Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)"

Transkript

1 Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson (S) ersätter Eva Hallberg (V) Tomas Danielsson (M) Åse Nicklasson (SD) Kjell-Åke Johansson (KD) Ej tjänstgörande ledamöter Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Övriga deltagande Yvonne Edman, sekreterare Anneli Koivuniemi, socialchef, Julia Johansson, myndighetshandläggare, 138 Elin Zell, SAS, 139 Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Danielsson Socialkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Yvonne Edman Bengt Andersson Tomas Danielsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Socialkansliet Underskrift Yvonne Edman

2 Sida 2 (16) Innehållsförteckning SN 138 Riksnorm för försörjningsstöd SN 139 IVO beslut - Lex Sarah... 4 SN 140 Verksamhetsuppföljning t o m november SN 141 Internbudget med verksamhetsplan komplettering... 6 SN 142 Motion - integration av nyanlända... 7 SN 143 Förändring av biståndsbeslut inom vård och omsorg... 8 SN 144 Svar till Arbetsmiljöverket - socialförvaltningen... 9 SN 145 KS beslut - Ekonomiskt uppföljning SN 146 KF och KS beslut - Budget 2019 och Ekonomikalender SN 147 KS beslut- Riktlinje för lokalförsörjning SN 148 Rättelse av firmanamn - Millners i Tibro AB SN 149 Information från socialnämndens verksamheter SN 150 Arbetsutskottets protokoll SN 151 Övriga ärenden... 16

3 Sida 3 (16) Dnr SN 138 Riksnorm för försörjningsstöd 2019 Anta framtagen norm för beräkning av försörjningsstöd, från och med 1 januari Socialstyrelsen har meddelat att riksnormen ska höjas år Socialstyrelsen specificerar höjning för de olika åldersgrupperna men det kvarstår för kommunen att dela upp angivet belopp på de olika posterna i normen. Redovisas justering av posterna i riksnormen för sunderlag - Norm för beräkning av försörjningsstöd från och med

4 Sida 4 (16) Dnr SN 139 IVO beslut - Lex Sarah Notera beslutet från Inspektionen för vård och omsorg. Inkommit beslut från Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), dnr / med anledning av socialnämndens anmälan om missförhållande vid ett äldreboende i Tibro : IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. sunderlag - IVOs beslut, daterad

5 Sida 5 (16) Dnr SN 140 Verksamhetsuppföljning t o m november 2018 Godkänna verksamhetsuppföljning till och med november 2018 Redovisas verksamhetsuppföljning till och med november 2018 för socialnämndens verksamheter: - Vård och omsorg (VO) - Individ- och familjeomsorg (IFO) - Funktionsnedsättning (FN) inklusive socialpsykiatrin sunderlag - Verksamhetsuppföljning t o m nov 2018

6 Sida 6 (16) Dnr SN 141 Internbudget med verksamhetsplan komplettering Anta fördelningen av ytterligare tilldelade medel och översända beslutet som information till kommunstyrelsen , 132, antog Internbudget med verksamhetsplan , KF 150, beslutade Kommunfullmäktige att revidera s budgetram för s budget justeras med 1 mnkr vilket betyder att budgetramen blir totalt tkr. Den tidigare ramfördelningen betydde att socialnämndens driftutrymme minskade med 0,5 mnkr jämfört med budgetram Aktuellt beslut medför ett utökat driftutrymme med 0,5 mnkr. behöver nu komplettera tidigare fattat beslut om internbudget sunderlag -Uppdaterad handling Internbudget med verksamhetsplan Tjänsteskrivelse komplettering Internbudget daterad Kommunstyrelsen

7 Sida 7 (16) Dnr SN 142 Svar på motion - integration av nyanlända Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån vad som framkommer av utredningen bedöms motionärernas förslag redan vara lagstadgade, pågående eller inte har stöd i lagstiftning. Reservation Åse Nicklasson (SD) reserverar sig mot beslutet. Motion "Angående integration av nyanlända" har inkommit Motionen hänvisar till att flera kommuner fattat beslut om att införa integrationsplikt. Motionärerna menar bland annat att det är viktigt att nyanlända känner till svenska lagar, regler och hur samhället är uppbyggt Förslag till beslut på sammanträdet Åse Nicklasson (SD) yrkar om bifall för motionen i sin helhet. sgång Ordförande ställer utredningens förslag till beslut mot Åse Nicklassons förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt utredningens förslag.. sunderlag - KSau 155/ Motion angående integration av nyanlända - Utredning av motion från Sverigedemokraterna - Tjänsteskrivelse- Svar på motion- Integration av nyanlända. KF

8 Sida 8 (16) Dnr SN 143 Förändring av biståndsbeslut inom vård och omsorg Ge socialförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att införa förenklat beslutsfattande för äldre inom hemvården, att en återrapportering av ovanstående ska ske till nämnden senast mars 2019 samt att avveckla biståndsinsatsen social dagvård från och med 15 januari 2019 Det har i socialtjänstlagen (2001:453) införts en ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. Den nya bestämmelsen trädde i kraft 1 juli Syftet med bestämmelserna är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre personer insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större utrymme för självbestämmande. sunderlag - Förändring av biståndsbedömda beslut inom Vård och omsorg

9 Sida 9 (16) Dnr SN 144 Svar till Arbetsmiljöverket - socialförvaltningen att anta svaret till Arbetsmiljöverket och översänder svaret till Arbetsmiljöverket inkommer ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, 2018/ framförde Arbetsmiljöverket resultatet från sina inspektioner på äldreboendena Bäckliden och Allégården samt hemtjänsten. Tillfället resulterade i ett inspektionsmeddelande till socialförvaltningen. De brister och krav som framförs är: 1. Kränkande särbehandling. 2. Rutiner för undersökning, riskbedömning och åtgärder. 3. Hantering av tillbud för personal. 4. Otydliga uppdragsbeskrivningar Enligt socialnämndens delegationsordning 8 kap p.35 så har socialnämndens arbetsutskott delegation på att besluta om yttranden till tillsynsmyndigheter såsom arbetsmiljöverket. Nämndens svar ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast 21 december sunderlag Bilagor - Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, daterad Socialtjänstens förslag på svar med bilagor - Tjänsteskrivelse- Svar till Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket

10 Sida 10 (16) Dnr SN 145 KS beslut - Ekonomiskt uppföljning Notera kommunstyrelsens beslut Inkommit beslut från kommunstyrelsen 151/ Ekonomiskt uppföljning 3. Kommunstyrelsen beslutade att notera information gällande uppföljning och att till kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december bjuda in socialnämndens arbetsutskott och socialchef för rapportering om hur nämndens arbete för ekonomisk balans 2019 fortskrider. sunderlag - KS 151/

11 Sida 11 (16) Dnr SN 146 KF och KS beslut - Budget 2019 och Ekonomikalender 2019 Notera kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut Inkommit beslut från kommunstyrelsen 153/ Ekonomikalender KS beslutade att anta ekonomikalender för et innebär att Tibro kommun övergår till tertialuppföljningar, med delårsrapport per 31/8, avseende ekonomi och verksamhet. Nämnder och bolag får i uppdrag att planera in nämnds- och styrelsemöten under 2019 enligt ekonomikalendern. Inkommit beslut från kommunfullmäktige 150/ KF beslutade att revidera KF beslut angående driftbudgetramar 2019 och investeringsbudget 2019 enligt beslutsunderlagen Driftbudget 2019 och Investeringsbudget sunderlag - KS 153/ Ekonomikalender KF 150/ Budget 2019 Tibro kommun - Driftbudget Investeringsbudget

12 Sida 12 (16) Dnr SN 147 KS beslut- Riktlinje för lokalförsörjning Notera kommunstyrelsens beslut Inkommit beslut från kommunstyrelsen 157/ Riktlinjer för lokalförsörjning Kommunstyrelsen beslutade att anta Riktlinjer för lokalförsörjning. sunderlag - KS 157/ Riktlinjer för lokalförsörjning

13 Sida 13 (16) Dnr SN 148 Rättelse av firmanamn - Millners i Tibro AB Notera arbetsutskottets beslut 122/ Information om arbetsutskottet beslut 122/ eftersom felaktigt firmanamn uppgavs i socialnämndens beslut 127/ när det gäller tillfälligt serveringstillstånd till Millners i Tibro AB. sunderlag - SNAU 122/

14 Sida 14 (16) Dnr SN 149 Information från socialnämndens verksamheter Notera informationen Socialchefen informerar om dessa punkter avseende socialnämndens verksamheter: - Socialförvaltningens ledning från och med 1 januari Verksamhetschef för vård och omsorg är nu tillsatt - Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, rekrytering pågår - 22 januari 2019 möte med volontärer - Förändringar på verksamheten Terassen på A-huset sunderlag

15 Sida 15 (16) Dnr SN 150 Arbetsutskottets protokoll 2018 Notera arbetsutskottets protokoll från den 11 november och 3 december 2018 sunderlag

16 Sida 16 (16) Dnr SN 151 Övriga ärenden Inga övriga ärenden sunderlag