ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson (FP), Åke Malmström (KD), observatör Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist, tf kommunstyrelsekontorschef Annica Johansson, tf ekonomichef Lena Boman, tf lokalförsörjningschef Peter Elenfalk, kommunstyrelsekontoret Peter Sartorius, kommunstyrelsekontoret Henning Richardsson, upphandlingschef Sabina von Greyerz, informatör Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Elisabeth Björk (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret, torsdagen den 24 mars 2011 plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Elisabeth Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 75 Dnr KS Besvarande av motion från Roland Larsson (S) m.fl. om behovet av lekplats i Älmsta Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till den borgerliga majoritetens yttrande från den 17 februari Roland Larsson (S) m.fl. lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2008, 272. Motionärerna hemställer att kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att en lekplats i Älmsta ska kunna stå färdig inför sommaren 2009 på marken omedelbart väster om bankkontoret i Älmsta. Yttrande I skrivelse daterad den 17 februari 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att i samband med att kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för Älmsta gav kommunstyrelsen dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag att snarast sätta igång arbetet med att ta fram nya detaljplaner för Älmsta. Som ett led i detta arbete har kommunstyrelsekontorets planering och utvecklingsavdelning inhämtat anbud från konsulter, som ska upprätta en detaljplan för området där motionären önskar en lekplats. Den borgerliga majoriteten anser att det är lämpligt att frågan om huruvida en lekplats ska anläggas på marken omedelbart väster om bankkontoret beaktas i samband med pågående detaljplanearbete. Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 76 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om skärgårdstrafik till Norrtälje stad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till den borgerliga majoritetens yttrande från den 7 mars Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 71. Motionären önskar att Norrtälje kommun verkar för att Waxholmsbåtarna ska gå in till Norrtälje stad samt att Norrtälje kommun lyfter frågan till trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting där frågan om Waxholmstrafiken bereds. Yttrande I skrivelse daterad den 7 mars 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att frågan om skolskjuts- och arbetspendling för boende på öar utan bro eller fäjeförbindelse för närvarande har högsta prioritet vid kommunens kontakter med trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting. Waxholmsbolagets turer bör först och främst samordnas så att arbetspendlare och alla skolbarn, som så behöver, kan nyttja Waxholmsbolagets reguljära skärgårdstrafik. I avvaktan på att det basala behovet av skärgårdstrafik ska lösas anser den borgerliga majoriteten att den typ av trafik, som motionären önskar, kan genomföras av andra entreprenörer.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 77 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att genomföra ett seminarium kring rovdjurspolitiken Ärendet utgår.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 78 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om förändring av den allmänna ordningsföreskriften Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till räddningstjänstens yttrande. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 73. Motionären önskar att Norrtälje kommun utreder vilka platser, utöver de som anges i kommunens lokala ordningsföreskrifter, som det ska vara förbjudet att använda pyrotekniska varor på. Även att det i föreskrifterna införs tidsangivelse mellan vilka klockslag och på vilka högtider det ska vara tillåtet att använda fyrverkerier. Det ska också finnas en föreskrift om att det krävs tillstånd av polismyndigheten att använda pyrotekniska varor inom tätbebyggt område. Yttrande Ett flertal lagar och föreskrifter däribland Ordningslagen (1993:1617) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) reglerar handhavandet av pyrotekniska varor. Enligt Ordningslagen får pyrotekniska varor (fyrverkerier) inte användas utan polismyndighetens tillstånd.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 78 Dnr KS (forts) Räddningstjänsten uttalar bland annat i yttrande daterat den 28 februari 2011 att gällande lagstiftning och kommunens lokala ordningsföreskrifter, som reglerar användandet av fyrverkerier, kan anses som tillräckliga. Med hänvisning till räddningstjänstens yttrande daterat den 28 februari 2011 föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad. ande sammanträde Yrkanden Berit Jansson (C) att motionen anses som besvarad. Elisabeth Björk (S) bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Berit Janssons yrkande.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 79 Dnr KS Godkännande av rivning av byggnad på fastigheten Förrådet 1 i Norrtälje Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att rivning av byggnad och sanering av mark genomförs på fastigheten Förrådet 1 och att kostnaderna belastar kommande exploateringsprojekt med ca 2,5 mkr samt att finansiering sker genom exploateringsintäkter. Kvarteret Vaktmästaren och Förrådet ingår i kommande exploatering av Trädgårdsstaden. Syftet med exploateringen är att förändra området från industri- och hantverksområde till bostadsområde, vilket medför rivning av byggnad och sanering av mark. Detaljplaneläggning av första etappen, som gränsar till befintlig lastbilshall, pågår. Den fortsatta exploateringen kommer att beröra hela kvarteret Förrådet 1. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att rivning av byggnad och sanering av mark genomförs på fastigheten Förrådet 1 och att kostnaderna belastar kommande exploateringsprojekt med ca 2,5 mkr samt att finansiering sker genom exploateringsintäkter.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 80 Dnr KS Norrtälje Naturvårdsstiftelse och Färsna 4 H:s ansökan om medel för drift och utveckling av Färsna gård Olle Jansson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att överföra 157 kkr för år 2011 till Norrtälje Naturvårdsstiftelse för drift och underhåll av jordbruksenheten från kommunstyrelsekontorets budget (planering och utveckling), att kommunens finansiering av jordbruksdriften därmed upphör, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att påbörja en underhålls- och upprustningsplan för gårdens byggnader, att uppbyggnaden av magasinsbyggnaden får avvakta inventeringen av byggnaderna på fastigheten samt att avstyrka att medge kompensation för att mark har tagits i anspråk för exploatering av bostäder. Reservation och protokollsanteckning Socialdemokraternas ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en protokollsanteckning, bilaga. Norrtälje Naturvårdsstiftelse och Färsna 4H har i gemensam skrivelse daterad den 20 december 2010 framfört önskemål om stöd från kommunen för utveckling av verksamheten vid Färsna gård. Enligt avtal mellan kommunen och Norrtälje Naturvårdsstiftelse från 2008 har stiftelsen ansvar för gårdens förvaltning. Som ersättning för förvaltningen har stiftelsen rätt att tillgodo-

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 80 Dnr KS (forts) räkna sig avkastningen från förvaltningsområdet. Kommunen svarar för kapitaltjänst, fastighetsdrift och underhåll av byggnaderna. Sedan 2002 driver Färsna 4H verksamheten på gården. I den fördjupade översiktsplanen för Färsna, som antogs av kommunfullmäktige 1991, finns Färsna gård med som en stadsdelsgård med 4H-verksamhet. Även pågående exploatering i Färsna med bostäder i gårdens närhet följer planen. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att överföra 157 kkr för år 2011 till Norrtälje Naturvårdsstiftelse för drift och underhåll av jordbruksenheten från kommunstyrelsekontorets budget (planering och utveckling), att kommunens finansiering av jordbruksdriften därmed upphör, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att påbörja en underhålls- och upprustningsplan för gårdens byggnader, att uppbyggnaden av magasinsbyggnaden får avvakta inventeringen av byggnaderna på fastigheten samt att avstyrka att medge kompensation för att mark har tagits i anspråk för exploatering av bostäder. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) att 157 kkr överförs för år 2011 till Norrtälje Naturvårdsstiftelse för drift och underhåll av jordbruksenheten från kommunstyrelsekontorets budget (planering och utveckling), att kommunstyrelsen i samband med budget för 2012, 2013 samt plan 2014 återkommer med en långsiktig finansiering av drift och underhåll och säkerställande av den föreningsdrivna djurverksamheten till nytta och delaktighet för kommunens invånare samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att påbörja en underhålls- och upprustningsplan för gårdens byggnader, se bilaga. Kjell Jansson (M) bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 81 Dnr KS Medel för konsekvensanalys av larm och ledning av räddningstjänst Arbetsutskottet beslutar: att bevilja medel för konsekvensanalys av larm och ledning av räddningstjänst till en kostnad av 180 tkr samt att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens konto till förfogande. Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2011, 38, att säga upp avtalet med Södertörns brandförsvarsförbund och uppdra till kommundirektören att genomföra en konsekvensanalys av uppsägningen samt utreda och föreslå lämpliga former och parter för framtida samverkan inom räddningstjänstområdet. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 mars 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel för konsekvensanalys av ändrad avtalspart för övergripande larm och ledning av räddningstjänst till en kostnad av 180 tkr samt att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens konto till förfogande.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 82 Dnr KS Medel för kulturmiljöanalys av riksintresseområden i Norrtälje kommun Arbetsutskottet beslutar: att bevilja medel för kulturmiljöanalys av åtta riksintresseområden till en kostnad av 980 kkr samt att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens konto för exploatering och utveckling. I kommunen finns 26 riksintresseområden för kulturmiljö. I vissa av områdena är efterfrågan om bygglov stort, vilket medför att det finns ett behov av att klarlägga förutsättningarna för förändring av markanvändningen i kombination med kulturvärdena. Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med bygg- och miljökontoret prioriterat åtta områden. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 mars 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel för kulturmiljöanalys av åtta riksintresseområden till en kostnad av 980 kkr samt att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens konto för exploatering och utveckling.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 83 Dnr KS Medel för utredning och upprättande av detaljplan för nytt badhus vid Sportcentrum i Norrtälje Arbetsutskottet beslutar: att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar utreda och framta beslutsunderlag gällande nytt badhus vid Sportcentrum, att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för området för byggnation av nytt badhus vid Sportcentrum, att kommunstyrelsekontoret får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2011 för genomförandet av utredningsuppdraget samt att kommunstyrelsekontoret får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens konto för exploatering och utveckling för genomförande av ny detaljplan för området i fråga. I takt med att befintligt badhus i Norrtälje ställs inför omfattande behov av renovering framstår frågan om ett nytt badhus vid Sportcentrum som en rimlig och kostnadseffektiv lösning. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 mars 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar utreda och framta beslutsunderlag gällande nytt badhus vid Sportcentrum, att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för området för byggnation av nytt badhus vid Sportcentrum, att kommunstyrelsekontoret får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2011 för

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 83 Dnr KS (forts) genomförandet av utredningsuppdraget samt att kommunstyrelsekontoret får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens konto för exploatering och utveckling för genomförande av ny detaljplan för området i fråga.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 84 Dnr KS Tilldelningsbeslut Pendlarparkering vid Norrtälje södra infart Arbetsutskottet beslutar: att anta anbudsgivare nr 1 avseende gatuentreprenad för pendlarparkering vid Norrtäljes södra infart. Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2010, 217, att anslå tkr för kommunens del av genomförande av nybyggnad av pendlarparkering på fastigheten Tälje 4:62 i Norrtälje. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 19 januari 2011, 9. Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Entreprenaden beräknas starta 1 juni 2011 med utsatt färdigställande tid till den 17 oktober Vid anbudstidens utgång hade åtta anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 mars 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nr 1 avseende gatuentreprenad för pendlarparkering vid Norrtäljes södra infart.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 85 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag gällande om- och tillbyggnad av Skederid skola Arbetsutskottet beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av Skederids skola, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 8 mars Som ett led i stimulanspaketet 2010 beslutade kommunfullmäktige den 27 september 2010, 171, att anslå investeringsmedel om 10 mkr för om- och tillbyggnad av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet. Investeringen möjliggör en långsiktig och flexibel lokallösning för både skolans och förskolans behov. De provisoriska förskolelokalerna vid Ryttargården kan därmed avvecklas. Som entreprenadform föreslås en utförandeentreprenad med fast pris utan index. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 mars 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av Skederids skola, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 8 mars 2011.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 86 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ombyggnad av Roslagsskolan Arbetsutskottet beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende ombyggnad av Roslagsskolan, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 mars Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 230, att anslå investeringsmedel om 25,4 mkr till ombyggnad i Roslagsskolan för Teknikens Hus och till tillgänglighetsanpassningar. Härutöver beslutade kommunstyrelsen den 7 december 2010, 235, att avsätta sammanlagt 4,1 mkr ur underhållsbudgeten för ytskiktsrenoveringar i anslutning till ombyggnadsåtgärderna. I ärendet har också hänsyn tagits till kommunstyrelsens beslut den 15 mars 2010, 48, om kunskapssatsning inom grundskolan. Entreprenadformen är totalentreprenad med samverkansformen partnering. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 mars 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende ombyggnad av Roslagsskolan, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 mars 2011.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 87 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende arkitekttjänster Arbetsutskottet beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende arkitektkonsulttjänster, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 21 februari 2011 samt att medge offentliggörandet av upphandlingen genom annonsering. Norrtälje kommun saknar avtal avseende planarkitekter och arkitekter för husprojektering. Rubricerad upphandling avser ramavtal för två anbudsområden, som ska tillgodose kommunens behov av extern kompetens och externa resurser vad gäller konsulter. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 februari 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende arkitektkonsulttjänster, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 21 februari 2011 samt att medge offentliggörandet av upphandlingen genom annonsering.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 88 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag samt beslut om finansiering för skolpaviljong till Kvisthamraskolan i Norrtälje Ärendet utgår.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 89 Dnr KS Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma Arbetsutskottet beslutar: att Maria Haker ersätter kommunstyrelsens ordförande och Annica Johansson ersätter kommunstyrelsens vice ordförande som ombud till föreningsstämman i Kommuninvest ekonomiska förening den 7 april Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 mars 2011 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Maria Haker ersätter kommunstyrelsens ordförande och Annica Johansson ersätter kommunstyrelsens vice ordförande som ombud till förenings stämman i Kommuninvest ekonomiska förening den 7 april 2011.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 90 Dnr KS Månadsrapport per februari 2011 för kommunstyrelsekontoret Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsrapport per februari 2011 med en prognostiserad budgetavvikelse på tkr för skattefinansierad verksamhet. Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsrapport per februari 2011 med en prognostiserad budgetavvikelse på tkr för skattefinansierad verksamhet.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 91 Dnr KS Månadsrapport per februari 2011 för kommunen Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2011, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag till åtgärder för att finansiera befarat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKAB-koncernen ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad, jämna månader. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli. För februari 2011 lämnas dock endast en prognos över det förväntade utfallet i bokslut för Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2011, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag till åtgärder för att finansiera befarat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 92 Dnr KS Förfrågan om upprättande av detaljplan för del av fastigheterna Varsvik 9:2 och Lundås 7:1 i Häverö-Edebo-Singö församling Arbetsutskottet beslutar: att uppdra till kommunstyrelsekontoret att upprätta en detaljplan för motorsport på del av fastigheterna Varsvik 9:2 och Lundås 7:1 i samarbete med Viking Raceway AB samt att anslå 500 kkr ur kommunstyrelsens konto för exploatering och utveckling för upprättandet av detaljplanen. Kommunstyrelsen har fått in en ansökan från Viking Raceway AB om upprättande av en detaljplan, som omfattar del av fastigheterna Varsvik 9:2 och Lundås 7:1 utanför Hallstavik. Syftet med planläggningen är att etablera en motorsportanläggning. Tillstånd enligt miljöbalken finns för uppförande av en motorsportanläggning. Marken, som ansökan avser, är reserverad för motorsport i den fördjupade översiktsplanen, som fastställdes Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunstyrelsekontoret att upprätta en detaljplan för motorsport på del av fastigheterna Varsvik 9:2 och Lundås 7:1 i samarbete med Viking Raceway AB samt att anslå 500 kkr ur kommunstyrelsens konto för exploatering och utveckling för upprättandet av detaljplanen.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 93 Information Gunnel Löfqvist informerar om möte den 6 april 2011, kl mellan byggoch miljönämndens presidium, kommunstyrelsens presidium och Svedavia Stockholm Arlanda Airport. Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2011 flyttas till den 24 maj 2011, kl

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-14 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.40 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-16 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Åke Malmström

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-01 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-07 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 392 pga jäv) Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) ordförande 392

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Måndagen den 19 juni 2017 kl 15.00-15:43 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 10-30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-08 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 08.30-09.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 148) Berit Jansson (C) ordförande 148 Ulrika Falk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-16 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.10 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

N0RRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

N0RRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida m N0RRTÄL1E, KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2012-10-22 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje ki. 12.00-13.45 Nils Matsson (M) Åsa Wennerfors

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) ej 218-219, 224-230, 232 Berit Jansson (C) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-22 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.35 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-12 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Kerstin Bergström (S) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl 13:30 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), Ordförande Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Mira

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Servicenämnden (9)

Servicenämnden (9) Servicenämnden 2014-09-17 1(9) Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum kl. 13.00-15.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Marianne Carlsson (KD) Birgitta Kahn (MP) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-27 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-25 1 (10) Plats och tid Bruksgymnasiet, Gimo, kl. 15.30-16.45 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommundirektör Curt Nilsson, 74 Fredrik Borgelin, 76 Annila

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(12) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) 28-33 Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 14:00-14:50. Beslutande ledamöter

Sammansträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 14:00-14:50. Beslutande ledamöter 1 / 10 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 14:00-14:50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl Beslutande Roger Eklund (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl Beslutande Roger Eklund (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30-11.00 ande Roger Eklund (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Andreas Trygg (V) ledamot Daniel Åkervall (MP) ledamot Ola Saaw

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (5)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (5) 2013-06-14 6 1(5) Plats och tid Fröågruva, Åre, sammanträdeslokal Gruvvinden kl 13.30 14.00 Beslutande Leif Nord, M, ordförande Egon Eriksson, M Daniel Danielsson, C Åke Granlöv, C Gunnar Söderberg, FP

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C) Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-23 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) 157-160 Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-05-30, kl. 08:00-10:48 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sven-Inge Eriksson. Ewa Sallova. Tekniska nämndens arbetsutskott. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1.

Sven-Inge Eriksson. Ewa Sallova. Tekniska nämndens arbetsutskott. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Djurö, 30 november 2016 kl. 9.00 10.30 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 7 mars 2017, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 7 mars 2017, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 7 mars 2017, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Paragrafer (22) Plats och tid Sessionssalen kl. 15:00-17:30

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Paragrafer (22) Plats och tid Sessionssalen kl. 15:00-17:30 1 (22) Paragrafer 79-96 Plats och tid Sessionssalen kl. 15:00-17:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-16 Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 11 september 2018 kl. 08:30-11.35 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (16) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-04 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 4 april 2006, klockan 08.30-12.10, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s)

Läs mer