Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M) Katarina Andersson (M) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Olof Nimhed (VDM) Gunnel Ohlin (KD) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Angelica Katsanidou (S) Gunnar Jansson (S) Dan Nilsson (S) Anna Bodjo (MP) Mariann Gustafsson (V) Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Ingegerd Karlsson (S) Kommunledningskontoret 21 november 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Ingegerd Karlsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 21 november 2011 Anslaget sätts upp 21 november 2011 Anslaget tas ned 13 december 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (8) Övriga närvarande Peter Johansson (M), ers. Roger Psajd (M), ers. Marie-Louise Lundgren (M), ers. Anna Hertzog (C), ers. Kenneth Hardy Axelsson (FP), ers. Albert Madebjörk (C), ers. Margareta Fredriksson, (S), ers. Veikko Kärki (S), ers. Ewa Ståhl (S), ers. Tomas Markljung (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör samhällsutveckling Elisabet Olsson, sekreterare Johan Hägglund, kommunledningskontoret Tauno Fagerlund, kommunledningskontoret Per Lundberg, serviceförvaltningen

3 Kommunstyrelsen 3 (8) Ärendelista 21 november Upprop och val av justerare 350 Kontrollstation för strategisk plan Skattesats Verksamhetsplan 2012 för kommunstyrelsen

4 Kommunstyrelsen 4 (8) Ks 349 Upprop och val av justerare Upprop sker och Ingegerd Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll.

5 Kommunstyrelsen 5 (8) Ks 350 Kontrollstation för strategisk plan Dnr 2011/ Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige har möjlighet att göra revideringar av fastställd strategisk plan om de yttre förutsättningarna har förändrats. Detta sker i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde , 338. Kommunledningskontoret redovisade då ett tjänstemannaförslag till kontrollstation för strategisk plan Tomas Kronståhl (S) redovisade Socialdemokraternas utredningsförslag till kontrollstation för strategisk plan Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att godkänna lämnad information om kontrollstation för strategisk plan , samt att remittera tjänstemannaförslaget till berörda nämnder för besvarande senast 18 november och att ärendet åter behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 21 november Svar har inkommit från berörda nämnder enligt nedan: - barn- och utbildningsnämnden , 120, - kultur- och fritidsnämnden , 71, - miljö- och byggnadsnämnden , 247, - socialnämnden , 113. Samtliga nämnder ställer sig bakom föreslagen ramjustering förutom socialnämnden som föreslår minskad budgetram med 10 mnkr istället för 20 mnkr. Ordföranden redovisar i skrivelse 21 november 2011 förslag till kontrollstation för strategisk plan Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkanden Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige förslås besluta enligt följande: att godkänna redovisat förslag till ramjusteringar daterad ( Nämndernas ramar ) kl innebärande: - att resultatmålet för 2012 är 14,2 mnkr, - att minska barn- och utbildningsnämndens ram med 8,8 mnkr, - att minska socialnämndens ram med 15,0 mnkr, - att minska kommunstyrelsens ram med 9,6 mnkr,

6 Kommunstyrelsen 6 (8) Ks 350 forts. - att minska kultur- och fritidsnämndens ram med 1,5 mnkr, - att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hur resterande 10,6 mkr för att nå resultatmålet på 14,2 mnkr ska uppnås att fastställa reviderad investeringsbudget för 2012, att med beaktande av ovanstående uppdra åt kommunledningskontoret att snarast återkomma med förslag till reviderad resultat- och balansräkning för Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Ingegerd Karlsson (S), Angelica Katsanidou (S), Gunnar Jansson (S) och Dan Nilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas utredningsförslag. Proposition Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till ramjusteringar daterad ( Nämndernas ramar ) kl innebärande: - att resultatmålet för 2012 är 14,2 mnkr, - att minska barn- och utbildningsnämndens ram med 8,8 mnkr, - att minska socialnämndens ram med 15,0 mnkr, - att minska kommunstyrelsens ram med 9,6 mnkr, - att minska kultur- och fritidsnämndens ram med 1,5 mnkr, - att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hur resterande 10,6 mkr för att nå resultatmålet på 14,2 mkr ska uppnås, att fastställa reviderad investeringsbudget för 2012, att med beaktande av ovanstående uppdra åt kommunledningskontoret att snarast återkomma med förslag till reviderad resultat- och balansräkning för Reservation Tomas Kronståhl (S), Ingegerd Karlsson (S), Angelica Katsanidou (S), Gunnar Jansson (S) och Dan Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

7 Kommunstyrelsen 7 (8) Ks 351 Skattesats 2012 Dnr 2011/ Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om skattesatsen för nästkommande år senast den sista november. Enligt årets sammanträdesordning innebär det att skattesatsen beslutas vid sammanträdet den 28 november. Nuvarande utdebitering är 21,57 kronor per skattekrona. Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse 8 november 2011 ärendet för politiskt ställningstagande. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 340 att hänskjuta behandling av ärendet om skattesats 2012 till kommunstyrelsens möte 21 november Kommunledningskontoret meddelade att en oförändrad skattesats med hänsyn tagen till skatteväxling kollektivtrafiken skulle vara 21,16 kronor per skattekrona. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att sänka skattesatsen för år 2012 från 21,57 kr till 21,16 kr per skattekrona. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sänka skattesatsen för år 2012 från 21,57 kr till 21,16 kr per skattekrona. Expedieras till Kommunfullmäktige

8 Kommunstyrelsen 8 (8) Ks 352 Verksamhetsplan 2012 för kommunstyrelsen Dnr 2011/ Enligt den av fullmäktige fastställda strategiska planen för konkretiserar varje nämnd planens ramar i egna verksamhetsplaner för vart och ett av de två åren. Verksamhetsplanerna redovisas till fullmäktige senast vid sammanträdet i november. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 24 oktober 2011 förslag till verksamhetsplan 2012 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fick , 319 en information i ärendet. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad verksamhetsplan 2012 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 339 att hänskjuta behandling av ärendet om verksamhetsplan 2012 för kommunstyrelsen till kommunstyrelsens möte 21 november Ingegerd Karlsson (S) lämnar på sammanträdet förslag till ett antal redaktionella ändringar i verksamhetsplanen. Yrkande Ordföranden yrkar att lämnad information om verksamhetsplan 2012 för kommunstyrelsen godkänns, att uppdra åt kommunledningskontoret att inför nästa kommunstyrelsemöte bearbeta planen i de delar som påverkas av ärendet om kontrollstation för strategisk plan och att de förslag till redaktionella ändringar som lyfts upp på dagens sammanträde noteras i samband med detta. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad information om verksamhetsplan 2012 för kommunstyrelsen, att uppdra åt kommunledningskontoret att inför nästa kommunstyrelsemöte bearbeta planen i de delar som påverkas av ärendet om kontrollstation för strategisk plan och att de förslag till redaktionella ändringar som lyfts upp på dagens sammanträde noteras i samband med detta. Expedieras till Per Lundberg, serviceförvaltningen

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Kommunhuset 28 februari Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund. Tomas Kronståhl. Gunnar Jansson

Kommunhuset 28 februari Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund. Tomas Kronståhl. Gunnar Jansson Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 februari 2018 kl. 11.00 - ajournering 11.40-11.50 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C)

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg (C)

Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg (C) 2019-07-08 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 juli 2019 kl. 10.00 10.30 Beslutande Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg

Läs mer

25 april 2018 kl ajournering

25 april 2018 kl ajournering Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2018 kl. 12.00 13.30 ajournering 13.10-13.15 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 augusti 2018 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 augusti 2018 kl ajournering kl 2018-08-07 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 augusti 2018 kl. 8.30 10.40 ajournering kl. 9.45 10.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 30 juni 2011 kl juli kl Kommunledningskontoret 1 juli 2011

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 30 juni 2011 kl juli kl Kommunledningskontoret 1 juli 2011 Kommunfullmäktige 1 (5) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 30 juni 2011 kl 18 00 1 juli kl 00 35 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 januari 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 januari 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 januari 2016 kl. 15.15 16.50 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Mats Hugosson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 2019-06-12 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 16.00 17.30 Anna Bodjo (MP), ordförande Hans Ellervik (W) Mariann Gustafsson

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 november 2016 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 november 2016 kl 1 (6) 2016-11-29 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 november 2016 kl. 14.30 15.50. Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Kajsa Andersson (S)

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.10-13.30 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) 1 (5) 2016-05-31 Plats Tingssalen, och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 maj 2016 kl. 14.30 15.15. Beslutande Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 april 2013 kl. 16.05 16.45 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna

Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (28) 2015-09-28 Kf Ks 263 Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna förändrade arvoden politiker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450

27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450 Kommunfullmäktige 45 (59) 2018-02-26 Kf Ks 44 27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450 I samband med att kommunfullmäktige

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 november 2011 kl Kommunledningskontoret 7 december 2011

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 november 2011 kl Kommunledningskontoret 7 december 2011 Kommunfullmäktige 1 (31) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 november 2011 kl. 18 00 22 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl. 9.00 13.00 Ajournering kl. 12.05-12.35 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 oktober 2018 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 oktober 2018 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 oktober 2018 kl. 9.00 11.40 Ajournering kl. 11.15 11.20 Ingela Svensson (C), ordf. Susanne Hultman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 augusti 2015 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Gunnar Jansson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 11.50-13.40 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 376-380 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 149-151, 153-169 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 november 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 november 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (37) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 november 2011 kl. 8.00 15.15 ajournering kl. 11.35-14.00, 14.35-14.50 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 september 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 september 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 september 2011 kl. 8.00 15.15 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.45 Christin Rampeltin Molin (M) tjg. ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Mejeriet, Vårdträdsplan, Västervik 2 april 2019 kl

Mejeriet, Vårdträdsplan, Västervik 2 april 2019 kl 2019-04-02 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Mejeriet, Vårdträdsplan, Västervik 2 april 2019 kl. 8.30 12.00 Anna Bodjo (MP), ordförande Hans Ellervik (W) Mariann Gustafsson (V) Sverker

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (29) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 februari 2012 kl. 8.00 15.20 ajournering kl. 11.00-13.30,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 9 oktober 2013 kl Ajournering, för lunch och gruppmöten

Kommunhuset, Västervik 9 oktober 2013 kl Ajournering, för lunch och gruppmöten 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 9 oktober 2013 kl. 09.00 13.05 Ajournering,11.30-13.00 för lunch och gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Tanja Pålsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 februari 2013 kl. 14.30 15.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Mats Hugosson

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109

12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (46) 2017-10-30 Kf Ks 311 12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den 23 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 maj 2015 kl. 13.00 13.40 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Gunnar Jansson (S)

Läs mer

19. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109

19. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (48) 2017-11-27 Kf Kf 237 19. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap svar Dnr 2017/27-109 Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den 23 januari

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 maj 2017 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 maj 2017 kl 1 (10) 2017-05-30 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 maj 2017 kl. 13.00 13.30. Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Malin

Läs mer

13. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

13. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 25 (46) 2017-10-30 Ks 312 13. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 maj 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 maj 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 maj 2011 kl. 8.00 14.20 ajournering kl. 8.10-13.00, 13.50-14.00 Christin Rampeltin Molin (M) tjg. ordf. Eva Ahlström

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (36) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl. 8.00 14.55 ajournering kl. 8.15-13.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 129-134, 138-152 Christin Rampeltin

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: Alerummet - Alafors, kl 08:30-09:10 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Jarl Karlsson (s), ordf Jan Skog (m) Elaine Björkman (s) Roland

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. Åke Jägerö (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (14)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. Åke Jägerö (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering 12.20-14.00 för lunch och gruppmöten 6 mars 2013 kl. 10.00 14.15 Beslutande Peter Johansson (M) Malin Sjölander (M) Britt-Louise Åberg Marianne Båtman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Kommunstyrelsen 1 (33) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 193-210, 212-217 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 31 oktober 2011 kl Kommunledningskontoret 8 november 2011

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 31 oktober 2011 kl Kommunledningskontoret 8 november 2011 Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 31 oktober 2011 kl. 18 00 19 50 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 november 2014 kl

Kommunhuset, Västervik 5 november 2014 kl 1 (14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 november 2014 kl. 09.00 12.10 Peter Johansson (M) Malin Sjölander (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 276-279

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18) Kommunhuset, Västervik 31 maj 2017, kl

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18) Kommunhuset, Västervik 31 maj 2017, kl 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 31 maj 2017, kl 09.00 11.45 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 februari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 februari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 februari 2011 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 8.05 13.00, 13.45 14.00 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Upprop och val av justerare UTKAST. Efter uppropet utser fullmäktige två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Upprop och val av justerare UTKAST. Efter uppropet utser fullmäktige två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kommunfullmäktige 4 (23) Upprop och val av justerare Efter uppropet utser fullmäktige två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. I tur att justera är Angelica Katsanidou (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 5 september 2019 kl Ajournering

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 5 september 2019 kl Ajournering Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 5 september 2019 kl. 9.00 12.15 Ajournering 11.45 12.05 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Viktor

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd svar Dnr 2017/65-109

18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd svar Dnr 2017/65-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (45) 2017-06-19 Kf Ks 214 18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd svar Dnr 2017/65-109 Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 oktober 2013 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 oktober 2013 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 oktober 2013 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 12.15-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunstyrelsen protokoll 1 (8) Plats och tid Vävaren, klockan 10:00 12:10 Beslutande Mats Wahrén (K), ordförande Anders Hedeborg (S), förste vice ordförande Arne Sjöberg (M), andre vice ordförande Magnus Gustafsson (S) Jane Råsten

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

31 oktober 2016 kl ajournering kl , ,

31 oktober 2016 kl ajournering kl , , Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 oktober 2016 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 9.50-10.00, 11.30-13.30, 14.00-14.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar

Läs mer

Förenklad handläggning av serviceinsatser i hemtjänsten dnr 2015/

Förenklad handläggning av serviceinsatser i hemtjänsten dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (36) 2016-01-25 Kf Ks 400 Förenklad handläggning av serviceinsatser i hemtjänsten dnr 2015/515-706 Om en äldre person i Västerviks kommun behöver hemtjänst krävs

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Kommunfullmäktige 1 (34) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 153, 155-165, 167-175 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer