tidigare beslut om borgen, 15 av , upphävs härmed. 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Rune Andersson (c).

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 rnj BAsTADS Sammanträdesdatum 1 16) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 Anette Åkesson M), ordförande Ann-Marie johnsson C), tjg. ersättare föl'

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer