Kommunfullmäktige (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Utses att justera: Justeringens tid och plats: Bengt Svensson och Lennart Knutsson. Ersättare: Ingrid Zäther. Onsdagen den 25 juni kl 16.30, kommunkontoret i Båstad. Sekreterare... Paragrafer: Gunnar Nilsson Ordförande... Benkt Ragnarsson Justerande... Bengt Svensson Lennart Knutsson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 1 (2) Kommunfullmäktige Närvaro- och voteringslista : Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (m), Anette Åkesson (bp), Bo Wendt (s), Ann-Margret Kjellberg (m), Christer Nordin F (c), Janet Gunnarsson (m), Ulf Holmberg (fp), Katarina Angel (c), Christian Nilsson (m), Mattias Andersson F (bp), Susanne Jung F (s), Göran Klang (m), Birgitta Abelin Hans Grönkvist (kd), Ingrid Edgarsdotter (c), Marie-Louise Karlsson (fp), Katarina Toremalm Allan Sunnergren (bp), Ingemar Jönsson (m), Claes Wastensson (s), Jan Ahlgren Majvi Ahlgren (m), Gösta Ignell F (c), Anders Gunnarsson (sd), Stig Gustafsson (bp), Bertil Mattsson (m), Christer De la Motte (s), Ove Persson \t:\kf\2008\votering\ doc\h

3 2 (2) Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (m), Anders Barte (fp), Thomas Andersson (bp), Eddie Grankvist (c), Kurt Nilsson (m), Kerstin Röijer (spi), Pelle Höglund (s), Iréne Ebbesson (m), Karin Hansson (bp), Göran Håkansson (kd), Bengt Svensson (m), Lennart Knutsson (c), Gunilla Persson (s), Ingrid Zäther (fp), Kristina Thulesius (s), Håkan Philipsson (bp), Kjell Andersson (m), Benkt Ragnarsson T o m 108 N X X F SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \fel! talet kan inte representeras i angivet format.\h

4 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 18 juni 2008 Paragraf, ärendebeskrivning 99. Godkännande av dagordningen 100. Budget 2009 och plan för Överföring inom investeringsbudget Gemensam VA-organisation för Skåne Nordväst - bildandet av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 103. Nationella miljömål 104. Energiplan för Båstads kommun 105. Förslag om ansvarig inom kommunen för tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 106. Marknadsföring 107. Motion - Digitala kartbasen 108. Motion - Biblioteket i Grevie och översiktsplanen 109. Försäljning av Viktoria 5, Båstadgården 110. Avsägelse av uppdrag - Birgitta Abelin (m) 111. Avsägelse av uppdrag - Carin Bernsfelt (fp) 112. Val av ledamot i socialnämnden efter avgående Birgitta Abelin (m) 113. Val av ledamot i socialnämnden efter avgående Carin Bernsfelt (fp) 114. Val av ordförande i socialnämnden efter avgående Birgitta Abelin (m) 115. Val av vice ordförande i socialnämnden efter avgående Carin Bernsfelt (fp) 116. Avsägelse av uppdrag - Sten Wahlgren (m) 117. Val av ersättare till kommunens ombud vid bolagsstämma för Båstad Näringsliv AB efter avgående Sten Wahlgren (m) 118. Val av lekmannarevisorer till Båstad Näringsliv AB 119. Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 120. Delgivningar 121. Interpellation - Båstads kommuns nuvarande situation och kommunledningens planering på kort respektive lång sikt

5 Kommunfullmäktige Kf 99 Godkännande av dagordningen 1. Efter justeringar godkännes dagordningen.

6 Budget- och bokslutsberedningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bob 38 Ks 112 Kf 100 Budget 2009 och plan för Årets budgetarbete inleddes med en arbetsutskottskonferens med företrädare från de politiska partierna, förvaltningschefer och ekonomer. Budgetdialog mellan budgetberedningen och de olika nämnderna hölls I nämndernas inlämnade budgetförslag ingår bl a ansvarsområde, verksamhetsidé, omvärldsanalys och investeringar. Därtill har materialet kompletterats med servicedeklarationer, framtagna av parlamentariskt sammansatta grupper. Till underlaget föreligger övergripande ekonomisk bedömning från ekonomiavdelningen samt lägesbeskrivning och prognos för planering och exploatering från planchefen. Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunens vision, övergripande mål, övergripande inriktning, prioriterade mål och förhållningssätt antas enligt bilaga. Enligt Janet Gunnarssons (c) yrkande ska avsnittet övergripande inriktning även omfatta miljömål. 2. Servicedeklarationer för tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden antas enligt bilaga. 3. Föreliggande förslag till ansvarsområden, verksamhetsidé, övergripande inriktning, prioriterade mål och konkurrensutsättning för styrelse och nämnder godkännes. Enligt Ann-Margrets Kjellbergs (s) yrkande görs följande ändring av prioriterade mål för socialnämnden, stycken 4 och 5: För de mest sjuka, d v s demenssjuka och äldre personer med flera sjukdomar görs satsningar på stärkt hemsjukvård och fler platser i särskilt boende. Fallolyckor bland äldre orsakar varje år stort lidande. För att minska antalet fallolyckor ska förebyggande åtgärder vidtagas i såväl kommunalt äldreboende som i det egna boendet. 4. Utdebitering av kommunalskatt för 2009 är oförändrad, 20:23 kr/skattekrona. Ann-Margret Kjellberg (s), Janet Gunnarsson (c) och Bengt Svensson (kd) deltar ej i beslutet.

7 Budget- och bokslutsberedningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige forts. Budget 2009 och plan för Bob 38 Ks 112 Kf Fördelning av ekonomiska ramar enligt bilaga: Kommunstyrelsen erhåller tkr ( tkr) Samhällsbyggnadsnämnd erhåller tkr ( tkr) Kultur- och fritidsnämnden erhåller tkr (- 500 tkr) Bildningsnämnden erhåller tkr ( tkr) Socialnämnden erhåller tkr ( tkr) Revision erhåller 692 tkr (oförändrat) I ovanstående belopp ska justering göras för färdtjänstkostnader med 285 tkr för socialnämnden som överförs till kommunstyrelsen. I beloppen ingår kompensation för inflation med 2,4%. För löneökningar avsätts tkr på centralt konto avseende Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2008 års löneökningar. Resultatet för 2009 budgeteras till tkr. Resultaten för 2010 och 2011 uppgår till tkr respektive tkr. Ann-Margret Kjellberg (s), Janet Gunnarsson (c) och Bengt Svensson (kd) deltar ej i beslutet. 6. Investeringsbudgeten för 2009 och plan för fastställes enligt bilaga. Investeringarna inkl va och exploatering uppgår till tkr för 2009 och tkr respektive tkr för 2010 och Ann-Margret Kjellberg (s): 550 tkr för Lekplats gulstad används till skatebana. Janet Gunnarsson (c) och Bengt Svensson (kd): 550 tkr för Lekplats gulstad flyttas från 2009 till Anette Åkesson (m), Bertil Mattsson (bp) och Katarina Angel (fp): Enligt liggande förslag. Budget- och bokslutsberedningen förslag till beslut: Enligt liggande förslag. 7. För finansiering av VA-investeringar upptas lån på tkr Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll bemyndigas kommunstyrelsen inom ramen av 5 Mkr besluta i ärende angående kommunal förköpsrätt 9. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen av 20 Mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 10. Anslaget för oförutsedda behov, 500 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader och utgifter som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 300 tkr under budgetåret.

8 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige forts. Budget 2009 och plan för Ks 112 Kf 100 Ks Förvaltningschef Lars Nilsson föredrar ärendet. Protokollsanteckning Ann-Margret Kjellberg (s), Janet Gunnarsson (c), Bengt Svensson (kd), Håkan Philipsson (s) och Kurt Nilsson (c) deltar ej i beslut under punkt 4 och punkt 5. Yrkanden Punkt 6: Ann-Margret Kjellberg (s) och Håkan Philipsson (s): 550 tkr för Lekplats gulstad används till skatebana. Janet Gunnarsson (c) och Bengt Svensson (kd): 550 tkr för Lekplats gulstad flyttas från 2009 till Anette Åkesson (m), Bertil Mattsson (bp), Katarina Angel (fp) och Christer Nordin (m): Bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunens vision, övergripande mål, övergripande inriktning, prioriterade mål och förhållningssätt antas. Avsnittet övergripande inriktning skall även omfatta miljömål. 2. Servicedeklarationer för tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden antas. 3. Föreliggande förslag till ansvarsområden, verksamhetsidé, övergripande inriktning, prioriterade mål och konkurrensutsättning för styrelse och nämnder godkännes. Följande ändringar görs av prioriterade mål för socialnämnden, stycken 4 och 5: För de mest sjuka, d v s demenssjuka och äldre personer med flera sjukdomar görs satsningar på stärkt hemsjukvård och fler platser i särskilt boende. Fallolyckor bland äldre orsakar varje år stort lidande. För att minska antalet fallolyckor ska förebyggande åtgärder vidtagas i såväl kommunalt äldreboende som i det egna boendet. 4. Utdebitering av kommunalskatt för 2009 är oförändrad, 20:23 kr/skattekrona. 5. Fördelning av ekonomiska ramar enligt bilaga: Kommunstyrelsen erhåller tkr ( tkr) Samhällsbyggnadsnämnd erhåller tkr ( tkr) Kultur- och fritidsnämnden erhåller tkr (- 500 tkr) Bildningsnämnden erhåller tkr ( tkr) Socialnämnden erhåller tkr ( tkr) Revision erhåller 692 tkr (oförändrat) forts. på nästa sida.

9 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige forts. Budget 2009 och plan för Ks 112 Kf 100 I ovanstående belopp ska justering göras för färdtjänstkostnader med 285 tkr för socialnämnden som överförs till kommunstyrelsen. I beloppen ingår kompensation för inflation med 2,4%. För löneökningar avsätts tkr på centralt konto avseende Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2008 års löneökningar. Resultatet för 2009 budgeteras till tkr. Resultaten för 2010 och 2011 uppgår till tkr respektive tkr. 6. Investeringsbudgeten för 2009 och plan för fastställes enligt bilaga. Investeringarna inkl va och exploatering uppgår till tkr för 2009 och tkr respektive tkr för 2010 och För finansiering av VA-investeringar upptas lån på tkr Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll bemyndigas kommunstyrelsen inom ramen av 5 Mkr besluta i ärende angående kommunal förköpsrätt 9. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen av 20 Mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 10. Anslaget för oförutsedda behov, 500 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader och utgifter som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 300 tkr under budgetåret. Kf Yrkanden Anette Åkesson (m), Katarina Angel (fp), Bertil Mattsson (bp), Pelle Höglund (spi) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ann-Margret Kjellberg (s) yrkar följande: - Bifall till kommunstyrelsens förslag punkterna 1-3 och Punkt 4: Utdebitering av kommunalskatt för 2009: avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till socialdemokraternas förslag med skattehöjning med 0,50 kr till 20:73 kr/skattekrona. - Punkt 5 Avslag på kommunstyrelsens förslag till ekonomiska ramar och bifall till socialdemokraternas förslag, se bilaga. - Punkt 6: Avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till socialdemokraternas förslag att 550 tkr för Lekplats gulstad används till skatebana. Janet Gunnarsson (c) yrkar följande: - Bifall till kommunstyrelsens förslag punkterna 1-4 och Punkt 5: Avslag till kommunstyrelsens förslag till ekonomiska ramar och bifall till centerpartiets förslag, se bilaga. - Punkt 6: Avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till socialdemokraternas förslag att 550 tkr för Lekplats gulstad används till skatebana. forts. på nästa sida.

10 Kommunfullmäktige forts. Budget 2009 och plan för Kf Punkt 10 Avslag på kommunstyrelsens förslag och att inga medel anslås för oförutsedda behov. Bengt Svensson (kd) yrkar följande: - Bifall till kommunstyrelsens förslag punkterna 1-4 och Punkt 5: Avslag till kommunstyrelsens förslag till ekonomiska ramar och bifall till kristdemokraternas förslag, se bilaga. - Punkt 6: 550 tkr för Lekplats Gulstad flyttas till år Pelle Höglund (spi) yrkar följande tillägg: Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i september redovisa realistiska förslag på åtgärder för att under 2009 skapa en ekonomisk reserv på ytterligare 10 miljoner kronor. Propositioner Punkterna 1-5, 7-10 Propositioner Punkt 6 Huvudvotering Efter framställda propositioner på yrkandena punkterna 1-5 och 7-10 finner ordföranden att kommunstyrelsens förslag bifallits. Därefter ställes propositioner på de olika yrkandena under punkt 6 varvid ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. Votering begäres emellertid. För att få fram ett motförslag till huvudvoteringen ställer ordföranden propositioner på Bengt Svenssons och Ann-Margret Kjellbergs yrkanden. Ordföranden finner därvidlag att Ann-Margret Kjellbergs yrkande skall utgöra motförslaget. Följande voteringsproposition godkännes: Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja; Ledamot som vill bifalla Ann-Margret Kjellbergs yrkande röstar Nej. Anställd votering utfaller med 22 Ja- och 14 Nej-röster vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Proposition tillägg Därefter ställes proposition på Pelle Höglunds tilläggsyrkande varvid ordföranden finner att detsamma avslagits. Kommunfullmäktige har således beslutat: 1. Kommunens vision, övergripande mål, övergripande inriktning, prioriterade mål och förhållningssätt antas. Avsnittet övergripande inriktning skall även omfatta miljömål. 2. Servicedeklarationer för tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden antas. 3. Föreliggande förslag till ansvarsområden, verksamhetsidé, övergripande inriktning, prioriterade mål och konkurrensutsättning för styrelse och nämnder godkännes. Följande ändringar görs av prioriterade mål för socialnämnden, stycken 4 och 5: För de mest sjuka, d v s demenssjuka och äldre personer med flera sjukdomar görs satsningar på stärkt hemsjukvård och fler platser i särskilt boende. forts. på nästa sida.

11 Kommunfullmäktige forts. Budget 2009 och plan för Kf 100 Fallolyckor bland äldre orsakar varje år stort lidande. För att minska antalet fallolyckor ska förebyggande åtgärder vidtagas i såväl kommunalt äldreboende som i det egna boendet. 4. Utdebitering av kommunalskatt för 2009 är oförändrad, 20:23 kr/skattekrona. 5. Fördelning av ekonomiska ramar enligt bilaga: Kommunstyrelsen erhåller tkr ( tkr) Samhällsbyggnadsnämnd erhåller tkr ( tkr) Kultur- och fritidsnämnden erhåller tkr (- 500 tkr) Bildningsnämnden erhåller tkr ( tkr) Socialnämnden erhåller tkr ( tkr) Revision erhåller 692 tkr (oförändrat) I ovanstående belopp ska justering göras för färdtjänstkostnader med 285 tkr för socialnämnden som överförs till kommunstyrelsen. I beloppen ingår kompensation för inflation med 2,4%. För löneökningar avsätts tkr på centralt konto avseende Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2008 års löneökningar. Resultatet för 2009 budgeteras till tkr. Resultaten för 2010 och 2011 uppgår till tkr respektive tkr. 6. Investeringsbudgeten för 2009 och plan för fastställes enligt bilaga. Investeringarna inkl va och exploatering uppgår till tkr för 2009 och tkr respektive tkr för 2010 och För finansiering av VA-investeringar upptas lån på tkr Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll bemyndigas kommunstyrelsen inom ramen av 5 Mkr besluta i ärende angående kommunal förköpsrätt 9. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen av 20 Mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. Reservationer 10. Anslaget för oförutsedda behov, 500 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader och utgifter som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 300 tkr under budgetåret. Följande anmäler reservation till förmån sina yrkanden som avslagits: Samtliga socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater samt spi.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 86 dnr 590/ Ks 107 Kf 101 Överföring inom investeringsbudget 2008 Yrkande Kultur- och fritidsnämnden har i beslut , 43 överlämnat förslag till överföring inom investeringsbudget Nämnden föreslår att 80 tkr överförs från markundersökning Örebäcksvallen i Båstad till att i stället användas till skatepark Ann-Margret Kjellberg (s) yrkar i första hand återremiss för komplettering av handlingar, i andra hand bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag. Katarina Angel (fp) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag. : Ks Kf Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag bifalles. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag bifalles. 1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag bifalles.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 93 dnr 90/ Ks 117 Kf 102 Gemensam VA-organisation för Skåne Nordväst - bildandet av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Inom Skåne Nordväst genomfördes under en utredning som belyste förutsättningar och alternativ för en kommunal samverkan inom VA-området i regionen. En slutrapport lämnades till den dåvarande politiska styrgruppen för projektet i mars Under 2007 igångsattes en fortsättning av utredningsarbetet med inriktningen att samtliga kommuner inom Skåne Nordväst skulle erbjudas möjlighet att delta vid formering av en framtida organisation för VAsamverkan. Föreligger tjänsteskrivelse från teknisk chef Tommy Ström. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Teckna bilagt förslag till Aktieägaravtal om kommunal samverkan genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 2. Godkänna bilagt förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 3. Godkänna bilagt förslag till Ägardirektiv Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 4. Förvärva aktier Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för en köpeskilling av kr. 5. Om behov uppstår, mot ränta motsvarande Stibor 1 M +/- 0 % låna ut kr (50 kr x invånare) till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 6. Uppdra åt kommunstyrelsen att, inom ramen för ärendet, fatta övriga eventuellt erforderliga beslut för igångsättande av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 7. Till styrelseledamot i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB från och med 1 juli 2008 intill slutet av årsstämman 2011 utse Ingemar Jönsson (bp) med Katarina Angel (fp) som ersättare. 8. Till ombud för kommunens aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB på extra bolagsstämma 2008 utse Anette Åkesson (m) med Bertil Mattsson (bp) som ersättare. 9. Ge ombudet som instruktion vid extra bolagsstämma 2008 fullfölja bolagsbildningen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att rösta för att stämman beslutar att anta upprättat förslag till ägardirektiv. forts. på nästa sida.

14 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige forts. Gemensam VA-organisation för Skåne Nordväst - bildandet av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Ks 117 Kf 102 Ks Yrkanden Teknisk chef Tommy Ström föredrar ärendet. Anette Åkesson (m) yrkar bifall med tillägget att satsen som finns under aktieägaravtalet 2, bolagsordningen 4 samt ägardirektiven punkt 2 tolkas så att bolaget skall ansvara för förnyelser och förbättringar på kommunens uppdrag. Christer Nordin (m), Claes Wastensson (m), Katarina Angel (fp) och Ann-Margret Kjellberg (s): Bifall till liggande förslag. Bertil Mattsson (bp) och Bo Wendt (bp): Avslag med skriftlig motivering enligt bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Teckna bilagt förslag till Aktieägaravtal om kommunal samverkan genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 2. Godkänna bilagt förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 3. Godkänna bilagt förslag till Ägardirektiv Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 4. Förvärva aktier Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för en köpeskilling av kr. 5. Om behov uppstår, mot ränta motsvarande Stibor 1 M +/- 0 % låna ut kr (50 kr x invånare) till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 6. Uppdra åt kommunstyrelsen att, inom ramen för ärendet, fatta övriga eventuellt erforderliga beslut för igångsättande av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 7. Till styrelseledamot i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB från och med 1 juli 2008 intill slutet av årsstämman 2011 utse Sten Wahlgren (m) med Håkan Philipsson (s) som ersättare. 8. Till ombud för kommunens aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB på extra bolagsstämma 2008 utse Anette Åkesson (m) med Katarina Angel (fp) som ersättare. 9. Ge ombudet som instruktion vid extra bolagsstämma 2008 fullfölja bolagsbildningen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att rösta för att stämman beslutar att anta upprättat förslag till ägardirektiv. 10. Satsen som finns under aktieägaravtalet 2, bolagsordningen 4 och ägardirektiven punkt 2 tolkas så att bolaget skall ansvara för förnyelser och förbättringar på kommunens uppdrag. forts. på nästa sida.

15 Kommunfullmäktige forts. Gemensam VA-organisation för Skåne Nordväst - bildandet av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kf 102 Kf Yrkande Kommunchef Tomas Rikse föredrar ärendet. Anette Åkesson (m), Katarina Angel (fp) och Kurt Nilsson (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Bo Wendt (bp): Avslag. 1. Kommunstyrelsens förslag bifalles.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 100 dnr 591/ Ks 113 Kf 103 Nationella miljömål De nationella miljömålen kom till efter att Miljöbalken trädde i kraft Syftet var att skapa grunden för ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete på nationell, regional och lokal nivå. I dagsläget finns 16 miljömål. Dessa övergripande mål finns sedan nedbrutna till mer lätthanterliga effektmål som är flera stycken för vart och ett av huvudmålen. Föreligger tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse och miljöchef Jörgen Hanak. Ks Kf Yrkande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Inarbeta lokala miljömål i respektive energiplan, avfallsplan och översiktsplan. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Lokala miljömål inarbetas i respektive energiplan, avfallsplan och översiktsplan. Anette Åkesson (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 1. Kommunstyrelsens förslag bifalles.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 101 dnr 591/ Ks 114 Kf 104 Energiplan för Båstads kommun Föreligger av miljöchef Jörgen Hanak upprättat förslag till projektdirektiv - Energiplan med miljömålen i fokus. Ks Kf Yrkande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Projektdirektiv för energiplan med miljömål i fokus antages. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Projektdirektiv för energiplan med miljömål i fokus antages. Anette Åkesson (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 1. Kommunstyrelsens förslag bifalles.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 106 dnr 425/ Ks 115 Kf 105 Förslag om ansvarig inom kommunen för tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel Ks Kf Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut , 68 överlämnat förslag om ansvarig inom kommunen för tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Lagstiftningen trädde i kraft Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Delegera till samhällsbyggnadsnämnden att fullgöra kommunens ansvar enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Delegera till samhällsbyggnadsnämnden att fullgöra kommunens ansvar enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. 1. Kommunstyrelsens förslag bifalles.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 102 dnr 315/ Ks 116 Kf 106 Marknadsföring Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars att återremittera förslaget till marknadsföringsplan för Detta för att komplettera ärendet med kostnadskalkyl samt plan Utöver detta vill kommunledningskontoret att kommunfullmäktige fastställer marknadsföringspolicy samt varumärke. Föreligger tjänsteskrivelse från Jens Odevall, chef för kommunkansliet. Ks Yrkanden Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige föreslås anta föreliggande förslag till marknadsföringspolicy för Båstads kommun. 2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande förslag till marknadsföringsplan för Kommunledningskontoret får i uppdrag att inkomma med förslag på marknadsföringsplan för åren samt finansiering härför till kommunstyrelsens septembermöte. Christer Nordin (m): Bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollsanteckning Bengt Svensson (kd) avstår från att delta i beslutet. Kf Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige föreslås anta föreliggande förslag till marknadsföringspolicy för Båstads kommun. 2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande förslag till marknadsföringsplan för Kommunledningskontoret får i uppdrag att inkomma med förslag på marknadsföringsplan för åren samt finansiering härför till kommunstyrelsens septembermöte. 1. Kommunstyrelsens förslag bifalles.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 104 dnr 224/ Ks 123 Kf 107 Motion - Digitala kartbasen Centerpartiet föreslår i en motion, inkommen , att kommunen tillsätter resurser och prioriterar uppgiften att den digitala kartbasen för Båstads kommun levereras för uppdatering enligt uppgjord plan under Föreligger tjänsteskrivelse från kart/gis-ingenjör Åsa Bjäräng. Ks Yrkanden Kf Yrkanden Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen anses behandlad. Janet Gunnarsson (c) yrkar att någon, tillsatt av kommunen, kontrollerar att de uppgifter som SOS-alarm, färdtjänst och taxi har är tillräckliga så att kommuninvånarna får den bästa servicen. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Motionen anses behandlad. Janet Gunnarsson (c), tilläggsyrkande; Att någon, tillsatt av kommunen, kontrollerar att de uppgifter som SOS-alarm, färdtjänst och taxi har är tillräckliga så att kommuninvånarna får den bästa servicen. Anette Åkesson (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Efter framställda propositioner på bifalls- respektive tilläggsyrkandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs emellertid. Följande voteringsproposition godkännes: Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA; Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ. Votering Voteringen utfaller med 27 ja-röster och 9 nej-röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad voteringslista. 1. Kommunstyrelsens förslag bifalles.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 105 dnr 29/ Ks 124 Kf 108 Motion - Biblioteket i Grevie och översiktsplanen Centerpartiet föreslår i en motion, inkommen , att det område som idag utgör centrumområde i Grevie också i fortsättningen skall utgöra det och att biblioteket är kvar där det finns idag eller på annan plats i centrumområdet. Föreligger tjänsteskrivelse från Jens Odevall, chef kommunkansliet. Yrkande Ks Yrkanden Kurt Nilsson (c) yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen avslås. Janet Gunnarsson (c), Kurt Nilsson (c) och Bengt Svensson (kd): Motionen bifalles. Ulf Holmberg (m), Katarina Angel (fp), Ingemar Jönsson (bp) och Christer Nordin (m): Motionen avslås. Kf Yrkande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Motionen avslås. Janet Gunnarsson (c) och Ingrid Edgarsdotter (kd): Bifall till motionen. Ulf Holmberg (m), Thomas Andersson (fp) och Bo Wendt (bp): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Reservation 1. Motionen avslås. Mot beslutet till förmån för sitt yrkande reserverar sig centerpartiets och kristdemokraternas ledamöter.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ksau 52 dnr 93/ Ks 77 Kf 86 Ks 126 Kf 109 Försäljning av Viktoria 5, Båstadgården Förslag föreligger att fastigheten Viktoria 5, Båstadgården i Båstad, skall försäljas på öppna marknaden på så sätt att byggnaderna med intilliggande mark säljes medan bakomvarande parkmark förblir i kommunal ägo. Föreligger tjänsteskrivelse från fastighetschef Staffan Claesson. Yrkanden Deltar ej i beslut Ks Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (s) yrkar: Till kommunstyrelsen skall ärendet kompletteras med tjänsteskrivelser som rör fastighetens ekonomi, kostnader för renovering och aktuell plansituation. Bertil Mattsson yrkar: - Kommunstyrelsen initierar en planändring till enbart (h) för Viktoriagården och för annexet (b) på ovanvåningen och (h) på nedre våningen - Hyresavtalet till Tennismuseet skall säkerställas på dagens nivå - Under ovan nämnda premisser får fastighetschefen i uppdrag att försälja fastigheten på den öppna marknaden Ann-Margret Kjellberg (s) och Janet Gunnarsson (c) anmäler att de ej deltar i beslutet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen initierar en planändring till enbart (h) för Viktoriagården och för annexet (b) på ovanvåningen och (h) på nedre våningen. 2. Hyresavtalet till Tennismuseet skall säkerställas på dagens nivå. 3. Under ovan nämnda premisser får fastighetschefen i uppdrag att försälja fastigheten på den öppna marknaden. Ann-Margret Kjellberg (s), Kurt Nilsson (c) och Håkan Philipsson (s): 1. Annexet till Båstadgården försäljs. 2. Intäkterna av försäljningen används för att rusta upp Båstadgården. Bertil Mattsson (bp) och Christer Nordin (m): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ajournering Proposition Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. Efter ställd proposition på Ann-Margret Kjellbergs m fl yrkande och Bertil Mattssons m fl yrkande finner ordföranden att Bertil Mattssons m fl yrkande bifallits. Votering begäres emellertid. forts. på nästa sida.

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer