27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Församlingshemmet, kl Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Solveig Oscarsson (s) och Bert Parsmo (kd) Justeringens plats och tid Tingshuset, kl Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Eva R Stensson Ordförande... Per Andreasson Justerande... Solveig Oscarsson Bert Parsmo ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Underskrift...:. Per Andreasson, ordförande

2 Kommunfullmäktige Kf 54 dnr 60/2009 Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige t o m _ Länsstyrelsen har utsett Annelie Lundberg (s) som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Håkan Blomberg (s) som avsagt sig uppdraget. Margareta Pettersson (s) utses som ersättare efter Annelie Lundberg.

3 Kommunfullmäktige Kf 55 dnr 164/2009 Motion 3/2009 om marknadsföring av Nora kommun. William Grönlund (mp) överlämnade rubricerad motion. Motionären föreslår: att Nora kommun utarbetar riktlinjer för marknadsföringen av kommunen. Dessa riktlinjer skall syfta till att lyfta fram så många befolkningskategorier i kommunens marknadsföring som möjligt. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. _

4 Kommunfullmäktige Kf 56 dnr 165/2009 Motion 4/2009 om spårbilars betydelse för Nora. William Grönlund (mp) överlämnade rubricerad motion. Motionären föreslog: att Nora kommun utreder vilken betydelse utvecklingen av spårbilar skulle kunna ha för kommunen att Nora kommun undersöker vilket intresse som finns för spårbilslösningen regionalt hos de olika kommunerna i länet och vilka möjligheter som finns för samverkan mellan dessa samt att Nora kommun ansöker om medlemskap i nätverket KOMPASS. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. _

5 Kommunfullmäktige Kf 57 Ks 67 dnr 158/2008 Svar på medborgarförslag 3/2008 om öppna sammanträden för kommunstyrelsen._ Peter Palmqvist överlämnade rubricerat medborgarförslag på kommunfullmäktige , 47. Förslagsställaren föreslog: att kommunstyrelsen ska ha öppna sammanträden för allmänhet och press, i alla fall vartannat möte. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade , 123, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning. Kommunchefen har därefter överlämnat ärendet till kommunsekreteraren att besvara medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade , 113, att på prov under 2007 ändra arbetsformerna för kommunstyrelsen. Detta innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott inte längre sammanträder för att bereda ärenden inför kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen blir därför första instans för många ärenden och fler ledamöter och ersättare får på så sätt möjlighet att ta del av informationen i ett tidigare skede. Samtidigt beslutades därför att kommunstyrelsens sammanträden inte skulle vara offentliga. Detta för att det på så sätt skulle vara lättare för ledamöterna att diskutera ärendet och eventuellt komma fram till gemensamma ståndpunkter, vilket man tidigare kunde göra i arbetsutskottet. Bedömningen gjordes att en fri diskussion skulle underlättas om den inte behövde ske inför åhörare. Under februari månad 2008 skickade kommunkansliet ut en skrivelse, till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, med ett antal frågor för att ta reda på hur partierna uppfattat kommunstyrelsens nya arbetssätt. Folkpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnade in svar på frågorna. Samtliga partier som lämnade svar var positiva till det nya arbetssättet, dock ansåg folkpartiet och miljöpartiet att kommunstyrelsens sammanträden kan eller bör vara öppna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet ansåg i stället att fler ärenden ska föras till kommunfullmäktige för beslut. Enligt de enkätsvar som lämnats anser således majoriteten att kommunstyrelsen inte ska vara offentlig och öppen för allmänheten och pressen.

6 Kommunfullmäktige Samtliga fullmäktigesammanträden är offentliga men för det mesta inte så välbesökta. Kommunfullmäktiges ordföranden har därför initierat ett arbete där partierna tillsammans ska hitta former för att göra kommunfullmäktiges sammanträden mer intressanta för åhörare. Med anledning av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Leif Lindahl, Gabrielle Peteri (båda fp), Helena Vilhelmsson (c), och Tom Rymoen (m) yrkar avslag på kommunsekreterarens förslag, dvs bifall till medborgarförslaget. Margaretha Eriksson (v), Enar Moberg, Svenerik Nykvist samt ordföranden (samliga s) yrkar bifall till kommunsekreterarens förslag att avslå medborgarförslaget. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunsekreterarens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Leif Lindahl, Gabrielle Peteri (båda fp), Ewa Turesson, Tom Rymoen (båda m), Helena Vilhelmsson, Eva Stenqvist (båda c) och John Sundell (kd) reserverar sig till förmån för Leif Lindahls m fl yrkande. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Monica Andersson (s) på att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att utvärdera hur många ärenden som gått vidare till kommunfullmäktige. Margaretha Eriksson (v) yrkar bifall till återremissyrkandet. Leif Lindahl (fp), Helena Vilhelmsson, Pia-Maria Johansson (båda c), Tom Rymoen (m), William Grönlund (mp) och John Sundell (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma bifalls. Därefter ställer ordföranden proposition på motiveringen till återremissyrkandet och finner att även detta bifalls.

7 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utvärdera hur många ärenden som gått vidare till kommunfullmäktige. _

8 Kommunfullmäktige Kf 58 Ks 68 dnr 224/2008 Svar på medborgarförslag 6/2008 om gästhamn i Norasjön. Bissie Sjöberg överlämnade rubricerat medborgarförslag på kommunfullmäktige , 83. Förslagsställaren föreslog: att en gästhamn anordnas till nästa sommar. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade , 156, att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning. Kommunchefen har därefter gett fastighetscontrollern i uppdrag att utreda ärendet. Från och med år 2009 är det Nora Gyttorps Fiskeklubb som sköter uthyrning av kommunens båtplatser i Norasjön. Det finns totalt 245 tillgängliga båtplatser varav 23 platser i april månad 2009 var outhyrda. Dessutom är 12 platser gästplatser. Gästplatserna finns på norr om Svartälvsgatan där den mynnar i Strandpromenaden och norr om Paviljongen. Dessa plaster har tidigare inte varit ordentligt uppmärkta men Nora Gyttorps Fiskeklubb kommer att ordna detta inför sommaren Eftersom platserna har funnits under lång tid men inte varit ordentligt uppmärkta kan det har uppfattats som att det saknas gästplatser. Kommunchefen antar att när platserna nu märks upp uppfylls förslagsställarens intentioner. Däremot kommer inte de formella kraven på gästhamn att kunna tillgodoses. Svenerik Nykvist (s) yrkar på att gästplatserna ska vara uppmärkta senast den 1 juni Ordföranden ställer proposition på kommunchefens förslag med Svenerik Nykvists yrkande och finner att desamma bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att gästplatserna ska vara uppmärkta senast den 1 juni 2009 samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige Kf 59 Delgivningar Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut (dnr 132/2009) Revisorernas redovisning av revisionplan 2009 för Bergslagens Kommunalteknik. (dnr 148/2009) Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. _

10 Kommunfullmäktige Kf 60 Vb 13 dnr 60/2009 Fyllnadsval: ny ordförande i kommunstyrelsen t o m Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som ny ordförande i kommunstyrelsen välja Svenerik Nykvist (s), Brunnsgatan 7, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kf 61 Vb 14 dnr 60/2009 Fyllnadsval: nytt ombud vid kommunala bolagsstämmor t o m Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som nytt ombud vid kommunala bolagsstämmor välja Svenerik Nykvist (s), Brunnsgatan 7, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kf 62 Vb 15 dnr 60/2009 Fyllnadsval: nytt ombud vid regionala bolagsstämmor t o m Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som nytt ombud vid regionala bolagsstämmor välja Svenerik Nykvist (s), Brunnsgatan 7, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kf 63 Vb 16 dnr 60/2009 Fyllnadsval: ny ledamot i Regionförbundet Örebro läns fullmäktige t o m Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som ny ledamot i Regionförbundet Örebro läns fullmäktige välja Svenerik Nykvist (s), Brunnsgatan 7, Nora samt att då Svenerik Nykvist är förhindrad att delta i sammanträdet skall i första hand Monica Andersson (s) inkallas och därefter John Sundell (kd). Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kf 64 Vb 17 dnr 60/2009 Fyllnadsval: nominering som ledamot i Regionförbundet Örebro läns valberedning t o m Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som ledamot i Regionförbundet Örebro läns valberedning nominera Monica Andersson (s), Skogsbärsgatan 6, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

15 Kommunfullmäktige Kf 65 Vb 18 dnr 60/2009 Fyllnadsval: nytt ombud till föreningsstämma med Kommuninvest t o m Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som nytt ombud till föreningsstämma med Kommuninvest välja Svenerik Nykvist (s), Brunnsgatan 7, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2009-05-06 75 Plats och tid Hjernet, 2009-05-06 kl 09.00-11.30 Beslutande 12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Kerstin Folkesson,

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-02-17 1 Plats och tid Stora Hotellet, 2010-02-17 kl 17.00-20:00 Beslutande Enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Andreas Ericsson, IT-chef, 8 Jan Norlund, kommunchef Eva

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 20 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 27 april 2010, kl 08.30-09.30. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Svenerik Nykvist (S) Kjell Söderlund (S) Sami Hoikkala (S) tj ers för Pia Ahlström (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 1 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 1 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2010-06-14 126 Plats och tid Räddningscentralen, 2010-06-14 kl 08.00-09.50 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 1 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

25 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

25 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-04-28 68 Plats och tid Nora Stadshotell, 2010-04-28 kl 17.00-19.20 Beslutande 25 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2009-06-10 121 Plats och tid Hjernet, 2009-06-10 kl 08.30-10.20 Beslutande Enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Håkan Ceder, turistchef, 108 Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-11-27 259 Plats och tid Hjernet, 2012-11-27 kl 13.00-15.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jeanette Berggren, VD Norabostäder AB och Nora Utveckling AB, 221

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-17 57 Plats och tid Hjernet, 2013-04-17 kl 8.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 52, 60 Thomas Johansson, controller,

Läs mer

Gunn Carlsson (s) och Jan-Erik Bratt (m) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunn Carlsson (s) och Jan-Erik Bratt (m) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-04-29 27 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-04-29 kl 19.00-21.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Christina Westerlund, Intresseföreningen Bergslaget,

Läs mer

... &-,..,.,.,.,.::...,.

... &-,..,.,.,.,.::...,. Sammantrådesdatum 2017-12-20 240 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2017-12-20 kl 13.00-13.15 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabell Landström, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-05 55 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-10-05, kl 13.15-16.30 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Irene Gustavsson (S) Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 30 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 15 juni 2010, kl 10.30-11.15. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eleonore Karlsson (S) tj ers för Pia Ahlström (S) Eva Overgaard (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare samt 1 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare samt 1 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-06-17 80 Plats och tid Stadshotellet, 2009-06-17 kl 19.00-20.00 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare samt 1 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 7 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 7 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-03-30 17 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-03-30 kl 18.00-20.45 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 7 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 13:00-14:50 Plats: Forsen Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2018-12-17 Paragrafer:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-06-15 81 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-15 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Barn- och ungdomsutskottet SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 33 Plats och tid Tingshuset, 2015-04-07 kl. 08.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 26-29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Sammanträdesdatum Nora Stadshotell, kl Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Nora Stadshotell, kl Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2016-10-12 90 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2016-10-12 kl 14.20-15.10 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-09 7 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2016-03-09 kl 13.00-14.15 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Bram Corthals,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-16 13 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-04-16, kl 13.15-17.30 Beslutande Birgitta Borg (FP), ordförande Titti Hansson (C) ers Kenneth Eriksson (C) Gunilla

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(15) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen Kl 12.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lars Eriksson (V) och Bert Parsmo (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars Eriksson (V) och Bert Parsmo (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-09-30 99 Plats och tid Nora Stadshotell, 2009-09-30 kl 19.00-20.40 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Liz Hultgren, Regionförbundet, styrgrupp, 83 Fredrik

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-11-25 156 Plats och tid Nora Stadshotell, 2009-11-25 kl 19.00-20.45 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 2017-04-05 32 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2017-04-05 kl 8.30-11.45 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Sara Norberg, PA-specialist 31 Peter Warman, ekonomichef, 29-30,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Susanne Kurtson, kultur- och fritidschef Jan Noriund, kommunchef

Susanne Kurtson, kultur- och fritidschef Jan Noriund, kommunchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 84 Plats och tid Beslutande Hjernet, kl 0.002.00 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Susanne Kurtson, kultur och fritidschef Jan Noriund, kommunchef Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-02-29 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2012-02-29 kl 18.00-22.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.25 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2010-11-24 230 Plats och tid Hjernet, 2010-11-24 kl 08.30-12.00 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rolf Nielsen, kultur- och fritidschef, 173, 175 Lars-Göran Gawelin,

Läs mer

Tid, paragraf och ärende

Tid, paragraf och ärende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Kl. 18:00 tisdagen den 27 november 2018, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta Fred Rydberg (KD), Ordförande Sven-Olov

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2017-03-08 22 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2017-03-08 kl 8.30-11.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Peter Warman, ekonomichef, 22-23 Thomas Johansson, controller,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2009-02-04 1 Plats och tid Hjernet, 2009-02-04 kl 09.00-11.30 Beslutande 12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 95:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 95:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 95:1 Kf 116/1995 Dnr Ks 2012/132 Dnr 1995.348-102 REGLEMENTE FÖR VALBEREDNINGSNÄMNDEN I TOMELILLA KOMMUN Utöver vad som sägs i kommunallagen för nämnder

Läs mer

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Tingshuset, 2015-02-03 kl. 08.30-11.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Håkan Gibson, ekonom, 1 Helena Vilhelmsson, oppositionsråd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S)

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S) 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 19.00 Beslutande Anette Hallberg (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Ann Böndergaard (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Joakim

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2016-04-06 11 Plats och tid Tingshuset, 2016-04-06 kl 13.00-15.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Ulf Smedberg, Nerikes brandkår,

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-04-11 31 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-04-11 kl 18.00-19.05 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef Inger Multanen, kommunstrateg

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD)

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD) 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 19.00 19.40 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke

Läs mer

Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00

Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Ajournering Utses att justera Justeringens plats och tid Beslutande Övriga deltagare Gällivare Folketshus, Blå Forell Måndag 4 februari 2019 kl. 10:30-15:15 Kl.

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 Kommunfullmäktige 2011-11-30 203 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Mona Forsberg, socialchef, 168 Jan Norlund, kommunchef

Läs mer

Protokoll 1 (15) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis

Protokoll 1 (15) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis Protokoll 1 (15) Plats och tid Politikerrummet, kommunhuset, 2019-09-17, kl. 13.00 15.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare Gertrud Ekman (S), 32

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-11-25 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-11-25, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset kl

Sammanträdesdatum Tingshuset kl Sammanträdesdatum 2015-04-08 31 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2015-04-08 kl 8.30-10.30 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Anders Bro, Stiftelsen Cesam Mona Hedfeldt, Region Örebro län

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare. Gert Stark (S) och Hans Hedborg (C) Denise Ljungström (S) Kommunkontoret

Anders Andersson, sekreterare. Gert Stark (S) och Hans Hedborg (C) Denise Ljungström (S) Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 19.15 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-02-18 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Andreas Boström (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Kerstin Junker (S) 1-2 Göran

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

Tingshuset, , kl

Tingshuset, , kl NORAKOMMUN Sammantradesdatum 7 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl. 8.30-11.00 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar

Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar RÅDSMÖTE Datum Mötesdatum 2018-05-03 2018-05-18 1 (1) Punkt 7c på dagordningen Bilaga 3 Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar Hällefors kommun och Nora kommun har beslutat att ansöka om medlemskap

Läs mer