Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet"

Transkript

1 Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran Fjellström, Frank Sällström Anita Svensson Lönerevision 2006 Göran Fjellström 4 Översyn av organisation Anita Svensson 5 Plan för jämställda löner i Ånge kommun 6 Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension KAP-KL 7 Löneyrkande från Kommunal 8 Kränkande särbehandling sexuella trakasserier på arbetsplatsen 9 Jämställdhetsplan för Ånge kommun 10 Höjning av lön i särskilt fall 11 Höjning av lön i särskilt fall 12 Delgivningar EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet Plats och tid ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) Övriga deltagande Fredrik Westin, personalstrateg Ann-Catrin Nyberg, personalsekreterare Göran Fjellström, kommunchef 3-4 Frank Sällström, koncernekonom 3 Anita Svensson, lönekamrer 3-6, 13 Mats Öberg, t f barn- och utbildningschef 10 Utses att justera Inga-Britt Söderberg Jan-Eric Berglund Justeringens plats och Ånge kommunkontor måndag den 30 januari 2006 tid Paragrafer 2-15 Underskrifter Sekreterare Ann-Catrin Nyberg Ordförande Justerande Stiven Wiklund Inga-Britt Söderberg Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Personal- och organisationsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

3 2 Föregående mötesprotokoll Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll den 12 december 2005 och den 10 januari Lägga protokollen till handlingarna. 3 Dnr 06/12 Lönerevision 2006 Det är dags att diskutera kring riktlinjer och överväganden inför årets lönerevision. Den 26 januari genomförs överläggningar med de fackliga organisationerna. Noteras att yrkande från Kommunal föreligger inför lönerevisionen. Vid dagens överläggning deltar Göran Fjellström, kommunchef, Frank Sällström, koncernekonom och Anita Svensson, lönekamrer. Diskuteras kring arbetsgivarens lönepolitiska ställningstaganden. Fortlöpande rapportering sker vid kommande sammanträden i personal- och organisationsutskottet kring lönerevisionsarbetet. 4 Dnr 04/328 Översyn av organisation Flera översyner pågår parallellt i kommunen i syfte att såväl bli bättre/effektivare som att hitta besparingar.

4 Information lämnas vid dagens sammanträde av kommunchef Göran Fjellström; - strukturgruppen sammanträder den 7 februari 2006 med deltagande av Tomas Junkka vilken gjort översynen av kommunens äldreomsorg - Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare och Ove Skägg, teknisk chef har genomfört en informationsträff till den personal som berörs av förslaget till ny kostorganisation - skolutredningen läggs ut på Ånge kommuns hemsida samt kommer ut i ett remissförfarande - förslag finns till socialnämnden att uppgiften med skuldsanering ska lösas via tjänsteköp, - läget i rekryteringsprocessen avseende barn- och utbildningschef Notera informationen. 5 Dnr 06/23 Plan för jämställda löner i Ånge kommun för 2005 För andra året har en lönekartläggning genomförts i Ånge kommun utifrån reglerna i Jämställdhetslagen. Syftet med lagens bestämmelser är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete som direkt eller indirekt har samband med kön. Föreligger förslag till plan för jämställda löner i Ånge kommun för Utifrån arbetet kan konstateras att det förs en jämställd lönepolitik i Ånge kommun. Vissa åtgärder föreslås dock i handlingsplanen. sunderlag - Dokument Lönekartläggning för 2005 vilken innehåller plan för jämställda löner i Ånge kommun för Protokoll Förhandling enligt MBL 11,

5 Vid dagens överläggning deltar Anita Svensson, lönekamrer. Föreligger förslag till utskottet att föreslagna lönejusteringar för upphandlingssamordnaren i handlingsplanen genomförs i sin helhet fr o m 1 januari 2006, dvs ej uppdelat på tre år. Fastställa plan för jämställda löner i Ånge kommun för 2005 enligt beslutsunderlag. Godkänna att upphandlingssamordnarens lönejustering sker i sin helhet fr o m 1 januari Dnr 06/24 Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension KAP-KL Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 8 december 2005 en överenskommelse om nytt pensionsavtal, KollektivAvtalad Pension KAP-KL, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän Kommunal Verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt Akademikeralliansen och till Akademikeralliansen anslutna riksorganisationer. Svenska Kommunförbundets styrelse rekommenderar kommunen besluta att anta Lokalt kollektivavtal KAP-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den överenskommelse om KollektivAvtalad Pension KAP-KL som de centrala parterna träffat den 8 december 2005 och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. sunderlag - Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension KAP-KL Vid dagens överläggning deltar Anita Svensson, lönekamrer, som i korthet redogör för innehållet i avtalet.

6 Enligt Svenska Kommunförbundets styrelses rekommendation. 7 Dnr 05/484 Löneyrkande från Kommunal Föreligger löneyrkande från Kommunal på grund av merarbete för ej tillsatt tjänst. Vid personal- och organisationsutskottets sammanträde beslutades att uppdra till personalstrateg Fredrik Westin att utreda frågan. sunderlag - Skrivelse från Kommunal Fredrik Westin informerar om att han tillsammans med Kent Andersson, va-ansvarig, kommer att träffa berörd personal vid tekniska förvaltningen. Återuppta ärendet vid nästa sammanträde i personal- och organisationsutskottet. 8 Dnr 05/244 Kränkande särbehandling / sexuella trakasserier på arbetsplatsen Personal- och organisationsutskottet har lämnat uppdrag till Fredrik Westin, personalstrateg, att utforma förslag till riktlinjer inom ovan rubricerade områden. sunderlag - Förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

7 Noteras att förslaget innebär att ett tillägg bör göras i kommunens arbetsmiljöpolicy. Vid dagens överläggning framkommer förslag till ett tillägg i handlingsplanen vilket kommer att beaktas. Ställa sig positiv till förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Överlämna förslaget till centrala samverkansgruppen. 9 Dnr 06/35 Jämställdhetsplan 2006 för Ånge kommun En övergripande jämställdhetsplan för 2006 för Ånge kommun skall utarbetas. sunderlag - Förslag till jämställdhetsplan Noteras att för 2006 skall en jämställdhetsplan fastställas som gäller hela kommunen, ej som tidigare nämndsvisa jämställdhetsplaner. Synpunkter på innehåll i jämställdhetsplan har lämnats av SKTF. Ställa sig positiv till förslag till jämställdhetsplan för Överlämna förslaget till centrala samverkansgruppen. 10 Dnr 05/451 Pul Personalärende _

8 11 Dnr 06/36 Pul Personalärende 12 Delgivningar Delges och läggs till handlingarna: Dnr 06/63 Förhandling Handlingsplan för jämställda löner Ånge kommun och de fackliga organisationerna Dnr 04/106 Skrivelse - Inbjudan till informationsträff kring kostenhet verksamhetsutvecklare Lena Paulsson Dnr 04/333 Anställningsbeslut tillsvidareanställning och anställning för viss tid för perioden Dnr 06/47 Information rekrytering av ny djurskyddsinspektör bygg- och miljöchef Karin Wennberg 13 Dnr 06/45 Ersättning till förtroendevalda Enligt paragraf 21 i Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda skall arvodeskommittén besluta om årliga höjningar utifrån löneutvecklingen. Arvodeskommittén utgörs av kommunfullmäktiges presidium. Personal- och organisationsutskottet har uppdraget att föreslå höjning utifrån löneutvecklingen. Noteras att löneökningen för de stora grupperna anställda i Ånge kommun under 2005 uppgår till ca 2,0%.

9 Föreslå arvodeskommittén höja arvodena för förtroendevalda i Ånge kommun med 2,0 % från och med Dnr 05/424 Ändring av sammanträdesdag Föreligger förslag om ändring av sammanträdesdag i maj månad 2006 för personal- och organisationsutskottet. Sammanträde sker under maj månad 2006 enligt följande 22 maj 15 Dnr 06/46 Lärare utan föreskriven behörighet Ordföranden initierar ärendet. I Ånge kommun finns lärare vilka saknar föreskriven behörighet men med lång anställningstid som lärare i kommunen. Uppdra till Fredrik Westin, personalstrateg, att göra en inventering av antal lärare utan föreskriven behörighet samt deras anställningstid som lärare i kommunen. Återuppta ärendet vid nästa sammanträde i personal- och organisationsutskottet.

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-03-26 i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) ordförande, deltar ej i 17 Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 6-21,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen 7 januari 2004, kl 09.00 15.00 Föredragande Ärenden Justering 1 Ansökan om

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

PERSONALUTSKOTTET. Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15

PERSONALUTSKOTTET. Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15 16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 104 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15 Bo Lager (M) ordförande Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen 10 februari 2004, kl 09.00 16.20 Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tisdagen den 3 juni 2014 kl 08.00-17.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Mikael Jonnerby (C), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-08-25

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-08-25 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-08-25 Plats Inlandsrummet, Stadshuset Tid Måndagen den 25 augusti kl 13:00-17:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) 2012-08-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, 15-32 Anders Rydberg (KD) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP)

Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, 15-32 Anders Rydberg (KD) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP) 2014-02-10 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 10 februari 2014 kl 8:30-12:10 Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, 15-32 Anders

Läs mer