Sammanträdesrum Häverö, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Kerstin Bergström (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson (FP), observatör Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Henning Richardsson, upphandlingschef, 105, punkt 1 Dan Löfgren, Näringslivs- och kommunikationschef, 105 punkt 1 och 2 Hanna Melin, kommunstyrelsekontoret, 105 punkt 1 och 2 Peter Elenfalk, fastighetschef, 105 Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift Olle Jansson (S) Kommunstyrelsekontoret onsdagen den 16 april 2014 Sekreterare... C^^.é^.Éj^C^.. Paragrafer Eva Kutscher Ordförande Cjell J. Justerand^ Olle Jaiisson Yf ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Saminanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för _. anslags nedtagande *Zöty ~ ÖP 'K Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 105 Information Kommunstyrelsekontorets upphandlingschef Henning Richardsson informerar om kommunens kommande och pågående upphandlingar. Vidare informeras om att gränsen för direktupphandling ändras till kronor den 1 juli Näringslivs- och kommunikationschefen Dan Löfgren och projektledare Hanna Melin informerar om innehållet i kommunens monter på Norrtälje Bomässa den april Fastighetschefen Peter Elenfalk informerar om förtätningsprogrammet, som ska presenteras i samma monter. Vidare informerar Peter Elenfalk om aktuella läget i frågan om Bålbroskolan.

3 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 106 Dm-KS Besvarande av motion från (S), (V), (MP), (FP), (KD) och (M) om att Norrtälje kommun behöver en kvinnofridssamordnare Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013, 73. Motionärerna föreslår att kommunen inrättar en befattning som kvinnofridssamordnare med uppgift: - att medverka till att upprätta ett handlingsprogram för att förhindra våld mot kvinnor, - engagera kommunens förvaltningar i ett systematiskt kvinnofridsarbete, - ha en nyckelroll när det gäller kunskapsutveckling och information inom olika verksamheter i kommunen, - skapa en strukturerad samverkan mellan olika enheter, som till exempel kvinnojour, bostadsbolag, polis, åklagare med flera. Yttrande I skrivelse daterad den 26 mars 2014 uttalar den borgerliga majoriteten att Norrtälje kommun redan i dag bedriver ett arbete i samverkan mellan olika aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen för att förebygga och beivra våld mot kvinnor. Inriktningen i motionen när det gäller samordning och förbättring av kommunens förebyggande arbete, i synnerhet inom rollen för Trygg i Norrtälje, är positiv. Här ska kommunen arbeta aktivt och arbetet med våld i nära relationer bör läggas till. Vad gäller frågan om att inrätta en särskild befattning för att fullfölja de politiska besluten så är detta en 6)

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 106 Dm-KS (forts) uppgift for kommundirektören. Mot bakgrund av ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad. ande sammanträde Yrkanden Berit Jansson (C) - att motionen anses besvarad. Olle Jansson (S) - bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 107 Dnr KS Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) om ett samhällsbyggnadskontor i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, 23. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen far i uppdrag att omorganisera förvaltningen så att samhällsbyggnadsfrågorna hamnar under ett samhällsbyggnadskontor med egen förvaltningschef. Yttrande I Norrtälje kommun ansvarar kommunstyrelsen för samhällsbyggnadsfrågor. Under kommunstyrelsen lyder komniunstyrelsekontoret med avdelningar, som ansvarar för respektive verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet. Arbetet med samhällsbyggnadsfrågor leds och samordnas på kommundirektörsnivå och sker processinriktat i projektform och i samverkan mellan kommunstyrelsekontorets avdelningar och övriga berörda förvaltningar. Ur objektivitetssynpunkt ligger myndighetsutövning och tillsyn inom byggoch miljöområdet under en specialnämnd, bygg- och miljönämnden. Klimatnämnden ansvarar för klimat- och vissa miljöfrågor. Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de anser att Norrtälje kommun organiserat samhällsbyggnadsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att tillskapa ytterligare förvaltningar eller nämnder. De föreslår att motionen avslås.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Dnr KS Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om språkförskola i Norrtälje kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, 24. Motionären föreslår att sjukvårds- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med logopedverksamheterna undersöka möjligheten att snarast starta en språkförskola i Norrtälje kommun. Yttrande Olika former för att organisera logopedverksamheten har prövats av Norrtälje kommun. Utifrån detta har verksamheten kommit fram till att nuvarande arbetssätt med samlad kompetens i vissa kommunikationsklasser och i Familjens hus och dess verksamheter är ett ändamålsenligt och väl fungerande sätt att arbeta på. Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de anser att nuvarande logopedverksamhet är ändamålsenlig organiserad och att det inte finns några planer på att skapa ytterligare enheter. De förslår att motionen avslås.

7 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Berit Jansson (C) - att motionen avslås. Olle Jansson (S) - bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Dnr KS Antagande av regelverk för försäljning av elcertifikat Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att samtliga elcertifikat säljs löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av elcertifikat kvartalsvis. Norrtälje kommun erhåller, som producent av förnyelsebar el elcertifikat för den el som produceras av kommunens vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo. Dessa elcertifikat kan säljas på marknaden, dock måste en viss del hållas i lager för att uppfylla den så kallade kvotplikten enligt lag (2011:1200) om elcertifikat. Tjänstemannaberedning Komniunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att samtliga elcertifikat säljs

9 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Dnr KS (forts) löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av elcertifikat kvartalsvis.

10 Sammantfädesdalum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 110 Dnr KS Förändring av aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB. Stockholmsregionens Försäkring AB önskar ändra premiesättningsmodellen så att den motsvarar hur ett marknadsbaserat försäkringsbolag arbetar utan att förlora den grundläggande tesen om självkostnadsmodell. Förändringen avser 8 i aktieägaravtalet. Den föreslagna modellen ger möjlighet att rättvist fördela premierna mellan parterna med hänsyn till både individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer. Tj änstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 mars 2014 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 111 Dnr KS Månadsrapport per februari 2014 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2014 samt att ombudgetera 600 tkr för projektet "Kulturmiljöanalys, etapp 2", enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41. Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj, juli, september och november upprättas prognos. Kulturmiljöanalys är ett skattefinansierat projekt, som pågår under åren Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade den 6 februari 2013, 41, tkr till projektet. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari samt att ombudgetera 600 tkr för projektet "Kulturmiljöanalys, etapp 2", enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dnr KS Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen Arbetsutskottets forslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport for februari 2014, att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för projektet "Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och exploatering, att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj juli, september och november upprättas prognos. Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKAB-koncernen 1

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dm-KS (forts) ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 67,3 mnkr före balanskravsjusteringar, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 24,7 mnkr. Nämnderna redovisar ett underskott med -31,3 mnkr vilket uppvägs av exploateringsvinster på 50 mnkr samt ökade skatteintäkter med 6 mnkr. Prognosen för kommunhuskoncernen uppgår till 0,8 mnkr före avskrivning av övervärden och skatt. Detta innebär en mindre negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2014, att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för projektet "Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 41, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och exploatering, att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - med hänvisning till att efter den gemensamma genomlysningen, som genomfördes av kommunstyrelsekontoret och sjukvårds- och omsorgskontoret framkom att sjukvårds- och omsorgsnämndens verksamheter var underfinansierade och i behov av ett tillskott på 32,8 mnkr för att uppnå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade då att tillföra 30 mnkr samt att ge ett nytt sparbeting på 15 mnkr. Ytterligare effektiviseringar i den storleksordningen är orimliga i en verksamhet som redan ligger 9% under genomsnittet i riket. Därför yrkas att sjukvårds- och omsorgsnämnden tillförs

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Dm-KS (forts) medel motsvarande prognostiserat underskott. I övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Socialnämnden Sjukvårds- och omsorgsnämnden Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

15 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 113 Dnr KS Yttrande över revisorernas granskningsrapport om bostadsförsörjning Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsen yttrande över rubricerade granskningsrapport. På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfort en granskning av kommunens arbete med bostadsförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma i vilken omfattning och på vilket sätt Norrtälje kommunen efterlever den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag, som trädde i kraft den 1 januari Tjänsteinannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget.

16 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 114 Dnr KS Yttrande över revisorernas granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaneprocessen Arbetsutskottets forslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsen yttrande över rubricerade granskningsrapport. På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfort en granskning av kommunens arbete med detaljplaneprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om Norrtälje kommun har en effektiv och ändamålsenlig process földetalj planer. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som sitt eget. Til' ^

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 115 Dnr KS Medel till Överförmyndaren 2014 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande Överförmyndaren inkom den 25 februari 2014 med en begäran om tilläggsanslag på tkr för Kostnaderna för den ökade ärendemängden och gode männens ersättning förorsakade av huvudmännens soci oekonom i ska situation täcks inte av tilldelade medel. Prognos lämnad per februari indikerat* på ett underskott om tkr. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Dnr KS Ekonomiskt stöd till Herrängs Folkets Husförening Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att avslå Herrängs Folkets Husförenings begäran om bidrag. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Herrängs Folkets Husförening har inkommit med en begäran om kommunalt bidrag för underhåll av byggnaden. Begäran avser ett belopp om 338 tkr vilket är 30% av det totala beloppet, som krävs för att åtgärda underhållsbehovet. Föreningen har för avsikt att söka bidrag hos Boverket. Av ansökan framgår inte huruvida Boverkets finansiering förutsätter kommunalt bidrag. Tj änstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Herrängs Folkets Husförenings begäran om bidrag. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - att kommunstyrelsekontoret far i uppdrag att ta upp en diskussion med Herrängs Folkets Husförening. 1

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Dnr KS (forts) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Annica Johansson Herrängs Folket Husförening (mb)

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 117 Dnr KS Svar till Ridklubben Rimbo Ryttare angående begäran om bidrag för att lösa lån Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att att avslå Ridklubben Rimbo Ryttares begäran om att kommunen övertar, alternativt löser lån om tkr samt lämna tre års amorteringsfrihet på ridklubbens lån för VA-anläggningsavgifl. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ridklubben Rimbo Ryttare lider av en ansträngd ekonomi främst på grund av att lånebilden är en annan än vad som kalkylerades inför genomförda byggnationer. Ridklubben ansöker om att kommunen ska överta alternativt lösa lån om sammanlagt kronor. Ridklubben är en bidragsberättigad förening och ärendet har beretts tillsamman med kultur- och fritidskontoret. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008, 165, att bevilja ridklubben ett omlokaliseringsbidrag om tkr för uppförande av stallbyggnad. Samtidigt medgavs ett borgensåtagande om 6 mnkr. Ridhus och stall är uppfört på kommunal mark, som klubben arrenderar under 20 år. Vid byggandet tillkom en tomtyteavgift för vatten- och avlopp om 805 tkr. Ridklubben har godkänt en räntefri amorteringsplan för tomtyteavgiften. Per mars 2014 har klubben amorterat 107 tkr. Under byggnationens gång tillkom okalkylerade kostandet*, bland annat på grund av tillkommande sprängningsarbete och ändrade direktiv från Jordbruksverket. På kommunens uppdrag har KPMG genomfört en revision av klubbens verksamhet.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 117 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 april 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Ridklubben Rimbo Ryttares begäran om att kommunen övertar, alternativt löser lån om tkr samt att lämna tre års amorteringsfrihet på ridklubbens lån för VA-anläggningsavgift. ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Olle Jansson (S) - att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Ridklubben Rimbo Ryttare. I övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande. Expedieras till: Annica Johansson för vidarebefordran till berörda Maria Haker för vidarebefordran till berörda Ridklubben Rimbo Ryttare (mb)

22 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 118 Dnr KS Besvarande av Stockholms läns landstings remiss om trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anta kommunstyrekontorets förslag till yttrande från den 25 februari 2014 som sitt eget och överlämna det till Trafikförvaltningen. Stockholms läns landtings Trafikförvaltning önskar Norrtälje kommuns yttrande över förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrekontorets förslag till yttrande från den 25 februari 2014 som sitt eget och överlämna det till Trafikförvaltningen. Expedieras till: Torkel Andersson Erik L'Estrade för vidarebefordran till berörda Stockholms läns landstings Trafikförvaltning

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 119 Dnr KS Investering Medel till socialnämndens verksamheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anslå 500 tkr till socialnämnden för investeringar enligt socialkontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2014 samt att driftkostnader om 81 tkr finansieras inom socialnämndens budgetram Socialnämnden har i verksamhetsplan för 2014 avsatt medel för investeringar avseende inköp av möbler till sammanträdesrum, personalutrymme och kontorsrum i fastigheten Diamanten samt bland annat IT-stöd till avdelningen arbetsmarknad och integration. Socialnämnden behandlade ärende den 28 februari 2014, 14. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 500 tkr till socialnämnden för investeringar enligt socialkontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2014 samt att driftkostnader om 81 tkr finansieras inom socialnämndens budgetram Expedieras till: Annica Johansson för vidarebefordran till berörda Socialnämnden

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 120 Dm-KS Begäran om medel för kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anslå tkr för verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet, att anslå 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för investeringar samt att kapitalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram. Kommunstyrelsekontoret önskar medel under 2014 för verksamhetsförändringar och trafiksäkerhetsåtgärder inom gatu- och parkavdelningens verksamhetsområde. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå tkr för verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet, att anslå 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för investeringar samt att kapitalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram. Expedieras till: Helen Lott, Tom Johansson, Maria Helmeborn Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 121 Dnr KS Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten Färsna 1:2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av del av fastigheten Färsna 1:2 till en köpeskilling av (tvåmiljonertjugoåttatusen) kronor. I detaljplanen för Dalby 19 och del av Färsna 1:2 har en tomt planlagts för bostadsbebyggelse i form av radhus, parhus eller friliggande villor. Länna Mark och Exploatering AB har ansökt om att fä köpa tomten för att bygga 10 parhus. Köpekontraket villkoras av att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalet senast den 16 april 2014 genom beslut som vinner laga kraft. Köpekontraket anger att köpebrevet kommer att villkoras av att köparen inom ett år efter tillträde erhållit bygglov för byggnation av 10 parhus på fastigheten samt igångsatt markarbete och grundläggning. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av del av fastigheten Färsna 1:2 till en köpeskilling av (tvåmilj onertj ugoåttatusen) kronor. Expedieras till: Peter Elenfalk Eva Kalländer Anna Bäcklund för vidarebefordran till berörda 1A; ^

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 122 Dm-KS Godkännande av avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje3:51 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51. Kommunen har sedan 1973 upplåtit en strandtomt på del av fastigheten Tälje 3:51 genom bostadsarrende. Arrendatorn äger ett fritidshus och några uthus på arrendestället. Arrendatorn önskar överlåta arrendet till sin dotter. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51. Expedieras till: Peter Elenfalk Eva Källander Anna Bäcklund för vidarebefordran till berörda

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 123 Dnr KS Uppdrag angående södra infarten till Norrtälje och utredning om brandstation Ärendet utgår. Expedieras till: Peter Elenfalk för vidarebefordran till berörda Lars Anderman för vidarebefordran till berörda Torkel Andersson för vidarebefordran till berörda Annica Johansson

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 124 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölk vallarna, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Den 18 februari 2008, 12, antog kommunfullmäktige ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för perioden Programmet aktualiserades av kommunfullmäktige den 26 september 2011, 277. Som en följd av antaget vatten- och avloppsprogram kommer ett stort antal fastigheter på Rådmansölandet att anslutas till det kommunala vattenförsörjningsnätet under de kommande åren. Detta medför att befintligt vattenledningssystem behöver förstärkas med en ny ledning mellan Björnövägen i Norrtälje och Mjölkvallarna strax öster om Ösbyholm. Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, att anslå medel för utbyggnad av denna vattenledning. Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Entreprenadformen är en total entreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till: Essi Bagheri, Peter Leonardsson för vidarebefordran till berörda 1 t

29 Samma nträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 125 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva i Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Projektet är en del av genomförandet av detaljplanen för kvarteren Phaeton och Minerva med flera fastigheter i centrala Norrtälje, som antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2012, 18. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012, 81 och den 31 mars 2014, 53, att anslå medel for rubricerade projekt. Upphandlingen genomförs som förenklat urvalsförfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till: Helen Lott Peter Sartorius för vidarebefordran till berörda

30 Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 126 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende anläggande av lokalgator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende anläggande av gator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012, 195, att anslå medel för rubricerade projekt, som är den del av genomförandet av detaljplanen för fastigheten Tälje 4:73 m.fl, kvarteret Båtsman. Upphandlingen genomförs som förenklat urvalsförfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende anläggande av gator, grönytor och parkeringsplats inom kvarteret Båtsman i Norrtälje, bifogat kom mun styrelsekontorets skrivelse från den 26 mars Expedieras till; Helen Lott Per Hedspång för vidarebefordran till berörda

31 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 127 Dm* KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att godkänna förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 28 januari Löparbanorna på IP Norrtälje behöver läggas om eftersom de är slitna och dräneringen fungerar dåligt. Med anledning härav beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2013, 303, att anslå medel för omläggning av löparbanorna. Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en totalentreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan indexreglering. Tjänsteinannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 januari 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 28 januari Expedieras till: Peter Elenfalk Erik Klockare för vidarebefordran till berörda

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 128 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende underhållsbeläggningar (asfalt) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att anta anbud från anbudsgivare nummer 3. Upphandlingen avser ramavtal för utförande av underhållsbeläggningar i Norrtälje kommun under en tvåårsperiod med möjlighet till två förlängningar å ett år. Entreprenaden omfattar beläggningsarbeten för löpande avrop under avtalsperioden. Förfrågningsunderlaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2013, 375. Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad enligt AB 04 med fast pris utan indexreglering under avtalsperiodens två första år. Vid anbudstidens utgång hade sju anbud inkommit. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbud från anbudsgivare nummer 3. Expedieras till: Helen Lott Tom Johansson för vidarebefordran till berörda

33 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 129 Dnr KS Yttrande över remissen åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Ärendet utgår. fr

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden 105. Information Besvarande av motion från (S), (V), (MP), (FP), (KD) och (M) om att Norrtälje kommun behöver en kvinnofridsamordnare Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) om att Norrtälje behöver ett samhällsbyggnadskontor Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om språkförskola i Norrtälje kommun Antagande av regelverk för försäljning av elcertifikat Förändring av aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB Månadsrapport per februari 2014 för kommunstyrelsen Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen Yttrande över revisorernas granskningsrapport om bostadsförsörjning Yttrande över revisorernas granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaneprocessen Medel till Överförmyndaren Ekonomiskt stöd till Herrängs Folketshusförening Svar till Ridklubben Rimbo Ryttare angående begäran om bidrag för att lösa lån 118. Besvarande av Stockholms läns landstings remiss om trafikförändringar SL-trafiken 2014/ Investering Medel till socialnämndens verksamheter Begäran om medel för kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten Färsna 1: Godkännande av avtal om bostadsarrende avseende del av fastigheten Tälje 3:51

35 123. Uppdrag angående södra infarten till Norrtälje och utredning om brandstation. Ärendet utgick Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vattenledning Björnövägen - Mjölkvallarna Godkännande av förfrågnings underlag avseende gata och VA inom fastigheten Phaeton-Minerva i Norrtälje Godkännande av förfrågningsunderlag avseende anläggande av gata och allmän plats inom kv Båtsman i Norrtälje Godkännande av förfrågningsunderlag avseende omläggning av löparbanor på IP Norrtälje Tilldelningsbeslut avseende underhållsbeläggningar (asfalt) 129. Besvarande av remissen Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordsostsektorn i Stockholms län. Ärendet utgick.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-08 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 08.30-09.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 148) Berit Jansson (C) ordförande 148 Ulrika Falk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2014-06-02 1(73) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 18:00-18.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-14 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.40 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-01 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-23 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-27 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 10-30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje stad.

2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje stad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013- )/ 'Z3 Ärenden 1 Allmän planinformation. 2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-22 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.35 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare Teknik-och klimatnämnden 2015-06-09 1 (14) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 15:00-16:30 B eslutande Enligt förteckning Ö vriga deltagande Ulrika Isgård, projektledare gata/park,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) ej 218-219, 224-230, 232 Berit Jansson (C) ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2009-04-08 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.30-12.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Lars Davidsson, socialchef Christer Eklund, sekreterare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS Klimatnämnden 2011-03-10 1(12) Piatsociitid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 13.15-15.00, 16.00-16.20 ande Enl förteckning övriga deltagande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-11-25 1(39) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-11-18 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-09-23 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-12.20 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret 1(17) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 09.00-11.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-10-31

Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-10-31 Socialnämnden 2014-10-31 NORRTÄLJE SOCIALNÄMND Närvarolista/omröstningsprotokoll Närvarande = N Datum: 2014-10-31 Frånvarande = F Ja Ja Ja Tjänstgörande = TJ Nej Nej Nej Ledamöter Ann Lewerentz M N Kule

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdag den 7 juni 2012 kl. 15.00 15.55 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer