Sammanträdesrum Häverö, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Kerstin Bergström (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson (FP), observatör Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Henning Richardsson, upphandlingschef, 105, punkt 1 Dan Löfgren, Näringslivs- och kommunikationschef, 105 punkt 1 och 2 Hanna Melin, kommunstyrelsekontoret, 105 punkt 1 och 2 Peter Elenfalk, fastighetschef, 105 Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift Olle Jansson (S) Kommunstyrelsekontoret onsdagen den 16 april 2014 Sekreterare... C^^.é^.Éj^C^.. Paragrafer Eva Kutscher Ordförande Cjell J. Justerand^ Olle Jaiisson Yf ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Saminanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för _. anslags nedtagande *Zöty ~ ÖP 'K Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 105 Information Kommunstyrelsekontorets upphandlingschef Henning Richardsson informerar om kommunens kommande och pågående upphandlingar. Vidare informeras om att gränsen för direktupphandling ändras till kronor den 1 juli Näringslivs- och kommunikationschefen Dan Löfgren och projektledare Hanna Melin informerar om innehållet i kommunens monter på Norrtälje Bomässa den april Fastighetschefen Peter Elenfalk informerar om förtätningsprogrammet, som ska presenteras i samma monter. Vidare informerar Peter Elenfalk om aktuella läget i frågan om Bålbroskolan.

3 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 106 Dm-KS Besvarande av motion från (S), (V), (MP), (FP), (KD) och (M) om att Norrtälje kommun behöver en kvinnofridssamordnare Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013, 73. Motionärerna föreslår att kommunen inrättar en befattning som kvinnofridssamordnare med uppgift: - att medverka till att upprätta ett handlingsprogram för att förhindra våld mot kvinnor, - engagera kommunens förvaltningar i ett systematiskt kvinnofridsarbete, - ha en nyckelroll när det gäller kunskapsutveckling och information inom olika verksamheter i kommunen, - skapa en strukturerad samverkan mellan olika enheter, som till exempel kvinnojour, bostadsbolag, polis, åklagare med flera. Yttrande I skrivelse daterad den 26 mars 2014 uttalar den borgerliga majoriteten att Norrtälje kommun redan i dag bedriver ett arbete i samverkan mellan olika aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen för att förebygga och beivra våld mot kvinnor. Inriktningen i motionen när det gäller samordning och förbättring av kommunens förebyggande arbete, i synnerhet inom rollen för Trygg i Norrtälje, är positiv. Här ska kommunen arbeta aktivt och arbetet med våld i nära relationer bör läggas till. Vad gäller frågan om att inrätta en särskild befattning för att fullfölja de politiska besluten så är detta en 6)

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 106 Dm-KS (forts) uppgift for kommundirektören. Mot bakgrund av ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad. ande sammanträde Yrkanden Berit Jansson (C) - att motionen anses besvarad. Olle Jansson (S) - bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 107 Dnr KS Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) om ett samhällsbyggnadskontor i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, 23. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen far i uppdrag att omorganisera förvaltningen så att samhällsbyggnadsfrågorna hamnar under ett samhällsbyggnadskontor med egen förvaltningschef. Yttrande I Norrtälje kommun ansvarar kommunstyrelsen för samhällsbyggnadsfrågor. Under kommunstyrelsen lyder komniunstyrelsekontoret med avdelningar, som ansvarar för respektive verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet. Arbetet med samhällsbyggnadsfrågor leds och samordnas på kommundirektörsnivå och sker processinriktat i projektform och i samverkan mellan kommunstyrelsekontorets avdelningar och övriga berörda förvaltningar. Ur objektivitetssynpunkt ligger myndighetsutövning och tillsyn inom byggoch miljöområdet under en specialnämnd, bygg- och miljönämnden. Klimatnämnden ansvarar för klimat- och vissa miljöfrågor. Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de anser att Norrtälje kommun organiserat samhällsbyggnadsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att tillskapa ytterligare förvaltningar eller nämnder. De föreslår att motionen avslås.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Dnr KS Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om språkförskola i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, 24. Motionären föreslår att sjukvårds- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med logopedverksamheterna undersöka möjligheten att snarast starta en språkförskola i Norrtälje kommun. Yttrande Olika former för att organisera logopedverksamheten har prövats av Norrtälje kommun. Utifrån detta har verksamheten kommit fram till att nuvarande arbetssätt med samlad kompetens i vissa kommunikationsklasser och i Familjens hus och dess verksamheter är ett ändamålsenligt och väl fungerande sätt att arbeta på. Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de anser att nuvarande logopedverksamhet är ändamålsenlig organiserad och att det inte finns några planer på att skapa ytterligare enheter. De förslår att motionen avslås.

7 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Berit Jansson (C) - att motionen avslås. Olle Jansson (S) - bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Dnr KS Antagande av regelverk för försäljning av elcertifikat Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att samtliga elcertifikat säljs löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av elcertifikat kvartalsvis. Norrtälje kommun erhåller, som producent av förnyelsebar el elcertifikat för den el som produceras av kommunens vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo. Dessa elcertifikat kan säljas på marknaden, dock måste en viss del hållas i lager för att uppfylla den så kallade kvotplikten enligt lag (2011:1200) om elcertifikat. Tjänstemannaberedning Komniunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att samtliga elcertifikat säljs

9 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Dnr KS (forts) löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av elcertifikat kvartalsvis.

10 Sammantfädesdalum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 110 Dnr KS Förändring av aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB. Stockholmsregionens Försäkring AB önskar ändra premiesättningsmodellen så att den motsvarar hur ett marknadsbaserat försäkringsbolag arbetar utan att förlora den grundläggande tesen om självkostnadsmodell. Förändringen avser 8 i aktieägaravtalet. Den föreslagna modellen ger möjlighet att rättvist fördela premierna mellan parterna med hänsyn till både individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer. Tj änstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 mars 2014 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 111 Dnr KS Månadsrapport per februari 2014 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2014 samt att ombudgetera 600 tkr för projektet "Kulturmiljöanalys, etapp 2", enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41. Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj, juli, september och november upprättas prognos. Kulturmiljöanalys är ett skattefinansierat projekt, som pågår under åren Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade den 6 februari 2013, 41, tkr till projektet. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari samt att ombudgetera 600 tkr för projektet "Kulturmiljöanalys, etapp 2", enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dnr KS Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen Arbetsutskottets forslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport for februari 2014, att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för projektet "Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och exploatering, att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj juli, september och november upprättas prognos. Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKAB-koncernen 1

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dm-KS (forts) ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 67,3 mnkr före balanskravsjusteringar, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 24,7 mnkr. Nämnderna redovisar ett underskott med -31,3 mnkr vilket uppvägs av exploateringsvinster på 50 mnkr samt ökade skatteintäkter med 6 mnkr. Prognosen för kommunhuskoncernen uppgår till 0,8 mnkr före avskrivning av övervärden och skatt. Detta innebär en mindre negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2014, att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för projektet "Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och exploatering, att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - med hänvisning till att efter den gemensamma genomlysningen, som genomfördes av kommunstyrelsekontoret och sjukvårds- och omsorgskontoret framkom att sjukvårds- och omsorgsnämndens verksamheter var underfinansierade och i behov av ett tillskott på 32,8 mnkr för att uppnå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade då att tillföra 30 mnkr samt att ge ett nytt sparbeting på 15 mnkr. Ytterligare effektiviseringar i den storleksordningen är orimliga i en verksamhet som redan ligger 9% under genomsnittet i riket. Därför yrkas att sjukvårds- och omsorgsnämnden tillförs

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dm-KS (forts) medel motsvarande prognostiserat underskott. I övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Socialnämnden Sjukvårds- och omsorgsnämnden Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

15 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 113 Dnr KS Yttrande över revisorernas granskningsrapport om bostadsförsörjning Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsen yttrande över rubricerade granskningsrapport. På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfort en granskning av kommunens arbete med bostadsförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma i vilken omfattning och på vilket sätt Norrtälje kommunen efterlever den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag, som trädde i kraft den 1 januari Tjänsteinannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget.

16 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 114 Dnr KS Yttrande över revisorernas granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaneprocessen Arbetsutskottets forslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsen yttrande över rubricerade granskningsrapport. På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfort en granskning av kommunens arbete med detaljplaneprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om Norrtälje kommun har en effektiv och ändamålsenlig process földetalj planer. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Til' ^

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 115 Dnr KS Medel till Överförmyndaren 2014 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande Överförmyndaren inkom den 25 februari 2014 med en begäran om tilläggsanslag på tkr för Kostnaderna för den ökade ärendemängden och gode männens ersättning förorsakade av huvudmännens soci oekonom i ska situation täcks inte av tilldelade medel. Prognos lämnad per februari indikerat* på ett underskott om tkr. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Dnr KS Ekonomiskt stöd till Herrängs Folkets Husförening Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att avslå Herrängs Folkets Husförenings begäran om bidrag. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Herrängs Folkets Husförening har inkommit med en begäran om kommunalt bidrag för underhåll av byggnaden. Begäran avser ett belopp om 338 tkr vilket är 30% av det totala beloppet, som krävs för att åtgärda underhållsbehovet. Föreningen har för avsikt att söka bidrag hos Boverket. Av ansökan framgår inte huruvida Boverkets finansiering förutsätter kommunalt bidrag. Tj änstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Herrängs Folkets Husförenings begäran om bidrag. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - att kommunstyrelsekontoret far i uppdrag att ta upp en diskussion med Herrängs Folkets Husförening. 1

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Dnr KS (forts) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Annica Johansson Herrängs Folket Husförening (mb)

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 117 Dnr KS Svar till Ridklubben Rimbo Ryttare angående begäran om bidrag för att lösa lån Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att att avslå Ridklubben Rimbo Ryttares begäran om att kommunen övertar, alternativt löser lån om tkr samt lämna tre års amorteringsfrihet på ridklubbens lån för VA-anläggningsavgifl. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ridklubben Rimbo Ryttare lider av en ansträngd ekonomi främst på grund av att lånebilden är en annan än vad som kalkylerades inför genomförda byggnationer. Ridklubben ansöker om att kommunen ska överta alternativt lösa lån om sammanlagt kronor. Ridklubben är en bidragsberättigad förening och ärendet har beretts tillsamman med kultur- och fritidskontoret. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008, 165, att bevilja ridklubben ett omlokaliseringsbidrag om tkr för uppförande av stallbyggnad. Samtidigt medgavs ett borgensåtagande om 6 mnkr. Ridhus och stall är uppfört på kommunal mark, som klubben arrenderar under 20 år. Vid byggandet tillkom en tomtyteavgift för vatten- och avlopp om 805 tkr. Ridklubben har godkänt en räntefri amorteringsplan för tomtyteavgiften. Per mars 2014 har klubben amorterat 107 tkr. Under byggnationens gång tillkom okalkylerade kostandet*, bland annat på grund av tillkommande sprängningsarbete och ändrade direktiv från Jordbruksverket. På kommunens uppdrag har KPMG genomfört en revision av klubbens verksamhet.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 117 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 april 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Ridklubben Rimbo Ryttares begäran om att kommunen övertar, alternativt löser lån om tkr samt att lämna tre års amorteringsfrihet på ridklubbens lån för VA-anläggningsavgift. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Ridklubben Rimbo Ryttare. I övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Annica Johansson för vidarebefordran till berörda Maria Haker för vidarebefordran till berörda Ridklubben Rimbo Ryttare (mb)

22 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 118 Dnr KS Besvarande av Stockholms läns landstings remiss om trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anta kommunstyrekontorets förslag till yttrande från den 25 februari 2014 som sitt eget och överlämna det till Trafikförvaltningen. Stockholms läns landtings Trafikförvaltning önskar Norrtälje kommuns yttrande över förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrekontorets förslag till yttrande från den 25 februari 2014 som sitt eget och överlämna det till Trafikförvaltningen. Expedieras till: Torkel Andersson Erik L'Estrade för vidarebefordran till berörda Stockholms läns landstings Trafikförvaltning

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 119 Dnr KS Investering Medel till socialnämndens verksamheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anslå 500 tkr till socialnämnden för investeringar enligt socialkontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2014 samt att driftkostnader om 81 tkr finansieras inom socialnämndens budgetram Socialnämnden har i verksamhetsplan för 2014 avsatt medel för investeringar avseende inköp av möbler till sammanträdesrum, personalutrymme och kontorsrum i fastigheten Diamanten samt bland annat IT-stöd till avdelningen arbetsmarknad och integration. Socialnämnden behandlade ärende den 28 februari 2014, 14. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 500 tkr till socialnämnden för investeringar enligt socialkontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2014 samt att driftkostnader om 81 tkr finansieras inom socialnämndens budgetram Expedieras till: Annica Johansson för vidarebefordran till berörda Socialnämnden

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 120 Dm-KS Begäran om medel för kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anslå tkr för verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet, att anslå 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för investeringar samt att kapitalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram. Kommunstyrelsekontoret önskar medel under 2014 för verksamhetsförändringar och trafiksäkerhetsåtgärder inom gatu- och parkavdelningens verksamhetsområde. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå tkr för verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet, att anslå 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för investeringar samt att kapitalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram. Expedieras till: Helen Lott, Tom Johansson, Maria Helmeborn Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 121 Dnr KS Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten Färsna 1:2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av del av fastigheten Färsna 1:2 till en köpeskilling av (tvåmiljonertjugoåttatusen) kronor. I detaljplanen för Dalby 19 och del av Färsna 1:2 har en tomt planlagts för bostadsbebyggelse i form av radhus, parhus eller friliggande villor. Länna Mark och Exploatering AB har ansökt om att fä köpa tomten för att bygga 10 parhus. Köpekontraket villkoras av att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalet senast den 16 april 2014 genom beslut som vinner laga kraft. Köpekontraket anger att köpebrevet kommer att villkoras av att köparen inom ett år efter tillträde erhållit bygglov för byggnation av 10 parhus på fastigheten samt igångsatt markarbete och grundläggning. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av del av fastigheten Färsna 1:2 till en köpeskilling av (tvåmilj onertj ugoåttatusen) kronor. Expedieras till: Peter Elenfalk Eva Kalländer Anna Bäcklund för vidarebefordran till berörda 1A; ^

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 122 Dm-KS Godkännande av avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje3:51 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51. Kommunen har sedan 1973 upplåtit en strandtomt på del av fastigheten Tälje 3:51 genom bostadsarrende. Arrendatorn äger ett fritidshus och några uthus på arrendestället. Arrendatorn önskar överlåta arrendet till sin dotter. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51. Expedieras till: Peter Elenfalk Eva Källander Anna Bäcklund för vidarebefordran till berörda

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 123 Dnr KS Uppdrag angående södra infarten till Norrtälje och utredning om brandstation Ärendet utgår. Expedieras till: Peter Elenfalk för vidarebefordran till berörda Lars Anderman för vidarebefordran till berörda Torkel Andersson för vidarebefordran till berörda Annica Johansson

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 124 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölk vallarna, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Den 18 februari 2008, 12, antog kommunfullmäktige ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för perioden Programmet aktualiserades av kommunfullmäktige den 26 september 2011, 277. Som en följd av antaget vatten- och avloppsprogram kommer ett stort antal fastigheter på Rådmansölandet att anslutas till det kommunala vattenförsörjningsnätet under de kommande åren. Detta medför att befintligt vattenledningssystem behöver förstärkas med en ny ledning mellan Björnövägen i Norrtälje och Mjölkvallarna strax öster om Ösbyholm. Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, att anslå medel för utbyggnad av denna vattenledning. Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Entreprenadformen är en total entreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till: Essi Bagheri, Peter Leonardsson för vidarebefordran till berörda 1 t

29 Samma nträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 125 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva i Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Projektet är en del av genomförandet av detaljplanen för kvarteren Phaeton och Minerva med flera fastigheter i centrala Norrtälje, som antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2012, 18. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012, 81 och den 31 mars 2014, 53, att anslå medel for rubricerade projekt. Upphandlingen genomförs som förenklat urvalsförfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till: Helen Lott Peter Sartorius för vidarebefordran till berörda

30 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 126 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende anläggande av lokalgator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende anläggande av gator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012, 195, att anslå medel för rubricerade projekt, som är den del av genomförandet av detaljplanen för fastigheten Tälje 4:73 m.fl, kvarteret Båtsman. Upphandlingen genomförs som förenklat urvalsförfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende anläggande av gator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje, bifogat kom mun styrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till; Helen Lott Per Hedspång för vidarebefordran till berörda

31 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 127 Dm* KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 28 januari Löparbanorna på IP Norrtälje behöver läggas om eftersom de är slitna och dräneringen fungerar dåligt. Med anledning härav beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2013, 303, att anslå medel för omläggning av löparbanorna. Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en totalentreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan indexreglering. Tjänsteinannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 januari 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 28 januari Expedieras till: Peter Elenfalk Erik Klockare för vidarebefordran till berörda

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 128 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende underhållsbeläggningar (asfalt) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anta anbud från anbudsgivare nummer 3. Upphandlingen avser ramavtal för utförande av underhållsbeläggningar i Norrtälje kommun under en tvåårsperiod med möjlighet till två förlängningar å ett år. Entreprenaden omfattar beläggningsarbeten för löpande avrop under avtalsperioden. Förfrågningsunderlaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2013, 375. Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering under avtalsperiodens två första år. Vid anbudstidens utgång hade sju anbud inkommit. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbud från anbudsgivare nummer 3. Expedieras till: Helen Lott Tom Johansson för vidarebefordran till berörda

33 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 129 Dnr KS Yttrande över remissen åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Ärendet utgår. fr

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden 105. Information Besvarande av motion från (S), (V), (MP), (FP), (KD) och (M) om att Norrtälje kommun behöver en kvinnofridsamordnare Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) om att Norrtälje behöver ett samhällsbyggnadskontor Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om språkförskola i Norrtälje kommun Antagande av regelverk för försäljning av elcertifikat Förändring av aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB Månadsrapport per februari 2014 för kommunstyrelsen Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen Yttrande över revisorernas granskningsrapport om bostadsförsörjning Yttrande över revisorernas granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaneprocessen Medel till Överförmyndaren Ekonomiskt stöd till Herrängs Folketshusförening Svar till Ridklubben Rimbo Ryttare angående begäran om bidrag för att lösa lån 118. Besvarande av Stockholms läns landstings remiss om trafikförändringar SL-trafiken 2014/ Investering Medel till socialnämndens verksamheter Begäran om medel för kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten Färsna 1: Godkännande av avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51

35 123. Uppdrag angående södra infarten till Norrtälje och utredning om brandstation. Ärendet utgick Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna Godkännande av förfrågnings underlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva i Norrtälje Godkännande av förfrågningsunderlag avseende anläggande av gata och allmän plats inom kv Båtsman i Norrtälje Godkännande av förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje Tilldelningsbeslut avseende underhållsbeläggningar (asfalt) 129. Besvarande av remissen Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordsostsektorn i Stockholms län. Ärendet utgick.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-12 1 (48) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.10 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M), jäv 183 Berit Jansson (C) Ulrika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2009-08-31 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.05 18.00-18.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare Utses att

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(31) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 09.00-10.15 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 37-56, 58 Olle Jansson (S) Berit Jansson (C), ordförande 57 Ingrid Landin (MP) Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-09-26 1(76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Bengt Dalemalm (S) - Nils-Erik Dahlberg (S) -

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Bengt Dalemalm (S) - Nils-Erik Dahlberg (S) - STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-10-22 kl.13.00 13.35 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Lars Levinson (M) Tina Kerro (FP) Ronny Nyström

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer