Kommunfullmäktige (11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl :55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Solweig Gard (S) och Lennart Lämgren (FP) Kommunstyrelsens kansli Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Margareta Persson Ordförande Leif Bergman Justerande Solweig Gard Lennart Lämgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslags nedtagande Underskrift Britt-Marie Lönnemalm

2 Kommunfullmäktige Kf 14 Godkännande av dagordning Följande ärenden läggs till dagordningen: - Avsägelse av uppdrag, Liza Jacobsson - Motion Bygg ett utomhusgym - Motion om att utöka parkeringsmöjligheterna vid Lunna förskola Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

3 Kommunfullmäktige Kf 15 Dnr 2014/ Lån och borgen 2015 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ram för eventuell nyupplåning samt borgen för kommunens helägda bolag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2015, 19 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2015, 4 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 22 december 2014 Borgen 2015 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hammaröbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Bolagets låneskuld uppgår i nuläget till 248 Mkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hammarö Energi ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 141 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Bolagets låneskuld uppgår i nuläget till 141 Mkr. Lån Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015, med totalt 100 Mkr. De mest kapitalintensiva investeringsobjekten som kan bli och är aktuella under 2015 är investeringar i VA, upprustning av lokaler för skolan samt vägar. Kommunens låneskuld uppgår i nuläget till 412 Mkr. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Sändlista: Hammarö Energi AB AB Hammaröbostäder Ekonomiavdelningen H. Gustavsson

4 Kommunfullmäktige Kf 16 Dnr 2014/ Svar på motion om att bilda en kulturarvsfond Sammanfattning Anders Ahl, (SD), har inkommit med en motion i vilken han yrkar kommunen ska bilda en särskild kulturarvsfond. Han hänvisar till att kommunen har flera kulturella skatter att förvalta och bevara och att en del åtgärder görs för att förvalta och bevara det som finns. En ytterligare åtgärd skulle vara att bilda en fond som kan ge ekonomiskt stöd till kulturarvsfrämjande verksamheter. Bildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och bedömer att de bidrag och det ekonomiska stöd som idag lämnas till föreningar med flera, bör ses som ett stöd för kulturarvets bevarande. Kommunens eget åtagande i Hammarö Skärgårdsmuseum är också det ett exempel. Bildningsnämnden föreslår avslag på motionen med hänvisning till den verksamhet som kommunen bedriver idag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2015, 20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 januari 2015, 5 Bildningsnämndens protokoll den 15 december 2014, 140 Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2014 Anders Ahl (SD), Motion om att bilda en kulturarvsfond, daterad den 3 februari 2014 Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till den verksamhet som kommunen bedriver idag. Sändlista: A. Ahl

5 Kommunfullmäktige Kf 17 Dnr 2015/ Ny organisation - ansvar för bostadsanpassning samt ansvar för arbete med tobaks- och folkölstillsyn. Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med förslag om förändringar som rör ansvar för handläggning av bostadsanpassningsärenden samt ansvar för frågor om förebyggande arbete och tillsyn gällande tobaks- och folkölsfrågor. Handläggningen av bostadsanpassningsärenden har under de senaste åren genomförts inom socialförvaltningen. För att utveckla handläggningen ytterligare föreslås att dessa ärenden i fortsättningen handläggs inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Ansvaret för att skriva intyg till ärendena föreslås vara kvar hos socialförvaltningen. Arbetet med ärenden rörande tobak och folköl berör både förebyggande arbete och tillsynsarbete. Ansvarsfrågan föreslås förtydligas så att tillsyn av tobak och folköl hanteras av miljö-och byggnadsnämnden. Ansvaret för det förebyggande arbetet inom samma område föreslås vara kvar hos socialnämnden. Detta arbete ska bedrivas inom ramen för gällande lagstiftning samt utifrån kommunens arbetsplan för ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2015, 22 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 jan. 2015, 8 Socialnämndens protokoll den 9 december 2014, 194 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse d en 3 december 2014 Kommunfullmäktige beslutar att handläggningen av bostadsanpassningsärenden flyttas över till miljö-och byggnadsnämnden. Ansvar för intygsskrivning i ärendena kvarstannar hos socialnämnden. /forts nästa sida/

6 Kommunfullmäktige Kf 17 /forts/ Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för tillsyn enligt gällande lagstiftning rörande tobak och folköl ska vara hos miljö-och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för förebyggande arbete i tobaks- och folkölsfrågor har socialnämnden. Sändlista: Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden

7 Kommunfullmäktige Kf 18 Dnr 2015/ Avsägelser Charlotta Blom (M) avsäger sig sitt uppdrag som gruppledare för moderaterna. Liza Jacobsson (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i bildningsnämnden. Charlotta Blom (M) entledigas från sitt uppdrag som gruppledare för moderaterna. Liza Jacobsson (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i bildningsnämnden Sändlista C. Blom L. Jacobsson Länsstyrelsen Bildningsnämnden

8 Kommunfullmäktige Kf 19 Dnr 2015/ Fyllnadsval : Bosse Henriksson (M), Hammarö, väljs som gruppledare för moderaterna. Steinar Ruud (S), Skoghall, väljs som ledamot i bildningsnämnden. Åsa Karlsson (S), Skoghall, väljs som ersättare i bildningsnämnden. Sändlista: B. Henriksson S. Ruud Åsa Karlsson Bildningsnämnden

9 Kommunfullmäktige Kf 20 Dnr 2015/ Motion Bygg ett utomhusgym Sammanfattning Mikael Jern (MP) och Birgitta Kahn (MP) har inkommit med en motion Bygg ett utomhusgym. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

10 Kommunfullmäktige Kf 21 Dnr 2015/ Motion om att utöka parkeringsmöjligheterna vid Lunna förskola Anders Ahl (SD) har inkommit med en motion om att utöka parkeringsmöjligheterna vid Lunna förskola. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

11 Kommunfullmäktige Kf 22 Rapporter Följande rapporter har inkommit Från Länsstyrelsen: - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Emil Östensson (FP) är Lennart Lämgren (FP). - Ny ersättare efter Lennart Lämgren (FP) är Maria Westin Nilsson (FP) - Ny ersättare för Torbjörn Stenwreth (M) är Henrik Smedberg (M). Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Se bifogad närvarolista

Se bifogad närvarolista Kommunfullmäktige 2015-05-18 1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 )

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-17 200 (221) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 17 oktober 2011, kl 10.00-14.10 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-09 0 Innehållsförteckning Ärende 141 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB... 167 142 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB... 168 143 Redovisning av inkomna budgetförslag...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.00 17.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus Alliansen 17.00 20.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Mediarepr Åhörare Ulf Nordin, revisionen 113-117 Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-18

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-18 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 18 februari 2013 klockan 19.00 19.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Heidi Holmberg (M), Daniel Axelsson (M), Hugo Cruz

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Protokoll 2013-06-05

Protokoll 2013-06-05 2013-06-05 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-06-05, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) 77-81 Annica Moberg (S) Berry Keller (M) Lennart Eriksson (S) Margareta

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.20 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel

Läs mer