Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl ajournering kl Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad Bhatt (S) Mats Hugosson (C) Anna Bodjo (MP) Jon Sjölander (M) Sverker Thorén (FP) Mariann Gustafsson (V) Katarina Andersson, (M) tjg. ers. Bo Karlsson (SD), tjg. ers. Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Anna Bodjo (MP) Kommunhuset 23 mars 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Anna Bodjo Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 23 mars 2015 Anslaget sätts upp 23 mars 2015 Anslaget tas ned 14 april 2015 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (27) Övriga närvarande Dan Nilsson, (S) ers. Ewa Ståhl (S), ers. Ulf Jonsson (S), ers. Karl-Åke Skogsberg, (MP) ers. Hans Ellervik (VDM), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef Elisabet Olsson, sekreterare David Johansson, ledningskontoret 95 Lennart Brewitz, medborgarförslagsställare 95 Maria Rudbo, enheten för kultur 95 Christer Lundh, enheten för kommunservice 95 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad 95 Per Lundberg, enheten för arbete och kompetens 95 Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 95 Jörgen Svensson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 95 Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 95 Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad 95

3 Kommunstyrelsen 3 (27) Ärendelista 23 mars Upprop och val av justerare 93 Meddelanden 94 Anmälan om delegationsbeslut 95 Kommundirektören informerar 96 Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - februari Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag januari - februari Medborgarförslag om gamla varmbadhuset på Strömsholmen i Västervik svar 99 Månadsrapport för kommunstyrelsen januari - februari Regional cykelstrategi i Kalmar län yttrande 101 Avgäldsränta vid avgäldsreglering av tomträtt från 1 oktober Medborgarförslag om att uppkalla en gata efter konstnären Gottfrid Kallstenius svar 103 Medborgarförslag om att gator eller andra allmänna platser uppkallas efter hedersmedborgarna Hansi Schwartz och Alice Babs svar 104 Medborgarförslag om namnbyte på några gator och parker svar 105 Laglighetsprövning Hans Hök, Lars-Anders Övling./. Västerviks kommun av kommunstyrelsens beslut 12 maj 2014 och 10 november 2014 yttrande till förvaltningsrätten 106 Laglighetsprövning Åke Elgstrand./. Västerviks kommun av kommunstyrelsens beslut 12 maj 2014 och 10 november 2014 yttrande till förvaltningsrätten 107 Nominering av ersättare i Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden rättning av tidigare beslut

4 Kommunstyrelsen 4 (27) Ärendelista 23 mars 2015 forts. 108 Föreläsning om islamism och Islamiska Staten (IS) den 14 april 2015 inbjudan 109 Heldagsseminarium om arbetslös ungdom i Västervik den 16 april 2015 inbjudan 110 Uppdrag om redovisning av effektiviseringar inför beslut om budget 2016 och ekonomisk plan 2017 och Förtydligande med anledning av Förvaltningsrättens i Linköping dom, mål nr Rapporter

5 Kommunstyrelsen 5 (27) Ks 92 Upprop och val av justerare Anna Bodjo (MP) är i tur att justera. Ks 93 Meddelanden 2015/ Finansrapport för kommunkoncernen för perioden januari - februari 2015, inkommen Dnr 2015/ Kommunala pensionärsrådets mötesanteckningar 24 februari Ks 94 Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektörens beslut Dnr 2013/ Miljö och byggnadsnämndens protokoll Blanka 1:40 m.fl. rapport från markundersökning att föreläggande fullföljts läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Förvaltningsrättens i Linköping beslut 3 mars 2015 mål nr att avvisa Mona Schillers överklagande av kommunstyrelsens beslut om detaljplan Slottsholmen läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Förvaltningsrättens i Linköpings beslut 3 mars 2015 mål nr att avvisa Jan Gunnar Johansson överklagande av exploateringsavtal med Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 AB läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Förvaltningsrättens i Linköpings beslut 3 mars 2015 mål nr , att avvisa Wolter Stackelbergs överklagande om bolagsordning och ägardirektiv läggs till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen 6 (27) Ks 94 forts. Dnr 2015/ Förvaltningsrättens i Linköpings beslut 3 mars 2015 mål nr att avvisa Bo Stalebrants överklagande av tio kommunstyrelsebeslut under 2013 läggs till handlingarna. Dnr 2013/ Kammarrätten i Jönköpings beslut 3 mars 2015 mål nr att inte meddela prövningstillstånd för Ove Gustavssons överklagande om destinationsutveckling Västervik. Läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Länsstyrelsen Kalmar läns beslut 5 mars 2015 till Gothia vind 15 AB om tillstånd att anlägga och driva gruppstation för vindkraftverk på fastigheterna Lervik 1:1 m.fl. Läggs till handlingarna. Dnr 2014/ Förvaltningsrätten i Linköpings dom 18 februari 2015 mål nr att avslå Kenneth Linds överklagande om ägardirektiv 2014 för Västervik Miljö & Energi AB förutom vad gäller avkastningskrav läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Socialdepartementets remiss 23 februari 2015 Betänkande mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) överlämnas till miljö och byggnadsnämnden för avgivande av kommunens yttrande. Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 mars 2015 till BRIS region Öst med avslag på ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 och 2016 läggs till handlingarna. Dnr 2015/ Kammarrätten i Jönköpings beslut 11 mars 2015 mål nr att inte meddela prövningstillstånd för Jonas Jalktegs överklagande om ombyggnation av sporthall i Totebo. Läggs till handlingarna Befattningshavares inom försörjningsstöds- och flyktingverksamheten beslut Beslut fattade under februari månad Kultursamordnarens beslut Dnr 2015/ Redovisning 17 mars 2015 av program- och produktionsstöd, ungdomskulturpengar och konstinköp t.o.m. februari 2015.

7 Kommunstyrelsen 7 (27) Ks 95 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - februari Månadsrapport för de kommunala bolagen januari - februari Medborgarförslag om att bjuda in till medborgardialog om utformning och utveckling av gamla varmbadhuset på Strömsholmen i Västervik svar - Månadsrapport för kommunstyrelsen januari - februari Hot och våld i offentlig miljö uppföljning efter utbildning - Regional cykelstrategi i Kalmar län yttrande - Avgäldsränta vid avgäldsreglering av tomträtt - Medborgarförslag om att uppkalla en gata efter konstnären Gottfrid Kallstenius svar - Medborgarförslag om att gator eller andra allmänna platser uppkallas efter hedersmedborgarna Hansi Schwartz och Alice Babs svar - Medborgarförslag om namnbyte på några gator och parker svar - Uppdrag om redovisning av effektiviseringar inför beslut om budget 2016 och ekonomisk plan 2017 och Förtydligande med anledning av Förvaltningsrättens i Linköping dom, mål nr att godkänna lämnad information om aktuella ärenden. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten.

8 Kommunstyrelsen 8 (27) Ks 96 Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - februari 2015 Dnr 2015/ I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer kommunfullmäktige utvecklingen av mål och uppdrag i den strategiska planen i så kallade delårsrapporten efter första och andra tertialet, det vill säga efter april och augusti. Den senare granskas också av revisionen. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens ekonomi i ekonomirapporter som upprättas månadsvis. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 18 mars 2015 ekonomirapport efter februari månad. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomirapport 2015 efter februari månad, med ett prognostiserat resultat för året på 11,6 mnkr vilket är enligt budget. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Anders Björlin, ledningskontoret

9 Kommunstyrelsen 9 (27) Ks 97 Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag januari februari 2015 Dnr 2015/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Redovisningen inkluderar dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Månadsrapporten visar respektive bolags resultat för perioden, samt eventuell avvikelse mot budget. Vid eventuell prognostiserad avvikelse mot budget har respektive bolag lämnat redogörelse för avvikelsen. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB redovisar i skrivelse 17 mars 2015 månadsrapport för februari månad Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per februari Ordföranden yrkar bifall till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s förslag. Anders Björlin, ledningskontoret

10 Kommunstyrelsen 10 (27) Ks 98 Medborgarförslag om gamla varmbadhuset på Strömsholmen i Västervik svar Dnr 2014/ Lennart Brewitz, Västervik har den 10 oktober 2014 väckt ett medborgarförslag om gamla varmbadhuset i Västervik. Förslagsställaren vill att kommunen bjuder in till medborgardialog för utformning och utveckling av varmbadhuset. Kommunfullmäktige beslutade , 25 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 9 mars 2015 förslag till svar på medborgarförslaget. Inom ramen för detaljbudget för 2015 har kommunstyrelsen gett kommunstyrelsens förvaltning ett fördjupat uppdrag att ta fram förslag till utveckling av varmbadhuset som en resurs för kulturlivet m.m. i kommunen. Möjligheterna att utveckla varmbadhuset till en mötesplats för kreativa och konstnärliga uttryck ska utredas. Under 2014 genomfördes en omfattande kulturdialog med många olika aktörer och de behov och önskemål som då framkom kommer att ligga till grund i förslaget till verksamhetsinriktning för varmbadhuset. Målet är att varmbadhuset blir en attraktiv och kreativ mötesplats för både kommuninnevånare och besökare och där verksamheten främjar samverkan mellan professionellt kulturliv och lokalt engagemang. Om förvaltningen får fortsatt uppdrag kring att utveckla varmbadhuset till en kulturell mötesplats inom ramen för budgetförutsättningarna för 2016 kommer fortsatt medborgardialog att ske. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 mars 2015 förklara medborgarförslaget om gamla varmbadhuset i Västervik besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

11 Kommunstyrelsen 11 (27) Ks 98 forts. att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 mars 2015 förklara medborgarförslaget om gamla varmbadhuset i Västervik besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Förslagsställaren Maria Rudbo, enheten för kultur Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen 12 (27) Ks 99 Månadsrapport för kommunstyrelsen januari februari 2015 Dnr 2015/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 16 mars 2015 månadsrapporten för januari februari Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport januari - februari 2015 för kommunstyrelsen, med en prognostiserad avvikelse för 2015 på 0 mnkr i förhållande till budget. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. David Johansson, ledningskontoret

13 Kommunstyrelsen 13 (27) Ks 100 Regional cykelstrategi i Kalmar län yttrande Dnr 2014/ Regionförbundet i Kalmar län inbjuder i skrivelse 10 november 2014 länets kommuner, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att yttra sig över en framtagen cykelstrategi. Yttrande ska vara regionförbundet tillhanda senast 31 mars Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa mål och strategier för hur vi långsiktigt kan utveckla cykelvägnätet och turistcykelleder i ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering. Det övergripande målet för cykelstrategin är År 2025 finns det ett regional sammanhängande nät av cykelbanor och cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 3 mars 2015 förslag till yttrande över cykelstrategin. Av yttrandet framgår att kommunen är positiv till strategin, men lämnar synpunkter bland annat vad gäller prioriteringar mellan turistcykelleder och pendelstråksleder. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 mars 2015 som sitt yttrande över samrådet om förslag till regional cykelstrategi för Kalmar län. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Protokollsanteckning Mariann Gustafsson (V), Sverker Thorén (FP) och Hans Ellervik (VDM) vill få följande antecknat till protokollet vilket godkänns av ordföranden: Vi vill att förslag som kommer som remiss och ska besvaras skickas ut till förtroendevalda i ett tidigare skede. Regionförbundet i Kalmar län, Jennifer Jillehed, enheten för arbete och kompetens

14 Kommunstyrelsen 14 (27) Ks 101 Avgäldsränta vid avgäldsreglering av tomträtt från 1 oktober 2016 Dnr 2015/ Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 331 att fastställa avgäldsräntan för tomträtter med 10-årig omregleringsperiod till 3,25 % och 20-årig omregleringsperiod till 3,5 %. Idag finns enligt konsultföretaget Hammar Locum Metior AB (HLM) nya rättsfall som innebär att tomträttsavgälderna vid framtida omregleringar bör sättas till 3 % för tomträtter med 10-årig omregleringsperiod och 3,25 % för tomträtter med 20-årig omregleringsperiod. Nästan alla tomträtter i Västervik har 20-årig omregleringsperiod. HLM hjälpte kommunen år att ta fram en modell för att bedöma markvärdet avseende småhustomter som är upplåtna med tomträtt. Den framtagna markvärderingsmodellen ska kunna användas såväl vid omreglering av tomträttsavgäld som vid friköp av tomträtter för småhus. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 mars 2015 har HLM, med hjälp av ortsprismaterial avseende permanenta småhus som har sålts under åren , nu studerat prisutvecklingen under nämnda period. HLM:s undersökning har visat stabila prisnivåer med endast någon enstaka procent i ökning. Möjligen menar HLM att två av de tio delområdena i markvärdesmodellen har en något mer positiv utveckling. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslutad markvärderingsmodell behålls oförändrad. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa avgäldsräntan för tomträtter med 10-årig omregleringsperiod till 3 % och 20-årig omregleringsperiod till 3,25 %, samt att ovanstående ska gälla tomträtter där ny omregleringsperiod startar eller senare. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad

15 Kommunstyrelsen 15 (27) Ks 102 Medborgarförslag om att uppkalla en gata efter konstnären Gottfrid Kallstenius svar Dnr 2011/ Åsa Frosterud-Jägerhorn, Västervik har 16 september 2011 väckt ett medborgarförslag om att hedra konstnären Gottfrid Kallstenius, född i Västervik 1861, genom att uppkalla en gata efter honom. Kommunfullmäktige beslutade , 227 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen i samråd med kultur- och fritidsnämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2 mars 2015 förslag till yttrande över medborgarförslaget. Förvaltningen anser att namnförslaget är adekvat och bra. Namnet kan bli aktuellt när nya gator, vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar ska namnges, exempelvis vid detaljplaneläggning. Då övervägs alltid alternativet med memorialnamn. Enligt Västerviks kommuns Riktlinjer vid namngivning och namnskick ska namngivning och memorialnamn på nya gator, vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar användas med försiktighet och eftertanke och att hävdvunna namn inte ska ändras utan starka skäl. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med motiveringen ovan anse medborgarförslaget om att uppkalla en gata efter Gottfrid Kallstenius besvarat och samtidigt tacka förslagsställaren för visat intresse. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Förslagsställaren Ulla-Britta Stävmark Andersson Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen 16 (27) Ks 103 Medborgarförslag om att gator eller andra allmänna platser uppkallas efter hedersmedborgarna Hansi Schwartz och Alice Babs svar Dnr 2014/ Staffan Lindén, Västervik, har 17 februari 2014 väckt ett medborgarförslag om att kommunen visar uppskattning oh hyllar såväl Hansi Schwartz som Alice Babs. Förslaget är att gator eller andra allmänna platser uppkallas efter de här två hedersmedborgarna. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2 mars 2015 förslag till yttrande över medborgarförslaget. Förvaltningen anser att namnförslaget är adekvat och bra. Namnet kan bli aktuellt när nya gator, vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar ska namnges, exempelvis vid detaljplaneläggning. Då övervägs alltid alternativet med memorialnamn. Enligt Västerviks kommuns Riktlinjer vid namngivning och namnskick ska namngivning och memorialnamn på nya gator, vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar användas med försiktighet och eftertanke och att hävdvunna namn inte ska ändras utan starka skäl. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med motiveringen ovan anse medborgarförslaget om att gator eller andra allmänna platser uppkallas efter hedersmedborgarna Hansi Schwartz och Alice Babs besvarat och samtidigt tacka förslagsställaren för visat intresse. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Förslagsställaren Ulla-Britta Stävmark Andersson Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen 17 (27) Ks 104 Medborgarförslag om namnbyte på några gator och parker svar Dnr 2014/ Lars Askenvik, Västervik, har 21 februari 2014 väckt ett medborgarförslag om namnbyte på några gator och parker. Detta för att hedra Alice Babs och Hansi Schwartz m.fl. Förslagsställaren uppmanar även kommunen att fundera över en walk of fame, t.ex. Bredgatan. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2 mars 2015 förslag till yttrande över medborgarförslaget. Förvaltningen anser att namnförslaget är adekvat och bra. Namnet kan bli aktuellt när nya gator, vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar ska namnges, exempelvis vid detaljplaneläggning. Då övervägs alltid alternativet med memorialnamn. Förslagsställarens idé om walk of fame kommer att beaktas. Enligt Västerviks kommuns Riktlinjer vid namngivning och namnskick ska namngivning och memorialnamn på nya gator, vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar användas med försiktighet och eftertanke och att hävdvunna namn inte ska ändras utan starka skäl. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med motiveringen ovan anse medborgarförslaget om namnbyte av några gator och parker besvarat och samtidigt tacka förslagsställaren för visat intresse. n Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Anna Bodjo (MP) yrkar som tillägg att även förslagsställarens idé om walk of fame ska beaktas samt att brödtexten i paragrafen kompletteras med detta. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena. att med motiveringen ovan anse medborgarförslaget om namnbyte av några gator och parker besvarat med tillägget att även idén om walk of fame ska beaktas och samtidigt tacka förslagsställaren för visat intresse. Förslagsställaren Ulla-Britta Stävmark Andersson Kommunfullmäktige

18 Kommunstyrelsen 18 (27) Ks 105 Laglighetsprövning Hans Hök, Lars Övling./. Västerviks kommun av kommunstyrelsens beslut 12 maj 2014 och 10 november 2014 yttrande till förvaltningsrätten Dnr 2015/ Hans Hök och Lars Övling har i skrivelser 1 februari respektive 30 januari 2015 överklagat kommunstyrelsens samtliga beslut under tiden 1 oktober 2012 till 31 december Grunden för överklagandena är att Västerviks kommunstyrelse inte var laglig under perioden med hänvisning till kammarrättens dom i mål nr Kammarrättens dom innebär att kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2012, 140 upphävs i den del det avser att från den 1 oktober 2012 återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten har i beslut 26 februari 2015 avvisat överklagandet förutom vad gäller de beslut som kommunstyrelsen fattade vid sammanträdena den 12 maj 2014 och den 10 november Västerviks kommuns ges tillfälle att yttra sig i målet såvitt gäller de beslut som fattades vid dessa två sammanträden. Yttrande ska vara inkommet den 11 mars, men kommunen har begärt och fått förlängd yttrandetid till den 25 mars 2015 enligt förvaltningsrättens underrättelse 4 mars Enligt skälen till förvaltningsrättens beslut har samtliga protokoll från kommunstyrelsens sammanträden under den period som Hök och Övling överklagar varit anslagna under den tid som kommunallagen föreskriver, förutom vad avser sammanträdena den 12 maj 2014 och den 10 november Klagotiden har därmed löpt ut innan överklagandena inkom till förvaltningsrätten för samtliga beslut utom för de två angivna sammanträdena. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 16 mars 2015 förslag till yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 mars 2015 som sitt yttrande över Hans Höks och Lars Övling överklaganden (mål nr , enhet 2) och överlämna det till förvaltningsrätten, samt att bestrida överklagandena och hemställa att förvaltningsrätten avslår Hans Höks och Lars Övlings överklaganden med hänvisning till vad kommunen har anfört.

19 Kommunstyrelsen 19 (27) Ks 105 forts. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 mars 2015 som sitt yttrande över Hans Höks och Lars Övling överklaganden (mål nr , enhet 2) och överlämna det till förvaltningsrätten, samt att bestrida överklagandena och hemställa att förvaltningsrätten avslår Hans Höks och Lars Övlings överklaganden med hänvisning till vad kommunen har anfört. Förvaltningsrätten i Linköping, Elisabet Olsson, enheten för kommunservice

20 Kommunstyrelsen 20 (27) Ks 106 Laglighetsprövning Åke Elgstrand./. Västerviks kommun av kommunstyrelsens beslut 12 maj 2014 och 10 november 2014 yttrande till förvaltningsrätten Dnr 2015/ Åke Elgstrand har i skrivelse 31 januari 2015 med komplettering 9 februari 2015 överklagat kommunstyrelsens samtliga beslut under tiden 1 oktober 2012 till 31 december Grunden för överklagandet är att Västerviks kommunstyrelse inte var laglig under perioden med hänvisning till kammarrättens dom i mål nr Kammarrättens dom innebär att kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2012, 140 upphävs i den del det avser att från den 1 oktober 2012 återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten har i beslut 26 februari 2015 avvisat överklagandet förutom vad gäller de beslut som kommunstyrelsen fattade vid sammanträdena den 12 maj 2014 och den 10 november Västerviks kommuns ges tillfälle att yttra sig i målet såvitt gäller de beslut som fattades vid dessa två sammanträden. Yttrande ska vara inkommet den 11 mars, men kommunen har begärt och fått förlängd yttrandetid till den 25 mars 2015 enligt förvaltningsrättens underrättelse 4 mars Enligt skälen till förvaltningsrättens beslut har samtliga protokoll från kommunstyrelsens sammanträden under den period som Elgstrand överklagar varit anslagna under den tid som kommunallagen föreskriver, förutom vad avser sammanträdena den 12 maj 2014 och den 10 november Klagotiden har därmed löpt ut innan överklagandet inkom till förvaltningsrätten för samtliga beslut utom för de två angivna sammanträdena. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 16 mars 2015 förslag till yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 mars 2015 som sitt yttrande över Elgstrands överklagande (mål nr , enhet 2) och överlämna det till förvaltningsrätten, samt att bestrida överklagandet och hemställa att förvaltningsrätten avslår Elgstrands överklagande med hänvisning till vad kommunen har anfört.

21 Kommunstyrelsen 21 (27) Ks 106 forts. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 mars 2015 som sitt yttrande över Elgstrands överklagande (mål nr , enhet 2) och överlämna det till förvaltningsrätten, samt att bestrida överklagandet och hemställa att förvaltningsrätten avslår Elgstrands överklagande med hänvisning till vad kommunen har anfört. Förvaltningsrätten i Linköping, Elisabet Olsson, enheten för kommunservice

22 Kommunstyrelsen 22 (27) Ks 107 Nominering av ersättare i Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden rättning av tidigare beslut Dnr 2014/ Kommunstyrelsen beslutade , 17 att till Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden nominera Bo Jonsson (C) och Carina Hultgren (FP) till ledamöter. Ersättare lämnades vakant. Kommunstyrelsen kompletterade , 70 sitt beslut med att nominera Benny Svensson (S) och Magdalena Liedestam (M) till ersättare. Eftersom stiftelsens stadgar anger att det endast ska vara en ersättare från Västerviks kommun bör kommunstyrelsen ändra sitt beslut om nominering. Samråd har skett med de nominerade ledamöterna och förslaget är att kommunstyrelsens beslut , 70 upphävs samt att nytt beslut fattas som innebär att Benny Svensson (S) nomineras som ersättare i stiftelsen. Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens beslut , 70 upphävs samt att Benny Svensson (S) nomineras som ersättare i Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att upphäva kommunstyrelsens beslut , 70, samt att nominera Benny Svensson (S), Tallgatan 34, Gamleby (tnf ) som ersättare i Hilding och Karin Bosslers stiftelse för mandatperioden Hilding och Karin Bosslers stiftelse, c/o Barbro Lönnehed, Lönnebergav. 11, Lönneberga Benny Svensson, Tallgatan 34, Gamleby Malin-Cecilia Wiberg, enheten för kommunservice

23 Kommunstyrelsen 23 (27) Ks 108 Föreläsning om islamism och Islamiska staten (IS) den 14 april 2015 inbjudan Dnr 2015/ Integrationsgruppen bjuder in till föreläsning om islamism och IS i Biostaden, Västervik den 14 april kl Professor Leif Stenberg från Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet föreläser kring islamismen och den Islamiska staten i Syrien och Irak. Föreläsningen vänder sig till politiker och tjänstemän inom olika myndigheter och organisationer. Inbjudan överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om deltagande. Ordföranden yrkar att ordföranden och vice ordförande i utskottet för folkhälsa och samhällsskydd utses att delta på föreläsningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att utse ordföranden och vice ordföranden i utskottet för folkhälsa och samhällsskydd att delta på föreläsningen om islam och Islamiska staten (IS). Deltagarna Elisabet Olsson, enheten för kommunservice

24 Kommunstyrelsen 24 (27) Ks 109 Heldagsseminarium om arbetslös ungdom i Västervik den 16 april 2015 inbjudan Dnr 2015/ Campus Västervik bjuder och Högskolan Väst bjuder in till heldagsseminarium om projektet Arbetslös ungdom i Västervik på Campus Västervik den 16 april 2015 kl Syftet med seminariet är att deltagarna ska ges möjlighet att lära av och tillsammans med varandra. Hur ser livsvillkoren för ungdomar i arbetslöshet ut? Inbjudan överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om deltagande. Ordföranden yrkar att en person per parti i kommunstyrelsen erbjuds möjlighet att delta på seminariet och att anmälan sker direkt från partierna till Campus Västervik. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att ge en person per parti i kommunstyrelsen möjlighet att delta på heldagsseminariet om projektet Arbetslös ungdom i Västervik, samt att anmälan sker direkt från partierna till Campus Västervik. Jerry Engström, Campus Västervik

25 Kommunstyrelsen 25 (27) Ks 110 Uppdrag om redovisning av effektiviseringar inför beslut om budget 2016 och ekonomisk plan 2017 och 2018 Dnr 2014/ Med anledning av budgetdagarna mars och redovisningar som gjorts av effektiviseringsuppdragen inför 2016 och 2017 föreslår kommunstyrelsens förvaltning i skrivelse 20 mars 2015 att nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2015 lämna redovisning av vilka effektiviseringar man har för avsikt att genomföra. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att senast till kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2015 lämna redovisning av vilka effektiviseringar man har för avsikt att genomföra inför 2016 och Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Protokollsanteckning Mariann Gustafsson (V), Sverker Thorén (FP), Bo Karlsson (SD) och Hans Ellervik (VDM) vill få följande antecknat till protokollet vilket godkänns av ordföranden: Innan effektiviseringsuppdrag ges vill vi se en beskrivning av konsekvenserna av de tidigare ekonomiska nedskärningarna. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser Carl-Magnus Mårheden, ledningskontoret Anders Björlin, ledningskontoret

26 Kommunstyrelsen 26 (27) Ks 111 Förtydligande med anledning av Förvaltningsrättens i Linköping dom, mål nr Dnr 2014/ Med anledning av rubricerad dom gör kommunstyrelsens förvaltning i skrivelse 23 mars 2015 förtydligande som rör förhållandena i Västervik Miljö & Energi AB. I Västerviks kommun finns VA-verksamhet och renhållning i det kommunala bolaget Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB). I ägardirektiven för bolaget för 2014 finns avkastningskrav på 5,25 % inskrivna. Avkastningskravet gäller dock inte för verksamheterna VA och renhållning. För dessa verksamheter gäller självkostnadsprincipen enligt gängse lagstiftning. Bolaget har följt självkostnadsprincipen för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten. Revisionen har inte heller riktat någon anmärkning mot bolaget i denna fråga för Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förtydligandet avseende avkastningskrav i Västervik Miljö & Energi AB för Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Kommunfullmäktige

27 Kommunstyrelsen 27 (27) Ks 112 Rapporter Ordföranden och kommundirektören rapporterar om pågående integrationsarbete och den asyl- och etableringsprocess som gäller i kommunen. att godkänna lämnad rapport.

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (21) Ärendelista 9 mars 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Helårsrapport

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40 Kommunstyrelsen 1 (45) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 Peter Iselau (S).tjg.ersättare Susanne Hultman (S) tjg.ers. 18-19 Anna Melstedt Ottosson (S)

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 16 september 2013 Ärende till kommunfullmäktige: 7 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Program för omsorg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (26) Ärendelista 14 december 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Ägardirektiv

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Leif Aringstam

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 2 mars 2015 kl. 8.30-17.00 Beslutande Marie Johansson (S), ordf. Kjell Thelin (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG 2011-09-07 19 Plats och tid Hembygdsgården i Söderfors kl 18:00-20:20 Beslutande Ewa Johansson (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M) Gunnar Larsson (FP) Joakim Larsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25 Kommunstyrelsen 1 (34) Plats och tid Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 221-223, 225-241 Axel Nilsson (M) 222-226

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-08-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, klockan 18:00-19:35 ande Leif Skytte (M), ordförande Camilla Mårtensen (FP) Gunilla Tornqvist (S) Ulla Nordström (M) Margaret Stridsberg (M) Ferid

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-15 101 (114) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 15 september 2015, kl. 17.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 Tjustsalen, kl. 09.00-11.30 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Mariann Båtman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Kultur- och fritidsnämnden 1(7) Tid och plats 2015-05-21 - Kommunhuset klockan 10:30-11:35 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - ledamot Gunilla

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-07

Kommunstyrelsen 2013-05-07 Kommunstyrelsen 2013-05-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Kjell Midér (S) Anders Karlsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP)

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-12 Strategi- och framtidsutskottet Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl 14:00 17.15 Utses att justera Benny Halldin (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-05-21

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 63-73 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 18.15 19.00 Beslutande Mikael Vigvinter (C), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Gittan Hultberg (M) Carina Eriksberger

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer