Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande: Eva Kullenberg (FP), ersättare Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mette Schönström, sekreterare Övriga närvaranden se respektive paragraf Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mette Schönström _ Åsa Herbst _ Göran Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift Mette Schönström

2 2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Innehållsförteckning Föredragningslistan Samverkan inom överförmyndarverksamheten 51 Tidredovisningssystem för miljökontoret 52 Förslag till kommunikationsstrategi 53 FINSAM socialnämndens svar på uppdrag 54 Beslutsattestanter 2010 för kommunledningskontoret, kommundirektör, ekonomienhet, personalenhet och enhet för samhällsplanering/utveckling 55 Ängelholms Jazzfestival ansökan om medel för genomförande från Engelholm Marching Band Production Ekonomisk Förening (EMBPEF) 56 Sommarteater i Magnarps hamn 2010 ansökan om bidrag 57 Nordvästra Skånes Diabetesförening - ansökan om bidrag 58 Redovisning angående personuppgiftsombudets rapport 59 Plan Ängelholm utan hinder utvärdering av projekt Solstrålen 60 Revisionsrapport angående granskning av leverantörsfakturor 61 Årsrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende kommunens krisledningsarbete 62 Uppföljning av planen Ängelholm utan hinder för 2009: åtgärdsplan för bemötande och ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder 63 Strategi för kollektivtrafiken och ökad dialog med Skånetrafiken 64 Handlingar för kännedom Just. sign

3 3 KSAU 49 Föredragningslistan Följande ärenden tillkommer: Strategi för kollektivtrafiken och ökad dialog med Skånetrafiken Handlingar för kännedom

4 4 KSAU 50 Dnr 2010/ Samverkan inom överförmyndarverksamheten Överförmyndarverksamheten har under senare år ökat i omfattning, både vad gäller antalet ärenden och ärendenas komplexitet. Nya grupper av personer med stödbehov har tillkommit, till exempel genom psykiatrireformen och ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är juridiskt komplex och i många kommuner, särskilde de mindre, saknas erforderlig kompetens för uppgiften. Frågan om samverkan inom överförmyndarverksamheten har väckts, dels inom Skåne Nordväst, dels inom kommungruppen 6K (Klippan, Örkelljunga, Åstorp, Perstorp, Svalöv, Bjuv). Även Skåne Nordost (dit Perstorps kommun hör) överväger samverkan. Perstorps kommun höll ett seminarium i frågan den 21 januari. Sjutton kommuner var kallade till seminariet. Tretton kommuner var representerade. I Sverige finns idag 15 kommungrupper som samverkar inom överförmyndarverksamheten. Sju av dessa har bildat en gemensam nämnd och åtta samverkar genom civilrättsligt avtal. I samtliga femton fall har man en samlokaliserad tjänstemannaorganisation. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 22 januari 2010 Bilaga AU 50 Kanslichef Lena Tebring föredrar ärendet. Ledamöter från överförmyndarnämnden Maja Bäckström, Nils Åke Frenneson och Leif Franzon medverkar vid ärendets behandling. föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till förslag om gemensam utredningsresurs, samt att i övrigt avvakta med att ta ställning till förslag om samverkan.

5 5 KSAU 51 Dnr 2010/ Tidredovisningssystem för miljökontoret Kommunfullmäktige gav den 17 november 2008, 195, miljönämnden i uppdrag att utveckla ett tidredovisningssystem som underlag för nämndens styrning av miljökontorets verksamhet. Miljönämnden beslutade den 19 januari 2010, 5, att en framtagen tidredovisningsmall ska användas av miljökontoret från och med den 1 januari 2010, samt att redovisningen i summerad form ska presenteras för miljönämnden i samband med ordinarie kvartalsredovisning som ett underlag för nämndens styrning av verksamheten. Utdrag ur miljönämndens protokoll den 19 januari 2010, 5 - Bilaga AU 51 Miljöchef Karin Valtinat föredrar ärendet. föreslår kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

6 6 KSAU 52 Dnr 2008/ Förslag till kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun Kommunikationsstrategin beskriver kommunikationsarbetet i Ängelholms kommun. Den består av två delar, en kommunikationsplattform och en kommunikationspolicy. Kommunikationsplattformen handlar om det budskap Ängelholms kommun vill föra fram. Kommunikationspolicyn handlar om hur kommunen för fram budskapet och hur man konkret arbetar med kommunikationsfrågor. Förslag till kommunikationsstrategi har tidigare presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott som den 7 januari 2009, 2, beslutade att skicka den på remiss till samtliga förvaltningschefer, AB Ängelholmshem, Munkaljungbybyggen AB, turistchefen, Engelholms Cityförening och Ängelholms Näringsliv AB. Ett fåtal svar kom in och de resulterade i vissa förändringar av kommunikationsstrategin. Sedan dess har kommunikationsstrategin också anpassats till kommunens värdegrund. Som bilaga till kommunikationsstrategin finns den grafiska profilen för Ängelholms kommun. Den grafiska profilen godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 oktober 2009, 401, och trädde i kraft den 1 november Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 25 januari 2010 samt Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun - Bilaga AU 52 A-B föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande informationsstrategi, beslutad i kommunfullmäktige den 28 januari 2002, samt att godkänna upprättat förslag till kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun. fortsättning

7 7 KSAU, 52, forts. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) betonar att kommunikationsstrategin ska behandlas i Centrala samverkansgruppen. Centrala samverkansgruppen

8 8 KSAU 53 Dnr 2008/ FINSAM svar på uppdrag åt socialnämnden Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt för Försäkringskassan, länsarbetsnämnd, kommun och landsting att bedriva finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. För att bedriva Finsamsamarbete ska alla parter ingå ett samordningsförbund med en politiskt tillsatt styrelse. beslutade den 28 oktober 2009, 413, att uppdra åt socialnämnden att återkomma med förslag till administrativ uppbyggnad av ett Finsamprojekt /Finsamförbund med ambitionen att verksamheten ska starta senast den 30 mars Utdrag ur socialnämndens protokoll den 12 januari 2010, 4 Bilaga AU 53 föreslår kommunstyrelsen besluta att socialnämndens representant i kommande Finsamförbund får i uppdrag att ta nödvändiga kontakter för skapandet av ett Finsamförbund, att skapandet av ett Finsamförbund förutsätter medverkandet av de i kommunen verksamma myndigheterna Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Region Skåne, att socialnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att bilda Finsamförbund tillsammans med närliggande kommuner, samt att socialnämnden ska återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 30 maj 2010.

9 9 KSAU 54 Dnr 2010/ Beslutsattestanter 2010 för kommunledningskontoret, kommundirektör, ekonomienhet, personalenhet och enhet för samhällsplanering/utveckling Enligt gällande attest- och utanordningsreglemente ska beslut om attestuppdrag fattas för ett budgetår i taget. Ekonomienheten lämnar förslag på beslutsattestanter och ersättare för Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret den 20 januari 2010 samt förslag på beslutsattestanter och ersättare för Bilaga AU 54 A-B föreslår kommunstyrelsen besluta att för 2010 utse beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret, kommundirektör, ekonomienhet, personalenhet och enhet för samhällsplanering/utveckling enligt av ekonomienheten upprättad förteckning.

10 10 KSAU 55 Dnr 2010/ Ängelholms Jazzfestival 2010 ansökan om medel för genomförande från Engelholm Marching Band Production Ekonomisk Förening (EMBPEF) Engelholm Marching Band arrangerade Ängelholms Jazzfestival Det var första gången Ängelholms Jazzfestival arrangerades av annan part än initiativtagare Johnny Hagman och Nilsson's Skafferi. Föreningen är intresserad av att även 2010 genomföra Ängelholms Jazzfestival och ansöker om ekonomiskt bidrag på kronor. Utdrag ur kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 11 mars 2009, 115 Bilaga AU 55 A Ansökan från Engelholm Marching Band Production Ekonomisk Förening inklusive preliminär resultatrapport 2009 och budget för 2010 Bilaga AU 55 B Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen den 18 januari 2010 Bilaga AU 55 C arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla Engelholm Marching Band Production Ekonomisk Förening ansökan om bidrag på kronor för att arrangera Ängelholms Jazzfestival 2010.

11 11 KSAU 56 Dnr 2010/ Sommarteater i Magnarps hamn 2010 ansökan om bidrag Föreningen Sommarteater på Krapperup ansöker om bidrag för att genomföra fem föreställningar av teateruppsättningen Gruffet i Choiozza i Magnarps hamn från den 31 juli till den 4 augusti Föreställningarna sker i samarbete med byalaget och hamnföreningen i Magnarp. Ansökan från Sommarteater på Krapperup inklusive budget Bilaga AU 56 A Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 22 januari 2010 Bilaga AU 56 B föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Krapperups Sommarteater kronor för genomförandet av fem föreställningar i Magnarps hamn under sommaren 2010.

12 12 KSAU 57 Dnr 2010/ Nordvästra Skånes Diabetesförening - ansökan om bidrag Nordvästra Skånes Diabetesförening i Ängelholm firar 35-årsjubileum och ansöker om 75 kr/ medlem i Ängelholms kommun. Antalet medlemmar i Ängelholm uppgår till 124 stycken, vilket innebär en bidragsansökan om kr. Mot bakgrund av att övriga föreningar i denna kategori erhåller kr vardera i föreningsbidrag, anser ekonomikontoret att det är rimligt att Nordvästra Skånes Diabetesförening i Ängelholm högst erhåller denna summa. Ansökan om bidrag från Nordvästra Skånes diabetesförening Bilaga AU 57 A Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 20 januari 2010 Bilaga AU 57 B beslutar att ge kronor som jubileumsgåva till Nordvästra Skånes Diabetesförening. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, verksamhet 007. Ekonomikontoret för utbetalning Föreningen Nordvästra Skånes Diabetesförening

13 13 KSAU 58 Dnr 2009/ Redovisningar angående personuppgiftsombudets rapport Ängelholms kommun har tecknat avtal med Komrev inom Öhlrlings PriceWaterHouseCoopers AB för tjänster som personuppgiftsombud. Kommunens nämnder och styrelse har var för sig utsett Kerstin Larsson, Komrev, som sitt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen. I uppdraget ingår att en gång per år lämna skriftlig rapport till respektive nämnd och styrelse om gjorda iakttagelser. beslutade den 9 september 2009, 218, att godkänna personuppgiftsombudets rapport och att till den 31 december 2009 begära in redovisning på vidtagna åtgärder från samtliga nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar. Följande nämnder och förvaltningar har rapporterat in vidtagna åtgärder: ekonomikontoret, kommunkansliet, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, miljönämnden, barnoch utbildningsnämnden och byggnadsnämnden. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 9 september 2009, 218 Bilaga AU 58 A Redovisningar från nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar angående personuppgiftsombudets rapport Bilaga AU 58 B Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 28 januari 2010 Bilaga AU 58 C föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporterna och lägga dessa till handlingarna.

14 14 KSAU 59 Dnr 2010/ Plan Ängelholm utan hinder - utvärdering av projekt Solstrålen Solstrålen är en verksamhet som sedan 2008 bedrivs i projektform och finansieras inom ramen för planen Ängelholm utan hinder Verksamheten har som syfte att skapa möjligheter till sysselsättning och social samvaro för personer med funktionsnedsättning i förvärvsarbetande ålder. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 11 januari 2010 samt sammanställning av utvärdering Bilaga AU 59 A-B föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna, samt att notera att deltagarantalet i projektet är lågt.

15 15 KSAU 60 Dnr 2009/ Revisionsrapport angående granskning av leverantörsfakturor På kommunrevisionens uppdrag har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utfört granskning av leverantörsfakturor. Revisionsrapporten översänds till kommunstyrelsen för beaktande av de synpunkter som framförs i revisionsrapporten. Revisionsrapport från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB den 28 december 2009 Bilaga AU 60 föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen.

16 16 KSAU 61 Dnr 2010/ Årsrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende kommunens krisledningsarbete Ärendet rör redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om uppföljning av den kommunala krisberedskapen Räddningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 februari 2010, 11, beslutade föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten och översända den till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tjänsteutlåtande från räddningstjänsten den 26 januari 2010 samt enkät för uppföljning av den kommunala krisberedskapen 2009 Bilaga AU 61 A-B föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten och översända den till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

17 17 KSAU 62 Dnr 2010/ Uppföljning av planen Ängelholm utan hinder för åtgärdsplan för bemötande och ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder Ängelholms kommun har tagit fram en åtgärdsplan, Plan Ängelholm utan hinder, för bemötande och ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Planen är fastställd för åren och antogs av kommunfullmäktige januari Tjänsteutlåtande från kommunkansliet den 14 januari 2010 inklusive sammanställning av kostnader Bilaga AU 62 föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

18 18 KSAU 63 Dnr 2009/ Strategi för kollektivtrafiken och ökad dialog med Skånetrafiken uppdrog den 17 juni 2009, 255, åt kommundirektören att tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram en strategi för kollektivtrafiken och de fortsatta kontakterna med Skånetrafiken. Tekniska kontoret har i samråd med kommundirektören arbetat fram ett förslag till strategi och kontaktform för att skapa en ökad positionering av Ängelholms kommun inom ramen för avtalet med Skånetrafiken. Utdrag ur kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 17 juni 2009, 255 Bilaga AU 63 A Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 25 januari 2010 Bilaga AU 63 B föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till framtida inriktningar och arbetsformer när det gäller kollektivtrafiken.

19 19 KSAU 64 Handlingar för kännedom Kommunkansliet har kommit in med en förteckning över inkomna handlingar för kännedom Bilaga AU 64 Förteckningen läggs till handlingarna.

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer