Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)"

Transkript

1 1(1) Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) Sven-Åke Högsell (c) Peter Johansson (kd) Kerstin Fredriksson (s) Lennart Olsson (c) ers f Bengt- Åke Johansson (c ) Se i övrigt resp. Lena Sjögren (s) Hugo Hultgren (m) ers f Roland Paulsson (m) Ann-Charlotte H Johansson (s) Bo Johansson (kd) ers f R. Ingemar Eriksson (v) Edgardo Varas (v) ers f R Ingemar Eriksson 114 Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga närvarande. Övriga närvarande Magnus Claesson, ekonomichef Marianne Martinsson, kommunsekr Utses att justera: Lennart Olsson Paragrafer Underskrifter Ordföranden: Zaid Långström sman: Lennart Olsson Sekreterare: Marianne Martinsson U:\Kommunledningsavdelningen\Word\\Protokoll 2004\PKS doc BEVIS en har tillkännagivits genom anslag. Beslutsorgan: Sammanträdesdatum Anslags uppsättande 2004 Anslags nedtagande 2004 Protokollet förvaras på kommunkontoret Underskrift

2 2(16) KS 109 Information och föredragningar får information om Communicares arbete i kommunen projektmedarbetaren Ekonomichefen informerar om delårsrapporten per samt det prognostiserade resultatet för 2004.

3 3(16) KS 110 Dnr 154/2004 Godkännande av upptagande av lån. Investeringsbudgetens finansiering i 2003 års budget förutsatte ett positivt resultat. Av årsredovisningen för det aktuella året framgår att resultatet emellertid blev negativt. Kommunens likvida medel behöver därför förstärkas med 7 mnkr. Investeringarna 2003 uppgick till 33,0 mnkr och lån upptogs med 10,0 mnkr Beredning Se arbetsutskottets protokoll , 118. Yrkanden Under överläggningen i ärendet yrkar Magnus Malm (m) att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för utredning av andra möjligheter till likviditetsförstärkande åtgärder. (Bilaga) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat att behandla ärendet vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka detsamma. s förslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upptagande av lån upp till 7 mnkr för finansiering av investeringar gjorda Kommunfullmäktige beslutar vidare att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåningen.

4 4(16) Forts KS 110 Reservation Mot besluten reserverar sig Magnus Malm (m) och Hugo Hultgren (m) Expedieras: KF

5 5(16) Malms yrkande

6 6(16) KS 111 Dnr 155/2004 Godkännande av kommunal borgen (rambeslut) för Valbohem AB och, som en följd därav, upphävande av tidigare beslutad borgen för företaget Färgelanda kommun är i borgen för Valbohem AB med 107 mnkr. Besluten är fattade under en lång period och knutna till enskilda objekt och långivare. Borgensförbindelserna har inte reglerats utifrån gjorda amorteringar och det finns därför kommunal borgen som företaget inte kan utnyttja. Genom att samla alla borgensbeslut till ett enda rambeslut inom vilket företaget har att anpassa sina lån underlättas både kommunens administration och Valbohem AB:s samt uppföljningen av de båda juridiska personernas ekonomiska åtaganden. Beredning Se arbetsutskottets protokoll , 119. Yrkanden Under handläggningen av ärendet yrkar Magnus Malm (m) att kommunstyrelsen beslutar att upphäva samtliga tidigare beslut om borgen för lån till Valbohem AB (bilaga) Ordföranden ställer proposition på Magnus Malms yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. s förslag - Kommunfullmäktige beslutar att gå i borgen så som för egen skuld för Valbohem AB:s lån med högst 100 mnkr och samtidigt upphäva samtliga tidigare beslut om borgen för lån till företaget. Beslutet gäller tills vidare. Reservation Magnus Malm (m) och Hugo Hultgren (m) reserverar sig mot beslutet. Expedieras: KF

7 7(16) Magnus Yrkande

8 8(16) KS 112 Dnr 167/2004 Delårsrapport med helårsprognos 2004 Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per med helårsprognos för utfallet Av prognosen för helåret framgår bl a att resultatet beräknas bli 10,1 mnkr vilket är 13,4 mnkr sämre än budgeterat. Det negativa resultatet är dels en följd av att nämndernas resultat pekar mot ett underskott dels en följd av att de budgeterade intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat. Yrkanden Peter Johansson (kd) m fl yrkar att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till arbetsutskottet för åtgärder i syfte att minska kostnaderna. Magnus Malm (m) yrkar avslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Johanssons och Malms yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Johanssons yrkande. s beslut - beslutar att överlämna ärendet till arbetsutskottet för åtgärder i syfte att minska kostnaderna. s förslag - Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna. Reservation Magnus Malm (m) och Hugo Hultgren (m) reserverar sig mot beslutet. Expedieras: KF

9 9(16) KS 113 Dnr 146/2004 Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) Direktionen för NÄRF har överlämnar ett förslag till reviderad förbundsordning och hemställer om kommunfullmäktiges fastställande. Beredning Se arbetsutskottets protokoll , 125. Yrkanden Under överläggningen i ärendet yrkar Anne-Marie Jacobsson (c) att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning men inväntar resultatet av den pågående förhandlingen mellan medlemskommunerna om kostnadsfördelningen/fördelningsnycklarna. (bilaga till förbundsordningen) innan styrelsen är beredd att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för handläggning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jacobssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Jacobssons yrkande. s beslut - beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny förbundsordning men inväntar resultatet av den pågående förhandlingen mellan medlemskommunerna om kostnadsfördelningen/fördelningsnycklarna (bilaga till förbundsordningen) innan styrelsen är beredd att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för handläggning. Jäv Rune Månsson anmäler jäv vid handläggningen av den del av förbundsordningen som avser ersättning till direktionen och deltar inte i ärendets behandling vad avser detta. Expedieras: Kommunkansliet i avvaktan på resultat av förhandling

10 10(16) KS 114 Dnr 143/2004 Yttrande över förslag till reviderat skyddsområde för Högsäters grundvattentäkt Länsstyrelsen förelägger kommunen att yttra sig i ärendet. Det föreslagna skyddsområdet är detsamma som kommunfullmäktige tidigare begärt länsstyrelsens fastställelse av. Beslutsunderlag - Se kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Se arbetsutskottets protokoll , 126. s beslut - beslutar att inte lämna några synpunkter. Expedieras: Länsstyrelsen

11 11(16) KS 115 Dnr 143/2004 Vardagseffektivisering av ärendeberedning, protokollsdistribution m m Bland de inriktningsmål för kommunstyrelsen som kommunfullmäktige har fattat beslut om finns följande: Verka för en effektiv administration Kommunledningskontoret har upprättat förslag till en förenklad modell för ärendeberedningen i arbetsutskottet, samt förändrad rutin för distribution av protokollskopior. Beslutsunderlag Se kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Se arbetsutskottets protokoll , 127. Yrkanden Under överläggningen i ärendet tillstyrker Anne-Marie Jacobsson (c) att ett försök med förenklade rutiner för protokoll i arbetsutskottet/dokumentation av arbetsutskottets beredningsförslag genomförs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunledningskontorets förslag. Försöket skall pågå i tre månader för att därefter utvärderas. Magnus Malm (m) yrkar avslag. (Se bilaga) Edgardo Varas (v) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att använda e-post för kallelser till sammanträden. Propositionsordning godkänner att proposition först ställs på Anne-Marie Jacobsson och Magnus Malms yrkanden och att därefter ta ställning till Edgardo Varas förslag. Ordföranden ställer proposition på Anne-Marie Jacobssons och Magnus Malms yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anne-Mari Jacobssons yrkande.

12 12(16) Forts KS 115 Efter ställd proposition på Edgardo Varas förslag finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. s beslut beslutar att ett försök med förenklade rutiner för protokoll i arbetsutskottet/dokumentation av arbetsutskottets beredningsförslag genomförs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunledningskontorets förslag. Protokoll från sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige läggs för avhämtning i resp sammanträdeslokal. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott distribueras via e-post till de partier som inte har representation i arbetsutskottet. Detta är ett försök som skall genomföras under tre månader för att därefter utvärderas. Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att använda e-post för kallelser till sammanträden. Reservation Magnus Malm (m) och Hugo Hultgren (m) reserverar sig. Expedieras: Kommunledningskontoret

13 13(16) Malms bilaga

14 14(16) KS 116 Överfulla bussar till Uddevalla Edgardo Varas (v) tar upp frågan om överfulla bussar på sträckan Färgelanda Uddevalla (morgonturer) s beslut - beslutar att överlämna frågan till kollektivtrafikhandläggaren för diskussion med Västtrafik AB. Expedieras: Kollektivtrafikhandläggaren

15 15(16) KS 117 Redovisning av kommunägda fastigheter Kommunen äger ett antal fastigheter, såväl verksamhetsfastigheter som exploateringsfastigheter och fastigheter som inte längre används för sitt ursprungliga syfte. Magnus Malm tar upp frågan om försäljning av sådana fastigheter. s beslut - beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att redovisa en lista över samtliga kommunägda fastigheter. Expedieras: Teknisk chef Kultur och servicechef

16 16(16) KS 118 Anmälan av delegationsbeslut Arbetsutskottets protokoll anmäles. s beslut - beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s) 1(1) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag 2 september 2004, Klockan 13.00 16.50 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer