Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl ajournering kl , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl ajournering kl , , Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), , del av 275 Angelica Katsanidou (S) Sharad Bhatt (S) Mats Hugosson (C) Anna Bodjo (MP) Harald Hjalmarsson (M) Jon Sjölander (M) Sverker Thorén (FP) Mariann Gustafsson (V) Bo Karlsson (SD), tj.g. ersättare Dan Nilsson (S), tj.g. ersättare Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Hugosson (C) Kommunhuset 15 september 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sofie Westerlund Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Mats Hugosson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 14 september 2015 Anslaget sätts upp 16 september 2015 Anslaget tas ned 8 oktober 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Sofie Westerlund

2 Kommunstyrelsen 2 (20) Övriga närvarande Dan Nilsson, (S) ers Ewa Ståhl (S), ers. Ulf Jonsson (S), ers. Katarina Andersson, (M) ers. Hans Ellervik (VDM), ers. Gunnel Ohlin (KD), ers. Anders Björlin, kommundirektör Carl-Magnus Mårheden, t.f. förvaltningschef Sofie Westerlund, sekreterare Elisabet Olsson, enheten för kommunservice Christina Bäckström, ledningskontoret Anki Nilsson, Västervik Framåt AB 275 Kalle Söderberg, barn- och utbildningsförvaltningen 275 Christer Lundh, enheten för kommunservice 275 Jörgen Olsson, socialförvaltningen 275 Mattias Andersson, ledningskontoret 275 David Johansson, ledningskontoret 275 Maria Rudbo, ledningskontoret 275

3 Kommunstyrelsen 3 (20) Ärendelista 14 september Upprop och val av justerare 273 Meddelanden 274 Anmälan om delegationsbeslut 275 Kommundirektören informerar 276 Halvårsrapport 2015 för Västervik Framåt AB information 277 Upphandling av omvärldsanalys inför uppstart av arbetet med Vision 2030 förfrågningsunderlag 278 Granskningsrapport om Kommunstyrelsens enhet för kommunservice yttrande 279 Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar utökning av antal 280 Uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunkoncernens verksamhet resterande verksamheter 281 Hyresavtal för byggnation av hiss vid Lidhemsskolan återremiss 282 Motion om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Key-skolan i Västervik yttrande 283 Regiondag 2015 inbjudan 284 Rapporter 285 Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen

4 Kommunstyrelsen 4 (20) Ks 272 Upprop och val av justerare Upprop sker och Mats Hugosson (C) utses att justera dagens protokoll. Ks 273 Meddelanden Dnr 2015/ Finansrapport för kommunkoncernen för perioden januari augusti Ks 274 Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektörens beslut Dnr 2014/ Main Agreement for Biogas Research Center, BRC, Centrum för Biogasforskning, Linköpings universitet läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Mark- och miljööverdomstolens protokoll 24 augusti 2015 att inte ge XXXXX XXXXX prövningstillstånd för överklagande av fastighetsreglering av servitut för brygga och sjövärmeledning läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Tillväxtverkets beslut 27 augusti 2015 att avslå kommunens ansökan om projektmedel för Kulturmiljö som resurs för identitet och tillväxt läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Tillförordnande som ekonomichef 17 augusti 31 december 2015, Christina Bäckström, och tillförordnande som chef för kommunstyrelsens förvaltning 1 juli 31 december 2015, Carl-Magnus Mårheden läggs till handlingarna. Befattningshavares inom försörjningsstöds- och flyktingverksamheten beslut Beslut fattade under augusti 2015.

5 Kommunstyrelsen 5 (20) Ks 275 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden: - Halvårsrapport 2015 för Västervik Framåt AB. - Upphandling av omvärldsanalys inför uppstart av arbetet med Vision 2030 förfrågningsunderlag - Granskningsrapport om Kommunstyrelsens enhet för kommunservice yttrande avseende kommunfullmäktiges remiss. - Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar utökning av antal. - Uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunkoncernens resterande verksamheter. - Hyresavtal för byggnation av hiss vid Lidhemsskolan svar på kommunfullmäktiges återremiss. - Motion om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Key-skolan i Västervik yttrande. - Inspirationsdagar för ungdomar med temat delaktighet, trygghet och jämställdhet arrangeras under vecka 44, hösten Anställning av t.f. förvaltningschef för KS förvaltning, juli-december Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad information om aktuella ärenden. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten och lunch.

6 Kommunstyrelsen 6 (20) Ks 276 Halvårsrapport 2015 för Västervik Framåt AB information Dnr 2015/ Västervik Framåt AB har kommunens uppdrag att arbeta med uppsökande verksamhet, nyföretagande/innovationer, företagsutveckling, lots- och etableringsservice, turistbyrå, destinationsutveckling och den breda marknadsföringen. Uppdragen regleras i avtal och sträcker sig till och med 31 januari Enligt nu gällande avtal ska Västervik Framåt AB lämna halvårsrapport och helårsrapport. I samband med helårsrapporten ska också lämnas en ekonomisk redovisning av kommunens uppdrag. Halvårsrapporten redovisar på ett tydligt och pedagogiskt sätt verksamhetens innehåll, aktiviteter och måluppfyllelse. Västervik Framåt AB redovisar i skrivelse reviderad 27 augusti 2015 halvårsrapport för Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 4 september 2015 att lämnad information om rapporten godkänns. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna lämnad information avseende halvårsrapport 2015 för Västervik Framåt AB. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till: Carl-Magnus Mårheden, ledningskontoret Västervik Framåt AB

7 Kommunstyrelsen 7 (20) Ks 277 Upphandling av omvärldsanalys inför uppstart av arbetet med Vision 2030 förfrågningsunderlag Dnr 2015/ Kommunfullmäktige har i Budget 2015, ekonomisk planering , beslutat att kommunstyrelsen ska på börja arbetet med Vision Arbetet ska inledas med omvärldsanalys där man identifierar och analyserar trender och dess konsekvenser och utmaningar för Västerviks kommun. Denna process kommer därefter att följas av en omfattande medborgardialog som underlag för beslut om Vision Den inledande omvärldsanalysen är även ett viktigt underlag för uppdraget att ta fram en ny näringslivsstrategi, men också uppdraget om framtida bostadsbehov i kommunen. Arbetet med omvärldsanalysen ska upphandlas då den kompetensen inte finns i tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen beslutade , att kommunstyrelsen utgör styrgrupp för arbetet med Vision 2030, - att uppdra åt kommundirektören att utse projektledare för den inledande omvärldsanalysen, samt - att underlaget för upphandling av omvärldsanalys redovisas för styrgruppen före beslut om upphandling. Vidare föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige utser visionsgrupp/ arbetsgrupp för det politiska arbetet med Vision Ett förfrågningsunderlag för upphandlingen har tagits fram och redovisas i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 september Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisat förfrågningsunderlag inför upphandling av omvärldsanalys för arbetet med Vision Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att kravspecifikationen för omvärldsanalysen kompletteras med krav på evidensbaserat och faktabaserat underlag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.

8 Kommunstyrelsen 8 (20) Ks 277 forts. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat förfrågningsunderlag inför upphandling av omvärldsanalys för arbetet med Vision 2030 med tillägget att kravspecifikationen för omvärldsanalysen kompletteras med krav på evidensbaserat och faktabaserat underlag. Expedieras till: Carl-Magnus Mårheden, ledningskontoret Ulla Öhrn, ledningskontoret

9 Kommunstyrelsen 9 (20) Ks 278 Granskningsrapport om Kommunstyrelsens enhet för kommunservice yttrande Dnr 2015/ På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har E & Y AB genomfört en granskning av enheten för kommunservice (EKS) inom kommunstyrelsens förvaltning. Syftet med granskningen var att bedöma om enheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Enligt kommunfullmäktiges beslut , 170, remitteras rapporten till kommunstyrelsen för yttrande och svar med redovisning i fullmäktige i oktober Bedömningen efter genomförd granskning är att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och i huvudsak på ett ändamålsenligt sätt. Granskningsrapporten innehåller olika förbättringsförslag för fortsatt utveckling av enheten. Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse den 1 september 2015 lämnat förslag till yttrande. I yttrandet redovisas svar på de förbättringsförslag som lyfts fram i granskningsrapporten. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 september 2015 som sitt yttrande över revisorernas granskningsrapport om kommunstyrelsens enhet för kommunservice och överlämna det till kommunfullmäktige. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till: Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen 10 (20) Ks 279 Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar utökning av antal Dnr 2015/ Socialnämnden har , 86 behandlat rubricerat ärende och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att teckna en ny överenskommelse med Migrationsverket från 1 oktober 2015 om en utökning av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna år i Västerviks kommun till 60 platser och att 17 av dessa platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Kommunstyrelsen beslutade , 409 att i överenskommelse med Migrationsverket från 1 januari 2015 följa det fördelningstal som Migrationsverket bestämmer för Västerviks kommun när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. I nu gällande avtal handlar det om 34 boendeplatser, varav 17 platser för asylsökande barn. Detta är det antal barn som Migrationsverket har räknat ut att Västerviks kommun ska ta emot. På grund av rådande situation i världen som har lett till ett ökat antal ensamkommande barn till Sverige så har Migrationsverket fördelat barn utanför avtal. Migrationsverket har inte hunnit med att skicka ut nya fördelningstal till kommunerna. I väntan på detta önskar socialnämnden skriva en ny överenskommelse med Migrationsverket. Detta för att underlätta administrationen kring de barn som kommer till Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 4 september 2015 inget ytterligare att tillföra i ärendet utan föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut enligt socialnämndens förslag. Ett tillägg bör dock göras att kommunstyrelsens tidigare beslut om att följa fördelningstalet gäller även fortsättningsvis när nya överenskommelser ska tecknas med Migrationsverket. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna en ny överenskommelse med Migrationsverket från 1 oktober 2015 om en utökning av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna år i Västerviks kommun till 60 platser och att 17 av dessa platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn, samt att kommunstyrelsens beslut , 409 om att följa fördelningstalet gäller även fortsättningsvis när nya överenskommelser ska tecknas med Migrationsverket.

11 Kommunstyrelsen 11 (20) Ks 279 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Bo Karlsson (SD) yrkar avslag på båda att-satserna. Proposition Ordföranden ställer det egna yrkandet mot Bo Karlssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit eget yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att teckna en ny överenskommelse med Migrationsverket från 1 oktober 2015 om en utökning av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna år i Västerviks kommun till 60 platser och att 17 av dessa platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn, samt att kommunstyrelsens beslut , 409 om att följa fördelningstalet gäller även fortsättningsvis när nya överenskommelser ska tecknas med Migrationsverket. Reservation Bo Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Protokollsanteckning Hans Ellervik (VDM) och Gunnel Ohlin (KD) vill få följande antecknat till protokollet vilket godkänns av ordföranden: Vi ställer oss bakom bifallet till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till: Anders Björlin, ledningskontoret Socialnämnden

12 Kommunstyrelsen 12 (20) Ks 280 Uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunkoncernens verksamhet resterande verksamheter Dnr 2014/ Uppföljning av intern kontroll behandlades av kommunstyrelsen , 254, och omfattade kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, samt från bolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Kommunstyreslen uppdrog åt kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med redovisning av övriga delar senast till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Rubricerande ärende omfattar de resterande verksamheterna inom kommunkoncernen, det vill säga socialförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt bolagen Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB. Kommunstyrelens förvaltning har i skrivelse den 8 september 2015 gjort en sammanställning av internkontrollrapporterna som har inkommit från de resterande verksamheterna och lyft fram några av de punkter som kom fram vid granskningen Skrivelsen innehåller även helhetsbedömning av kommunkoncernens interna kontroll. Enligt skrivelsen har Västerviks kommun en intern kontroll på en bra nivå. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut att godkänna uppföljningen av de resterande interna kontrollerna för 2015 och överlämna den till kommunens revisorer. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av de resterande interna kontrollerna för 2015 och överlämna den till kommunens revisorer. Expedieras till: Revisorerna Mattias Andersson, ledningskontoret

13 Kommunstyrelsen 13 (20) Ks 281 Hyresavtal för byggnation av hiss vid Lidhemsskolan återremiss Dnr 2015/ Barn- utbildningsnämnden har i beslut , 14, lämnat förslag att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om en tillbyggnad av Lidhemsskolan med en utvändig hiss. Förslaget innebär att hissen placeras på baksidan vid södra trapphuset med en trapphiss till bottenplan och en ramp till entrén. Årshyran inklusive drift och underhåll för installationen blir kr. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet , 156, till kommunstyrelsen för att avgöra om kostnaden kan tas inom befintlig budgetram. Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 27 augusti 2015 lämnat förslag till beslut. Förslaget tar hänsyn till ett yttrande från TjustFastigheter AB:s styrelse , 6 8. TjustFastigheter AB framför att det inte finns grund för att bolaget ska stå för kostnaden för hissbygget. Det är en så kallad oförutsedd kostnad som ska betalas av hyresgästen genom hyreshöjning. För att ändra regleringen som styr det ekonomiska ansvaret för de oförutsedda kostnaderna krävs en skrivelse i ägardirektiven. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att barn- och utbildningsnämnden inom befintlig budgetram får teckna hyresavtal för byggnation av hiss vid Lidhemsskolan enligt redovisade handlingar. Yrkanden Ordföranden med instämmande av Bo Karlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Mariann Gustafsson (V) yrkar att kostnaderna inte tas inom skolans budgetram. Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av ordföranden, Sverker Thorén (FP) och Bo Karlsson (SD) yrkar som tillägg att förslaget kompletteras med följande att-sats: att uppdra åt Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s styrelse att förhandla med TjustFastigheter AB i frågan om hyresavtal.

14 Kommunstyrelsen 14 (20) Ks 281 forts. Proposition Ordföranden ställer Mariann Gustafssons yrkande mot det egna yrkandet med Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det egna yrkandet med tillägg. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att barn- och utbildningsnämnden inom befintlig budgetram får teckna hyresavtal för byggnation av hiss vid Lidhemsskolan enligt redovisade handlingar, samt att uppdra åt Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s styrelse att förhandla med TjustFastigheter AB i frågan om hyresavtal. Expedieras till: Kommunfullmäktige

15 Kommunstyrelsen 15 (20) Ks 282 Motion om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Key-skolan i Västervik yttrande Dnr 2015/ Mariann Gustafsson (V) har ställt en motion gällande handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Keyskolan i Västervik. Motionären vill att samtliga lokaler på Ellen Keyskolan görs tillgängliga för funktionshindrade samt får en säker arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har , 123 beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden har , 82 lämnat förslag till yttrande. Yttrandet har tagits fram i samråd med TjustFastigheter AB. I yttrandet redogörs för de anpassningar som skulle behöva genomföras för att nå full tillgänglighet till alla lokaler på skolan för personer med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten i nuläget beskrivs också. Av yttrandet framgår att alla elever och arbetstagare som finns på skolan för närvarande har tillgänglighet till samtliga lokaler. Om ytterligare behov av anpassning uppstår får en prövning göras utifrån lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar. Motionären framför även att en del av skolans trappräcken har säkerhetsbrister. Detta kommer att ses över så att alla räcken uppfyller de lagstadgade kraven. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 7 september 2015 inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande , 82 förklara motionen om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Keyskolan i Västervik besvarad. Yrkanden Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till motionen. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Proposition Ordföranden ställer eget yrkande mot Mariann Gustafssons och finner att kommunstyrelsen har bifallit det egna yrkandet.

16 Kommunstyrelsen 16 (20) Ks 282 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande , 82 förklara motionen om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Keyskolan i Västervik besvarad. Reservation Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till: Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen 17 (20) Ks 283 Regiondag 2015 inbjudan Dnr 2015/ Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till Regiondag 2015 den 8 oktober 2015 i Oskarshamn. Temat är Vad får människor att växa i Kalmar län?. Kostnad för deltagande är kr exklusive moms per person samt 350 kr ytterligare för middag. Sista anmälningsdag är den 23 september Inbjudan överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om deltagande. Yrkande Ordföranden yrkar att de personer som från Västerviks kommun är ledamöter och ersättare i regionförbundets styrelse erbjuds möjlighet att delta på Regiondag Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att de personer som från Västerviks kommun är ledamöter och ersättare i regionförbundets styrelse erbjuds möjlighet att delta på Regiondag Expedieras till: De valda Sofie Westerlund, enheten för kommunservice

18 Kommunstyrelsen 18 (20) Ks 284 Rapporter Ordföranden rapporterar om hur EU arbetar med EU-migrantsfrågan som rör migranter från Rumänien och Bulgarien samt hur andra kommuner hanterar frågan. Ordföranden återkommer med information om hur Västerviks kommun avser att hantera frågan. Harald Hjalmarsson (M) berättar om det arbete som Svenska kyrkan har gjort i Valdemarsviks kommun. Harald Hjalmarsson (M) informerar om sitt deltagande på: - brottsförebyggande råd 3 september Harald föreslår att en skrivelse ställs till polismyndigheten med anledning av den nedlagda polisstationen i Gamleby och att kommunens geografiska storlek framhävs. Kommunstyrelsen ställer sig bakom en skrivelse. - möte den 4 september 2015 med ordföranden i samhällsplaneringsnämnden angående förbifart Söderköping och Stångådalsbanan. - Regionförbundets arbetsutskott den 9 september 2015 då Ulf Nilsson och Harald Hjalmarsson utsågs som kontaktpersoner för Kalmar län i frågan om ny länsindelning. Mats Hugosson (C) rapporterar från möte den 10 september 2015 i Vimmerby där ny livsmedelsupphandling som ska vara klar slutet av 2016 behandlades. Viljan är att förenkla och göra det möjligt för fler mindre producenter att vara med i upphandlingen. Mats Hugosson önskar att upphandlingschefen lämnar ytterligare information om upphandlingen under ett kommunstyrelsemöte. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnade rapporter.

19 Kommunstyrelsen 19 (20) Ks 285 Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen Dnr 2015/ Förvaltningschefstjänsten på miljö- och byggnadsförvaltningen har sedan våren 2011 varit en tillförordnad tjänst. Tjänsten ska återigen bli en fast tjänst och den senaste rekryteringsprocessen har pågått sedan våren Uppdraget att rekrytera en förvaltningschef, tillika miljö- och byggnadschef, har genomförts tillsammans med rekryteringsföretaget Unik Resurs i Sverige AB enligt kompetensbaserad modell. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 september 2015 har en grupp bestående av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens presidier, kommundirektören samt fackliga organisationer varit delaktiga i rekryteringsprocessen. Efter genomförda intervjuer, avstämning och återkoppling förordar gruppen att gå vidare med Ola Karlsson. MBL-förhandling 11 är genomförd den 7 september Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anställa Ola Karlsson som förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen i Västerviks kommun, samt att uppdra åt kommundirektören att slutföra förhandlingarna om anställningsvillkor och underteckna anställningsavtal. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöte. Sammanträdet fortsätter Kommunstyrelsen behandlar före beslut i rubricerande ärende. Ordföranden återupptar behandlingen av ärendet. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkande Harald Hjalmarsson (M) yrkar att beslutanderätten i ärendet delegeras till kommunstyreslens ordförande, delegationen avser båda att-satserna i förslaget från kommunstyrelsens förvaltning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

20 Kommunstyrelsen 20 (20) Ks 285 forts. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande får delegation att fatta beslut om anställning av förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen i Västerviks kommun, samt att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att slutföra förhandlingarna om anställningsvillkor och underteckna anställningsavtal. Expedieras till: Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl. 8.30 15.15 ajournering kl. 12.00-14.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (31) 2015-11-30 Kf Ks 346 Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/

5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (28) 2016-11-28 Kf Ks 371 5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/199-026 I budget 2016 finns uppdraget att arbeta fram ett yttre ramverk

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag Kommunstyrelsen 3 (9) Ärendelista 1 juli 2016 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag 5. Försäljning

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 7, 10,11. 1. Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 7, 10,11. 1. Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (15) Ärendelista 14 september 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 7, 10,11 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 11.50-13.40 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 376-380 Christin Rampeltin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 149-151, 153-169 Christin Rampeltin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl ajournering kl , Kommunhuset 13 oktober 2015

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl ajournering kl , Kommunhuset 13 oktober 2015 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl. 8.30 15.40 ajournering kl. 12.05-14.00, 14.45-14.52 Tomas Kronståhl (S), ordf. Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

9. Motion om bättre företagsklimat svar Dnr 2016/

9. Motion om bättre företagsklimat svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (32) 2017-04-24 Kf Ks 123 9. Motion om bättre företagsklimat svar Dnr 2016/395-109 Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen den16 december

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (51) 2016-10-31 Kf 8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB Ks 337 Fjärrvärmeavgift, VA-taxa och elnätsavgifter från 1 januari 2017 information och

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.10-13.30 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-05-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-05-02, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Björn Eriksson (S) Dan-Åke Moberg (S) Mårten Blomqvist (S) Christer Thörner (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 276-279

Läs mer