NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN"

Transkript

1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M), ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1 :e vice ordförande Robert Johansson (C) Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande Marita Jeansson (S) Övriga deltagande Åse Modin, tf. förvaltningschef Agneta Brus, nämndsekreterare Madelene Fredriksson, ekonom 55 Utses justera Justeringens plats och tid Olle Jansson (S) Barn- och utbildningskontoret Underskrift Sekreterare Agneta Brus Paragrafer Ordförande, Justerande \... ansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och skolnämndens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av dagordningen Val av justerare och tid för justering Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, muntlig rapport Inrättande av Mobilt skolteam, samt omvandling av HERA resursskola Delegationsordning för Barn- och skolnämnden Ersättning för självskjuts med båt Ansökan om godkännande för fristående förskola i Rimbo- Växhusets förskolor AB

3 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Barn- och skolnämndens arbetsutskott 3 Bsau 53 Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av dagordningen Arbetsutskottet beslutar ärende 4) Begäran om investeringsanslag för inventarier på Vigelsjö Gård, Roslagsskolan och Hallstavik utgår från dagordningen; ärende 9) Ansökan om vilande godkännande för fristående förskola - Förskolan och Fritidshemmet i Sättraby Ek. För. utgår från dagordningen; efter ovanstående förändringar godkänna dagordningen.

4 4 Bsau 54 Val av justerare och tid för justering Arbetsutskottet beslutar utse Olle Jansson (S) tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den 4 juni.

5 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 5 Bsau 55 Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden - muntlig rapport Arbetsutskottet beslutar tacka för rapporten. Bakgrund Enligt kommunen policy for budgetering och uppföljning ska förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni, rapportera det ekonomiska läget till nämnd. Au 28/5 ande sammanträde Ekonomichefen redogör för preliminärt resultat per den sista maj. Då ekonomisystemet ännu inte stängts för perioden lämnas endast en preliminär rapport och prognos. En utförligare prognos lämnas vid nämndens sammanträde

6 6 Bsau 56 Inrättande av Mobilt skolteam, samt omvandling av Hera resursskola Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta omvandla HERA resursskola till förmån för ett permanent och utökat mobilt skolteam; permanent inrätta Mobilt skolteam i samverkan med socialnämndens öppenvårdsenhet; utöka Mobila skolteamet med två medarbetare under förutsättning medel beviljas ur sociala fonden; Barn och skolnämnden ansöker om medel ur sociala fonden till den föreslagna utökningen av verksamheten; föreslagna förändringar gäller från höstterminen 2012; i budget 2013 beakta de kostnader ovanstående förändringar medför. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande Bakgrund Verksamheten vid HERA resursskola har varit vilande under läsåret 2011/12. Barn- och utbildningskontoret och Socialkontoret har därigenom f tid göra en översyn, förbereda, utvärdera och utveckla hur det särskilda stödet ska vara utformat för målgruppen ungdomar som behöver en särskild skolgång, kombinerat med familj ebehandli ng. I föreliggande förslag föreslås HERA resursskola omvandlas till förmån för inrättandet av ett permanent och utökat mobilt skolteam. Tjänstemannaberedning Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta omvandla HERA resursskola till förmån för ett permanent och utökat mobilt skolteam; permanent inrätta Mobilt skolteam i samverkan med

7 7 Bsau 56 forts. socialnämndens öppenvårdsenhet; utöka Mobila skolteamet med två medarbetare under förutsättning medel beviljas ur sociala fonden; Barn och skolnämnden ansöker om medel ur sociala fonden till den föreslagna utökningen av verksamheten; föreslagna förändringar gäller från höstterminen 2012; samt i budget 2013 beakta de kostnader ovanstående förändringar medför.

8 8 Bsau 57 Delegationsordning för Barn- och skolnämnden Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta med stöd av kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33 anta barnoch utbildningskontorets förslag till delegationsordning daterat för Barn- och skolnämnden gälla omedelbart, tidigare delegationsordning upphör gälla. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande Bakgrund Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33 får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 (ärenden som inte far delegeras). Delegering innefar rätt för delegat fa beslut å nämndens vägnar. Syftet med delegering är avlasta nämnden rutinärenden, och på så sätt få ökad effektivitet och bättre service i verksamheten. Nuvarande delegationsordning för Barn- och skolnämnden, senast reviderad i nämnden behöver revideras, och anpassas till de nya skolförfningarna som trätt i kraft under Tjänstemannaberedning Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse daterad upprättat förslag till ny delegationsordning för Barn- och skolnämnden samt förteckning över förvaltningschefens vidaredelegation.

9 9 Bsau 58 Ersättning för självskjuts med båt Ai-betsutskottet föreslår Barn och skolnämnden besluta fastställa ersättningen för självskjuts med båt, från 1 juni 2012, för elever i grundskolan, till 50 kr per påböijad tur och 50 kr per sjömil. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande Bakgrund Barn- och skolnämnden beslutade riktlinjer för skolskjuts med båt och ersättning för självskjuts med båt. Enligt kommunens riktlinjer gäller för barn bofasta på ö utan broförbindelse ska skolskjuts i första hand ske med reguljär båttrafik. Om reguljär båttrafik saknas är huvudregeln föräldrar skjutsar barnet till närmaste skolskjutshållplats mot en s.k. självskjutsersättning som Barn- och skolnämnden årligen fastställer. Ersättningen för självskjuts med båt som fastställdes av Barn- och skolnämnden 2006 har sedan årligen fastställts av nämnden, utan någon justering av beloppet. Med hänsyn till ersättningen bör kunna täcka faktiska kostnader för transporten, framför allt drivmedel, bör ersättningen höjas utifrån den ökade kostnaden för bensin och diesel. Tjänstemannaberedning Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta fastställa ersättningen för självskjuts med båt, från 1 juni 2012, för elever i grundskolan, till 50 kr per påböijad tur och 50 kr per sjömil.

10 10 Bsau 59 DnrBSN Ansökan om godkännande för fristående förskola Arbetsutskottet beslutar på delegation från Barn- och skolnämnden godkänna Väx-husets förskolor AB startar en fristående förskola i Rimbo; godkännandet avser en enhet med två förskoleavdelningar med plats för 30 barn; godkännandet återkallas inom ett år efter art ett beslut om godkännande fats, och om huvudmannen inte inkommit med kompletterande handlingar till förvaltningen inom den tidsperioden. Underlag för beslut Ansökan om godkännande för fristående verksamhet Tjänsteutlåtande Bakgrund Väx-huset AB har i skrivelse daterad inkommit med ansökan om godkännande för fristående förskoleverksamhet i Rimbo Tjänstemannaberedning Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad för ärendet, och föreslår arbetsutskottet besluta godkänna Växhusets förskolor AB startar en fristående förskola i Rimbo; godkännandet avser en enhet med två förskoleavdelningar med plats för 30 barn; godkännandet återkallas inom ett år efter ett beslut om godkännande fats, och om huvudmannen inte inkommit med kompletterande handlingar till förvaltningen inom den tidsperioden. Protokollet ska skickas till Väx-husets förskolor AB

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-05-27 1 (22) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Kl 13.00-16.30 Se närvarolista Program: Kl. 13.00-14.10 Kl. 14.10-15.00 Kl.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Bevis. Lisa Mörndal (FP)

Bevis. Lisa Mörndal (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset klockan 08.00-14.00, ajourneringar kl. 09.20-09.45, 12.00-13.00 Beslutande Lis Lyrbo (S) ordförande Leif Axelsson (M) 1:e vice ordförande Lisa Mörndal

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 1(20) a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sammanträdesdatum Plats och tid ande Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-16 Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer