Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl ajournering kl Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad Bhatt (S) Mats Hugosson (C) Anna Bodjo (MP) Harald Hjalmarsson (M) Jon Sjölander (M) Sverker Thorén (FP) Mariann Gustafsson (V) Tommy Ivarsson (SD) Ewa Ståhl (S), tjg. ers Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Sharad Bhatt (S) Kommunhuset 23 februari 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Sharad Bhatt Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 23 februari 2015 Anslaget sätts upp 23 februari 2015 Anslaget tas ned 17 mars 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (24) Övriga närvarande Margareta Fredriksson, (S), ers. Dan Nilsson, (S) ers. Ewa Ståhl (S), ers Kjell-Åke Larsson, (C) ers. Katarina Andersson, (M) ers. Helena Sjöholm, (M), ers. Hans Ellervik (VDM), ers. Bo Karlsson (SD), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef Elisabet Olsson, sekreterare Maria Borgström, medborgarförslagställare 57 Jörgen Olsson, socialförvaltningen 57 Kalle Söderberg, barn- och utbildningsförvaltningen 57 David Johansson, ledningskontoret 57 Christer Lundh, enheten för kommunservice 57 Marita Ekholm, ledningskontoret 57 Maria Rudbo, enheten för kultur 57 Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens 57 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad 57 Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad 57 Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad 57

3 Kommunstyrelsen 3 (24) Ärendelista 23 februari Upprop och val av justerare 56 Anmälan om delegationsbeslut 57 Kommundirektören informerar 58 Medborgarförslag om att samtliga medarbetare i Västerviks kommun erbjuds fria bad svar 59 Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari Månadsrapport för kommunstyrelsen januari Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsens verksamhet 63 Detaljplan för Residenset 30, gamla nämndhuset antagande 64 Upphävande av ej genomförd avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna planuppdrag 65 Helgenäs brygga, Helgenäs hamn 1:1, Tindered 2:6, del av Ed 3:91 m.fl. avbrytande av planuppdrag 66 Försäljning av Kranbilen 7, Lunnargatan, Västervik 67 Försäljning av industritomt, del av Askerum 2:65, Loftahammar 68 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändring 69 Val av ledamöter i styrgrupp för projekt Överenskommelsen dialog mellan föreningsliv och Västerviks kommun 70 Nominering av ersättare i Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden Val av ersättare i styrelsen för stiftelsen Västerviks minnesfond för mandatperioden Val av ledamöter, ersättare och revisorer i stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom för mandatperioden

4 Kommunstyrelsen 4 (24) Ärendelista 23 februari Rapporter

5 Kommunstyrelsen 5 (24) Ks 55 Upprop och val av justerare Upprop sker och Sharad Bhatt (S) utses att justera dagens protokoll. Ks 56 Anmälan om delegationsbeslut Ordförandens beslut Dnr 2015/ Ekonomichef Anders Björlin är tillförordnad kommundirektör under Carl-Magnus Mårhedens semester 28 februari 8 mars Kommundirektörens beslut Dnr 2015/ Bo A E Johanssons, Västervik skrivelse 27 januari 2015 om VillaFiber överlämnas till Västervik Miljö & Energi AB för handläggning. Dnr 2015/ Förvaltningsrättens i Linköping beslut 4 februari 2015, mål nr , att avvisa Jonas Jalktegs, Gunnebo, överklagande av beslut om ny sporthall i Totebo läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Förvaltningsrättens i Linköping beslut 4 februari 2015, mål nr , att avvisa Gunnar Bechs, Gamleby, överklagande av beslut om avtal med Västerviks Framåt AB om turismverksamheten läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Länsstyrelsens i Kalmar län meddelande 6 februari 2015 om remissvar Hållbar utveckling och en god livsmiljö i Kalmar län, regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Energimyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk läggs till handlingarna. Kultursamordnarens beslut Dnr 2015/ Redovisning 16 februari 2015 av program- och produktionsstöd, ungdomskulturpengar och konstinköp t.o.m. januari 2015.

6 Kommunstyrelsen 6 (24) Ks 56 forts. Beslut enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor Dnr 2015/ Rapport 5 februari 2015 om tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 2014.

7 Kommunstyrelsen 7 (24) Ks 57 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden. - Medborgarförslag om att samtliga medarbetare i Västerviks kommun erbjuds fria bad svar - Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari Månadsrapport för kommunstyrelsen januari Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsens verksamhet - Detaljplan för Residenset 30, gamla nämndhuset antagande - Upphävande av ej genomförd avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna planuppdrag - Helgenäs brygga, Helgenäs hamn 1:1, Tindered 2:6, del av Ed 3:91 m.fl. avbrytande av planuppdrag - Försäljning av Kranbilen 7, Lunnargatan, Västervik - Försäljning av industritomt, del av Askerum 2:65, Loftahammar. att godkänna lämnad information om aktuella ärenden. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten.

8 Kommunstyrelsen 8 (24) Ks 58 Medborgarförslag om att samtliga medarbetare i Västerviks kommun erbjuds fria bad svar Dnr 2014/ Maria Borgström, Gamleby har 13 februari 2014 väckt ett medborgarförslag om att samtliga medarbetare i Västerviks kommun, inklusive arbetstagare inom Daglig verksamhet, erbjuds tillgång till fritt bad i kommunens simhall. Kommunfullmäktige beslutade , 61 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen i samverkan med socialnämnden för beslut och besvarande. Socialnämnden har , 106 lämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget. Av socialnämndens svar framgår att daglig verksamhet inte är någon anställningsform utan en av de tio insatserna enligt lagen om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) Insatsen är frivillig och söks av den enskilde själv eller dess företrädare. Det finns flera insatser och bistånd inom kommunens verksamhetsområden som kan jämföras med insatser enligt LSS och där inte något anställningsförhållande finns. Enligt likställighetsprincipen kan inte kommunen erbjuda fria bad och på så sätt särbehandla en grupp medborgare med insatser enligt LSS. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 11 februari 2015 inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med socialnämndens yttrande , 106 över medborgarförslaget om att samtliga medarbetare i Västerviks kommun erbjuds fria bad förklara medborgarförslaget besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Förslagsställaren Socialnämnden Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen 9 (24) Ks 59 Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari 2015 Dnr 2015/ I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer kommunfullmäktige utvecklingen av mål och uppdrag i den strategiska planen i så kallade delårsrapporten efter första och andra tertialet, det vill säga efter april och augusti. Den senare granskas också av revisionen. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens ekonomi i ekonomirapporter som upprättas månadsvis. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 18 februari 2015 ekonomisk månadsrapport för kommunen januari Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomirapport 2015 efter januari månad, med ett prognostiserat resultat för året på 11,6 mnkr vilket är enligt budget. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Anders Björlin, ledingskontoret

10 Kommunstyrelsen 10 (24) Ks 60 Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari 2015 Dnr 2015/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Redovisningen inkluderar dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Månadsrapporten visar respektive bolags resultat för perioden, samt eventuell avvikelse mot budget. Vid eventuell prognostiserad avvikelse mot budget har respektive bolag lämnat redogörelse för avvikelsen. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB redovisar i skrivelse 18 februari 2015 månadsrapport för januari Inga avvikelser i prognosen jämfört med budget rapporteras. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per januari Yrkande Ordföranden yrkar bifall till bolaget förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per januari Anders Björlin, ledningskontoret

11 Kommunstyrelsen 11 (24) Ks 61 Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2015 Dnr 2015/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 12 februari 2015 månadsrapporten för januari Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport januari 2015 för kommunstyrelsen, med en prognostiserad avvikelse för 2015 på 0 mnkr i förhållande till budget. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. David Johansson, ledningskontoret

12 Kommunstyrelsen 12 (24) Ks 62 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsens verksamhet Dnr 2015/ Som en del av uppföljningen gör varje nämnd en verksamhetsberättelse som följer upp mål, uppdrag och ekonomi. Delar av verksamhetsberättelsen ligger till grund för innehållet i kommunens årsredovisning. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 16 februari 2015 förslag till verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen förvaltning. Yrkanden Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar att uppdraget om att ta fram ett landsbygdsprogram ska ingå bland de fördjupade uppdragen med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut , 27. Mariann Gustafsson (V) yrkar vidare på följande redaktionella ändringar i verksamhetsberättelsen: - Sida 23, rubriken Väsentliga händelser, första stycket, ändra ordentlig brand till kraftig brand, - Bilaga 1, rubriken Nyckeltal Räddningstjänst och samhällsskydd ändra formuleringen Under 2014 har vi haft en mycket gynnsam utveckling av bränder i byggnader till Under 2014 har vi haft en mycket gynnsam utveckling med minskat antal bränder i byggnader Ordföranden yrkar att redovisad verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen förvaltning godkänns med de ändringar som Mariann Gustafsson föreslagit. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandena. att med redovisade redaktionella ändringar samt tillägg om landsbygdsprogram som fördjupat uppdrag godkänna redovisad verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen förvaltning. David Johansson, ledningskontoret

13 Kommunstyrelsen 13 (24) Ks 63 Detaljplan för Residenset 30, gamla nämndhuset antagande Dnr 2014/ Rubricerad detaljplan har enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 februari 2015 upprättats för att möjliggöra ändrad användning från kontor till att även omfatta bostäder och handel för del av kvarteret Residenset i centrala Västervik. Fastigheten Residenset 30 består av gamla nämndhuset som utgörs av tre olika byggnader samt en innergård. Planen möjliggör handel, kontor och bostäder i befintliga byggnader samt kontor och handel i en tillbyggnad på innergården. Bostäder möjliggörs i begränsad omfattning och inte heller i byggnadernas gatuplan. Planen har hanterats med normalt planförfarande, synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. Handlingarna består av: - Plankarta med tillhörande planbestämmelser, Plan- och genomförandebeskrivning, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, Samrådsredogörelse, Granskningsutlåtande, Bilaga 1 (tillsynsmyndigheten), Kulturhistorisk utredning, oktober Markundersökning, Riskanalys/anmälan om markförorening, Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna granskningsutlåtandet och överlämna detaljplan Residenset 30, Västerviks kommun, Kalmar län, till kommunfullmäktige för antagande. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Kommunfullmäktige

14 Kommunstyrelsen 14 (24) Ks 64 Upphävande av ej genomförd avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna planuppdrag Dnr 2015/ Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 februari 2015 finns en större avstyckningsplan sydväst om kyrkan fastställd Avstyckningsplanen har genom förändringar i lagstiftningen blivit jämställd med en detaljplan. Planen är till övervägande del inte genomförd och de delar som är bebyggda är dessutom delvis genomförda i strid med planen. Eftersom planen är en avstyckningsplan saknar den mer detaljerade bestämmelser om hur marken får bebyggas och ger därmed inget direkt stöd vid bygglovgivning. Då bebyggelsen liksom gator och vägar dessutom i vissa delar är utbyggd i strid med planen uppstår problem vid lovgivning. I samråd med miljö- och byggnadskontoret har konstaterats att de bygglovärenden som kan bli aktuella inom området kan hanteras inom ramen för de regler som gäller inom sammanhållen bebyggelse. Detta förutsätter dock att miljö- och Byggnadsnämnden fattar beslut om att delar av planområdet ska utgöra sammanhållen bebyggelse i samband med att planen upphävs. Det konstateras även att upphävandet av planen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning inför upphävande av detaljplanen är: - Avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna, kan upphävas enligt ovanstående enligt standardförfarande. - Inför upphävandet krävs komplettering av vilka bebyggda områden som ska omfattas av sammanhållen bebyggelse efter det att planen upphävts. - Arbetet med att upphäva planen sker inom ramen för samhällsbyggnadsenhetens arbete med gamla detaljplaner. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att arbetet med att upphäva Avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna kan ske utifrån ovanstående direktiv. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad

15 Kommunstyrelsen 15 (24) Ks 65 Helgenäs brygga, Helgenäs hamn 1:1, Tindered 2:6, del av Ed 3:91 m.fl. avbrytande av planuppdrag Dnr 2006/ Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2006 att planläggning skulle ske inom rubricerat område med syfte att skapa bostäder, marina samt därtill hörande servicefunktioner. Ett tillägg till planuppdraget för detaljplanen gavs av kommunstyrelsen 9 april År 2006 upprättade kommunen ett avtal med bolaget Eds Bruk Holding AB kring exploatering av ett område i Helgenäs där den tidigare hamnen ingick. Exploateringen skulle ha omfattat bostäder med tillhörande serviceverksamhet. Avtalet har löpt ut och bolaget har senare begärts i konkurs. Västerviks kommun genomförde tillsammans med DGE Mark och Miljö AB i Kalmar och med Länsstyrelsen i Kalmar län en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för förorenade områden kring det sågverk som tidigare haft verksamhet i Helgenäs Hamn. Studien visade på förekomst av dioxin. Enligt den ansvarsutredning som genomfördes 2006 har de bolag som ansvarar för föroreningarna gått i konkurs och då det inte förekommer förvaring av avfall på fastigheterna kan inte någon juridisk person eller privatperson ställas till svars för föroreningarna. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 februari 2015 finns inte något kvarvarande exploateringsintrese från någon intressent, alla kommunala förpliktelser mot tidigare intressent enligt tecknade avtal har upphört och planarbetet har legat vilande sedan våren Kommunstyrelsens förvaltning gör därför bedömningen att det inte finns något skäl att fortsätta planarbetet enligt tidigare beslut. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att konstatera att det inte längre finns något exploateringsintresse i området kring Helgenäs som omfattas av Kommunstyrelsens beslut om uppdrag om planläggning och att pågående planarbete därför ska avbrytas, samt att ge kommunstyrelsens förvaltning, i samverkan med miljö- och byggnadskontoret, i uppdrag att med tidigare upprättad Huvudstudie 12 november 2006 som grund ta fram en strategi för hur föroreningarna inom området bör hanteras samt dess eventuella påverkan på gällande planer. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

16 Kommunstyrelsen 16 (24) Ks 65 forts. att konstatera att det inte längre finns något exploateringsintresse i området kring Helgenäs som omfattas av Kommunstyrelsens beslut om uppdrag om planläggning och att pågående planarbete därför ska avbrytas, samt att ge kommunstyrelsens förvaltning, i samverkan med miljö- och byggnadskontoret, i uppdrag att med tidigare upprättad Huvudstudie 12 november 2006 som grund ta fram en strategi för hur föroreningarna inom området bör hanteras samt dess eventuella påverkan på gällande planer. Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Miljö- och byggnadskontoret

17 Kommunstyrelsen 17 (24) Ks 66 Försäljning av Kranbilen 7, Lunnargatan, Västervik Dnr 2014/ ACT M&B AB och Kvalitetshem i Västervik AB tecknade under år 2014 köpekontrakt gällande köp med hälften vardera av del av industritomten Kranbilen 1 vid Lunnargatan. Detta efter beslut i kommunstyrelsen , 166. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 februari 2015 har det överlåtna området därefter avstyckats och fått beteckningen Kranbilen 7 med en areal av 2740 m 2. Under tiden man har förberett byggnationen har företagen beslutat att köpet ska genomföras med ACT M&B AB som ensam köpare. Bolaget är i byggnadsbranschen och bygger stålhallar. De avser uppföra ett mindre företagshotell bl.a. för det egna företaget. Förslag till avtal om överlåtelse av Kranbilen 7 för en köpeskilling om kr har upprättats och är underskrivet av köparen. I avtalet upphävs det tidigare köpekontraktet varför också Kvalitetshem i Västervik AB godkänner det nya kontraktet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till avtal med ACT M&B AB om försäljning av Kranbilen 7, Västervik, för en köpeskilling om kr, samt att upphäva det tidigare köpekontraktet med ACT M&B AB och Kvalitetshem i Västervik AB gällande del av Kranbilen 1 (numera Kranbilen 7) daterat 7 maj Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad

18 Kommunstyrelsen 18 (24) Ks 67 Försäljning av industritomt, del av Askerum 2:65, Loftahammar Dnr 2015/ Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 februari 2015 har David Bergholtz begärt att få köpa mark i Loftahammars industriområde för att uppföra en verkstads/lagerhall. I samråd med David har en tomt om ca 2700 m 2 av Askerum 2:65 befunnits lämplig. Industriområdet ligger inom det yttre skyddsområdet för vattentäkt varför särskilda bestämmelser gäller angående dagvattenhanteringen. För etablering av industriell verksamhet krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. I köpeskillingen 110 kr/ m 2 ingår anslutningsavgift för VA med undantag av lägenhetsavgift. Köparen har upplysts om dessa förhållanden. Handpenning är erlagd. Förslag till köpekontrakt har upprättats och är underskrivet av köparen. Till köpekontraktet bifogas en karta där fastighetens läge framgår. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt med David Bergholtz om försäljning av ca 2700 m 2 av Askerum 2:65 för 110 kronor/m 2. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad

19 Kommunstyrelsen 19 (24) Ks 68 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar ändring Dnr 2015/ Kommunstyrelsen beslutade senast om en ändring i dokumentet Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar , 230. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 16 februari 2015 några ändringar i dokumentet enligt nedan. In- och utbetalningar Ekonomikonsult Maud Sundström, ekonomikonsult Anneli Gusenhav Tina Karlsson, ekonomikonsult Ing-Marie Wedin, redovisningschef Christina Bäckström och controller Tomas Ogebrink Karlsson bemyndigas två i förening att å kommunens vägnar underteckna - in- och utbetalningar avseende kassa, bank, bankgiro och postgiro. Post och värde Personalchef Tanja Levin samt vaktmästarna Kent Berg, Anna Lindekrantz och Toivo Svartnäs samt biblioteksassistent Anne Brandel bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna och utkvittera - värdehandlingar och postförsändelser. Tomas Karlsson förekommer på fler ställen i dokumentet och ändras på samtliga till Tomas Ogebrink. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisade förslag till ändringar i Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Elisabet Olsson, enheten för kommunservice

20 Kommunstyrelsen 20 (24) Ks 69 Val av ledamöter i styrgrupp för projekt Överenskommelsen dialog mellan föreningsliv och Västerviks kommun Dnr 2014/ , 2014/ Kommunstyrelsen beslutade , 160 att anta en Avsiktsförklaring gällande gemensamt arbete med en dialogprocess mellan föreningsliv och kommunen, samt att utse två politiker med uppdrag att föra dialog inom processen för att ta fram en lokal Överenskommelse under förutsättning att medel från Ungdomsstyrelsen beviljas. Kommunstyrelsen har att utse ledamöter att ingå i styrgruppen. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses att ingå i styrgruppen och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att utse kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande att ingå i styrgruppen för projekt Överenskommelsen dialog mellan föreningsliv och Västerviks kommun. De valda Ulrika Pecher, Malin-Cecilia Wiberg, enheten för kommunservice

21 Kommunstyrelsen 21 (24) Ks 70 Nominering av ersättare i Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden Dnr 2014/ Kommunstyrelsen beslutade , 17 att till Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden nominera Bo Jonsson (C) och Carina Hultgren (FP) till ledamöter. Ersättare lämnades vakant. att komplettera tidigare beslut med att till Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden nominera Ersättare: Benny Svensson (S) Tallgatan Gamleby Magdalena Liedestam (M) Tjustvägen Överum De valda Hilding och Karin Bosslers Stiftelse, c/o Barbro Lönnehed, Lönnebergavägen 11, Lönneberga Malin-Cecilia Wiberg, enheten för kommunservice

22 Kommunstyrelsen 22 (24) Ks 71 Val av ersättare i styrelsen för stiftelsen Västerviks minnesfond för mandatperioden Dnr 2014/ Kommunstyrelsen beslutade , 18 att till stiftelsen för Västerviks minnesfond för mandatperioden utse Ingegerd Karlsson (S) och Yvonne Nilsson (M) till ledamot och Eva-Lena Fungmark (C) till ersättare. En ersättare lämnades vakant. att komplettera tidigare beslut med att till stiftelsen för Västerviks minnesfond för mandatperioden utse Ersättare: Hilma Bertilsson (S) Indianstigen Västervik De valda Stiftelsen Västerviks minnesfond Malin-Cecilia Wiberg, enheten för kommunservice

23 Kommunstyrelsen 23 (24) Ks 72 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom för mandatperioden Dnr 2014/ Kommunstyrelsen beslutade , 14 att till stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom för mandatperioden utse ledamöterna Anita Bohman (S) och Mariann Gustafsson (V), ersättaren Anne Jacobsson (C) och revisorn Sven Öberg (C). En ersättare och en revisor lämnades vakant. att komplettera tidigare beslut med att till stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom för mandatperioden utse Ersättare: Jörgen Andersson (M) Tjustvägen Överum Revisor: Åke Jägerö (S) Masugnsgatan 1 A Överum De valda Stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendom Malin-Cecilia Wiberg, enheten för kommunservice

24 Kommunstyrelsen 24 (24) Ks 73 Rapporter Harald Hjalmarsson (M) rapporterar från sitt deltagande på: - rundabordsdiskussion den 18 februari 2015 med Boston Consulting Group och Zennström Philanthropies om vad kommunerna kring Östersjön kan göra vad gäller åtgärder mot främst övergödning, - Trafikverkets information den 19 februari 2015 om Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsbanor i södra Sverige. att godkänna lämnade rapporter.

Ärende till kommunfullmäktige: 9. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 9. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 23 februari 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 9 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Medborgarförslag om

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40 Kommunstyrelsen 1 (45) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (26) Ärendelista 14 december 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Ägardirektiv

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 Peter Iselau (S).tjg.ersättare Susanne Hultman (S) tjg.ers. 18-19 Anna Melstedt Ottosson (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00-20.35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (21) Ärendelista 9 mars 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Helårsrapport

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25 Kommunstyrelsen 1 (34) Plats och tid Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 221-223, 225-241 Axel Nilsson (M) 222-226

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Anders Fröjdö Gunilla Josefsson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-12-11 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december, 2014 kl. 08:30 13:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 2 mars 2015 kl. 8.30-17.00 Beslutande Marie Johansson (S), ordf. Kjell Thelin (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-09-30 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-09-30 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2013-09-30 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Erkki Ekman (FP) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e vice

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-10

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Röda rummet, Bangatan 10 A, Lund, kl 13:00-14:30 Ordförande: Ledamöter: Wallin Christer (M) Bolin Staffan (FP) Abelson Björn (S) --- Övriga närvarande: Yngveson Barbro,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (10) 2015-01-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (10) 2015-01-08 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 8 januari 2015 kl 09.30-10.15 Angelica Katsanidou (S) Anna Melstedt Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski (MP)

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Urban Erntoft, Gunilla Bergdalen, Helena Stålhammar, Lennart Lööw, Börje Wilsborn, Siv

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Gunnar Kjelldahl (C), adjungerad Ingmar Wallén (M), adjungerad Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör

Gunnar Kjelldahl (C), adjungerad Ingmar Wallén (M), adjungerad Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör 1(14) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 09.00-09.36 Beslutande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Mats Wedberg (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.45 15.20 Beslutande Catharina Fredriksson, 40-45 (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Krister Johansson, 38-39 (S) Birgitta

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 20.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Karl-Arne Larsson (C) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Alette-Marie Lindgren (S) Kurt-Rikard

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer