Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) Övriga närvarande Göran Persson, kommundirektör Eva Mårtensson, informationschef Marie Färm, planeringssekreterare Patrik Möller, tf avdelningschef Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Leif Rülf, personaldirektör Utses att justera Heléne Fritzon Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marie Färm Ordförande... Pierre Månsson Justerande. Heléne Fritzon Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift... Marie Färm G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \01_AU 1a sida docx

2 KALLELSE med föredragningslista Sekreterare: Marie Färm Tfn E-post: Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad Onsdagen den 8 juni 2011 klockan Kommunstyrelsen Plats och tid Spara denna kallelse till kommunstyrelsens Sammanträde den 22 juni Fastställelse av dagordning Val av justerare AU KS Information arbetsutskottet Arbetet med Sydostleden och finansiering Eva Berglund Platsorganisation Åhus Lotta Gall, Staffan Andersson, Max Svensson, Dennis Andersson Omsorgsnämndens presidium och förvaltningschef Delgivningar arbetsutskottet 1A B Ärenden Sammanträdesprotokoll från IT-nämnd Skåne Nordost Bil. Fiskeriverkets beslut om delbetalning av ekonomiskt stöd för hållbar utveckling i fiskeområden inom ramen för Europeiska fiskerifonden Bil. 2 KS Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Dnr KS 2011/541 Dpl 260 Räddningstjänstens tjänsteutlåtande Förslag till riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom 3 - Förordnande som tf förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret Dnr KS 2011/511 Dpl 063 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till nytt anställningsavtal

3 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista 3 Protokoll från samverkansgrupp vid stadsbyggnadskontoret KS Utseende av ersättare i Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) Dnr KS 2010/582 Dpl 010 Kallelse till sammanträde med FIRS KS Medborgarförslag Idrottsanläggningar på Hammarshusområdet Dnr KS 2006/1302 Dpl 910 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag från Lars-Åke Andersson KS Delbetänkande Gårdsförsäljning Dnr KS 2011/546 Dpl 010 Handlingar utsändes senare 7 KS Delrapport till Länsstyrelsen gällande drogförebyggande insatser under perioden tom Dnr KS 2011/555 Dpl 700 Protokoll AVN 56 Tjänsteutlåtande Delrapport till Länsstyrelsen för perioden Tillkommande 8 - Svar på fråga från Heléne Fritzon (S) gällande naturums restaurangverksamhet 9 - Svar på fråga från Heléne Fritzon (S) gällande ägarsamråd angående arbetsgivarfrågor. 10 Fråga från Anders Svensson (S) gällande uthyrning av restaurang på arenan. Pierre Månsson Ordförande G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \02_AU KALLELSE docx

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 230 Information Arbetet med Sydostleden och finansiering Eva Berglund Lokala servicelösningar på landsbygden Fredrik Lager Platsorganisation Åhus Lotta Gall, Staffan Andersson, Max Svensson, Dennis Andersson Dialog om omsorgsnämndens prognostiserade underskott - Omsorgsnämndens presidium och förvaltningschef G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \03_Informationl.docx

5 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 231 Delgivningar Hid.nr Sammanträdesprotokoll från IT-nämnd Skåne Nordost Dnr KS 2011/547 Dpl 110 Fiskeriverkets beslut om delbetalning av ekonomiskt stöd för hållbar utveckling i fiskeområden inom ramen för Europeiska Fiskerifonden Beslut Till handlingarna. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \04_Delgivningar.doc

6 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 232 Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Dnr KS 2011/541 Dpl 260 Räddningstjänsten har upprättat förslag till riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom. I ärendet har bland annat kommunjuristen, representanter för barn- och utbildningsförvaltningen och C4 Teknik medverkat. Räddningstjänstens tjänsteutlåtande Förslag till riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom. Räddningstjänstens förslag till kommunstyrelsen - Anta förslag till riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden. Arbetsutskottets behandling Beslut - Arbetsutskottet tillstyrker räddningstjänstens förslag G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \05_riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden.doc

7 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 233 Förordnande som tf förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret Dnr KS 2011/511 Dpl 063 Förvaltningschef Anders Siversson på stadsbyggnadskontoret ansöker om tjänstledighet för föräldraledighet under perioden t o m Som en konsekvens av ovanstående föreslår undertecknad att avdelningschef Per Arvidsson förordnas som tf förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret under samma period. Samråd har skett med byggnadsnämndens presidium. Samverkan har skett med berörda personalorganisationer. Förslag till nytt anställningsavtal har upprättats. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till nytt anställningsavtal Protokoll från samverkansgrupp vid stadsbyggnadskontoret Personaldirektörens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott - Bevilja Anders Siversson tjänstledighet för föräldraledighet under perioden t o m Förordna Per Arvidsson som tf förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret under perioden t o m i enlighet med förslag till nytt anställningsavtal. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \06_Förordnande som tf förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret.doc

8 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets behandling Beslut - Arbetsutskottet tillstyrker personaldirektörens förslag G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \06_Förordnande som tf förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret.doc

9 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 234 Utseende av ersättare till Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) Dnr KS 2010/582 Dpl 010 Kommunstyrelsen beslutade utse Bengt Gustafson (M) till ersättare i Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ny ersättare för Bengt Gustafson. Arbetsutskottets behandling Beslut - Arbetsutskottet väljer Pierre Månsson (FP) till ersättare i Forskningsoch inovationsrådet i Skåne (FIRS). Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \07_Ersättare i FIRS.doc

10 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 235 Medborgarförslag Idrottsanläggningar på Hammarshusområdet Dnr KS 2006/1302 Dpl 910 Lars-Åke Andersson, Kristianstad föreslår i medborgarförslag att Hammarshusområdet planeras för idrottsanläggningar. Idrottshall, ishall, badhus och eventuella andra anläggningar kan förläggas till detta område. Med anledning av att Kristianstads kommun har byggt en arena samt rustat upp befintlig ishall anser kommunledningskontoret att ytterligare idrottsanläggningar inte är aktuella. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag från Lars-Åke Andersson Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Medborgarförslag avslås med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Arbetsutskottets behandling Beslut - Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \08_Medborgarförslag - Idrottsanläggningar på Hammrshusområdet.doc

11 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 236 Delbetänkande - Gårdsförsäljning Dnr 2011/546 Dpl 010 Kristianstads kommun har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98). Det är kommunledningskontorets uppfattning att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle bidra till utveckling av småföretagandet på landsbygden, skapa arbetstillfällen och fler växande företag. Möjligheten till gårdsförsäljning skulle gynna både jordbruksnäringen och besöksnäringen. - Förslag till yttrande över delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) från Kristianstads kommun. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen - Att kommunledningskontorets förslag till yttrande över delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) får utgöra Kristianstads kommuns remissvar till socialdepartementet Arbetsutskottets behandling Beslut - Arbetsutskottet beslutar bordlägga ärendet G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \09_Delbetänkande gårdsföräljning.docx

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 237 Delrapport till Länsstyrelsen gällande drogförebyggande insatser under perioden tom Dnr KS 2011/555 Dpl 700 Arbete och välfärdsförvaltningen har av Länsstyrelsen i Skåne tilldelats kr för drogförebyggande insatser inom områdena Social och Emotionell träning i skolan, antimobbingmetoden Friends, samt dopingprojektet Dum, dummare, dopad. I villkoren för beviljade projektmedel ingår att skriftligen rapportera hur arbetet fortlöper, lämna ekonomisk redovisning var 6:e månad samt att göra en slutrapport. Protokoll AVN 56 Tjänsteutlåtande Delrapport till Länsstyrelsen för perioden Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen - Delrapport och ekonomisk redovisning för drogförebyggande insatser bifalles och lämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Arbetsutskottets behandling Beslut - Arbetsutskottet tillstyrker socialnämndens förslag. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \10_rapport till Länsstyrelsen ang drogförebyggande insatser.docx

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 238 Svar på fråga angående naturums restaurangverksamhet Dnr KS 2011/570 Dpl 910 Göran Persson, kommundirektör lämnar svar på fråga från Heléne Fritzon (S) angående naturums restaurangsverksamhet. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \11_Svar på fråga ang naturums restaurangverksamhet.docx

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 239 Svar på fråga angående ägarsamråd angående arbetsgivarfrågor Dnr KS 2011/571 Dpl 910 Leif Rülf, personaldirektör lämnar information om fråga från Heléne Fritzon (S) angående ägarsamråd angående arbetsgivarfrågor. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \12_Svar på fråga ang Pacta.docx

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 240 Fråga Anders Svensson (S) ställer fråga angående uthyrning av restaurang på arenan. Frågan besvarades av Göran Persson, kommundirektör. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2011\AU \13_Fråga från Anders Svensson (S) angående restauranguthyrning på arenan.docx

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.40 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer