ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström (S) Hans Andersson (FP), observatör Åke Malmström (KD), observatör Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Henning Richardsson, kommunstyrelsekontoret Sabina von Greyerz, informatör Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Elisabeth Björk (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret torsdagen den 26 april 2012 plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Elisabeth Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 107 Dnr KS Fastställande av verksamhetsområde för vatten- och avlopp samt investering 2012 för utbyggnad av vatten- och avlopp inom Håtöområdet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp gällande Håtö enligt fastighetslista som bifogats ärendet, att anslå kronor till utbyggnad av VA-ledningar inom verksamhetsområde Håtö, att finansiering sker med egna medel samt att drift- och kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet. I programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , som antogs av kommunfullmäktige den 26 september 2011, anges att anslutning av Håtö till det kommunala VA-nätet ska ske i form av ett verksamhetsområde för vatten och avlopp senast år Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 mars 2012 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp gällande Håtö enligt fastighetslista som bifogats ärendet, att anslå kronor till utbyggnad av VA-ledningar inom verksamhetsområde Håtö, att finansiering sker med egna medel samt att drift- och kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Dnr KS Fastställande av verksamhetsområde för vatten- och avlopp samt investering 2012 för utbyggnad av vatten- och avlopp i Västanvik Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp gällande Västanvik enligt fastighetslista, som bifogats ärendet, att anslå kronor till utbyggnad av VA-ledningar inom verksamhetsområde Västanvik, att finansiering sker med egna medel samt att drift- och kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet. I programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , som antogs av kommunfullmäktige den 26 september 2011, anges att anslutning av Västanvik till det kommunala VA-nätet ska ske i form av ett verksamhetsområde för vatten och avlopp senast år Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 mars 2012 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp gällande Västanvik enligt fastighetslista, som bifogats ärendet, att anslå kronor till utbyggnad av VA-ledningar inom verksamhetsområde Västanvik, att finansiering sker med egna medel samt att drift- och kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Dnr KS Antagande av förslag om permanent reklam i kommunens idrottshallar Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta Kultur- och fritidsnämndens förslag daterat den 30 januari 2012 om permanent reklam i kommunens idrotthallar. Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till regler för permanent reklamskyltning i kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet. Kulturoch fritidsnämnden beslutade den 23 februari 2012, 8, att föreslå att kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till regler från den 30 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 mars 2012, 80, att sända ut kultur- och fritidsnämndens förslag på remiss till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. De båda remitterade nämnderna uttalar att de inte har något att invända mot förslaget om permanent reklamskyltning i kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet. De uttalar också att under förutsättning att de föreslagna reglerna antas och följs upp så har de inget att invända mot att permanent reklam tillåts i kommunens lokaler där matchverksamhet bedrivs. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 april 2012 att kommunfullmäktige beslutar att anta Kultur- och fritidsnämndens förslag till permanent reklam i kommunens idrottshallar.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 110 Dnr KS Månadsrapport per mars 2012 för kommunstyrelsekontoret Ärendet utgår.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 111 Dnr KS Månadsrapport per mars 2012 för kommunen Ärendet utgår.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dnr KS Investering 2012 Tjänstefordon Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunstyrelsekontoret tkr för inköp av 18 tjänstefordon samt att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag. I enlighet med det borgerliga handlingsprogrammet för mandatperioden ska fordon som behövs för kommunens verksamheter ägas av kommunen. Kommunstyrelsekontoret har utrett frågan och föreslår att 18 tjänstefordon köps in. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 april 2012 att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunstyrelsekontoret tkr för inköp av 18 tjänstefordon samt att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 113 Dnr KS Anhållan från Ridklubben Rimbo Ryttare om amorteringsfrihet Ärendet utgår.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 114 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende transporter för hämtning och omhändertagande av slam från reningsverken Arbetsutskottet beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 16 april 2012 avseende transporter för hämtning och omhändertagande av slam från reningsverken Lindholmen, Hallstavik och Rimbo. Uppdraget avser lastning, borttransport och omhändertagande av slam från reningsverket Lindholmen i Norrtälje samt reningsverken i Rimbo och Hallstavik. Nuvarande avtal, som går ut den 1 juli 2012 kommer att förlängas till och med den 30 september Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt LOU (2007:1091). Avtalstiden är tre år med möjlighet till ett års förlängning. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 april 2012 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 april 2012 avseende transporter för hämtning och omhändertagande av slam från reningsverken Lindholmen, Hallstavik och Rimbo.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 115 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende vindkraft Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anta anbud från anbudsgivare nr 1. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010, 193, att bevilja kommunstyrelsen investeringsanslag för upphandling av två vindkraftverk inklusive drift. Den 4 maj 2011, 158, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna upprättat förslag till anbudsansökansinbjudan, bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 2 maj 2011 samt medge offentliggörande av upphandlingen genom annonsering. Upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande enligt LOU. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit som uppfyllde samtliga skall-krav. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 april 2012 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbud från anbudsgivare nr 1.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende konstgräs på Mullevallen i Rimbo Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att tilldela anbudsgivare nr 1 entreprenaden för konstgräs i enlighet med deras anbud. Befintlig grusplan på Mullevallen i Rimbo ska ersättas med en konstgräsyta avsedd för breddfotboll. Kommunstyrelsekontoret har i samråd med Rimbo IF tagit fram ett förslag, som ligger till grund för rubricerade upphandling av konstgräsyta med tillhörande utrustning. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2011, 239 avsattes medel för investeringen och vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 2012, 55, godkändes förfrågningsunderlaget för en totalentreprenad med fast pris utan index. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 april 2012 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela anbudsgivare nr 1 entreprenaden för konstgräs i enlighet med deras anbud.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 117 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att tilldela anbudsgivare nr 5 uppdraget avseende upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk. Rubricerade upphandling omfattar upprustning och ombyggnad av grovrensning, förbehandling och slambehandlingsdelen i Hallstaviks avloppsreningsverk. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 februari 2012, 39, att godkänna upprättat förfrågningsunderlag, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 18 januari Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit. Entreprenaden beräknas starta den 7 maj 2012 och ska vara slutförd i början av november Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 april 2012 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela anbudsgivare nr 5 uppdraget avseende upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 118 Information Kommundirektören Per Nordenstam informerar om: Helen Lott har anställts som gatu-/parkchef. Hon tillträder den 1 augusti Peter Elenfalks förordnande som tf fastighetschef har förlängts några månader. Intryck från Stora chefsdagen den 24 april 2012 och Åre konferensen den april 2012 förmedlas. Kjell Jansson (M) informerar om kostnaden för VA-projektet Midsjö.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-16 Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-12 1 (48) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.10 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M), jäv 183 Berit Jansson (C) Ulrika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-03-19 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(31) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 09.00-10.15 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 37-56, 58 Olle Jansson (S) Berit Jansson (C), ordförande 57 Ingrid Landin (MP) Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45 Berndt Björkman (C), ordförande, ej 59 p.g.a. jäv Agneta Käld (KD), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2009-08-31 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.05 18.00-18.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare Utses att

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-09-26 1(76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer