PERSONALUTSKOTTET. Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALUTSKOTTET. Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15"

Transkript

1 16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 104 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl Bo Lager (M) ordförande Lennart Nilsson (C) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström (S) Övriga närvarande: Sverker Tingdal stadsarkitekt 93 Hans-Börje Andersson perschef Per Sundelius förh.chef. 102 Kersthin Berggren sekr Utses att justera: Esa Jääskeläinen Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Kersthin Berggren _ Bo Lager _ Esa Jääskelainen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift

2 105 PU 92 Föredragningslistan Inga förändringar i föredragningslistan

3 106 PU 93 Information från stadsarkitektkontoret Stadsarkitekt Sverker Tingdal företräder och informerar om aktuella organisations - och personalfrågor vid stadsarkitektkontoret. PU beslutar att tacka för informationen.

4 107 PU 94 Dnr 2009/34 Remiss angående Utmaning/Begäran om att kommunen upphandlar internetbaserad och målgruppsanpassad platsannonsering i samband med rekryteringar samt även externa rekryteringstjänster i konkurrens. LS Jobbet AB begär med hänvisning till Lagen om offentlig upphandling (LOU) och utmaningsrätten att kommunen inbjuder till externa entreprenörer att överta driften av delar av den verksamhet Ängelholms bedriver idag enligt följande: 1. att få bli kommunens huvudleverantör av all internetbaserad och målgruppsanpassad annonsering i samband med organisationens externa personalrekryteringar, 2. att få överta hela eller delar av kommunens arbete med extern rekrytering av medarbetare på olika nivåer i kommunens organisation samt 3. att få i uppdrag att marknadsföra Ängelholms kommun som en attraktiv arbetsgivare mot olika yrkesgrupper inför kommande rekryteringar och särskilt inom bristyrken. Kommunen har ca 100 personalansvariga chefer. En av huvuduppgifterna för cheferna är att bemanna sin organisation med rätt person och rätt kompetens. Personalkontorets uppgift är att stödja cheferna i rekryteringsarbetet vilket sker löpande i det konkreta ärendet men också genom utarbetade rutiner, utbildningar och vägledningsdokumentationen "Vägledning för bra rekrytering". Vi har under senare år genomfört särskilda satsningar för att stärka rekryteringsarbetet. Till stöd för rekryteringsarbetet har kommunen ett komplett system för platsannonsering på Internet och intranät. Vi har systemlösningar som stödjer rekryteringsprocessens olika delar t ex skapa digitala annonser, publicering av digitala annonser, ta emot digitala ansökningar, ta emot spontan ansökningar, urval av kandidater, ärendehantering av rekryteringsprocessen, kommunikation med sökanden. Genom abonnemang anlitar vi Offentliga jobb för dessa rekryteringstjänster. Offentliga jobb AB ingår i Aditro HRM AB, som är leverantör av vårt personalsystem Personec P. Detta ger möjlighet till integrationsfördelar.

5 108 Merparten av kommunens rekryteringsarbete sker som ovan nämnts av personalansvariga chefer med stöd från personalkontoret, rutiner och vägledningsdokumentation samt ovan beskrivna rekryteringsverktyg. I samband med rekryteringsarbetet görs en målgruppsanalys vilket innebär att annonser efter behov kan exponeras i tidningar, särskilda webbsiter, SMS m.m. Det är vår uppfattning att rekrytering av medarbetare på bästa sätt görs av personalansvariga chefer med kunskap om verksamhet och organisation. Vid rekrytering av högre chefstjänster och specialister görs en bedömning av rekryteringsläget vilket ibland leder till att vi anlitar externa konsulter som i olika delar biträder oss i rekryteringen. Upphandling av dessa tjänster sker enligt LOU. Kommunerna inom Skåne Nordväst har ett samarbete inom olika delar av personalarbetet. Gemensam upphandling av rekryteringstjänster har diskuterats vid olika tillfällen men ännu inte resulterat i något slutligt ställningstagande. Inom Ängelholms kommun och i samarbetet inom Skåne Nordväst sker flera olika projekt som syftar till att stärka kommunernas varumärke. Ett bra exempel på detta är det traineeprojekt som vi driver gemensamt inom Skåne Nordväst. Sammanfattningsvis konstateras att då vi i nuläget har en relativt väl fungerande rekryteringsorganisation och rekryteringssituation är det inte motiverat att genomföra någon särskild upphandling. Svårigheter kan även uppstå i avgränsningen mellan det utmanade området och rekryteringsarbetet i övrigt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchefen 9 december 2009 PU beslutar föreslå kommunstyrelsen att med hänvisning till ovanstående redovisning inte i nuläget genomföra någon upphandling av internetbaserad och målgruppsanpassad platsannonsering samt externa rekryteringstjänster. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

6 109 PU 95 Dnr 2009/32 Ny organisation för arbetet med jämställdhet, mångfald och handikappfrågor i kommunen Bakgrund En ny Diskrimineringslag trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte sju tidigare lagar. Dessa lagar handlade om förbud mot diskriminering av olika grupper på arbetsplatser, likabehandling av studenter, förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever samt Jämställdhetslagen. Den nya Diskrimineringslagn talar om förbud mot diskriminering p. g. a. kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och ålder. Diskrimineringsförbuden gäller för arbetsgivare, i utbildningsverksamhet, inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet. De nya grupper som nu också får skydd i lagstiftningen är inhyrd eller inlånad personal, värnpliktiga, praktikanter, klienter och patienter. Kommunen ska arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och arbeta för att tillvarata och utveckla potentialen i alla människor utifrån ett mångfaldstänk. Idag finns i kommunen en central handikappgrupp som arbetar utifrån målet att skapa ett tillgängligt samhälle med ett bra bemötande gentemot personer med funktionsnedsättningar. Gruppen består av 1-2 representanter från samtliga förvaltningar/kontor i kommunen, två representanter från handikappföreningarna och två förtroendevalda utsedda av handikapprådet. En samordnare från socialförvaltningen leder och samordnar arbetet i gruppen utifrån planen Ängelholm utan hinder Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är organiserat under personalkontoret med en JÄMÅgrupp med 1-2 representanter från samtliga förvaltningar/kontor och med representanter från de större fackliga organisationerna. Gruppen arbetar utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplanen Båda grupperna har upplevt svårigheter med att få gehör för sina frågor från förvaltningarna och kontoren, frågorna har inte prioriterats och ofta kommit långt ner på dagordningarna. Den befintliga organisationen har inte fungerat optimalt.

7 110 Under vt-2009 gjordes en analys över jämställdhetsläget i kommunen av två studenter från universitetet i Lund som studerar genusvetenskap. Utifrån analysen togs ett underlag fram med förslag på hur arbetet med jämställdhet kan bedrivas i praktiken för kommunen för att skapa en jämställd verksamhet och därmed jämställd medborgarservice. Kommunfullmäktige har under år 2009 antagit CEMR-deklarationen, en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Denna deklaration förpliktigar kommunen att arbeta aktivt med insatser för att uppnå jämställdhet mellan könen ur ett medborgarperspektiv. Kraven på kommunerna från statens sida vad gäller att skapa ett tillgängligt samhälle med bra bemötande för personer med funktionsnedsättning kommer att öka framöver. En ny tydligare nationell handlingsplan för detta arbete kommer att börja gälla fr o m år Dessutom har Sverige fr o m år 2008 antagit FN s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där ett mer aktivt arbete med mänskliga rättigheter påtalas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 8 december 2009 PU beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att förlänga nuvarande Jämställdhets- och Mångfaldsplan att gälla tom 2010 PU beslutar att i övrigt bordlägga ärendet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 111 PU 96 Dnr 2009/ Uppräkning av förtroendevaldas arvoden 2010 Enligt gällande arvodesbeskrivning ska grundbeloppet vid beräkning av ersättning till ordföranden i styrelser och nämnder samt 1:e och 2:e vice ordförande räknas upp för Uppräkningen skall göras med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda enligt lönerevision Den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda enligt lönerevision är 3,8%. Samma uppräkning görs för sammanträdesarvodet som höjs från 127 kr/tim till 132 kr/tim. Beslutsunderlag Personalkontorets uppräkning av arvodesnivåer/komplettering. PU beslutar att fastställa arvodesnivåerna för 2010.

9 112 PU 97 Dnr 2009/35 Framställning från kultur- och fritidsnämnden angående arvodering av ledamot i konstkommittén och kontaktombud mot fritidsgårdar. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ledamot i konstkommittén som ansvarar för inköp av konstverk i samband med vernissage på Galleri Moment erhåller arvode motsvarande 8 tim/år att utbetalas i december månad. Inköpen sker oftast på lördagar ca 2 ggr/år. Vidare föreslås att kontaktombud mot fritidsgårdar arvoderas med 8 tim/år för att göra ett verksamhetsbesök per kvartal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från personalchefen 9 december 2009 PU beslutar att godkänna förslag till arvodering av ledamot i konstkommittén med max 8 tim/år att utbetalas efter redovisning i december månad varje år, att godkänna förslag till arvodering av kontaktombud mot fritidsgårdar med max 8 tim/år för verksamhetsbesök (1 g/kvartal) vid fritidsgårdar att utbetalas efter redovisning i december månad varje år, samt att föreslagna arvoden gäller tom 2010 varefter omprövning sker i samband med översyn av arvodesregler vid ny mandatperiod. Beslutet expedieras till: Kultur - och fritidsnämnd

10 113 PU 98 Dnr 2009/33 Förslag till arbetsmiljöpolicy att gälla för Ängelholms kommuns verksamheter. Personalkontoret har utarbetat ett förslag till arbetsmiljöpolicy för Ängelholms kommun. Förslaget behandlades på centrala samverkansgruppens möte de 15 december. PU beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta bifogat förslag till arbetsmiljöpolicy att gälla för Ängelholms kommuns verksamheter. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

11 114 PU 99 Dnr 2009/ Arbetsmiljöverkets inspektion Arbetsmiljöverket har den 26 november 2009 besökt kommunen och genomfört en inspektion och granskning av hur den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i kommunen. I särskilt inspektionsmeddelande har brister konstaterats avseende skriftliga och enhetliga rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som beskriver hur uppföljningen ska gå till på olika nivåer i organisationen samt vad som skall ingå i uppföljningen. Arbetsmiljöverkets krav på kommunen är att ta fram rutiner för årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete såväl i förvaltningarna som i nämnderna/kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Av rutinerna ska framgå att uppföljningen ska dokumenteras skriftligt och innefatta en genomgång och granskning av minst följande delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöpolicy och mål för arbetsmiljöarbetet rutiner för arbetsmiljöarbetet riskbedömningar handlingsplaner uppgiftsfördelningar och kunskaper om arbetsmiljöarbetet utredningar av olycka, ohälsa och tillbud som inträffat inom kommunens verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchefen 8 december 2009

12 115 PU beslutar att uppdra åt personalchefen att till nästa sammanträde presentera ett förslag till uppföljningsrutiner enligt arbetsmiljöverkets krav.

13 116 PU 100 Avgångssamtal Personalchef Hans-Börje Andersson redogör för aktuella avgångssamtal PU beslutar att lägga redogörelsen till handlingarna.

14 117 PU 101 Sveriges kommuner och landstings cirkulär om personalpolitik Nr 09:72 Individuell lön i praktiken En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor. Nr 09:74 Kommunala pensioner och sänkt allmän pension kostnadseffekter Nr 09:77 Underskott i det allmänna pensionssystemet konsekvenser för kommuner och landsting. Nr 09:82 AB 28 moment 9 Sjuklön vid indragen sjukpenning. PU beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.

15 118 PU 102 Information Avtal om alternativ tjänstepension samt löneväxling Aktuell personalstatistik Redovisning av överenskommelse om avgång från anställning Aktuella förhandlingsfrågor PU beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

16 119 PU 103 Avslutning Ordförande tackar för det gångna året och önskar personalutskottets ledamöter och personalkontorets personal en God jul och ett Gott Nytt År. Vice ordförande tackar ordförande för gott samarbete under året och önskar honom en God jul och ett Gott Nytt År.

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27 Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-02-27, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2012-05-24 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2012-05-24 kl 08:30 i Lillsjön, Rådhuset,, Hus A vån 2 Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling 2012-11-09 1 (14) HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Ett samarbete

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott Kommunstyrelsens mångfaldsutskott KALLELSE Datum 2015-08-28 Sida 1 (3) Ledamöter Ingvor Bergman (S), Ordförande Dan Hovskär (KD), 1:e vice ordförande Johanna Johansson (SD) Hans Johansson (C) Lena Sjödahl

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer