Nora Stadshotell, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, kl enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Mona Forsberg, socialchef, 168 Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Eija Ahonen Pettersson (M) och Per Andreasson (S) Justeringens plats och tid Tingshuset, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Eva R Stensson Ordförande... Ture Österberg (M) Justerande... Eija Ahonen Pettersson Per Andreasson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Underskrift...:. Ture Österberg, ordförande

2 Kommunfullmäktige Kf 167 dnr 275/2011 Parentation Med anledning av att kommunfullmäktiges ledamot Mats Björck (M) avlidit anbefaller ordföranden om en tyst minut.

3 Kommunfullmäktige Kf 168 dnr 330/2011 Uppmärksammande av regeringens upprättelseceremoni. Den 21 november höll regeringen en ceremoni för att ge upprättelse till vanvårdade barnhemsbarn under 1900-talet. Sådana barn, som nu är äldre vuxna, finns även boende i Nora. Socialnämndens ordförande och socialchefen yttrar sig.

4 Kommunfullmäktige Kf 169 dnr 313/2011 Motion 9/2011 om att inrätta ett Äldres Hus på Hagby Ängar. Elisabeth Hoikkala (S) överlämnar rubricerad motion. Motionären föreslår: att en utredning genomförs om möjligheten att inrätta ett Äldres Hus på Hagby Ängar. Motionären yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

5 Kommunfullmäktige Kf 170 dnr 299/2011 Medborgarförslag 12/2011 om att bevara Nora Folkes Hus. Göran Forsberg m fl överlämnar rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna förslår: olika förslag för att bevara Nora Folkes Hus för det ändamål det är avsett för. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

6 Kommunfullmäktige Kf 171 dnr 276/2011 Svar på interpellation om arbetsgrupp för arbetet med Glasstorget och Stora Torget. Solveig Oscarsson (S) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige , 141. I NA den 6 oktober stod att läsa att en arbetsgrupp är utsedd att arbeta med Glasstorget och Stora Torget. Nora kommun gav BKT i uppdrag våren 2010 att ta fram skisser, tidplan och ekonomiska förutsättningar. Allt finns beskrivet i projektredovisning av BKT den 23 februari Där framgår även vilka olika ingående verksamheter som berörs. Är det samma arbetsgrupp som åberopas i NA eller ha någon ny startat och i så fall vilka ingår och hur är den utsedd? Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen skulle besvaras på fullmäktiges sammanträde Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen. Den arbetsgrupp som Solveig Oscarsson hänvisar till är en intern politisk arbetsgrupp för majoriteten i Nora. Efter att den arbetsgruppen tillsats har det framgått att det uppdrag som gavs till BKT ska följas upp av en politiskt tillsatt styrgrupp vilket föreslagits i ks att bildas. Majoriteten har vid ks den 9 november föreslagit namn till styrgruppen. Oppositionen redovisade namn vid ks sammanträde den 30 november. Därmed har kravet på en parlamentarisk handläggning tillgodosetts. Solveig Oscarsson tackar för svaret.

7 Kommunfullmäktige Kf 172 dnr 254/2011 Svar på interpellation om sammanställning av kostnader för koncernen. Svenerik Nykvist (S) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige , 142. Under året har ett antal beslut tagits av samarbetspartierna som drabbat koncernen Nora kommun med stora ekonomiska belopp. Hur stora dessa belopp är vill vi få en sammanställning på. Avgångsvederlag VD Norabostäder AB Kostnader för tf VD Konsultkostnader Ulf Gejhammar Konsultkostnader PWC Advokatkostnader Skadestånd Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på fullmäktiges sammanträde Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen. Följande kostnader har delgivits från bolagen. Avgångsvederlag vd Norabostäder AB, kronor Kostnader tf vd, kronor Konsultkostnader Gejhammar t o m juni, kronor Extrakostnader pwc utanför lagstadgade t o m augusti, kronor Advokatkostnader t o m 10 oktober, kronor Skadestånd avseende förhandlingar, sveda och värk, kronor Detta innebär merkostnader för bolagen enligt ovan redovisade exklusive avgångsvederlag på kronor inklusive moms. Till detta ska läggas den kostnad på ca kronor plus moms som Arbetstagarkonsulterna debiterat för granskning av Gejhammar rapport och effekterna av desamma i omorganisationsförslaget. Ovan redovisa belopp är framtagna av Norabostäder AB till dags dato. Svenerik Nykvist tackar för svaret.

8 Kommunfullmäktige Kf 173 dnr 276/2011 Svar på interpellation om den politiska hanteringen vid ombyggnationen av Karlsängskolans annex. Solveig Oscarsson (S) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige , 144. Undertecknad ställde på senaste fullmäktige en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anna Magnusson hur beslutsgången varit beträffande ombyggnad av annexet till kulturskolan. Svaret var att Anna Magnusson gett bildningsförvaltningens chef i uppdrag att genomföra ombyggnad av annexet till kulturskola utan att följa de regelverk som gäller. T ex att hyran ska vara satt och tagen i budget innan ombyggnad får ske. Anna Magnusson bekräftade i fullmäktige att hon inte visste vad hyran blir eftersom ombyggnaden inte är klar utan sker på löpande räkning. Hur ser du på den politiska hanteringen? Vilka åtgärder tänker du vidta för det som gjorts och att det inte inträffar igen? Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen skulle besvaras på fullmäktiges sammanträde Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen. Beslut om ombyggnadskostnader samt hyressättning av annexet har som antytts inte följt det regelverk som föreligger dessa frågor. Min åtgärd blir givetvis därför att klargöra för ledningar och förvaltningar att dessa regler ovillkorligen ska följas. Avseende detaljer i detta specifika ärende överlämnar jag åt berörda att besvara. Solveig Oscarsson tackar för svaret.

9 Kommunfullmäktige Kf 174 dnr 275/2011 Fråga om Bergslagens Kommunaltekniks uppdrag att minska nettokostnaderna. Solveig Oscarsson (S) anhöll om att få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige , 140. Frågan lyder: Kommunstyrelsen beslutade 25 maj 2011 att uppdra till direktionen för Bergslagens Kommunalteknik att lämna förslag på minskade nettokostnader på 1,4 mkr senast Har BKT genomfört uppdraget? Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågan skulle besvaras på fullmäktiges sammanträde Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande frågan. Uppdraget var att hitta åtgärder motsvarande 1,4 miljoner, kostnader som i huvudsak uppstått på grund av merkostnader gällande snöröjning. Vid redovisning från BKT under tidigare höst hade inga konkreta uppgifter framkommit om att man fått fram ett sådant underlag. Vad som skett sedan dess och efter ytterligare förfrågan i början av november så har inga siffror kunnat levereras, endast uppgifter om att man genom omplaceringar avseende personal kan ha lyckats spara ytterligare under hösten. Detta då med sämre underhåll som följd. Solveig Oscarsson tackar för svaret.

10 Kommunfullmäktige Kf 175 Ks 169 dnr 307/2011 Fastställelse av utdebitering för år Ordföranden yrkar på att den allmänna utdebiteringen minskas med 0,34 kronor och ska därmed vara 21,78 kronor för år Minskningen är med anledning av skatteväxlingen med landstinget avseende bildande av Kollektivtrafikmyndighet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för år 2012 till 21,78 kronor. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kf 176 Ks 170 dnr 308/2011 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om i vilka tidningar mm som kungörelse till kommunfullmäktige ska ske. Enligt tidigare beslut sker kungörelse av fullmäktiges sammanträden i NA Bergslagsposten, ETC Örebro, Länsposten samt på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kungöra sammanträdena i NA Bergslagsposten, ETC Örebro, Länsposten samt på Nora kommuns hemsida och då publicera de viktigaste ärendena. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) utan att framföra något eget yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kf 177 Ks 171 dnr 309/2011 Förslag till sammanträdesplan för tema-au, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för tema-au, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år Tema-au (onsdag em) 15 februari 12 september 4 april 7 november Kommunstyrelsen (onsdag fm.) 15 februari 23 maj 14 mars 12 september Februari bokslutsberedning 10 oktober 4 april 7 november 9 maj 21 november Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 29 februari 26 september 28 mars 31 oktober 25 april 28 november 30 maj 12 december 13 juni Under kommunstyrelsens behandling av ärendet diskuterar ledamöterna, med anledning av det ekonomiska läget, möjligheten att minska ner antalet sammanträden. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens tema-au får i uppdrag att göra en översyn av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdes planering. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt att ge kommunstyrelsens tema-au i uppdrag att göra en översyn av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesplanering.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kf 178 Ks 174 dnr 245/2011 Förslag till förvärv av fastigheten Nora Västra Sund 3:4. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Diskussioner har förts mellan Fortifikationsverket och Nora kommun om förvärv av rubricerad fastighet för samhällsbyggnadsändamål. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Nora Västra Sund 3:4 till ett pris av kronor samt att finansiering sker ur kommunens rörelsekapital. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

15 Kommunfullmäktige Kf 179 Ks 175 dnr 258/2011 Förslag till försäljning av fastigheten Västra Sund 3:4. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Bergslagens Destilleri AB önskar förvärva rubricerad fastighet för att användas i bolagets verksamhet. Ett förslag till transportköpeavtal har upprättats. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till Bergslagens Destilleri AB sälja fastigheten Västra Sund 3:4 till ett pris av kronor. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden om att ägaren till Bergslagens Destilleri AB meddelat att transportköpet ska avse Hästskoberget AB. Kommunfullmäktige beslutar således att till Hästskoberget AB sälja fastigheten Västra Sund 3:4 till ett pris av kronor.

16 Kommunfullmäktige Kf 180 Ks 177 dnr 251/2011 Bergslagens Miljö- och Byggnämnds förslag till revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har behandlat rubricerat ärende , 203. Nämnden föreslår kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesberg besluta anta upprättat förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet samt att timtaxan/timavgiften ska vara 995 kronor per timme vid tillämpning av taxan. En årlig kontrollavgift tas ut med kontrolltid och taxa som grund. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) på att vid utebliven årlig kontroll ska Bergslagens Miljö- och Byggnämnd återbetala kontrollavgiften. Thomas Jansson (S) yrkar bifall till Helena Vilhelmssons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet att timtaxan/timavgiften ska vara 995 kronor/timme vid tillämpning av taxan samt att vid utebliven årlig kontroll ska kontrollavgiften återbetalas. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden att Bergslagens Miljö- och Byggnämnd meddelat att timtaxan/timavgiften ska vara 985 kronor/timme varför en redaktionell ändring av beslutet måste göras. Kommunfullmäktige beslutar således att anta upprättat förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet att timtaxan/timavgiften ska vara 985 kronor/timme vid tillämpning av taxan samt att vid utebliven årlig kontroll ska kontrollavgiften återbetalas.

17 Kommunfullmäktige Kf 181 Ks 181 dnr 225/2011 Gyttorps Ridklubbs anhållan om ekonomiskt stöd. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Klubben har överlämnat en skrivelse med anledning av de ekonomiska problem som uppstått i samband med att klubben bygger nytt ridhus. Kommunfullmäktige beslutade , 69, bland annat att bevilja Gyttorps Ridklubb ett ränte- och amorteringsfritt lån på 1 mkr för att bygga ridhus och att lånet avskrivs med kronor årligen. Gyttorps Ridklubb anhåller i första hand om att det tidigare beviljade ränteoch amorteringsfria lånet ökas från 1 mkr till 1,7 mkr. I andra hand anhåller klubben om att det ränte- och amorteringsfria lånet ökas till 1,35 mkr och att kommunen ställer borgen för ett lån i Bergslagens Sparbank på kronor. Kommunstyrelsen beslutade , 155, att inhämta ytterligare information i ärendet och att ärendet återupptas på sammanträde Ridklubben har därefter presenterat ekonomiska rapporter per helåret 2010 och delårsrapporter per Därutöver finns en redogörelse för utvecklingen av föreningens verksamhet. Föreningen önskar nu i första hand finansiering av åtgärder inför vintern vilket innebär en kostnad av kronor. Förhandlingar pågår med byggentreprenören vilket innebär att klubbens totala finansieringsbehov ännu inte är klarlagt. Kommunchefen och ekonomichefen har träffat representanter för ridklubben. Kommunchefen och ekonomichefen har därefter överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade , 48, att teckna borgen för ett 10-årigt amorteringslån på kronor för Gyttorps Ridklubb i Bergslagens Sparbank AB. Kapitalskulden är nu kronor och slutamortering på lånet sker Som säkerhet för lånet finns pantbrev på kronor med bästa rätt. För att färdigställa vissa arbeten på det nya ridhuset har klubben framfört önskemål om en kommunal borgen på ett nytt lån i Bergslagens Sparbank AB på kronor. Kommunfullmäktige antog , 14, en finanspolicy för kommunen. Enligt finanspolicyn ska borgen i princip enbart tecknas för kommunens helägda företag. Endast i undantagsfall kan borgen beviljas andra låntagare och då begränsas till att följa respektive låns löptid och övriga villkor.

18 Kommunfullmäktige Kommunchefen och ekonomichefen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna borgen för Gyttorps Ridklubb såsom egen skuld för ett nytt 10-årigt amorteringslån på kronor i Bergslagens Sparbank AB, att objektet under tiden för borgensåtagandet ska vara tillfullo försäkrat, att som förutsättning för denna borgen förändra villkoren i befintlig revers på kronor på så sätt att om fastigheten Gyttorp 6:66 överlåts till annan ägare innan skulden är helt nedskriven förfaller oavskrivet belopp till omedelbar betalning samt att Nora kommun erhåller rätt att som säkerhet för denna revers ta ut pantbrev i fastigheten Gyttorp 6:66. Under kommunstyrelsens behandling yrkar Thomas Jansson på ajournering 10 minuter. Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. Helena Vilhelmsson yrkar bifall till kommunchefens och ekonomichefens förslag. Svenerik Nykvist (S) yrkar på att det ränte- och amorteringsfria lånet ökas med kronor till kronor och att pantbrev tas ut på hela beloppet och att kostnaden för pantbrev bestrids av kommunen. Camilla Andersson (V) yrkar bifall till Svenerik Nykvists yrkande. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Helena Vilhelmssons yrkande. Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Den som bifaller Helena Vilhelmssons yrkande röstar ja och den som bifaller Svenerik Nykvists yrkande röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen har avgivit 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna borgen för Gyttorps Ridklubb såsom egen skuld för ett nytt 10-årigt amorteringslån på kronor i Bergslagens Sparbank AB att objektet under tiden för borgensåtagandet ska vara tillfullo försäkrat att som förutsättning för denna borgen förändra villkoren i befintlig revers på kronor på så sätt att om fastigheten Gyttorp 6:66 överlåts till annan ägare innan skulden är helt nedskriven förfaller oavskrivet belopp till omedelbar betalning samt

19 Kommunfullmäktige att Nora kommun erhåller rätt att som säkerhet för denna revers ta ut pantbrev i fastigheten Gyttorp 6:66. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Solveig Oscarsson (S) yrkar på att det ränte- och amorteringsfria lånet ökas med kronor till kronor och att pantbrev tas ut på hela beloppet och att kostnaden på pantbrev bestrids av kommunen. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) yrkar bifall till Solveig Oscarssons yrkande. Birgitta Borg (FP) och Svenerik Nykvist (S) yttrar sig utan att framställa några egna yrkanden. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att detsamma bifalls. Därefter ställer ordföranden proposition på Solveig Oscarssons yrkande och finner att detsamma avslås. Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som biträder Solveig Oscarssons förslag röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunfullmäktige avgivit 18 ja-röster och 16 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att teckna borgen för Gyttorps Ridklubb såsom egen skuld för ett nytt 10-årigt amorteringslån på kronor i Bergslagens Sparbank AB att objektet under tiden för borgensåtagandet ska vara tillfullo försäkrat att som förutsättning för denna borgen förändra villkoren i befintlig revers på kronor på så sätt att om fastigheten Gyttorp 6:66 överlåts till annan ägare innan skulden är helt nedskriven förfaller oavskrivet belopp till omedelbar betalning samt att Nora kommun erhåller rätt att som säkerhet för denna revers ta ut pantbrev i fastigheten Gyttorp 6:66.

20 Kommunfullmäktige Svenerik Nykvist, Elisabeth Hoikkala, Solveig Oscarsson, Per Andreasson, Anna-Kay Törnqvist, Kjell Söderlund, Gunn Carlsson, David Stansvik, Sami Hoikkala, Bror-Erik Israelsson, Marie-Louise Forsberg-Fransson, Enar Moberg, Bertil Nilsson, Eva Karvonen, Fredrik Norén (samtliga S) och Therése Hoikkala (V) reserverar sig till förmån för Solveig Oscarssons yrkande.

21 Kommunfullmäktige Kf 182 Ks /2010 Svar på motion 14/2010 om barnomsorg under kvällar, helger och nätter. Solveig Oscarsson (S) överlämnade rubricerad motion på kommunfullmäktige , 187. Motionären föreslog: att Nora kommun utreder möjligheterna till hur man kan tillgodose behovet av barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning och kommunstyrelsen beslutade , 10, att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 14, att uppdra till förvaltningschefen att utarbeta ett motionssvar. Barnomsorgen i Nora kommun erbjuder omsorg vardagar I skollagen 8 kap 3 anges att Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Det finns alltså inte något lagkrav på omsorg under de tider som motionären föreslagit och efterfrågan av barnomsorg under kvällar, nätter och helger har under åren varit blygsam. Bildningsförvaltningen har undersökt några av länets övriga kommuners sätt att erbjuda omsorg på obekväma tider. Förvaltningen har funnit att det ekonomiskt inte ryms en lösning med barnomsorg under kvällar, nätter och helger i innevarande budget då förvaltningen prioriterar att bedriva en god pedagogisk omsorg inom de områden som är lagstyrda. Bildningsförvaltningen bedömer att det idag inte finns någon familj som är i behov av omsorg under kvällar, nätter och helger. Förvaltningen anser att det med begränsade resurser och ökande barnantal inom ordinarie lagstyrda förskoleverksamhet inte finns möjlighet att utöka den kommunala barnomsorgen till att omfatta dessa obekväma arbetstider om förvaltningen inte beviljas tilläggsanslag motsvarande den ökade kostnaden. Bildningsförvaltningen ska dock kontinuerligt efterfråga eventuella behov av barnomsorg under obekväma arbetstider. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet , 69. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

22 Kommunfullmäktige Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Svenerik Nykvist (S) på avslag på barn- och utbildningsnämndens förslag. Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag och Svenerik Nykvists avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Svenerik Nykvist, Elisabeth Hoikkala, Eva Karvonen, Per Andreasson, Thomas Jansson, David Stansvik (samtliga S) och Camilla Andersson (V) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson (S) bifall till motionen, dvs avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att detsamma bifalls. Därefter ställer ordföranden proposition på avslagsyrkandet och finner att detsamma avslås. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

23 Kommunfullmäktige Kf 183 Ks 187 dnr 274/2011 Regionförbundet Örebro läns förslag till revidering av förbundsordning gällande Huvudmannaskap för det regionala kulturuppdraget. Regionstyrelsen behandlade i december 2010 frågan om hur Örebroregionen på bästa sätt skapar ett starkt regionalt företrädarskap inom kulturområdet. Regionstyrelsen, liksom Landstingsstyrelsen, ställde sig bakom lösningen att det är Örebro läns landsting som på bästa sätt kan företräda regionen gentemot staten. Landstingets beskattningsrätt, och därmed kraft att matcha statens ambitioner, liksom dess huvudmannaskap för flertalet av regionens kulturinstitutioner bidrog till styrelsens ställningstaganden. För att klargöra att ansvaret för uppgifter på regional nivå inom området kultur framöver finns i Örebro läns landsting föreslås att ordet kultur utgår ur ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län. Som en konsekvens av denna förändring avser regionstyrelsen att överföra kvarvarande verksamhet inom kulturområdet från Regionförbundet Örebro län till Örebro läns landsting från den 1 januari Regionförbundet Örebro län har behandlat ärendet på fullmäktige , 26. Regionfullmäktige föreslår länets samtliga fullmäktige besluta om ny lydelse av förbundsordningen 5, första momentet enligt följande: Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa regionfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kf 184 Ks 188 dnr 301/2011 Förslag till investering i Örebro läns Filminvestering AB. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Pampas Produktion AB har köpt rättigheterna från Nordstedts bokförslag att producera film på Maria Langs böcker. I första hand handlar produktionen om sex långfilmer för bio och TV. Produktionskostnaderna är beräknade till totalt 78 mkr, varav 16 mkr ännu inte är finansierade. Av dessa söker produktionsbolaget finansiering med 6 mkr från Örebroregionen varav 4 mkr avser offentlig finansiering och 2 mkr avser privat finansiering. Det förslag som föreligger är att ett filminvesteringsbolag ska bildas för finansiering av de offentliga insatserna. Tänkta finansiärer av bolaget är i nuläget regionförbundet, landstinget samt kommunerna Nora, Örebro och Kumla. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår kommunchefen ett tillägg i beslutet som innebär att kommunfullmäktige föreslås besluta anslå en miljon kronor under förutsättning att övrig offentlig finansiering ordnats. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att övrig offentlig finansiering ordnats, anslå en miljon kronor som investering i Örebro läns filminvestering AB samt att finansiering sker ur kommunens rörelsekapital. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) utan att framställa något eget yrkande. Marie-Louise Forsberg Fransson och David Stansvik (båda S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

25 Kommunfullmäktige Kf 185 Vb 45 dnr 17/2011 Fyllnadsval: ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m Eva Jansson (C) har avsagt sig sitt uppdrag. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden välja Titti Hansson (C), Älvhyttan 408, Gyttorp. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

26 Kommunfullmäktige Kf 186 Vb 46 dnr 17/2011 Godkännande av avsägelse som ersättare i socialnämnden. Eva Marcusson (S) har avsagt sig sitt uppdrag. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

27 Kommunfullmäktige Kf 187 Vb 47 dnr 17/2011 Hemställan hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. Mats Björck (M) har avlidit varför ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen måste ske för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige t o m Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att hemställa hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

28 Kommunfullmäktige Kf 188 Vb 48 dnr 17/2011 Val av en revisor och en revisorssuppleant i Nora Rådhus AB t o m ordinarie bolagsstämma Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val enligt följande. Revisor Suppleant Bertil Andersson (opol) Björn Hagberg (opol) Stora Bergsmanshyttan Dalkarlsberg Nora Gyttorp Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

29 Kommunfullmäktige Kf 189 Vb 49 dnr 17/2011 Förslag att utse godkänd revisor i Nora Rådhus AB t o m ordinarie bolagsstämma Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Hans Olsson, pwc, som godkänd revisor i Nora Rådhus AB. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

30 Kommunfullmäktige Kf 190 Vb 50 dnr 17/2011 Godkännande av avsägelse som ordförande i kommunfullmäktige. Monika Aune (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige. Valberedningen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

31 Kommunfullmäktige Kf 191 Vb 51 dnr 17/2011 Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen. Monika Aune (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Valberedningen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

32 Kommunfullmäktige Kf 192 Vb 52 dnr 17/2011 Godkännande av avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Monika Aune (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Valberedningen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

33 Kommunfullmäktige Kf 193 Vb 53 dnr 17/2011 Godkännande av avsägelse som ombud vid regionala bolagsstämmor. Monika Aune (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ombud vid regionala bolagsstämmor. Valberedningen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-06-15 81 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-15 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-02-17 1 Plats och tid Stora Hotellet, 2010-02-17 kl 17.00-20:00 Beslutande Enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Andreas Ericsson, IT-chef, 8 Jan Norlund, kommunchef Eva

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-13 110

Kommunfullmäktige 2012-06-13 110 Kommunfullmäktige 2012-06-13 110 Plats och tid Nora Stadshotell, 2012-06-13 kl 18.00-21.00 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54 Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54 Plats och tid Hjernet, tisdag den 30 maj 2012, kl 08.30-12.20. Beslutande Gabrielle Peteri (FP), ordförande Camilla Andersson (V) Henk Burgering (M) Katrin Winarve

Läs mer

Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30

Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30 Sammanlradesdatum SJda Samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-07 70 Plats och lid Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Eva Henebäck, VD NBAB, NFAB, 62

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2011-10-05 185 Plats och tid Hjernet, 2011-10-05 kl 08.30-11.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 Samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-06 45 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg, 40-41 Eva Jonsson, förbundschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 08.30-10.45.

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 08.30-10.45. $ammanträdesdaturn Plats och tid Tingshuset,, kl 08.30-10.45. Beslutande ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Maria Lagerman (S), Lindesbergs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2009-02-04 1 Plats och tid Hjernet, 2009-02-04 kl 09.00-11.30 Beslutande 12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommun ala pension ärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, kl. 10.00-11.55 Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson, PRO Birger Wahlsten, SKPF

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

2012-01-25. Barn- och utbildningsnämnden

2012-01-25. Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-25 1 Plats och tid Hjernet, onsdagen den 25 januari 2012, kl 08.30-12.00. Beslutande Anna Magnusson (KD), ordförande Gabrielle Peteri (FP) Henk Burgering (M) Titti Hansson (C) tj ers för Eva Stenqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21 Utses

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2011-02-17 1 Plats och tid Tullbackagården, 2011-02-17 kl: 17.30-19.30 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-17 57 Plats och tid Hjernet, 2013-04-17 kl 8.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 52, 60 Thomas Johansson, controller,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 12 december 2011 med början kl. 14:00 OBSERVERA TIDEN!! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunkontoret 2013-03-18

Kommunkontoret 2013-03-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.30 14.05 Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Plats och tid Hjernet, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 08.30-12.00. Beslutande Per Andreasson (S) ordförande Katrin Winarve (M) Eleonore Karlsson (S) Ulf Carlsson(S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.10 15.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer