ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Åke Malmström (KD), observatör Övriga deltagande Annica Johansson, controller Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Olle Jansson (S) Kommunstyrelsekontoret Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Olle Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 147 Dnr KS Besvarande av motion från Hanna Stymne Bratt (S) om ljussmyckning i de mörkaste miljöerna i Norrtälje stad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunstyrelsekontorets yttrande daterad den 8 februari 2010 anse motionen besvarad. Reservation Socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari Motionären anser att Norrtäljeborna och besökande ska få njuta av stadens skönhet även under mörka vinterkvällar och föreslår därför att ljussmyckning sätts upp för att göra de mörka miljöerna längs Norrtäljeån och Societetsparken till en trygg plats att vistas i. Yttrande I yttrande daterat den 8 februari 2010 uttalar kommunstyrelsekontoret att kontinuerligt arbete pågår med att förbättra belysningen i tätorterna. Belysningsarmatur har bytts ut i Rimbo, Hallstavik samt i Norrtäljes stadskärna och längs åpromenaden. Översyn av behovet av ytterligare trygghets- och upplevelsebelysning i Norrtälje pågår. Med hänvisning till kommunstyrelsekontorets yttrande föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 147 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Olle Jansson (S) bifall till motionen. Kjell Jansson (M) att motionen ska anses besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 148 Dnr KS Besvarande av motion från Marie-Louise Sellin (S) om trygghetsboende/seniorbostäder med gemensamhetslokaler i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i samarbete med tiohundranämndens förvaltning och i samverkan med berörda intresseorganisationer utreda förutsättningarna för införande av trygghetsboenden i Norrtälje kommun samt att motionen därmed anses besvarad. Reservation Socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september Motionären hemställer, med hänvisning till genomförda medborgardialoger, att trygghetsboenden/seniorbostäder med gemensamhetslokaler byggs i Norrtälje kommun.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 148 Dnr KS (forts) Yttrande I yttrande daterat den 17 februari 2010 föreslår tiohundranämnden att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samarbete med tiohundranämndens förvaltning och i samverkan med berörda intresseorganisationer utreda förutsättningarna för införande av trygghetsboenden i Norrtälje. Med hänvisning till tiohundranämndens yttrande föreslår den borgerliga majoriteten att förutsättningarna för trygghetsboenden utreds samt att motionen därmed anses besvarad. ande sammanträde Yrkanden Olle Jansson (S) bifall till motionen. Kjell Jansson (M) att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i samarbete med tiohundranämndens förvaltning och i samverkan med berörda intresseorganisationer utreda förutsättningarna för införande av trygghetsboenden i Norrtälje kommun samt att motionen därmed anses besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 149 Dnr KS Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) om trappa till Galles gränd på parkeringsplatsen vid Tullportsgatan, kv Jupiter i Norrtälje Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunstyrelsekontorets yttrande daterad den 8 februari 2010 anses motionen besvarad. Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april Motionären föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att till sommaren 2009 anlägga en trappa mellan parkeringen inom kv Jupiter och Galles gränd. Yttrande Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen kan anses som besvarad med hänvisning till att tekniska kontoret under vintern 2010 byggt en trappa i enlighet med motionärens önskemål.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 150 Dnr KS Besvarande av motion från Maija Kohtanen (S) om fler bänkar vid gångvägar i Hallstavik Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunstyrelsekontorets yttrande från den 1 februari 2010 anse motionen besvarad. Reservation Socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november Motionären önskar att fler bänkar placeras ut längs gångvägarna i Hallstavik. Yttrande Den borgerliga majoriteten anser att motionen kan anses som besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsekontoret för närvarande håller på att se över behovet av bänkar längs gångvägar. Ytterligare bänkar kommer att placeras ut där så behövs.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 150 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Olle Jansson (S) bifall till motionen. Kjell Jansson (M) att motionen anses besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 151 Dnr KS Besvarande av motion från Roland Larsson (S) m fl gällande motorpark i Hallstavik Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i yttrande från den 21 april Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars Motionärerna hemställer att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt handlägga frågan om en ny motorsportanläggning i Hallstavik samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast återkomma till kommunfullmäktige med en redovisning av hur kommunen ämnar handlägga frågan. Yttrande Den borgerliga majoriteten är positiv till att det byggs en motorsportanläggning i Hallstavik men har inte för avsikt att låta kommunen anlägga en. Däremot kommer kommunen att behandla en eventuell planansökning skyndsamt och vara behjälplig med hantering av detaljplan och andra typer av tillstånd, som krävs. För övrigt har Hallsta Viking Raceway AB med hjälp av Hallstaviknätverket fått anslag från Leader UROSS till en förstudie av turistsatsningen i Hallstavik.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 152 Dnr KS Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterad den 15 april Gällande arbetsordning fastställdes av kommunfullmäktige den 31 mars trädde en ändring i kommunallagen i kraft, som innebär ett utökat ansvar för kommunfullmäktige när det gäller ägarstyrning, revision och beviljande av ansvarsfrihet för kommunala aktiebolag. Kommunfullmäktige har även införskaffat ett IT-baserat sammanträdes- och voteringssystem, som togs i bruk november Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 15 april 2010 att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterad den 15 april 2010.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 153 Dnr KS Antagande av krisledningsplan för Norrtälje kommun Ärendet utgår.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 154 Dnr KS Investeringar 2010 Ny in- och utfartsgata samt va-ledningar på Tälje 4:90, södra in- och utfarten till Nordrona i Norrtälje 1. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att fullmäktige beslutar om investeringsanslag enligt nedan utökas kommunstyrelsekontorets budgetram 2011 med 262 tkr på grund av utökade driftkostnader för gatu/parkenheten, att finansieringen av driftkostnader för gatu-anläggningar sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2011 samt att va-försörjningen finansieras inom va-kollektivet. 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anslå tkr (2 623 tkr för gatuanläggningar och tkr för va-försörjning) för genomförande av nybyggnad av in- och utfartsgata på fastigheten Tälje 4:90 för verksamhetsområdet Nordrona i Norrtälje samt att finansieringen sker med egna medel.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 154 Dnr KS (forts) Rubricerade investering är en sidoentreprenad till pågående entreprenad Västa vägen, etapp 1 och omfattar nybyggnad av södra in- och utfarten till Nordrona samt va-ledningar på fastigheten Tälje 4:90 i Norrtälje. Gatan ingår i genomförandet av Västra vägens södra del och utgör den del som inte ingår i projektmedel för Västra vägen. Va-försörjning ingår i verksamhetsområde för del av Nordrona. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 april 2010 att kommunfullmäktige beslutar att anslå tkr (2 623 tkr för gatuanläggningar och tkr för va-försörjning) för genomförande av nybyggnad av in- och utfartsgata på fastigheten Tälje 4:90 för verksamhetsområdet Nordrona i Norrtälje samt att finansieringen sker med egna medel. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att fullmäktige beslutar om investeringsanslag enligt nedan utökas kommunstyrelsekontorets budgetram 2011 med 262 tkr på grund av utökade driftkostnader för gatu/park-enheten, att finansieringen av driftkostnader för gatu-anläggningar sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2011 samt att va-försörjningen finansieras inom va-kollektivet.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 155 Dnr KS Månadsrapport per mars 2010 för kommunen Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för mars 2010, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samband med delårsrapport 1 redovisa åtgärder och konsekvenser för att hålla budget samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKAB-koncernen ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad, jämna månader. Tiohundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli. Kommunens redovisade resultat per mars uppgår till 63 mkr. Prognosen för kommunen avseende helåret uppgår till 163 mkr. Efter balanskravjusteringar uppgår prognosen till 136 mkr. TioHundra AB lämnar en nollprognos för året. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för mars 2010 samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samband med delårsrapport 1 redovisa åtgärder och konsekvenser för att hålla budget.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 156 Dnr KS Månadsrapport per mars 2010 för kommunstyrelsekontoret Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsrapport per mars 2010 samt uppdra åt räddningstjänsten att snarast redovisa åtgärder så att tilldelad ram för verksamheten inte överskrids. Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Åtgärder för att täcka identifierade prognosavvikelser presenteras i delårsrapport 1. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsrapport per mars 2010.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 156 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget att uppdra åt räddningstjänsten att snarast redovisa åtgärder så att tilldelad ram för verksamheten inte överskrids. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande och finner att arbetsutskottet antar Kjell Janssons yrkande.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 157 Dnr KS Investeringar 2010 Nybyggnad av bryggor i ån i Norrtälje stadskärna Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel för nybyggnad av bryggor i ån i Norrtälje stadskärna till en kostnad av kr, att finansiering av investeringsarbetena sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att anslå kr till kommunstyrelsekontoret för år 2011 för drift av park och parkering samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar. Som ett led i kommunens mål att utveckla å-rummet i centrala Norrtälje har kommunstyrelsekontoret tagit fram ett program för byggande av bryggor och bryggdäck. Rubricerade projekt avser bryggor, som är tillgängliga för rullstolsburna vid konsthallen, apoteket och fd elverket.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 157 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel för nybyggnad av bryggor i ån i Norrtälje stadskärna till en kostnad av kr, att finansiering av investeringsarbetena sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att anslå kr till kommunstyrelsekontoret för år 2011 för drift av park och parkering samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 158 Dnr KS Tecknande av Norrtälje kommuns firma Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (C) att i förening med endera biträdande kommundirektören Tommie Eriksson, ekonomichefen Gunilla Edvinsson eller koncernredovisningschefen Lena Stockman teckna Norrtälje kommuns firma. Med anledning av att den nya delegationsordningen ikraftträdande den 1 januari 2010 upphörde tidigare beslut från den 15 september 2008 om tecknande av Norrtälje kommuns firma. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (C) att i förening med endera biträdande kommundirektören Tommie Eriksson, ekonomichefen Gunilla Edvinsson eller koncernredovisningschefen Lena Stockman teckna Norrtälje kommuns firma.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 159 Dnr KS Förlängning av TioHundraprojektet i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om att TioHundraprojektet i Norrtälje förlängs med två år i enlighet med det gällande samverkansavtalet, det vill säga till och med år 2012 samt att informationen anmäls till kommunfullmäktige. Avtalet mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting om en sammanhållen organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje nämnt TioHundraprojektet är förlängt till den 31 december Den 14 januari 2010 fattade kommunens och landstingets politiska samrådsgrupp, utökad med gruppledare från både kommunen och landstinget, beslut om fortsatt utveckling av TioHundraverksamheten. Vidare beslutades att en ny utvärdering av projektet ska genomföras under Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om att TioHundraprojektet i Norrtälje förlängs med två år i enlighet med det gällande samverkansavtalet, det vill säga till och med år 2012 samt att informationen anmäls till kommunfullmäktige.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 160 Dnr KS Antagande av 16 principer för samverkan inom IT-forum Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att anta och arbeta efter 16 principer för samverkan inom IT-forum. För att säkra att integritetsfrågorna beaktas har E-delegationen, som inrättades av regeringen 2009, tagit fram en nationell strategi för användning av IT inom vård och omsorg. Dessutom vill man förbättra vården genom att underlätta tillgången av journaluppgifter. Med anledning härav har IT-forum, som är en sammanslutning av länsstyrelsen i Stockholms län, landstinget, region Gottland och Stockholms läns kommuner har utarbetat 16 principer för samverkan. Kommunförbundet Stockholms län beslutade den 8 april 2010 att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta och arbeta efter IT-forums 16 principer för samverkan. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att anta och arbeta efter 16 principer för samverkan inom IT-forum.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 161 Dnr KS Riktlinjer för kameraövervakning - nämndremiss Arbetsutskottet beslutar: att utan eget ställningstagande överlämna förslag till riktlinjer för kameraövervakning till samtliga nämnder och samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret för samråd samt att nämndernas och avdelningarnas synpunkter ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 31 juni Kommunstyrelsekontoret önskar samtliga nämnders och samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontorets yttrande över riktlinjer för kameraövervakning. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra Norrtälje kommuns förhållningssätt till kameraövervakning. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 april 2010 att arbetsutskottet beslutar att överlämna förslag till riktlinjer för kameraövervakning till samtliga nämnder och samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret för samråd samt att nämndernas och avdelningarnas synpunkter ska vara kommun styrelsen arbetsutskott tillhanda senast den 31 juni 2010.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 162 Dnr KS Uppdrag till räddningstjänsten att ta fram förslag till utbildningsplan inom skydd Arbetsutskottet beslutar: att räddningstjänsten får i uppdrag att ta fram förslag till en utbildningsplan inom skydd, som omfattar alla anställda inom kommunens verksamheter, att ta fram förslag till en utbildningsplan inom skydd, som omfattar elever i grundskolan och gymnasieskolan i Norrtälje kommun, att beskriva de ekonomiska konsekvenserna för räddningstjänsten och berörda verksamheter samt att återrapportera uppdraget senast den 31 maj I arbetsmiljölagstiftningen regleras arbetsgivarens ansvar för utbildning inom sjukvård och hjärt- och lungräddning För att Norrtälje kommuns samtliga anställda och elever ska erhåll likvärdig utbildning inom området skydd har räddningstjänsten tagit fram en utbildningsplan, som bygger på att nuvarande interndebitering av utbildningen upphör. I stället justeras räddningstjänstens budget så att samtliga verksamheter genomgår samma utbildning. På grund av nuvarande interndebiteringssystem skiljer sig utbildningsnivån inom kommunens olika verksamheter. En del prioriterar den och hos en del har den låg prioritet eller ingen alls.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 162 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 april 2010 att arbetsutskottet beslutar att räddningstjänsten får i uppdrag att ta fram förslag till en utbildningsplan inom skydd, som omfattar alla anställda inom kommunens verksamheter, att räddningstjänsten får i uppdrag att ta fram förslag till en utbildningsplan inom skydd, som omfattar elever i grundskolan och gymnasieskolan i Norrtälje kommun, att beskriva de ekonomiska konsekvenserna för räddningstjänsten och berörda verksamheter samt att återrapportera uppdraget senast den 31 maj 2010.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 163 Dnr KS Godkännande av utlandsresa i tjänst Norrtälje Utvecklings AB:s studieresa till Lissabon, Portugal Arbetsutskottet beslutar: att godkänna kommunstyrelsens ordförandes resa till Lissabon Enligt kommunstyrelsens beslut den 9 juni 2008, 152, delegeras godkännandet av utlandsresor i tjänsten för kommunstyrelsens ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Den aktuella resan omfattar deltagande i Norrtälje Utvecklings AB:s studieresa till Lissabon. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 april 2010 att arbetsutskottet beslutar att godkänna kommunstyrelsens ordförandes resa till Lissabon

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 164 Dnr KS Godkännande av avtal om särskild avtalspension Arbetsutskottet beslutar: att godkänna upprättat avtal, som tillhör kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 30 april 2010, om särskild avtalspension för personalchefen Tony Wallin. Personalchefen Tony Wallin har inkommit med ansökan om särskild avtalspension att gälla från och med den 1 mars Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 april 2010 att arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättat avtal, som tillhör kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 30 april 2010, om särskild avtalspension för personalchefen Tony Wallin.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-22 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.35 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2014-02-03 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Göran Pettersson (M), ordförande Åsa Wennerfors

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-02-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Margareta

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-03-15 1(72) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.30, 18.00-18.50, 19.00-20.45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Anna-Lena Söderblom,

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-09 1(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-09 1(23) 2012-05-09 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-03 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-11.25 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare 1(11) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 09.00-12.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Linnéa Kihlström (kd) Anneli Ericsson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m 42) Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Onsdagen den 17 februari 2010 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 1-3 Kristian

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer