SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses att justera: Lennart Engström Paragrafer: Sekreterare Anna Ilirzon Ordförande Åsa Herbst Justerare Liss Böcker ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: för anslags uppsättande: för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift_ Anna Ilirzon Just. sign

2 2 Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Eva Kullenberg (FP) Bengts Ståhl (M) tom 345 Åsa Larsson (S) tom 345, ej 343 Jan-Inge Hansson, kommundirektör Anna Ilirzon, sekreterare Sverker Tingdal, stadsarkitekt tom 345 Kenth Hasselgren, teknisk chef tom 345 Stina Pettersson, planarkitekt tom 345 Just. sign

3 3 Innehållsförteckning 339 Föredragningslista 340 Avstämning FÖP Barkåkra 341 Ansökan om detaljplaneläggning för del av Barkåkra 6:1 (Kyrkstigen) 342 Ansökan om detaljplaneläggning för del av Barkåkra 45:1 (Strandplatån) 343 Samråd för detaljplan för Folkhögskolan 2 och t m fl Munka- Ljungby, Ängelholms kommun samrådshandlingar 344 Tidplaner för tidplaner m.fl. 345 Nya tomter inom Södra Utmarken planändring 346 Förslag till utökning till två rehab-bassängen i det nya badhuset 347 Förslag till nya klimatmål för Skåne remiss 348 Hästen i Skåne framtida samordning 349 Förslag att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent/anhöringsamordnare 350 Kurser och konferenser 351 Del av Ängelholm 2:27, 6:3 och Stora Brandsvik 1:4- arrendeavtal Just. sign

4 4 (16) KSAU 339 Följande ärende tillkom Del av Ängelholm 2:27, 6:3 och Stora Brandsvik 1:4- arrendeavtal Följande ärende utgick Handlingar för kännedom

5 5 (16) KSAU / Avstämning FÖP Barkåkra Samrådet för FÖP Barkåkra har pågått under sommaren och avslutades den 4 september. Det finns behov av KSAU:s ställningstagande kring ett par frågor för att planeringsarbetet ska kunna fortsätta utan avbrott. Det gäller dels de utpekade utbyggnadsområdena och dels Pågatågstationens placering. Planarkitekt Stina Pettersson redogör för ärendet och redovisar inkomna synpunkter på samrådshandlingen. att notera informationen. Stadsarkitektkontoret

6 6 (16) KSAU / Ansökan om detaljplaneläggning för del av Barkåkra 6:1 (Kyrkstigen) Peab Sverige AB har inkommit med ansökan om detaljplaneläggning för del av Barkåkra 6:1. Området ansluter till Skälderviken och den ensidiga bebyggelsen längs med Fäladsvägen. Peab Sveriges planer är att ansluta till befintlig gata med friliggande villor. Peab Sverige understryker att detaljplanerna ska följa intentionerna i Fördjupad översiktsplan Barkåkra. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i tidigare beslut ansett det lämpligt att påbörja detaljplanearbetet parallellt med arbetet med den fördjupade översiktsplanen (AU 109/2008, AU 561/2008). Planarkitekt Stina Pettersson redogör för ärendet. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret den 27 augusti 2009 Bilaga AU 341 att notera informationen. Stadsarkitektkontoret

7 7 (16) KSAU / Ansökan om detaljplaneläggning för del av Barkåkra 45:1 (Strandplatån) Peab Sverige AB har inkommit med ansökan om detaljplaneläggning för del av Barkåkra 45:1. Området avgränsas av bebyggelsen vid Strandängsvägen, Västkustbanan samt Skepparkroksvägen. Peab Sveriges planer är att följa intentionerna i Fördjupad översiktsplan Barkåkra med en småskalig karaktär. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i tidigare beslut ansett det lämpligt att påbörja detaljplanearbetet parallellt med arbetet med den fördjupade översiktsplanen (AU 109/2008, AU 561/2008). Planarkitekt Stina Pettersson redogör för ärendet. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret den 27 augusti 2009 Bilaga AU 342 att notera informationen. Stadsarkitektkontoret

8 8 (16) KSAU / Samråd för detaljplan för Folkhögskolan 2 och t m fl Munka-Ljungby, Ängelholms kommun - samrådshandlingar Byggnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2009 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut förslaget. Syftet med detaljplanen är bl a att inom Folkhögskolans område uppföra bostäder, i första hand seniorboende, och lokaler som delvis integreras med skolverksamheten. I planen ingår också utökade parkeringsytor, omdisponering av grönytor samt att skapa expansionsmöjligheter för Folkhögskolans vidareutveckling på längre sikt. För områdets norra del ges utrymme för uppförande av en vårdanläggning som kompletterar tidigare vårdanläggningar i området. I planen ingår också en ny villatomt i kvarteret Göktytan. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret den 2 september 2009 samt plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning Bilaga AU 343 att tillstyrka planförslaget utan erinran. Stadsarkitektkontoret

9 9 (16) [BESLINSTNAMN] KSAU / Tidplaner för detaljplaner m.fl. Stadsarkitektkontoret har sammanställt förslag till tidplaner för detaljplaner och fördjupade översiktsplaner. Planarkitekt Annika Cronsioe redogör för ärendet. Reviderad skrivelse från stadsarkitektkontoret den 16 september 2009 Bilaga AU 344 att godkänna redovisade tidplaner. Stadsarkitektkontoret

10 10 (16) KSAU / Nya tomter inom Södra Utmarken - planändring Detaljplanen för Södra Utmarken togs fram I flera kvarter lades ytor motsvarande en tomt ut för park respektive allmän parkering. Redan inom ett år togs tre parkeringsytor bort och planändrades till friliggande tomter. Nu återstår åtta ytor som kan planändras till åtta friliggande tomter. Stadsarkitekt Sverker Tingdal och exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson redogör för ärendet. Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret den 10 juli 2009 Bilaga AU 345A Skrivelse från stadsarkitektkontoret den 16 september 2009 Bilaga AU 345B att en planändring genomförs för att tillskapa de åtta villatomterna, samt att planändringen även omfattar bebyggelse mellan Utmarksvägen och Kullavägen. Tekniska kontoret Stadsarkitektkontoret

11 11 (16) KSAU / Förslag till utökning till två rehab-bassänger i det nya badhuset Kommunfullmäktige behandlade den 25 maj 2009, 101, diverse frågor rörandes det nya badet. Bla beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genom ÅWLarkitekter utreda möjligheter och konsekvenser av att tillföra ytor för bowling och skytte i källareplanet samt att bygga två rehab-bassänger i stället för en. Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden den 7 september 2009 Bilaga AU 346 att återremittera ärendet till projektgruppen för badhusprojektet för kompletterande utredning av drifts- och investeringskostnader för en resp. två rehab-bassänger samt ett förtydligande av föreslagen bassängstorlek i de bägge alternativen. Fastighetschef Henrik Jönsson

12 12 (16) KSAU / Förslag till nya klimatmål för Skåne - remiss Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram förslag till nya klimatmål. Nuvarande skånska miljömål för begränsad miljöpåverkan går ut Länsstyrelsen har valt att koppla ihop de nya målen med klimat- och energistrategin för Skåne som togs fram 2008, och med Region Skånesklimatberedning som har arbetats fram under De nationella klimat- och energimålen som presenterades av regeringen i mars 2009 utgör grunden till förslagen, men skånska mål har tagits fram efter specifika förutsättningar. Miljökontoret anser att de nya delmålen är ett steg i rätt riktning. Kontoret understryker vikten av att delmålen i förslaget till nya klimatmål är realistiska och att resurser bör tillsättas i god tid för att minska utsläppen av växthusgaser. Utdrag ur miljönämndens protokoll den 11 augusti 2009, 58, inklusive miljökontorets remissyttrande Bilaga AU 347 A Tjänsteutlåtande från kommunkansliet den 25 augusti 2009 Bilaga AU 347 B att som svar på remiss översända miljökontorets skrivelse. Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöstrategiska Enheten, Malmö, senast Miljökontoret, för kännedom

13 13 (16) Sammanträdesdatum KSAU / Yttrande om Hästen i Skånes framtida samordning Ängelholms kommun har den 14 juni 2009 från projektledare Marianne Andersson erhållit en förfrågan om att komma in med synpunkter på den framtida samordningen av Hästen i Skånes framtida organisering. Yttrande från kommunkansliet den 21 augusti 2009 Bilaga AU 348 att översända kommunkansliet yttrande som svar till Kommunförbundet Skåne, att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till förslaget om att skapa en samordnad organisation i Skåne kring hästrelaterade frågor, samt att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till Kommunförbundet via medlemskap till den nya organisationen för Hästen i Skåne representerar kommunen men avvaktar med beslut om deltagande tills förslag om eventuell kostnad härtill kommit kommunen tillhanda. Kommunförbundet Skåne senast Utredningssekreterare Lene Hansson

14 14 (16) KSAU / Förslag att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent/anhörigsamordnare Riksdagen beslutade i maj 2009 om ändring av bestämmelserna i 5 kap 10 socialtjänstlagen SoL bestämmelsen som rör stöd till personer som vårdar eller stöder närstående. Syftet med lagändringen är att tydliggöra att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar och stödjer närstående. Socialnämnden begär tilläggsanlag för det utökade stödet. Kvalitetscontroller Mona Ringh redogör för ärendet. Utdrag ur socialnämndens protokoll den 11 augusti 2009, 160, inklusive skrivelse från socialförvaltningen Bilaga AU 349 Förslag till beslutar Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja socialnämnden tilläggsanslag på kronor för utökat stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, att finansiering för år 2009 sker genom erhållet statsbidrag med motsvarande belopp, samt att anslag och finansiering för år beaktas i budgetprocessen. Kommunstyrelsen

15 15 (16) KSAU 351 Kurser och konferenser Kommunkansliet har kommit in med en förteckning över inkomna kurser och konferenser Bilaga AU 351 Förteckningen läggs till handlingarna.

16 16 (16) KSAU / Del av Ängelholm 2:27, 6:3 och Stora Brandsvig 1:4 - arrendeavtal Ärendet rör arrendeavtal för del av Ängelholm 2:27, 6:3 och Stora Brandsvig 1:4. att uppdra åt exploateringschefen att säga upp arrendeavtalet som därmed upphör per den 14 mars Exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson Arrendator Ingmar Bengtsson

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv. 142-144 Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer