Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson (personalchef) Per Sundelius (förhandlingschef) Lena Tebring (kanslichef) 22 Mette Schönström (EU- och mångfaldssamordnare) Peter Scharff (sekreterare) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Peter Scharff _ Ragnar Steen _ Ola Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Personalenheten, stadshuset Underskrift Peter Scharff

2 KSPU 20 Föredragningslistan 20 Föredragningslistan 21 Val av justerare 22 Information från kanslichef Lena Tebring 23 Förslag till personalpolicy Dnr 2010/ Årlig intern kontrollplan för personalenhetens Dnr 2011/190 lönehantering 25 Arvode till vice ordförande i fullmäktigeberedningar Dnr 2010/ Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Dnr 2011/ Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Dnr 2011/ för Kommunledningskontoret 28 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär om personalpolitik 29 Avgångssamtal 30 Informationsärenden 31 Löneöversyn för oorganiserade arbetstagare Dnr 2011/235 år Löneöversyn för arbetstagare i facklig Dnr 2011/236 organisation utan kollektivavtal år Löneöversyn för timavlönade arbetstagare år 2011 Dnr 2011/237

3 KSPU 21 Val av justerare utser Ola Carlsson (M) att justera protokollet.

4 KSPU 22 Information från kanslichef Lena Tebring Information från kanslichef Lena Tebring om aktuella personal- och organisationsfrågor inom kanslienheten. beslutar att notera informationen.

5 KSPU 23 Dnr 2010/507 Förslag till personalpolicy Personalutskottet beslutade att tillskapa en organisation med uppdrag att revidera kommunens personalpolicy enligt följande: Styrgrupp: Personalutskottet med komplettering vid behov av politiker från nämnderna. Projektansvarig/samordnare: Personalchefen Arbetsgrupp: En arbetsgrupp bildas med följande representation: Personalutskottet 2 representanter Fackliga organisationer 3 representanter Verksamhetsrepresentanter från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 2 representanter (vid behov kan arbetsgruppen kompletteras med verksamhetsrepresentant från annan verksamhet) Personalchefen samt en representant från personalkontoret med sekreteraruppdrag. Ett förslag till policydokument skulle presenteras före 30 november Förslaget till personalpolicy har varit utsänt på remiss till nämnderna, förvaltningscheferna och de fackliga organisationerna. Yttrande har inkommit från följande nämnder: Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget Socialnämnden tillstyrker förslaget. Vidare har synpunkter av mer redaktionell karaktär framförts som i flertalet fall har beaktats i den slutliga utformning av förslaget. Uppföljningen av personalpolicyn ska ske årligen i verksamheterna inom ramen för vår planeringsmodell Ratten. Vid genomförande av medarbetarenkäter framöver ska frågor ställas som har koppling till personalpolicyn. I övrigt revideras personalpolicy vid behov och i sin helhet under 2014.

6 sunderlag Personalchefens tjänsteskrivelse 19 april Arbetsgruppens förslag till personalpolicy. föreslår att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till personalpolicy Ängelholms kommun att gälla för perioden samt att uppföljningen av personalpolicyn ska ske årligen i verksamheterna inom ramen för planeringsmodell Ratten, vid genomförande av kommande medarbetarenkäter samt vid behov och revideras i sin helhet under et expedieras till: Kommunstyrelsen

7 KSPU 24 Dnr 2011/190 Årlig intern kontrollplan för personalenhetens lönehantering Efter införande av nytt personal- och lönesystem Personec P under 2009, upprättades en ny intern kontrollplan för Den interna kontrollplanen har följts och under månaderna april, juni, september och november har resultatet av samtliga kontrollmoment dokumenterats. De få avvikelser som noterats har åtgärdats och inte föranlett felaktiga utbetalningar. Avvikelser under 2010 beträffande avstämning och integration i ekonomisystemet samt balanskonton har i samtliga fall åtgärdats. Gällande attestregler och regler för delegering har följts. Under 2010 har kommunrevisionen uppdragit åt PWC att genomföra en granskning av lönehanteringen. Den sammanfattande bedömningen av revisionen är att hanteringen är överlag tillfredställande och ändamålsenlig. Revisionens bedömning har beaktats vid revidering av intern kontrollplan för Vidare har revisorernas synpunkter i tidigare granskning av utbetalning av ersättning till förtroendevalda beaktats genom komplettering av kontrollmoment. sunderlag Personalchefens tjänsteutlåtande från den 19 april 2011 med bilagd reviderad plan för intern kontroll föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisade internkontrollåtgärder 2010 samt att anta förslag till reviderad plan för intern kontroll et expedieras till: Kommunstyrelsen

8 KSPU 25 Dnr 2010/520 Arvode till vice ordförande i fullmäktigeberedningar har att besluta om arvodesnivån för vice ordföranden i fullmäktigeberedningarna. Tidigare har beslut fattats om ersättning till ordförande. avser vice ordförande i Beredning miljö, Beredning folkhälsa och Beredning demokrati/medborgardialog. sunderlag Tjänsteutlåtande från personalchefen 19 april Jäv På grund av jäv deltog inte Bengt Sävström (S) i handläggningen. beslutar att vice ordförande i fullmäktigeberedningar för miljö, folkhälsa och demokrati/medborgardialog ska ersättas med 3 % av grundbeloppet per månad under och att därefter utvärdera ersättningsnivån samt att vidare utreda arvoderingen för beredning för ny nämndsorganisation. et expedieras till: Julia Stolt, personalenheten Kanslienheten

9 KSPU 26 Dnr 2011/141 Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan förlängdes till att även gälla verksamhetsår Under 2010 integrerades kommunens jämställdhets- och mångfaldsgrupp i den nya mångfaldsgruppen som har arbetat fram mångfaldsplan Jämställdhetsoch mångfaldsgruppen hade under 2010 ingen budget för att arrangera kommunövergripande seminarier eller workshops. Nämnder och förvaltningar genomförde generellt sett inga specialinsatser, exempelvis utbildningsdagar, inom jämställdhets- och mångfaldsområdet under 2010 men arbetade med frågorna inom ramen för deras respektive uppdrag. Jämställdhets- och mångfaldsplanen ersätts av mångfaldsplan Den nya mångfaldsplanen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Grunderna är ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 22 mars Uppföljningsrapporter från nämnder och förvaltningar. föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga ärendet till handlingarna. et expedieras till: Kommunstyrelsen

10 KSPU 27 Dnr 2011/141 Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för Kommunledningskontoret Jämställdhets- och mångfaldsplan förlängdes till att även gälla verksamhetsår Uppföljningen rör verksamhetsår Kommunens mångfalds- och jämställdhetsgrupp ingick 2010 i den nya mångfaldsgruppen som arbetade med att ta fram mångfaldsplan sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 22 mars 2011 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen och lägga denna till handlingarna. et expedieras till: Kommunstyrelsen

11 KSPU 28 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär om personalpolitik Cirkulär 11:11 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier. Cirkulär 11:12 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 om det förelegat vägande skäl för förflyttning av en undersköterska på grund av samarbetsproblem. Cirkulär 11:15 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 om avskedande av en skötare vid en rättspsykiatrisk avdelning som sovit under ett extravak. Cirkulär 11:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 11 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård. Cirkulär 11:19 Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB). Cirkulär 11:20 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95. beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.

12 KSPU 29 Avgångssamtal Personalchefen redogör för aktuella avgångssamtal. beslutar att lägga redogörelserna till handlingarna.

13 KSPU 30 Informationsärenden Aktuella rekryteringar Aktuella förhandlingsfrågor Överenskommelser om avgång från anställning Samarbetsprojekt inom HR Skåne Nordväst Utmaning av planverksamhet Protokoll från löneöversyn år 2011

14 KSPU 31 Dnr 2011/235 Löneöversyn för oorganiserade arbetstagare år 2011 Personalenheten har tagit fram ett förslag beträffande nya löner för oorganiserade arbetstagare. beslutar att godkänna personalenhetens förslag samt att framöver noga planera löneöversynen för oorganiserade arbetstagare med hänsyn till kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdestillfällen.

15 KSPU 32 Dnr 2011/236 Löneöversyn för arbetstagare i facklig organisation utan kollektivavtal år 2011 Personalenheten har tagit fram ett förslag beträffande ny lön för arbetstagare i facklig organisation utan kollektivavtal. beslutar att godkänna personalenhetens förslag. et expedieras till: Tingvalla-Bro Fackförening

16 KSPU 33 Dnr 2011/237 Löneöversyn för timavlönade arbetstagare år 2011 Personalenheten kommer att upprätta ett förslag till lönerevision för timavlönade arbetstagare och därefter redovisa denna för ordförande i kommunstyrelsens personalutskott. beslutar att uppdra åt ordförande att godkänna förslaget samt att informera kommunstyrelsens personalutskott vid nästa sammanträde.

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer