Sammanträdesrum Häverö, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Kerstin Bergström (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson (FP), observatör Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Henning Richardsson, upphandlingschef, 105, punkt 1 Dan Löfgren, Näringslivs- och kommunikationschef, 105 punkt 1 och 2 Hanna Melin, kommunstyrelsekontoret, 105 punkt 1 och 2 Peter Elenfalk, fastighetschef, 105 Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift Olle Jansson (S) Kommunstyrelsekontoret onsdagen den 16 april 2014 Sekreterare... C^^.é^.Éj^C^.. Paragrafer Eva Kutscher Ordförande Cjell J. Justerand^ Olle Jaiisson Yf ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Saminanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för _. anslags nedtagande *Zöty ~ ÖP 'K Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 105 Information Kommunstyrelsekontorets upphandlingschef Henning Richardsson informerar om kommunens kommande och pågående upphandlingar. Vidare informeras om att gränsen för direktupphandling ändras till kronor den 1 juli Näringslivs- och kommunikationschefen Dan Löfgren och projektledare Hanna Melin informerar om innehållet i kommunens monter på Norrtälje Bomässa den april Fastighetschefen Peter Elenfalk informerar om förtätningsprogrammet, som ska presenteras i samma monter. Vidare informerar Peter Elenfalk om aktuella läget i frågan om Bålbroskolan.

3 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 106 Dm-KS Besvarande av motion från (S), (V), (MP), (FP), (KD) och (M) om att Norrtälje kommun behöver en kvinnofridssamordnare Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013, 73. Motionärerna föreslår att kommunen inrättar en befattning som kvinnofridssamordnare med uppgift: - att medverka till att upprätta ett handlingsprogram för att förhindra våld mot kvinnor, - engagera kommunens förvaltningar i ett systematiskt kvinnofridsarbete, - ha en nyckelroll när det gäller kunskapsutveckling och information inom olika verksamheter i kommunen, - skapa en strukturerad samverkan mellan olika enheter, som till exempel kvinnojour, bostadsbolag, polis, åklagare med flera. Yttrande I skrivelse daterad den 26 mars 2014 uttalar den borgerliga majoriteten att Norrtälje kommun redan i dag bedriver ett arbete i samverkan mellan olika aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen för att förebygga och beivra våld mot kvinnor. Inriktningen i motionen när det gäller samordning och förbättring av kommunens förebyggande arbete, i synnerhet inom rollen för Trygg i Norrtälje, är positiv. Här ska kommunen arbeta aktivt och arbetet med våld i nära relationer bör läggas till. Vad gäller frågan om att inrätta en särskild befattning för att fullfölja de politiska besluten så är detta en 6)

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 106 Dm-KS (forts) uppgift for kommundirektören. Mot bakgrund av ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad. ande sammanträde Yrkanden Berit Jansson (C) - att motionen anses besvarad. Olle Jansson (S) - bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 107 Dnr KS Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) om ett samhällsbyggnadskontor i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, 23. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen far i uppdrag att omorganisera förvaltningen så att samhällsbyggnadsfrågorna hamnar under ett samhällsbyggnadskontor med egen förvaltningschef. Yttrande I Norrtälje kommun ansvarar kommunstyrelsen för samhällsbyggnadsfrågor. Under kommunstyrelsen lyder komniunstyrelsekontoret med avdelningar, som ansvarar för respektive verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet. Arbetet med samhällsbyggnadsfrågor leds och samordnas på kommundirektörsnivå och sker processinriktat i projektform och i samverkan mellan kommunstyrelsekontorets avdelningar och övriga berörda förvaltningar. Ur objektivitetssynpunkt ligger myndighetsutövning och tillsyn inom byggoch miljöområdet under en specialnämnd, bygg- och miljönämnden. Klimatnämnden ansvarar för klimat- och vissa miljöfrågor. Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de anser att Norrtälje kommun organiserat samhällsbyggnadsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att tillskapa ytterligare förvaltningar eller nämnder. De föreslår att motionen avslås.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Dnr KS Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om språkförskola i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, 24. Motionären föreslår att sjukvårds- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med logopedverksamheterna undersöka möjligheten att snarast starta en språkförskola i Norrtälje kommun. Yttrande Olika former för att organisera logopedverksamheten har prövats av Norrtälje kommun. Utifrån detta har verksamheten kommit fram till att nuvarande arbetssätt med samlad kompetens i vissa kommunikationsklasser och i Familjens hus och dess verksamheter är ett ändamålsenligt och väl fungerande sätt att arbeta på. Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de anser att nuvarande logopedverksamhet är ändamålsenlig organiserad och att det inte finns några planer på att skapa ytterligare enheter. De förslår att motionen avslås.

7 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Berit Jansson (C) - att motionen avslås. Olle Jansson (S) - bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Dnr KS Antagande av regelverk för försäljning av elcertifikat Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att samtliga elcertifikat säljs löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av elcertifikat kvartalsvis. Norrtälje kommun erhåller, som producent av förnyelsebar el elcertifikat för den el som produceras av kommunens vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo. Dessa elcertifikat kan säljas på marknaden, dock måste en viss del hållas i lager för att uppfylla den så kallade kvotplikten enligt lag (2011:1200) om elcertifikat. Tjänstemannaberedning Komniunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att samtliga elcertifikat säljs

9 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Dnr KS (forts) löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av elcertifikat kvartalsvis.

10 Sammantfädesdalum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 110 Dnr KS Förändring av aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB. Stockholmsregionens Försäkring AB önskar ändra premiesättningsmodellen så att den motsvarar hur ett marknadsbaserat försäkringsbolag arbetar utan att förlora den grundläggande tesen om självkostnadsmodell. Förändringen avser 8 i aktieägaravtalet. Den föreslagna modellen ger möjlighet att rättvist fördela premierna mellan parterna med hänsyn till både individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer. Tj änstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 mars 2014 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 111 Dnr KS Månadsrapport per februari 2014 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2014 samt att ombudgetera 600 tkr för projektet "Kulturmiljöanalys, etapp 2", enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41. Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj, juli, september och november upprättas prognos. Kulturmiljöanalys är ett skattefinansierat projekt, som pågår under åren Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade den 6 februari 2013, 41, tkr till projektet. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari samt att ombudgetera 600 tkr för projektet "Kulturmiljöanalys, etapp 2", enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dnr KS Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen Arbetsutskottets forslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport for februari 2014, att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för projektet "Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och exploatering, att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj juli, september och november upprättas prognos. Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKAB-koncernen 1

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dm-KS (forts) ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 67,3 mnkr före balanskravsjusteringar, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 24,7 mnkr. Nämnderna redovisar ett underskott med -31,3 mnkr vilket uppvägs av exploateringsvinster på 50 mnkr samt ökade skatteintäkter med 6 mnkr. Prognosen för kommunhuskoncernen uppgår till 0,8 mnkr före avskrivning av övervärden och skatt. Detta innebär en mindre negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2014, att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för projektet "Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och exploatering, att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - med hänvisning till att efter den gemensamma genomlysningen, som genomfördes av kommunstyrelsekontoret och sjukvårds- och omsorgskontoret framkom att sjukvårds- och omsorgsnämndens verksamheter var underfinansierade och i behov av ett tillskott på 32,8 mnkr för att uppnå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade då att tillföra 30 mnkr samt att ge ett nytt sparbeting på 15 mnkr. Ytterligare effektiviseringar i den storleksordningen är orimliga i en verksamhet som redan ligger 9% under genomsnittet i riket. Därför yrkas att sjukvårds- och omsorgsnämnden tillförs

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dm-KS (forts) medel motsvarande prognostiserat underskott. I övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Socialnämnden Sjukvårds- och omsorgsnämnden Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

15 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 113 Dnr KS Yttrande över revisorernas granskningsrapport om bostadsförsörjning Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsen yttrande över rubricerade granskningsrapport. På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfort en granskning av kommunens arbete med bostadsförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma i vilken omfattning och på vilket sätt Norrtälje kommunen efterlever den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag, som trädde i kraft den 1 januari Tjänsteinannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget.

16 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 114 Dnr KS Yttrande över revisorernas granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaneprocessen Arbetsutskottets forslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsen yttrande över rubricerade granskningsrapport. På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfort en granskning av kommunens arbete med detaljplaneprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om Norrtälje kommun har en effektiv och ändamålsenlig process földetalj planer. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Til' ^

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 115 Dnr KS Medel till Överförmyndaren 2014 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande Överförmyndaren inkom den 25 februari 2014 med en begäran om tilläggsanslag på tkr för Kostnaderna för den ökade ärendemängden och gode männens ersättning förorsakade av huvudmännens soci oekonom i ska situation täcks inte av tilldelade medel. Prognos lämnad per februari indikerat* på ett underskott om tkr. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Dnr KS Ekonomiskt stöd till Herrängs Folkets Husförening Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att avslå Herrängs Folkets Husförenings begäran om bidrag. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Herrängs Folkets Husförening har inkommit med en begäran om kommunalt bidrag för underhåll av byggnaden. Begäran avser ett belopp om 338 tkr vilket är 30% av det totala beloppet, som krävs för att åtgärda underhållsbehovet. Föreningen har för avsikt att söka bidrag hos Boverket. Av ansökan framgår inte huruvida Boverkets finansiering förutsätter kommunalt bidrag. Tj änstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Herrängs Folkets Husförenings begäran om bidrag. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - att kommunstyrelsekontoret far i uppdrag att ta upp en diskussion med Herrängs Folkets Husförening. 1

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Dnr KS (forts) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Annica Johansson Herrängs Folket Husförening (mb)

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 117 Dnr KS Svar till Ridklubben Rimbo Ryttare angående begäran om bidrag för att lösa lån Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att att avslå Ridklubben Rimbo Ryttares begäran om att kommunen övertar, alternativt löser lån om tkr samt lämna tre års amorteringsfrihet på ridklubbens lån för VA-anläggningsavgifl. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ridklubben Rimbo Ryttare lider av en ansträngd ekonomi främst på grund av att lånebilden är en annan än vad som kalkylerades inför genomförda byggnationer. Ridklubben ansöker om att kommunen ska överta alternativt lösa lån om sammanlagt kronor. Ridklubben är en bidragsberättigad förening och ärendet har beretts tillsamman med kultur- och fritidskontoret. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008, 165, att bevilja ridklubben ett omlokaliseringsbidrag om tkr för uppförande av stallbyggnad. Samtidigt medgavs ett borgensåtagande om 6 mnkr. Ridhus och stall är uppfört på kommunal mark, som klubben arrenderar under 20 år. Vid byggandet tillkom en tomtyteavgift för vatten- och avlopp om 805 tkr. Ridklubben har godkänt en räntefri amorteringsplan för tomtyteavgiften. Per mars 2014 har klubben amorterat 107 tkr. Under byggnationens gång tillkom okalkylerade kostandet*, bland annat på grund av tillkommande sprängningsarbete och ändrade direktiv från Jordbruksverket. På kommunens uppdrag har KPMG genomfört en revision av klubbens verksamhet.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 117 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 april 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Ridklubben Rimbo Ryttares begäran om att kommunen övertar, alternativt löser lån om tkr samt att lämna tre års amorteringsfrihet på ridklubbens lån för VA-anläggningsavgift. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Ridklubben Rimbo Ryttare. I övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Annica Johansson för vidarebefordran till berörda Maria Haker för vidarebefordran till berörda Ridklubben Rimbo Ryttare (mb)

22 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 118 Dnr KS Besvarande av Stockholms läns landstings remiss om trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anta kommunstyrekontorets förslag till yttrande från den 25 februari 2014 som sitt eget och överlämna det till Trafikförvaltningen. Stockholms läns landtings Trafikförvaltning önskar Norrtälje kommuns yttrande över förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrekontorets förslag till yttrande från den 25 februari 2014 som sitt eget och överlämna det till Trafikförvaltningen. Expedieras till: Torkel Andersson Erik L'Estrade för vidarebefordran till berörda Stockholms läns landstings Trafikförvaltning

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 119 Dnr KS Investering Medel till socialnämndens verksamheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anslå 500 tkr till socialnämnden för investeringar enligt socialkontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2014 samt att driftkostnader om 81 tkr finansieras inom socialnämndens budgetram Socialnämnden har i verksamhetsplan för 2014 avsatt medel för investeringar avseende inköp av möbler till sammanträdesrum, personalutrymme och kontorsrum i fastigheten Diamanten samt bland annat IT-stöd till avdelningen arbetsmarknad och integration. Socialnämnden behandlade ärende den 28 februari 2014, 14. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 500 tkr till socialnämnden för investeringar enligt socialkontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2014 samt att driftkostnader om 81 tkr finansieras inom socialnämndens budgetram Expedieras till: Annica Johansson för vidarebefordran till berörda Socialnämnden

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 120 Dm-KS Begäran om medel för kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anslå tkr för verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet, att anslå 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för investeringar samt att kapitalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram. Kommunstyrelsekontoret önskar medel under 2014 för verksamhetsförändringar och trafiksäkerhetsåtgärder inom gatu- och parkavdelningens verksamhetsområde. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå tkr för verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet, att anslå 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för investeringar samt att kapitalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram. Expedieras till: Helen Lott, Tom Johansson, Maria Helmeborn Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 121 Dnr KS Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten Färsna 1:2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av del av fastigheten Färsna 1:2 till en köpeskilling av (tvåmiljonertjugoåttatusen) kronor. I detaljplanen för Dalby 19 och del av Färsna 1:2 har en tomt planlagts för bostadsbebyggelse i form av radhus, parhus eller friliggande villor. Länna Mark och Exploatering AB har ansökt om att fä köpa tomten för att bygga 10 parhus. Köpekontraket villkoras av att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalet senast den 16 april 2014 genom beslut som vinner laga kraft. Köpekontraket anger att köpebrevet kommer att villkoras av att köparen inom ett år efter tillträde erhållit bygglov för byggnation av 10 parhus på fastigheten samt igångsatt markarbete och grundläggning. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av del av fastigheten Färsna 1:2 till en köpeskilling av (tvåmilj onertj ugoåttatusen) kronor. Expedieras till: Peter Elenfalk Eva Kalländer Anna Bäcklund för vidarebefordran till berörda 1A; ^

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 122 Dm-KS Godkännande av avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje3:51 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51. Kommunen har sedan 1973 upplåtit en strandtomt på del av fastigheten Tälje 3:51 genom bostadsarrende. Arrendatorn äger ett fritidshus och några uthus på arrendestället. Arrendatorn önskar överlåta arrendet till sin dotter. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51. Expedieras till: Peter Elenfalk Eva Källander Anna Bäcklund för vidarebefordran till berörda

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 123 Dnr KS Uppdrag angående södra infarten till Norrtälje och utredning om brandstation Ärendet utgår. Expedieras till: Peter Elenfalk för vidarebefordran till berörda Lars Anderman för vidarebefordran till berörda Torkel Andersson för vidarebefordran till berörda Annica Johansson

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 124 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölk vallarna, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Den 18 februari 2008, 12, antog kommunfullmäktige ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för perioden Programmet aktualiserades av kommunfullmäktige den 26 september 2011, 277. Som en följd av antaget vatten- och avloppsprogram kommer ett stort antal fastigheter på Rådmansölandet att anslutas till det kommunala vattenförsörjningsnätet under de kommande åren. Detta medför att befintligt vattenledningssystem behöver förstärkas med en ny ledning mellan Björnövägen i Norrtälje och Mjölkvallarna strax öster om Ösbyholm. Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, att anslå medel för utbyggnad av denna vattenledning. Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Entreprenadformen är en total entreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till: Essi Bagheri, Peter Leonardsson för vidarebefordran till berörda 1 t

29 Samma nträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 125 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva i Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Projektet är en del av genomförandet av detaljplanen för kvarteren Phaeton och Minerva med flera fastigheter i centrala Norrtälje, som antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2012, 18. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012, 81 och den 31 mars 2014, 53, att anslå medel for rubricerade projekt. Upphandlingen genomförs som förenklat urvalsförfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till: Helen Lott Peter Sartorius för vidarebefordran till berörda

30 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 126 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende anläggande av lokalgator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende anläggande av gator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012, 195, att anslå medel för rubricerade projekt, som är den del av genomförandet av detaljplanen för fastigheten Tälje 4:73 m.fl, kvarteret Båtsman. Upphandlingen genomförs som förenklat urvalsförfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende anläggande av gator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje, bifogat kom mun styrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till; Helen Lott Per Hedspång för vidarebefordran till berörda

31 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 127 Dm* KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 28 januari Löparbanorna på IP Norrtälje behöver läggas om eftersom de är slitna och dräneringen fungerar dåligt. Med anledning härav beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2013, 303, att anslå medel för omläggning av löparbanorna. Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en totalentreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan indexreglering. Tjänsteinannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 januari 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 28 januari Expedieras till: Peter Elenfalk Erik Klockare för vidarebefordran till berörda

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 128 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende underhållsbeläggningar (asfalt) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anta anbud från anbudsgivare nummer 3. Upphandlingen avser ramavtal för utförande av underhållsbeläggningar i Norrtälje kommun under en tvåårsperiod med möjlighet till två förlängningar å ett år. Entreprenaden omfattar beläggningsarbeten för löpande avrop under avtalsperioden. Förfrågningsunderlaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2013, 375. Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering under avtalsperiodens två första år. Vid anbudstidens utgång hade sju anbud inkommit. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbud från anbudsgivare nummer 3. Expedieras till: Helen Lott Tom Johansson för vidarebefordran till berörda

33 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 129 Dnr KS Yttrande över remissen åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Ärendet utgår. fr

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden 105. Information Besvarande av motion från (S), (V), (MP), (FP), (KD) och (M) om att Norrtälje kommun behöver en kvinnofridsamordnare Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) om att Norrtälje behöver ett samhällsbyggnadskontor Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om språkförskola i Norrtälje kommun Antagande av regelverk för försäljning av elcertifikat Förändring av aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB Månadsrapport per februari 2014 för kommunstyrelsen Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen Yttrande över revisorernas granskningsrapport om bostadsförsörjning Yttrande över revisorernas granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaneprocessen Medel till Överförmyndaren Ekonomiskt stöd till Herrängs Folketshusförening Svar till Ridklubben Rimbo Ryttare angående begäran om bidrag för att lösa lån 118. Besvarande av Stockholms läns landstings remiss om trafikförändringar SL-trafiken 2014/ Investering Medel till socialnämndens verksamheter Begäran om medel för kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten Färsna 1: Godkännande av avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51

35 123. Uppdrag angående södra infarten till Norrtälje och utredning om brandstation. Ärendet utgick Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna Godkännande av förfrågnings underlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva i Norrtälje Godkännande av förfrågningsunderlag avseende anläggande av gata och allmän plats inom kv Båtsman i Norrtälje Godkännande av förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje Tilldelningsbeslut avseende underhållsbeläggningar (asfalt) 129. Besvarande av remissen Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordsostsektorn i Stockholms län. Ärendet utgick.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-12 1 (48) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.10 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M), jäv 183 Berit Jansson (C) Ulrika

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-03-19 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-22 1 (35) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.45-11.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare: 1(12) 2005-12-19 Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda 2005-12-19 kl. 14.00 15.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-14 1 (31) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.20 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Elisabeth

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer