Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15"

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret kl Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson (M) Gunilla Hermansson (KD) Daniel Andersson (M) Niclas Johansson (S) Bengt Lundsgård (C) Maria Andersson (S) Mats Olsson (MP) ej tjänstgörande ersättare Övriga Kjell Karlsson, kommunchef Pia Jacobsson, administrativ chef, 140 Claes Fahlgren, Leader Västra Skaraborg, 141 Kent Larsson, Leader Essunga kommun, 141 Justerande Bengt Lundsgård Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragraf Anslag/bevis Agnes Granath Storm, Sekreterare Bengt Viktorsson, Ordförande Bengt Lundsgård, Justerande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Agnes Granath Storm

2 Sida 2 Förhandlingsdelegationen Fd 14 Dnr Ks 131 Fd Avstämning av arvoden för förtroendevalda Enligt de bestämmelser om ersättning för förtroendevalda som antogs av kommunfullmäktige ska en avstämning av arvodena göras efter halva mandatperioden. Med anledning av detta har förhandlingsdelegationen träffat nämndsordförande och förvaltningschef för utbildnings- och socialförvaltningen samt ordförande för bygg- och miljönämnden. En fråga om behov av att ha en andre vice ordförande i socialnämnden har uppkommit med anledning av att social jour sedan något år tillbaka köps av Skövde kommun. Till nästa sammanträde ska personalchefen presentera kostnad per invånare för förtroendemannaorganisationen samt en jämförelse av arvodena i några kommuner av liknande storlek. Fd Fd Fd Förhandlingsdelegationens beslut Frågan om uppdraget som 2:e vice ordförande ska finnas kvar överlämnas till socialnämnden för yttrande. Jämförelse av ordförandearvoden med närliggande kommuner samt kommuner av samma storlek som Essunga har tagits fram. Dessutom lämnas en redogörelse för kostnaden för politisk verksamhet beräknad per invånare i landets kommuner. Socialnämnden har behandlat ärendet och deras svar är att för närvarande finns inte behov av 2:e vice ordförande i Socialnämnden. Förhandlingsdelegationen diskuterar ärendet bland annat från vilken tidpunkt en eventuell förändring bör gälla. För att få en helhetsbild bör även kommunchefen intervjuas kring ordförandeuppdragen. Ärendet föranleder inget beslut vid dagens möte. Förhandlingsdelegationen har sett över reglerna för ersättning till förtroendevalda och funnit att det inte finns anledning att göra några större

3 Sida 3 förändringar i regel- systemet eller ersättningsnivån. Några justeringar när det gäller möjligheten att begära ersättning har tillförts. Barbro Gustafsson föreslår att uppdraget som 2:e vice ordförande i Socialnämnden upphör från och med årsskiftet 2012/2013 eftersom Socialnämnden i sitt yttrande uppgett att man inte ser behov av 2:e vice ordförande för närvarande. Eva Aronsson föreslår att förändringen genomförs först vid nästa mandatperiod. Förhandlingsdelegationens förslag till kommunstyrelsen Besluta att anta reviderade Ersättningsregler för kommunalt förtroendevalda. Frågan om vid vilken tidpunkt uppdraget som 2:e vice ordförande i Socialnämnden ska tas bort överlämnas till Kommunstyrelsen. Barbro Gustafsson kommenterar föreliggande förslag om Ersättningsregler för kommunalt förtroendevalda. Under rubriken Hur man begär ersättning, 13, föreslår förhandlingsdelegationen förtydligande om att eventuell utebliven ersättning skall begäras senast 31 januari för föregående år. Tidpunkten för om uppdraget som 2:e vice ordförande skall vara kvar diskuteras. Efter avslutad diskussion framförs följande yrkanden. Yrkanden Barbro Gustafsson (M) yrkar att uppdraget som 2:e vice ordförande i socialnämnden upphör från och med årsskiftet 2012/2013. Bengt Lundsgård (C) med flera yrkar att förändring av uppdraget som socialnämndens 2:e vice ordförande tas upp inför nästa mandatperiod. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit Bengt Lundsgårds med fleras yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Nej-röst för bifall till Bengt Lundsgårds med fleras yrkande.

4 Sida 4 Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Daniel Andersson (M) och Bengt Viktorsson (M). Maria Radivoj (S), Anita Carlsson (C), Niclas Johansson (S), Bengt Lundsgård (C) och Maria Andersson (S). Med 4 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Bengt Lundsgårds med fleras yrkande. Reservation Barbro Gustafsson (M), Daniel Andersson (M), Gunilla Hermansson (KD) och Bengt Viktorsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Anta reviderade Ersättningsregler för kommunalt förtroendevalda att gälla för återstoden av innevarande mandatperiod. - Arvode till 2:e vice ordföranden i socialnämnden gäller för återstoden av innevarande mandatperiod.

5 Sida 5 Förhandlingsdelegationen Fd 16 Dnr Ks 132 Ledarpolicy för Essunga kommun Fd Fd Bilaga Personalchefen informerar om ett förslag till ledarpolicy som arbetats fram. Informationen föranleder inget beslut. Förhandlingsdelegationens förslag till kommunstyrelsen Föreliggande förslag till ledarpolicy antas. Barbro Gustafsson kommenterar föreliggande förslag till ledarpolicy för Essunga kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreliggande förslag till ledarpolicy antas.

6 Sida 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 122 Dnr Ks 133 Motion Essunga kommun, en kommun där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet präglar förskole- och skolverksamhet Au Kommunfullmäktige 103, , beslutade att överlämna följande motion från Jörgen Dimenäs, för Moderaterna till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrunden till denna motion är att ytterligare bidra till att utveckla möjligheterna för Essunga kommun att fortsätta den nuvarande framgångsrika verksamheten i förskola och grundskola. Detta inte minst mot Riksdagens utbildningsutskotts enhälliga poängterande av att skolforskning speciellt behöver utvecklas för att öka kvaliteten i förskole- och skolverksamheten. I den nya skollagen för skolan anges i och med den nyantagna läroplanen att skolans undervisning skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är angeläget att Essunga kommun har som riktlinje en inkluderande skola, det vill säga en skola för alla och att synligheten gäller kraven i skolan blir tydlig för elever och föräldrar oavsett exempelvis social eller kulturell bakgrund. Därmed ges också alla elever en större möjlighet att i vuxenlivet vara med och fatta aktiva och medvetna beslut som är betydelsefulla för alla samhällsmedborgare och för individen. Av särskild vikt är det därför att skolan engageras och engagerar sig i forskning och utvecklingsarbete, vilken såväl indirekt som direkt berör den egna kommunens förskole- och skolverksamhet. Moderaterna föreslår mot denna bakgrund att Essunga kommun upprättar en långsiktig och kontinuerlig plan vad gäller tid och resurser för att etablera ett samarbete med högskola och universitet med mål att ytterligare utveckla förskole- och skolverksamhet i ett helhetsperspektiv. att planen skall innehålla tre punkter rörande detta kvalitetsarbete: - Tre 3-åriga aktionsforskningsprojekt, ett för förskolan och två för grundskolan. Aktionsforskningsprojekt i denna mening innebär ett samarbete

7 Sida 7 med universitet och högskola vilken inriktas mot områden som utbildningsnämnden i samverkan med förskolans och skolans yrkesutövare anser särskilt behöver prioriteras. - Två lärare från grundskolan samt en förskollärare vilken efter ansökningsförfarande inom kommunen ges förutsättningar att som en del i tjänst påbörja en masterutbildning med inriktning mot pedagogiskt arbete. Tjänsterna skall vara knutna till de aktionsforskningsprojekt och utvecklingsarbeten som bedrivs och i tjänsten skall bland annat ingå att vara resurs i olika utvecklingsarbeten. - En kommundoktorand som del av tjänst ges möjlighet att påbörja doktorsstudier i pedagogiskt arbete och vars avhandlingsarbete skall vara knutet till Essunga förskolas och/eller grundskolas olika utvecklingsarbeten där personen i fråga också skall utgöra en resurs. Kommunstyrelsens arbetsutskott 6, , beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsförvaltningen framhåller i sitt yttrande bland annat att forskare från Högskolan i Borås har tagit fram ett utkast till projektplan för vidareutveckling av förändringsarbetet i Essunga kommun. De föreslår följande insatser under en treårsperiod: - Följeforskning. Forskare från Högskolan i Borås anlitas för att stötta arbetet. - Fördjupad seminarieverksamhet där relevanta texter väljs i samråd med forskarna. - Etablering av samarbete med systerskola/referensskola. Organisationen är idag inte redo för en plan i enlighet med motionärernas intentioner. Därför föreslås att det fortsatta arbetet, som ett första steg, bör bedrivas utifrån de insatser som föreslås av forskarna från Borås. Vi tror att detta kommer att lägga en bra och stabil grund för vår fortsatta utvecklingsprocess, som i steg två, kan bedrivas i enlighet med den plan som motionärerna föreslår. Utbildningsnämnden 43, , beslutar att godkänna förslaget till yttrande över motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Avslå motionen eftersom det för närvarande pågår annat utvecklingsarbete i skolverksamheten. Motionen anses därmed besvarad.

8 Sida 8 Ja-röster: Nej-röster: Yrkanden Barbro Gustafsson (M) föreslår att motionen besvaras i enlighet med utbildningsnämndens yttrande: Organisationen är idag inte redo för en plan i enlighet med motionärernas intentioner. Därför föreslås att det fortsatta arbetet, som ett första steg, bör bedrivas utifrån de insatser som föreslås av forskarna från Borås. Vi tror att detta kommer att lägga en bra och stabil grund för vår fortsatta utvecklingsprocess, som i steg två, kan bedrivas i enlighet med den plan som motionärerna föreslår. Maria Radivoj (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit Barbro Gustafssons yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Omröstningsresultat: Maria Radivoj (S), Niclas Johansson (S), Bengt Lundsgård (C) och Maria Andersson (S). Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Anita Carlsson (C), Daniel Andersson (M) och Bengt Viktorsson (M). Med 4 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Barbro Gustafssons yrkande. Reservation Maria Radivoj (S), Niclas Johansson (S) och Maria Andersson (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att man avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet fanns ingen reservation. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Organisationen är idag inte redo för en plan i enlighet med motionärernas intentioner. Därför föreslås att det fortsatta arbetet, som ett första steg, bör bedrivas utifrån de insatser som föreslås av forskarna från Borås. Vi tror att detta kommer att lägga en bra och stabil grund för vår fortsatta

9 Sida 9 utvecklingsprocess, som i steg två, kan bedrivas i enlighet med den plan som motionärerna föreslår. Motionen anses därmed besvarad.

10 Sida 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 123 Dnr Ks 134 Kommunstyrelsens mätetal för 2013 Au Förslag till mätetal för kommunstyrelsens mål 2013 har utarbetats. Mätetalen skall på ett bra sätt kunna visa/mäta om målen nåtts eller inte. Mätetalen för respektive mål skall beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med att verksamhetsplanen fastställes i november. Ytterligare information kommer att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar Godkänna upprättat förslag till mätetal i kommunstyrelsens verksamhetsplan för Kjell Karlsson kommenterar upprättat förslag till mätetal för kommunstyrelsen Några mindre förändringar föreslås. Kommunstyrelsen beslutar Bilaga Godkänna mätetal i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2013.

11 Sida 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 125 Dnr Ks 135 Medfinansiering av bredbandsutbyggnad Au Kommunen har upprättat förslag till bredbandsprogram. Nossebro Energis Ekonomiska förening har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen för utbyggnad av bredband i hela kommunen. Två områden i kommunen, Kotten och Norra Malma kräver särskilda bidrag från Västra Götalandsregionen och kommunen eftersom avståndet till närmaste telestation är långt och anslutningskostnaden för hushållen då blir extra hög. Bidragen från kommunen och Västra Götalandsregionen användes för framdragande av fiber till en anslutningspunkt i respektive område. Kostnaden är totalt beräknad till tkr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Ansöka hos Västra Götalandsregionen om bidrag på 550 tkr för fiberdragning till två anslutningspunkter. - Kommunens kostnad finansieras med tilläggsanslag på 550 tkr i 2012-års budget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

12 Sida 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 126 Dnr Ks 136 Fastighetsförvärv del av Essunga Berget 1:133 Au För att åstadkomma en långsiktigt bra lösning för Essunga Ryttarförening vad gäller betesmarker samt verksamhetsyta för stallar har kommunledningen under en längre tidsperiod haft kontakter med dels Ryttarföreningen och dels fastighetsägare till Essunga Berget 1:133, Gunnar Essunger. Vid framtagande av planprogram för Nossebro Södra föreslås fastighetens framtida användning vara beteshagar samt hästnära boende med mera. Fastigheten omfattar totalt ca 18 ha mark med bostadshus och ladugård. Kjell Karlsson och Bengt Viktorsson informerar om de kontakter som varit med fastighetsägaren och Essunga Ryttarförening. Arbetsutskottet är enigt om att förslaget är intressant och att fortsatta förhandlingar och kontakter tas med fastighetsägaren. Värdering måste ske både ur djurskyddshänseende och på övrig standard på fastigheten. Intressant är hur kommunen kan skapa förutsättningar för ridanläggningen i framtiden. Arbetsutskottet 10, beslutar att informera kommunstyrelsen om eventuellt förvärv av rubricerad fastighet. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar Bengt Viktorsson och Kjell Karlsson om vilka fastigheter som avses vid ett eventuellt förvärv och kommenterar de kontakter som varit med fastighetsägaren och ryttarföreningen. Ärendet diskuteras mycket ingående. Kommunstyrelsens ledamöter anser att ytterligare underlag behöver tas fram om hur stora markområden som avses och

13 Sida 13 ryttarföreningens ekonomiska situation idag, eftersom föreningen tidigare beviljats räntefritt lån av kommunen. I Ks 9, beslutar kommunstyrelsen att ytterligare beslutsunderlag tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet vid sitt nästa sammanträde. Ryttarföreningar har lämnat in uppgifter om reparationsbehovet av stallet. Arbetsutskottet 33, , beslutar att till kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars kontakta ryttarföreningen för att ta fram bokslutshandlingar och en kostnadsberäkning för nybyggnad av stallar. Vid kommunstyrelsen möte kommenterar Kjell Karlsson de senaste uppgifterna som ryttarföreningen lämnat om ekonomi med mera. Konstateras att markområdena är ur strategisk synpunkt av intresse för kommunen. Kommunstyrelsen 31, , beslutar att kontakta fastighetsägaren för fortsatta diskussioner om eventuellt förvärv. Stämma av med ryttarföreningen om intresset av byggnaderna på fastigheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Med villkor enligt upprättat köpekontrakt förvärva fastigheten Essunga Berget 1:133 exklusive ladugårdsbyggnad och bostadsfastigheter med omgivande mark. - Kostnaden tkr finansieras i 2013 års budget. Kjell Karlsson kommenterar de kontakter som varit med fastighetsägaren och föreliggande förslag till köpekontrakt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Med villkor enligt upprättat köpekontrakt förvärva del av fastigheten Essunga Berget 1:133 exklusive ladugårdsbyggnad och bostadsfastigheter med omgivande mark. - Kostnaden tkr finansieras i 2013 års budget.

14 Sida 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 127 Dnr Ks 137 Essunga Ryttarförening, ansökan om bidrag till inköp av ladugård och mark Au Essunga Ryttarförening ansöker i skrivelse, daterad , om bidrag på kr för inköp av ladugård och mark på fastigheten Essunga Berget 403, Nossebro, som föreningen i dag hyr. Föreningen har hos Leader ansökt om bidrag till förprojektering samt hos Sparbanksstiftelsen sökt bidrag för samlingslokaler med mera. Kommunstyrelsen 84, , meddelar ryttarföreningen följande beslut: Kommunen är positiv till att lämna investeringsbidrag till ryttarföreningen under förutsättning att övrig finansiering kan ordnas. Kommunen förbehåller sig rätten att dela upp bidraget på två år. Rubricerat ärende behandlas av kommunfullmäktige samtidigt med kommunens förvärv av fastigheten Essunga Berget 1:133. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Kommunen lämnar bidrag med 600 tkr till Essunga Ryttarförening för iordningsställande av stallar och verksamhetslokaler i övrigt. - Bidraget lämnas under förutsättning att lokalerna på anläggningen blir godkända för framtida verksamhet. - Kostnaden finansieras med tilläggsanslag i 2012-års budget.

15 Sida 15 Kommunstyrelsen diskuterar ingående förutsättningarna för att lämna bidrag till ryttarföreningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Kommunen lämnar bidrag med maximalt 600 tkr till Essunga Ryttarförening för iordningsställande av stallar och verksamhetslokaler i övrigt. - Ytterligare kommunalt bidrag kommer inte att lämnas till nu planerade investeringar. - Kostnaden finansieras med tilläggsanslag i 2012-års budget.

16 Sida 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 128 Dnr Ks 138 Förfrågan om försäljning av fastigheten Fåglum 1:56 Au Hans Haraldsson har i skrivelse gjort framställning om att få förvärva fastigheten Fåglum 1:56 från Essunga Bostäder AB. På fastigheten finns 9 lägenheter samt barnstuga. Syfte med förvärvet är att tillskapa ett attraktivt boende för gruppen 55+ samt att bygga ny förskola och nya bostäder. Ärendet behandlas i Bostadsbolagets styrelse men ägaren Essunga kommun måste också ta ställning till eventuell försäljning. Arbetsutskottet 73, , uttalar att kommunen är positiv till försäljning av fastigheten Fåglum 1:56 till bokfört värde. Arbetsutskottet beslutar Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Förslag till överenskommelse mellan Essunga kommun och Fåglums Bygg AB, om försäljning av Essunga Bostäders hyreslägenheter Godegården, Fåglum, samt exploatering av bostadsområde i anslutning till området presenteras. Kommunstyrelsen beslutar Godkänna upprättad överenskommelse mellan Essunga kommun och Fåglums Bygg AB om försäljning av Essunga Bostäder AB:s hyreslägenheter Godegården, Fåglum, samt exploatering av bostadsområde i anslutning till området.

17 Sida 17 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Essunga Bostäder AB får i uppdrag att försälja fastigheten Fåglum 1:56 till Fåglums Bygg AB i enlighet med inlämnat anbud.

18 Sida 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 129 Dnr Ks 139 Förslag till sammanträdesdagar 2013, för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Au Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau), kommunstyrelsen (Ks) och kommunfullmäktige (Kf), för år 2013 har upprättats. Kommunstyrelsens arbetsutskott: Kommunstyrelsens arbetsutskott: 14 januari, 11 februari, 4 mars, 22 april, 20 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober och 18 november. Kommunstyrelsen: 4 februari, 18 mars, 13 maj, 10 juni, 9 september, 7 oktober, 4 november och 2 december. Budgetberedningen: 16 september. Kommunfullmäktige: 25 februari, 8 april, 27 maj, 24 juni, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar Sammanträdesdagar 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och budgetberedningen fastställs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige fastställs.

19 Sida 19 Kommunstyrelsen beslutar Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen och kommunstyrelsen fastställs. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige fastställs.

20 Sida 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 133 Dnr Ks 140 Fråga om fortsättningen med ipad Au Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden har sedan mars 2012 skickats med ipad eller via e-post. Frågan är hur vi skall fortsätta utvecklingen med ipad. IT-strateg Kristina Rudolfsson informerar om vad som ingår i tjänster som hanteras av Göliska IT och vad som hanteras av kommunen samt kostnader för detta. Ärendet kommer att diskuteras ytterligare vid kommunstyrelsens sammanträde. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar Från och med 2013 kommer kallelse och handlingar till arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden skickas ut via ipad eller e-post. Erforderlig teknisk utrustning inköps och finansieras via investeringskonto. Bengt Viktorsson och Pia Jacobsson kommenterar diverse kostnader för hanteringen av kallelser och handlingar digitalt i jämförelse med dagens hantering. Kommunstyrelsen beslutar Från och med 2013 kommer kallelse och handlingar till arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden skickas ut digitalt. Erforderlig teknisk utrustning inköps och finansieras via investeringskonto.

21 Sida 21 Ks 141 Dnr Information - Leader Västra Skaraborg Claes Fahlgren och Kent Larsson gör en avrapportering och återkoppling till verksamheten inom Leader Västra Skaraborg Leader Västra Skaraborg är en samverkan mellan Grästorp, Lidköping, Vara, Essunga, Skara och Götene kommuner. Pågående och avslutade projekt samt de ekonomiska förutsättningarna för framtiden kommenteras.

22 Sida 22 Ks 142 Informationsärenden West Swedens extra föreningsstämma, (dnr ) West Swedens extra föreningsstämma den 9 november i Göteborg. Ombud Bengt Viktorsson och Tomas Johansson. Räddningstjänst, samverkan hela Skaraborg, (Dnr ) Förstudie för samordnad räddningstjänst i Skaraborg har tagits fram. Samarbetet skall nu utredas vidare.

23 Sida 23 Ks 143 Dnr Skaraborgs Läns folkrörelsearkiv, extra representantskapsmöte Kallelse till extra representantskapsmöte med Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv, den 10 november i Lidköping. Kommunstyrelsen beslutar Mats Olsson (MP) representerar Essunga kommun vid Skaraborgs Läns Folkrörelsearkivs extra representantskapsmöte den 10 november 2012.

24 Sida 24 Ks 144 Dnr Nossebroortens Energi Ek förening, extra föreningsstämma Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening har den 6 november 2012, en extra föreningsstämma Kommunstyrelsen beslutar Eva Aronsson (C) utses till kommunens representant till Nossebroortens Energi Ek förenings extra föreningsstämma den 6 november.

25 Sida 25 Ks 145 Delgivning Folkhälsorådet, protokoll 19-26, Information avseende organisationsförändring och nya kontaktuppgifter för Förenade Småkommuners Försäkring AB.

26 Sida 26 Ks 146 Delegationsbeslut Beslut fattade enligt delegation: Område: Protokoll , Protokoll , Delegat: Förhandlingsdelegationen Förhandlingsdelegationen Protokoll , Kommunstyrelsens arbetsutskott Bostadsanpassningsärenden Bengt Viktorsson

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 80 Strategiarbete i kommunen 81 Förfrågan från Nossans Golfklubb om ekonomiskt bidrag. 82 Framtid Nossebro ansökan om förlusttäckningsgaranti. 83 Kommunutveckling genom byte

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Sida 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04 Kommunstyrelsen 2013-03-18 Kommunfullmäktige 2013-04-08 Au 38 2013.0052 Ks 28 Kf 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Au 130304 Ärendebeskrivning

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-06-02 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 13.00 15.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Lena Brolin (M) Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 22 Resultatredovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2010. 23 Ansökan om bidrag till energieffektivisering.

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2015-03-09, kl 13.00-14.25 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gun Ivesund (s), ersättare Samuel Lindgren Åsa Andersson (s), ersättare Vera Pettersson

Läs mer

Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, 2008-12-03, kl. 17.00 Paragrafer 231-256. Agnes Granath Storm, Sekreterare

Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, 2008-12-03, kl. 17.00 Paragrafer 231-256. Agnes Granath Storm, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.00, 13.00-15.00 Beslutande Christer Aronsson (c), ordförande Barbro Gustafsson (m) Maria Radivoj (s) Gunilla Hermansson (kd)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS 2007-10-23 1 (16) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 23 oktober 2007, kl 14.00-18.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-02-29 8:15 11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-02-29 8:15 11.35 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2012-02-29 8:15 11.35 Beslutande Ingrid Cassel Anders Hygrell Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Agne

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70-75 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-08-11 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00 18:55 Beslutande Claes Jägevall (FP), ordförande Ann-Britt Danielsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-05-26 Plats och tid Nossebro skolas aula, kl. 18.30 19.10 Beslutande Se separat närvarolista Övriga Bo Cerdier, kommunchef Justerande Niclas Johansson och Anita Persson Justeringstid

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2003-09-04 1 (13) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus 2003-09-04 kl. 14.00 16.00 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Skolnämnden 2009-02-24

Skolnämnden 2009-02-24 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 25 Föredragningslistan 26 Tidplan för budgetarbetet under 2009 information 27 Redovisning av paviljonger och kostnader rapport 28 Statistik om förskola

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-13 1. Annikki Oscarsson (KD) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson. Justerande/Annikki Oscarsson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-13 1. Annikki Oscarsson (KD) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson. Justerande/Annikki Oscarsson 2013-05-13 1 Plats och tid Sammanträde i Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 13 maj 2013, klockan 09:00-10:25 Beslutande Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD), 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer