Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:15-15:05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05"

Transkript

1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare för Jan-Olof Sewring (m) Övriga närvarande: Sanna Ghrieb, sektionsledare, Ninni Höij, vik bitr. enhetschef, Ulla Landin, handläggare, 21, Elisabeth Alm, sekreterare Utses att justera: Mikael von Krassow Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Anders Malm _ Mikael von Krassow ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, socialförvaltningen Underskrift Elisabeth Alm 1

2 Innehållsförteckning 21 Enskilda ärenden Uppföljning av Englamark 2013/ Förslag till svar gällande granskning av anhörigstöd inom äldreomsorgen 32 Begäran om att skjuta fram utvärderingen av läsplattor inom äldreomsorgens träffpunktsverksamhet 33 Uppföljning av tillsynsbesök för år 2013 samt tillsynsplan för år 2014 enligt Alkohollagen 2013/ / / Översyn av riktlinjer för boendekostnad 2014/

3 SNAU 21 3

4 SNAU 22 4

5 SNAU 23 5

6 SNAU 24 6

7 SNAU 25 7

8 SNAU 26 8

9 SNAU 27 9

10 SNAU 28 10

11 SNAU 29 11

12 SNAU 30 Dnr SN 2013/15 Uppföljning av Englamark Ärendebeskrivning Englamark drivs av Prosober AB på entreprenad åt Ängelholms kommun. Avtalstiden har från och med förlängts tom Behandlingen på Englamark sker enligt tolvstegs-behandling. Syftet med verksamheten på Englamark är att erbjuda kvalificerad, professionell och evidensbaserad missbruksvård i öppenvård. Målsättningen med verksamheten är att ge deltagarna i behandlingen insikt om beroendesjukdomen, där de kan bryta sitt missbruk/beroende och påbörja sitt tillfrisknande i en trygg miljö med mål att bibehålla sin drogfrihet och uppnå bättre livskvalitet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 januari Avtalsuppföljning. Sammanställning av enkätundersökning riktad till Englamarks klienter. Englamarks verksamhetsberättelse Prosober ABs årsredovisning Beslut föreslår socialnämnden besluta att godkänna föreliggande redovisning av avtalsuppföljning och enkätundersökning riktad till Englamarks klienter. Beslutet expedieras till: socialnämnden akten 12

13 SNAU 31 Dnr SN 2013/246 Förslag till svar gällande granskning av anhörigstöd inom äldreomsorgen Ärendebeskrivning På uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer har PwC utfört en granskning av anhörigstöd inom äldreomsorgen. Revisorerna har antagit revisionsrapporten som sin egen, bilaga 1-2 och överlämnat den till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden. Med anledning av de synpunkter som framförts i granskningen önskar revisorerna svar från socialnämnden senast den 15 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 15 januari Kommunrevisorernas brev. Revisionsrapport gällande anhörigstöd inom äldreomsorgen Ängelholms kommun. Beslut föreslår socialnämnden besluta att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för området anhörigstöd, att inom ramen för socialnämndens Ratten-arbete utarbeta mätbara mål för anhörigstödets verksamhet, att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra kvalitetsunderökningar i form av systematisk insamling av anhörigas synpunkter och erfarenheter av anhörigstödets verksamhet, att ge socialförvaltningen i uppdrag att utveckla samverkan internt inom kommunen mellan anhörigstödet och utförarledet, att ge socialförvaltningen i uppdrag att göra en uppskattning av målgruppens storlek och sammansättning samt att låta detta tjänsteutlåtande och beslut utgöra socialnämndens svar till kommunens revisorer. Beslutet expedieras till: socialnämnden akten 13

14 SNAU 32 Dnr SN 2013/243 Begäran om att skjuta fram utvärderingen av läsplattor inom äldreomsorgens träffpunktsverksamhet Ärendebeskrivning Socialförvaltningens äldreomsorg fick i uppdrag av socialnämnden att testa användande av läsplattor inom träffpunktsverksamheten. Kommunfullmäktige har genom motion Dnr 2012/416 beslutat att uppdra åt socialnämnden att utvärdera försöksverksamheten med läsplattor inom träffpunktsverksamheten och återrapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 november 2013, 280 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna socialförvaltningens begäran om att skjuta fram återkoppling av utvärdering till den 30 september Beslutet expedieras till: socialnämnden akten 14

15 SNAU 33 Dnr SN 2014/15 Uppföljning av tillsynsbesök för år 2013 samt tillsynsplan för år 2014 enligt Alkohollagen Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har under år 2013 genomfört med råge de tillsyner som planerades i tillsynsplanen i början av år Ambitionsnivån har i stort visat sig vara i överensstämmande med vad som är möjligt att utföra och därmed kommer tillsynsplanen för år 2014 ha ett liknande upplägg. Inom detta område är det viktigt med kontinuitet för att uppnå resultat och bibehålla en god följsamhet i enlighet med alkohollagstiftningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 januari Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna uppföljningen av tillsynsverksamheten för år 2013 samt att godkänna den redovisade tillsynsplanen för år Beslutet expedieras till: socialnämnden akten 15

16 SNAU 34 Dnr SN 2014/19 Översyn av riktlinjer för boendekostnad Ärendebeskrivning Socialnämnden i Ängelholm använder sig av den så kallade riksnormen som regleras i socialtjänstlagen. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas riksnorm. I riksnormen för personliga kostnader ingår posterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien samt barn- och ungdomsförsäkring. I socialtjänstförordningen anges totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning eller internet, telefon och TV-licens. Utöver riksnormen utgår försörjningsstöd till kostnader avseende boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård/medicin, nödvändig tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Såsom godtagbara kostnader räknas också barnomsorgsavgifter, hemvårds- och färdtjänstavgifter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 22 januari Yrkanden Ordförande Anders Malm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) yrkar att riktlinje för högsta godtagbara boendekostnad fastställs efter de hyresnivåer som gäller för nyproducerade lägenheter i Ängelholmshem. Mikael von Krassow yrkar vidare att i de fall den enskilde uppmanas att flytta till ett billigare boende, ska tiden den enskilde har på sig att flytta förlängas från 6 månader till 1 år. Propositioner och omröstning Ordföranden Anders Malm (M) ställer proposition på dels det egna yrkandet, dels Mikael von Krassows yrkande och finner att det egna yrkandet vinner bifall. Omröstning begärs. Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för Mikael von Krassows yrkande. Omröstningen utfaller med 3 nej-röster mot 1 ja-röst. 1 ledamot avstod från att rösta. forts. 16

17 SNAU 34, forts. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) Marita Tuvesson (S) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren (S) 1 Jan-Olof Sewring (M) ordf Anders Malm (M) ordf 1 SUMMA: Beslut föreslår socialnämnden besluta att från och med den 1 januari 2014 fastställa riktlinjerna för högsta godtagbara boendekostnad efter de hyresnivåer som gäller för nyproducerade lägenheter i Ängelholmshem samt att i de fall den enskilde uppmanas att flytta till ett billigare boende, ska tiden den enskilde har på sig att flytta förlängas från 6 månader till 1 år. Avstår från beslut Katarina Nilsson (KD) avstår från beslutet vid dagens sammanträde. Beslutet expedieras till: socialnämnden akten 17

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-05-27 kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer