SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg ers för Åsa Herbst (M) Bengt Sävström (S), tjg ers för BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Jan-Inge Hansson, kommundirektör Lena Tebring, kanslichef Stefan Marthinsson, ekonomichef Cecilia Thell, sekreterare Fler närvarande se respektive paragraf Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: Sekreterare Cecilia Thell Ordförande Åsa Herbst Justerare Liss Böcker ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift_ Datum

2 2 Innehållsförteckning 407 Föredragningslista 408 Hantering av åtgärder vid övertalighet 409 Kungsgårdsskolan, bollhall 410 Förslag till detaljplan för Sockerbruket 11, badhus m m, Ängelholm, Ängelholms kommun 411 Remiss Nationell plan för transportsystemet samt Miljökonsekvensbeskrivning 412 Projekt Översiktsplanering samt samordnat uppdrag för Etablering Ängelholm 413 FINSAM - finansiell samverkan. Försäkringskassans uppdrag och inriktning 414 Granskning av kontanthantering 415 Detaljplan för del av fastigheten Kattarp 27:1, Kattarp, Helsingborgs stad. För kännedom 416 Handlingar för kännedom 417 Kurser och konferenser 418 Exploateringsavtal för Ängelholm Abborren Synpunkter på förändrad sträckning av Ängelholms stadsbusslinje 2. Just. sign Datum

3 3 KSAU 407 Föredragningslistan Följande ärenden tillkommer: Exploateringsavtal för Ängelholm Abborren 18 Synpunkter på förändrad sträckning av Ängelholms stadsbusslinje 2

4 4 KSAU / Hantering av åtgärder vid övertalighet Kommunen står inför en omställning som innebär att verksamheter måste anpassas till minskande resurser. Övertalighet och uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras inom flera verksamheter. Skrivelse från personalkontoret den 16 oktober 2009 Bilaga AU 408 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att finansiera av personalkontoret föreslagna åtgärder vidövertalighet, totalt 5,2 miljoner kronor, genom ombudgetering från anslaget för arbetsgivaravgifter till anslaget för pensionsomkostnader. Kommunstyrelsen

5 5 [BESLINSTNAMN] KSAU Igångsättningstillsånd för ny bollhall på Kungsgårdsskolan Kommunfullmäktige har beslutat att för igångssättning av projekt Ny bollhall ska tillstånd sökas hos kommunstyrelsen. Budgetbeloppet uppgår till 27,8 miljoner kronor. Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret den 16 oktober 2009 Bilaga AU 409 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja igångsättningstillsånd för Projekt Ny bollhall. Kommunstyrelsen

6 6 [BESLINSTNAMN] KSAU / Antagande av detaljplan för fastigheten Ängelholm Sockerbruket 11 m.m. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av ett badhus och hotell med mindre butik inom planområdet. Planområdet är idag delvis bebyggt med lokaler för verksamheter. I kommunens översiktsplan, ÖP 2004, är planområdet redovisat som utredningsområde. En arkitekttävling har genomförts om utformningen av badhuset. Detaljplanen utformning utgår från det vinnande tävlingsförslaget. Skrivelse från stadsarkitektkontoret den 14 oktober 2009 samt utdrag ur byggnadsnämndens protokoll den 22 september 2009, 146 Bilaga AU 410 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Sockerbruket 11 m m, Ängelholm, Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen

7 7 KSAU / Remiss Nationell plan för transportsystemet samt Miljökonsekvensbeskrivning Ängelholms kommun har fått sig tillsänt remiss från Trafikverken (Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket samt Transportstyrelsen) avseende Nationell plan för transportsystemet samt Miljökonsekvensbeskrivning. Skåne Nordväst kommer att yttra sig efter styrelsebeslut 23 oktober. Region Skåne kommer att yttra sig efter beslut 5 november. Tekniska kontoret och Stadsarkitektkontoret ser ingen anledning att yttra sig utöver dessa yttranden. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret den 21 oktober 2009 Bilaga AU 411 A Remiss från trafikverken den 19 augusti 2009 Bilaga AU 411 B KSAU beslutar att anta Skåne Nordvästs yttrande såsom sitt eget. Näringsdepartementet, Stockholm (4 ex med dnr N2009/6374/IR) E-post: (i word-format med dnr N2009/6374/IR) Trafikverken, Banverket Borlänge (4 ex med dnr F09-54/SA 10) E-post: (i word-format med dnr F09-54/SA 10) Senast den 2 november 2009

8 8 KSAU /1 210 Projekt Översiktsplanering inom Ängelholms kommun Kommunfullmäktige fattade beslut kring att en ny kommunövergripande översiktsplan för Ängelholm skulle tas fram med start 1 mars 2009 (KF 40). Stadsarkitektkontoret föreslår att man med start i början av 2010 påbörjar en aktualiseringsförklaring av nuvarande ÖP2004, och låta det ställningstagandet mynna ut i antingen uppstarten till en ny kommunövergripande översiktsplan alternativt en aktualiseringsförklaring av den befintliga. Då kan man även ta hänsyn till samarbeten inom Skåne Nordväst och Region Skåne. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret den 21 oktober 2009 Bilaga AU 412 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna stadsarkitektkontorets förslag till fortsatt arbete med kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsen

9 9 KSAU / FINSAM (finansiell samverkan) - uppdrag åt socialnämnden Arbetsutskottet uppdrog den 2 september 2009 åt socialnämnden att undersöka möjligheten att starta ett FINSAM i Ängelholm senast den 15 oktober Utdrag ur socialnämndens protokoll den 13 oktober 2009, 216 Bilaga AU 413 Socialchef Mona Sturesson redogör för arbetet med FINSAM. KSAU beslutar att uppdra åt socialnämnden att återkomma under februari 2010 med förslag till administrativ uppbyggnad med inriktning att verksamheten ska starta senast den 30 mars 2010, samt att finansieringen sker inom socialnämndens totala budgetram. Socialnämnden

10 10 KSAU / Granskning av kontanthantering På kommunrevisorernas uppdrag har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utfört granskning av kontanthantering. Revisorerna beslutade vid sammanträde den 10 juni att anta förliggande revisionsrapport såsom sin egen och att överlämna rapporten till kommunstyrelsen/räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Ovan nämnda nämnder har under hösten 2009 lämnat in svar till revisorerna angående vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av synpunkterna i rapporten. Revisionsrapport - Granskning av kontakthantering Ängelholms kommun, Öhlings Pricewaterhousecoopers inkommen den 24 juni 2009 Bilaga AU 414 A Utdrag ur tekniska nämndens protokoll den 20 augusti 2009, 76 Bilaga AU 414 B Utdrag ur räddningsnämndens protokoll den 9 september 2009, 22 Bilaga AU 414 C Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 25 augusti 2009, 90 Bilaga AU 414 D Utdrag ur socialnämndens protokoll den 8 september 2009, 191 Bilaga AU 414 E Utdrag ur socialnämndens protokoll den 8 september 2009, 192 Bilaga AU 414 F Utdrag ur socialnämndens protokoll den 8 september 2009, 193 Bilaga AU 414 G Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen. fortsättning

11 11 (16) AU 414, forts Tekniska Nämnden Revisorerna Socialnämnden Kultur- och Fritidsnämnden Räddningsnämnden Ekonomikontoret Datum

12 12 KSAU / Detaljplan för del av fastigheten Kattarp 27:1, Kattarp, Helsingborgs stad Helsingborgs stad har remitterat rubricerad detaljplan för yttrande senast den 30 oktober Remiss från Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad den 30 september 2009 Bilaga AU 415 KSAU beslutar att notera informationen. Stadsarkitektkontoret

13 13 KSAU 416 Handlingar för kännedom Kommunkansliet har kommit in med en förteckning över inkomna handlingar för kännedom Bilaga AU 416 Förteckningen läggs till handlingarna.

14 14 KSAU 417 Kurser och konferenser Kommunkansliet har kommit in med en förteckning över inkomna kurser och konferenser Bilaga AU 417 Förteckningen läggs till handlingarna.

15 15 KSAU / Exploateringsavtal för Ängelholm Abborren 18 En ny detaljplan finns upprättad för Abborren 18 som innebär möjlighet att bygga 9 enfamiljsvillor. Som en förutsättning för antagandet krävs ett exploateringsavtal. Ett avtalsförslag finns upprättat som ger kommunen garantier för att den gemensamma körytan och dagvattenhanteringen kommer till stånd på ett korrekt sätt. Förslag till exploateringsavtal med Per Larsson samt förslag till exploateringsavtal Bilaga AU 418 A-B Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Per Larsson avseende Abborren 18. Kommunstyrelsen

16 16 KSAU / Synpunkter på förändrad sträckning av Ängelholms stadsbusslinje 2 Magnarps Intresseförening m.fl. har i skrivelse den 21 september 2009 ställd till Ängelholms kommun och Skånetrafiken begärt att ett samrådsmöte ska ske beträffande ändad sträckning av Ängelholms stadsbusslinje 2. Skrivelse från Magnarps Intresseförening m.fl. den 21 september 2009 Bilaga AU 419 A Utdrag ur tekniska nämndens protokoll den 15 oktober 2009, 98 Bilaga AU 419 B KSAU beslutar att notera informationen. Tekniska kontoret f.k. Magnarps Intresseförening m.fl.

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-05-27 kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer