Frida Kvinnojour, Hässleholm kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35"

Transkript

1 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson (S) Catharina Tann (S) Sven-Erik Sjöstrand (V), tjänstgörande ersättare Rose-Marie Jönsson (C) Ann-Christin Strandqvist (PF) Ulla Larsson (PF), tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Bengt Andersson, socialchef Lotta Otterdahl, verksamhetsansvarig 23 Susanna Möller, tillståndsinspektör 24 Otto Graudums, tillståndsinspektör 24 Anders Ferm, ekonom Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare Utses att justera Catharina Tann Viveca Dahlqvist Justeringens plats och tid Socialkontoret kl Paragrafer ej sekretess sekretess Underskrifter Sekreterare Eva-Mona Welther Stjernfeldt Ordförande Pehr Magnusson Justerande Catharina Tann Viveca Dahlqvist ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare

2 2 (14) SN 23 Studiebesök på Frida kvinnojour i Hässleholm Frida Kvinnojour är en ideell förening med för närvarande cirka150 medlemmar. Man driver en öppen mottagning och ett skyddat boende. Verksamhetsansvarig är Lotta Otterdahl och den administrativa delen sköts av en person som arbetar 50 %. I den öppna mottagningen arbetar 15 personer helt ideellt. Man har telefontid på förmiddagarna och man bedriver också en verksamhet med klädmottagning och klädutlämning. Det finns plats för 6 kvinnor i boendet. Oftast är det fullt och man måste neka plats till många kvinnor som behöver skydd. Det rör sig om kvinnor om året. Till största delen tar man emot kvinnor från södra delen av landet. Boendet är kollektivt. Man har eget rum och övriga utrymmen är gemensamma. Man sköter sitt eget hushåll om man får gå ut själv. Hässleholms kommun garanterar att barnen får skolplats inom en vecka. Varje kvinna får en kontaktperson bland dem som arbetar i den öppna mottagningen. Den största inkomsten för föreningen är rumsuthyrningen. Det finns kommuner som abonnerar på ett rum och betalar hyra per år. Man söker också verksamhetsbidrag från olika håll. En möjlighet är att starta projekt och ansöka om projektmedel. Detta kräver dock mycket arbete och sker i liten skala. Den ekonomiska ovissheten gör att man bara kan planera för verksamheten ett år i taget. beslutar att tacka för informationen.

3 3 (14) SN 24 Information från Tillståndsenheten i Hässleholm Tillståndsinspektörerna Susanna Möller och Otto Graudums informerar om verksamheten i Perstorps kommun Vid 2013 års början fanns 10 permanenta serveringstillstånd i Perstorps kommun. Vid årets slut hade de minskat till 7. Två ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd behandlades under året. Man har gjort 12 tillsynsbesök under 2013, varav två samordnade med skattemyndigheten och Söderåsens miljöförbund. I Perstorp har man tre tillsyner om året. Av dessa ska en vara inre tillsyn. Inre tillsyn har inte hunnits med under Länsstyrelsen har haft en revision under tre dagar, då en förmiddag ägnades åt Perstorp debiterades kr i tillsynsavgifter för beslutar att tacka för informationen.

4 4 (14) SN 25 Ekonomisk prognos SN Dnr 2014/48 Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk prognos för Sammanfattning Det ser bra ut inom äldreomsorgen. Prognosen för året för Individoch familjeomsorg ser sämre ut, bl.a. med tanke på bemanningen på IFO-kansliet. Försörjningsstödet för januari månad låg kr under budget. beslutar att tacka för redovisningen.

5 5 (14) SN 26 Bokslut 2013 Dnr 2014/49 Beslutsunderlag Förslag till bokslut 2013 av ekonom Anders Ferm samt verksamhetsberättelse. Sammanfattning Resultat år 2013 för socialnämndens verksamhet, tkr: Socialförvaltningen totalt Individ och Familjeomsorg Omsorg till funktionsnedsatta Äldreomsorg Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd, institutionsvård för barn, samt ökade personalkostnader inom vissa avdelningar i socialförvaltningen. beslutar att godkänna och överlämna bokslut 2013 till kommunfullmäktige. Delgivning Kommunfullmäktige

6 6 (14) SN 27 Anmälan enligt Lex Maria SN Dnr 2014/13 Beslutsunderlag Anmälan enligt Lex Maria daterad Sammanfattning Socialchefen informerar i ärendet. Anmälan avser uteblivna Warandoser till två patienter. Den uteblivna medicinen har inte medfört några konsekvenser för någondera av patienterna. beslutar att tacka för informationen.

7 7 (14) SN 28 Redovisning från Äldreomsorgen Socialchef Bengt Andersson redovisar utvalt ärende som handlagts av biståndshandläggare Elin Månsson. beslutar att tacka för redovisningen.

8 8 (14) SN 29 Redovisning från Individ- och familjeomsorg Socialchef Bengt Andersson redovisar utvalt ärende som handlagts av socialsekreterare Silvana Jönsson. beslutar att tacka för redovisningen.

9 9 (14) SN 30 Svar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Dnr /2013 SN Dnr 2013/144 Beslutsunderlag Svarsskrivelse till IVO daterad från verksamhetschef Ingemar Hansson och socialchef Bengt Andersson. Sammanfattning Ärendet rör ett klagomål som inkom till IVO den 4 juni 2013 från en mamma gällande socialtjänstens handläggning av hennes dotters ärende. IVO anger i sitt beslut att nämnden genom att inte fatta beslut och lämna besvärshänvisning gällande ansökan om placering på behandlingshem eller utredningshem har åsidosatt den enskildes rättssäkerhet. Nämnden skall vidta följande åtgärder: Säkerställa beslut med skriftlig besvärshänvisning alltid lämnas till den sökande vid avslag om bistånd. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att anta svaret till Inspektionen för Vård och Omsorg beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

10 10 (14) SN 31 Yttrande till IVO SN Dnr 2013/278 Ett yttrande till IVO, Dnr /2013, från områdeschef Maria Silversand daterat föredras av socialchefen. IVO genomförde en uppföljande inspektion av servicebostaden på Snickaregatan inkommer beslut från IVO med bedömning att adekvata åtgärder har vidtagits, dock kräver IVO att socialnämnden ska vidta följande åtgärder: Säkerställa att de boende får sina individuella behov av kultur- och fritidsaktiviteter tillgodosedda. Redovisning av vidtagna åtgärder ska inkomma till IVO senast Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att avge yttrandet till Inspektionen för Vård och Omsorg beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

11 11 (14) SN 32 Riktlinjer för omsorg till personer med funktionsnedsättning SN Dnr 2014/15 Beslutsunderlag Dokumentet Riktlinjer, rutiner och insatsbeskrivningar daterat Sammanfattning En ny riktlinje för omsorg till personer med funktionsnedsättning har upprättats. Den ersätter tidigare riktlinje från Riktlinjen omfattar bl.a. sekretess och dokumentation, insatsbeskrivningar och riktlinjer LSS, socialpsykiatri, insatsbeskrivningar och riktlinjer SoL samt handläggning och verkställighet. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att anta riktlinjen för OF omsorg till personer med funktionsnedsättning. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

12 12 (14) SN 33 Avgifter för insatser inom omsorg till personer med funktionsnedsättning SN Dnr 2014/14 Beslutsunderlag Dokumentet Avgifter för insatser inom omsorg till personer med funktionsnedsättning daterat Sammanfattning I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Kommunen har inte tidigare tagit ut avgifter för dessa insatser. I nu fastställda belopp för 2014 ingår avgifter för kost LSS, omkostnad för ledsagare samt milersättning för brukare i kommunens bil. Beloppen utgör en viss procentenhet av prisbasbeloppet och indexregleras varje år utifrån detta. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att hemställa att kommunfullmäktige antar avgifterna. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Delgivning Kommunfullmäktige

13 13 (14) SN 34 Övrigt Socialchefen informerar om Förslag till planering för familjehemsvård, s verksamhet i Perstorps kommun.

14 14 (14) SN 35 Delgivning av protokoll a s protokoll b s arbetsutskotts protokoll c Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll d Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll SN 36 Redovisningsärenden IVOs meddelande Dnr /2014 Kvartalsstatistik 2013 Rapporter och synpunkter 2013 Anställningsavtal SN 37 Anmälan av delegationslistor a Äldreomsorgens ärenden, januari 2014 b Individ- och familjeomsorgens ärenden, januari 2014

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (24) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-12.30 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer