Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)"

Transkript

1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, klockan 13: Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist (M) Göran Larsson (M) Bo Lager (M) Anna Mörée (M) Jan-Olof Sewring (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström (S) Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Utses att justera: Liss Böcker Bengt Sävström Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Eva Bergdahl _ Lennart Engström _ Liss Böcker Bengt Sävström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Eva Bergdahl

2 Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Rune Johansson (M) Ola Carlsson (M) Esa Jääskeläinen (M) Stina Nordström (M) Lennart Nilsson (C) Christer Hansson (S) Mikael von Krassow (S) Emma Yngvesson (S) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Lena Tebring (Kanslichef) Stefan Marthinsson (Ekonomichef) Eva Bergdahl (Kommunsekreterare)

3 KS 299 Föredragningslistan Följande ärenden tillkommer: Kommunstrateg Diana Olsson presenteras för kommunstyrelsen

4 KS 300 Dnr 2010/393 Ersättningsmodell för stiftelsehantering Kommunfullmäktige fattade beslut om att ta ut en avgift på 1,5 procent av stiftelsekapitalet för de stiftelser som kommunen förvaltar. Kommunen förvaltar idag ett trettiotal stiftelser vars stiftelsekapital varierar från kronor till cirka kronor. En konsekvens av att ha en ersättningsmodell som har sin grund i en procentsats på stiftelsekapitalet är att stora stiftelser får betala mycket medan de små nästan inte betalar något alls. Det finns alltså inte någon direkt koppling till nerlagt arbete, även om en stor stiftelse vanligtvis innebär större arbete. Enligt stiftelselagen har förvaltaren rätt till skälig ersättning för det arbete som läggs ner. Det innebär att varje stiftelse ska bära sina kostnader i form av den nerlagda tiden. Tjänsteskrivelse från ekonomi- och personalenheten den 15 september 2010 Bilaga AU 381 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti 2010, 381, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare beslut rörande avgifter för stiftelsehanteringen, samt att från respektive stiftelse ta ut en årlig ersättning motsvarande självkostnaden som motsvarar den nedlagda tiden för förvaltningen. Kommunfullmäktige

5 KS 301 Dnr 2010/319 Tillsyn av receptfria läkemedel Den 1 november 2009 trädde en ny lag om handel med receptfria läkemedel ikraft. Ängelholms kommun har nu att besluta vilken nämnd som ska ansvara för tillsynen enligt den nya lagen. Socialnämnden har sedan tidigare tillsyn över försäljning av folköl och miljönämnden över försäljning av livsmedel samt tobak och nikotinläkemedel. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommenterar i cirkulär 09:68 den nya lagen men lämnar ingen rekommendation, utan varje kommun måste göra sitt val. Förvaltningscheferna för berörda förvaltningar föreslår att ansvaret för tillsyn över handeln med receptfria läkemedel läggs på miljönämnden samt att ansvaret för tillsynen över tobakshandeln ligger kvar på miljönämnden. Vidare föreslår man att socialförvaltningens personal biträder miljöförvaltningen när det gäller tillsyn av handel med tobak. s arbetsutskott remitterade den 4 augusti 2010 ärendet till miljönämnden och socialnämnden för yttrande senast den 20 september Utdrag ur socialnämndens protokoll den 14 september 2010, 188 Bilaga AU 382 A Utdrag ur miljönämndens protokoll den 14 september 2010, 77 Bilaga AU 382 B Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 8 juli 2010 Bilaga AU 306 A PM den 7 juli 2010 Bilaga AU 306 B Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Bilaga AU 306 C Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september 2010, 382, och lämnade nedanstående förslag till beslut. fortsättning

6 KS 301, forts Förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse miljönämnden till ansvarig nämnd enligt ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. vidare beslutar kommunstyrelsen för egen del att hänskjuta övriga förslag som redovisas i kanslienhetens PM per den 8 juli 2010 (bilaga AU 306 A ovan) till budgetberedningen Kommunfullmäktige

7 KS 302 Dnr 2010/404 Kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att se över kommunens totala behov av badanläggningskapacitet Kommunfullmäktige uppdrog den 16 november 2009 åt kultur- och fritidsnämnden att se över kommunens totala behov av badanläggningskapacitet. Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 24 augusti 2010, 90 Bilaga AU 384 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september 2010, 384, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen i Programmet för drift och utveckling av tempererade bad i Ängelholms kommun Kommunfullmäktige

8 KS 303 Dnr 2010/360 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige om konkurrensutsättning av miljönämndens verksamhet Miljökontoret fick den 16 november 2009 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram underlag för bedömning av vilka av miljönämndens verksamheter som kan konkurrensutsättas. Utdrag ur miljönämndens protokoll den 10 augusti 2010, 64 Bilaga AU 378 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september 2010, 378, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna miljökontorets skrivelse som svar på uppdraget. Kommunfullmäktige

9 KS 304 Dnr 2010/400 Förslag till beslut för samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst Hösten 2008 beslutade de sex kommuner som äger Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) att försöka utöka samarbetsformerna med de nordvästskånska kommunerna avseende avfallstjänster. Kommunerna skulle bilda ett gemensamt upphandlingskonsortium med övriga delägarkommuner i NSR samt om möjligt även alla kommuner i Skåne Nordväst för en upphandling av kvalitetsbestämda avfallstjänster för insamling, behandling, administration, information samt rådgivning. Dessutom godkändes att insamlingssystem för avfall skulle kunna samordnas med övriga kommuner i upphandlingskonsortiet samt att göra en översyn av systemen för taxe- och prissättning så att dessa bidrar till att skapa incitament för förbättrad källsortering. Skrivelse från Helsingborgs stad den 8 september 2010 Bilaga AU 389 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september 2010, 389, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till samverkansbeslut samt handlingsplan för samverkan mellan kommuner ingående i Skåne Nordväst samt Perstorps kommun och de tre nordvästskånska avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab, samt att kostnaderna för ovanstående fördelas mellan kommunerna enligt befolkningsandel. Kommunfullmäktige

10 KS 305 Dnr 2009/124 Slutrapport till Länsstyrelsen angående tobaks- och folkölsprojekt Ängelholms kommun blev den 1 juni 2009 beviljad medel för förebyggande insatser från Länsstyrelsen. Medlen har använts till ett tobaks- och folkölsprojekt som avslutades den 31 maj 2010 och insatsen ingår nu i ordinarie verksamhet. Efter avslutat projekt ska en slutrapport insändas till Länsstyrelsen. Slutrapport för perioden 1 juni 2009 till 31 maj 2010 från kanslienheten den 18 augusti 2010 Bilaga AU 358 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2010, 358, och lämnade nedanstående förslag till beslut. KS beslutar att godkänna slutrapporten, samt att sända slutrapporten till Länsstyrelsen i Skåne län, Enheten för social hållbarhet, Håkan Johansson, Malmö. Länsstyrelsen i Skåne län, Enheten för social hållbarhet, Håkan Johansson, Malmö. Kanslienheten, Maria Selway

11 KS 306 Dnr 2010/41 Beslutsattestanter 2010 för enhet för samhällsplanering/utveckling beslutade den 10 februari 2010, 59, om beslutsattestanter för enheten för samhällsplanering/utveckling. Eftersom personalorganisationen förändrats erfordras nytt beslut. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 24 augusti 2010 Bilaga AU 364 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 september 2010, 364, och lämnade nedanstående förslag till beslut. KS beslutar att för resterande del av 2010 utse beslutsattestanter och ersättare för enhet för samhällsplanering/utveckling enligt bifogad förteckning. Enhet för samhällsplanering/utveckling Ekonomikontoret, original

12 KS 307 Dnr 2010/86 Centrumprojektet Arbetet med att förbättra och förnya centrala delar av Ängelholms tätort pågår inom ramen för det så kallade Centrumprojektet. Den politiska styrgruppen för Storgatan/Stortorget (Centrumprojektet) har på sammanträde den 7 september 2009 formellt överfört projektledningen till tekniska nämnden/tekniska kontoret i samband med att delprojektet "Stortorgets belysning" startades upp. En organisation för hela centrumprojektets genomförande har upprättats och redovisats för styrgruppen den 15 februari Den fortsatta utvecklingen av Stortorget/ Storgatan och övriga centrum föreslås styras av kommunstyrelsens arbetsutskott efter beredning vid stadsbyggnadsmöten. Arbetsgruppen bemannas med enbart tjänstemän som redovisar till den politiska styrgruppen vid stadsbyggnadsmötena. Arbetsgruppen föreslås bestå av: kommundirektören (sammankallande), kommunstrategen, stadsarkitekten/planarkitekten, vd i AB Ängelholmshem, vd i Ängelholms Näringsliv AB, tekniska chefen och gatuchef (projektledare i gruppen). Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 6 september 2010 Bilaga AU 375 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 september 2010, 375, och lämnade nedanstående förslag till beslut. KS beslutar att med ändring av tidigare beslut om organisation och bemanning av projekt Stortorget/ Storgatan (Centrumprojektet), utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp, stadsbyggnadsmötena till referensgrupp och ovan nämnda tjänstemän till arbetsgrupp, att upplösa den tidigare utsedda projektgruppen samt, fortsättning

13 KS 307, forts. att ge arbetsgruppen i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa stadsbyggnadsmöte presentera ett förslag till idé om byggnation på Stortorget. Kommundirektören, kommunstrategen, stadsarkitekten/planarkitekten, vd i AB Ängelholmshem, vd i Ängelholms Näringsliv AB, tekniska chefen och gatuchefen

14 KS 308 Dnr 2010/101 Medborgarförslag från Ragnar Larsson om inventering och plan för skötsel av kommunens fornminnen Medborgarförslag från Ragnar Larsson inkom den 26 februari Förslagsställaren föreslår bl.a att det görs en inventering och plan för skötsel av kommunens fornminnen, att man tecknar avtal med Länsstyrelsen såsom Båstad kommun gjort och söker EU- bidrag. Kommunfullmäktige överlämnade den 22 mars 2010, 44, medborgarförslaget till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. s arbetsutskott remitterade den 28 april 2010 medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden för handläggning och återrapportering den 30 augusti Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 24 augusti 2010, 83 Bilaga AU 379 A Utdrag ur tekniska nämndens protokoll den 19 augusti 2010, 101 Bilaga AU 379 B Utdrag ur byggnadsnämndens protokoll den 24 augusti 2010, 125 Bilaga AU 379 C Utdrag ur miljönämndens protokoll den 10 augusti 2010, 61 Bilaga AU 379 D Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 23 september 2010 Bilaga AU 379 E Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti 2010, 379, och lämnade nedanstående förslag till beslut. KS beslutar att teckna avtal med Länsstyrelsen om skötsel av fornminnen, att ansöka om skötselbidrag hos Länsstyrelsen om kronor per år samt, att översända kommunstyrelsens beslut som svar till Ragnar Larsson. fortsättning

15 KS 308, forts Ragnar Larsson Kultur- och fritidsnämnden, för tecknande av avtal med Länsstyrelsen samt ansökan om skötselbidrag

16 KS 309 Dnr 2010/401 Arbetskläder inom hemvården och handikappomsorgen Socialförvaltningen har beräknat kostnaden för införskaffandet av arbetskläder till vård- och omsorgspersonalen. De presenterar två alternativ, köp av kläder eller leasing av kläder. Socialförvaltningen föreslår leasingalternativet då det är det fördelaktigaste alternativet. Utdrag ur socialnämndens protokoll den 14 september 2010, 189 Bilaga AU 383 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti 2010, 383, och lämnade nedanstående förslag till beslut. KS beslutar att hänskjuta socialnämndens förslag på extra anslag till budgetberedningen för år 2011 och plan samt, att notera att anslag för år 2010 på kronor ej resulterat i några inköp av arbetskläder. Socialnämnden Budgetberedningen, Mats Bengtsson

17 KS 310 Dnr 2010/390 Utmaning av stadsarkitektkontorets planavdelning Ängelholms kommuns byggnadsnämnd har mottagit en utmaning. Denna gäller planavdelningen på stadsarkitektkontoret. I utmaningen ingår inte myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion. Utmaningen är riktad till byggnadsnämnden. Eftersom kommunstyrelsen har en övergripande roll i stadsbyggnadsfrågor och är beställare av detaljplaner med byggnadsnämnden som utförare tas utmaningen även upp för behandling i kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 12 september 2010 Bilaga AU 386 A Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti 2010, 386, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Göran Larsson (M), Jan-Olof Sewring (M), Liss Böcker (C), Anna Mörée (M) och Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till förslaget. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag på förslaget av principiella skäl. Eivor Zetterlund (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Thuvesson (S) yrkar också avslag till förslaget. Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. Omröstning begärs och genomförs. Ordförande ställer upp följande propositionsordning: Ja-röst för bifall Nej-röst för avslag fortsättning

18 KS 310, forts Med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förslaget för rösternas fördelning, se bilaga KS beslutar att ställa sig principiellt positiv till utmaningen, att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta anbudsunderlag, inklusive kravspecifikation, att kravspecifikationen ska granskas av SKL ur ett juridiskt perspektiv, samt att återkomma med förslag till anbudsunderlag för godkännande av kommunstyrelsen. Reservation BrittMarie Hansson, Eivor Zetterlund, Bengt Sävström och Lars-Olle Thuvesson (samtliga S) reserverar sig mot förslaget, se bilaga Kommunledningskontoret, upphandlingsenheten

19 KS 311 Dnr 2010/391 Uppdrag att utveckla kundtjänstfunktion (nuvarande Medborgarlinjen) Allt fler kommuner satsar på att skapa en kundtjänstfunktion baserad på att flertalet frågor och ärenden från medborgare, företagare och andra brukare av kommunens verksamheter ska kunna lösas i en kundtjänst samt att det skall vara en väg in till kommunen oavsett ärende, dvs. en helhetssyn där samtliga förvaltningar ingår. Tjänsteskrivelse från kanslienheten den 13 september 2010 Bilaga AU 387 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti 2010, 387, och lämnade nedanstående förslag till beslut. KS beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att komma med förslag till en utvecklad kundtjänstfunktion, som ska innebära en väg in till kommunen för medborgare, brukare och övriga intressenter av kommunens verksamheter och där samtliga förvaltningars verksamheter ska ingå. Kommunledningskontoret, Anna Ilirzon

20 KS 312 Dnr 2010/403 Skissförslag för tillbyggnad av Ängelholms Museum i Hembygdsparken Karin Petterssons Arkitekter AB har kommit in med ett skissförslag på tillbyggnad av Tekniska museet i Hembygdsparken. Tillbyggnaden är ca 175 kvm och skulle ge möjlighet för kultur- och fritidsförvaltningen att flytta de lokalhistoriska föremålen till Hembygdsparken. Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 24 augusti 2010 Bilaga AU 388 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti 2010, 388, och lämnade nedanstående förslag till beslut. KS beslutar att ta fram en kostnadsuppgift på tillbyggnaden samt, att i investeringsbudget för plan år 2013 ta upp medel för tillbyggnaden. Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomikontoret, Mats Bengtsson

21 KS 313 Dnr 2003/156 Överklagande avseende detaljplan för Havsbaden, Ängelholms kommun Länsstyrelsen i Skåne läns beslut av den 17 april 2009 avseende detaljplan för Havsbaden, Ängelholms kommun har överklagats. Ängelholms kommun ska ta ställning till om och hur man ska bemöta överklagandet. Ängelholms kommuns svar ska ha inkommit till Regeringskansliet, Miljödepartementet senast den 30 oktober Tjänsteskrivelse från stadsarkitektkontoret från den 18 augusti 2010 Bilaga AU 390 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti 2010, 390, och lämnade inget förslag till beslut. KS beslutar att översända stadsarkitektskontorets skrivelse till Regeringskansliet, Miljödepartementet som kommunens yttrande. Regeringskansliet, Miljödepartementet

22 KS 314 Dnr 2010/294 Nytt personuppgiftsombud fr.o.m har antagit certifierade revisorn Kerstin Larsson, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB, som personuppgiftsombud för kommunens samtliga nämnder. Kanslienheten har i skrivelse den 30 april 2010 rekommenderat nämnderna att formellt entlediga Kerstin Larsson som personuppgiftsombud och i hennes ställe utse Alf Wahlgren. Utdrag ur socialnämndens protokoll den 10 augusti 2010, 170 Bilaga AU 363 A Utdrag ur miljönämndens protokoll den 8 juni 2010, 52 Bilaga AU 363 B Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll den 20 maj 2010, 59 Bilaga AU 363 C Utdrag ur byggnadsnämndens protokoll den 18 maj 2010, 94 Bilaga AU 363 D Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 25 maj 2010, 52 Bilaga AU 363 E Utdrag ur överförmyndarnämndens protokoll den 11 maj 2010, 55 Bilaga AU 363 F Förslag till beslut att notera informationen.

23 KS 315 Presentation av Ängelholms kommun kommunstrateg Kommunstrateg Diana Olsson presenterar sig och sitt uppdrag för kommunstyrelsen.

24 KS 316 Handlingar för kännedom Kommunkansliet har kommit in med en förteckning över inkomna handlingar för kännedom Bilaga KS 316 Det har även tillkommit ett beslut från Förvaltningsrätten i Malmö daterat den 23 september Förteckningen samt beslutet läggs till handlingarna.

25 KS 317 Anmälningsärenden Se AU-protokoll den 15 september 2010, 362, , , 376. Se AU-protokoll den 27 september 2010, 377, 380, 385,

26 KS 318 Dnr 2010/103 Budgetuppföljning per den 30 september 2010 Rapport från socialförvaltningen inkommen den 6 oktober 2010 Bilaga KS 318 A Rapport från barn- och utbildningsförvaltningen inkommen den 6 oktober 2010 Bilaga KS 318 B Ekonomichef Stefan Marthinsson redogör för ärendet. Förslag till beslut att lägga redovisningarna till handlingarna.

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer