Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08"

Transkript

1 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering, för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou (S) ordf. Denny Åsberg (S) Åke Jägerö (S) Ewa Ståhl (S) Björg Lorentzon (C) Valter Persson (FP) tjg.ers Tomas Markljung (V) Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Björg Lorentzon (C ) Justeringens plats och tid Kommunhuset 15 maj 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kristina Granfelt Ordförande Justerande Angelica Katsanidou Björg Lorentzon Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Sammanträdesdatum 8 maj 2013 Anslaget sätts upp 16 maj 2013 Anslaget tas ned 7 juni 2013 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset+ Kristina Granfelt

2 2 (11) Övriga närvarande Leif Aringstam (M) ers. Ronny Pettersson(S), ers. 35 Poul Larsen (S) ers. Britta Silverdahl (S), ers. Cecilia Eriksson (VDM) ers. Staffan Hällmar (MP) ers. Jörgen Olsson, socialchef Kristina Granfelt, sekreterare Erland Johansson, Bostadsbolaget, 35 Joakim Nyman, utvecklingsledare, 35 Johanna Hafström, förvaltningsekonom, 35 Marie Schmid, HS-chef, 35 Tommy Larsson, IFO-chef, 35 Estrella Moran, Vårdförbundet, 35 Berit Thall, Kommunal, 35

3 3 (11) Ärendelista 8 maj Upprop och val av justerare 35. Socialchefen informerar 36. Budgetuppföljning 37. Riktlinjer för hemteam och hemrehabilitering 38. Boendelösningar avseende ensamkommande flyktingungdomar, redovisning 39. Bidrag till Kvinnojouren Vändela 2013, ansökan 40. Delgivningar 41. Beslutsformuleringar vid myndighetsutövning

4 4 (11) Sn 34 Upprop och val av justerare Dnr Upprop sker och Björg Lorentzon (C) utses att justera.

5 5 (11) Sn 35 Socialchefen informerar Dnr Bostadsbolaget Trygghetsboende, information Joakim Nyman, utvecklingsledare Kontaktpolitiker för ÄO, OF mfl. diskussion (inte beslutsärende) (inte beslutsärende) Budgetuppföljning mars 2013 Riktlinjer för hemteam och hemrehabilitering Boendelösningar avseende ensamkommande flyktingungdomar Bidrag till Kvinnojouren Vändela 2013 beslutar att godkänna lämnad information samt att tillföra ärende Beslutsformuleringar vid myndighetsutövning. Ajournering ajournerar sig kl för lunch och gruppmöten.

6 6 (11) Sn 36 Budgetuppföljning mars 2013 Dnr 2013/ Utfallet för januari mars 2013 uppgår till 181,1 mkr, och ligger därmed fortsatt i linje med utfallet för samma period Budgeten för helåret är också genom sparuppdrag i linje med föregående års budget, vilket gör att förvaltningen behöver göra stora omställningar för att nå en budget i balans. Detta krävdes även förra året, vilket gör att det blir än svårare Enheternas resultat i främst äldreomsorgen, men också inom omsorgen för funktionsnedsatta, är totalt sett fortsatt negativa efter mars månad. Mars månad ser bättre ut än januari och februari, men inte i så stor utsträckning av vi förbättrar prognosen. Den ligger därmed kvar på -10 mkr för äldreomsorgen. Detta tillsammans med ökade placeringskostnader gör att Socialförvaltningen totalt sett fortsatt prognositiserar ett negativt resultat med -15,2 mkr. Arbete pågår med att nå en budget i balans för varje budgetansvar. Socialchefens förslag till beslut att socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. beslutar att bifalla förslag till beslut.

7 7 (11) Sn 37 Riktlinjer för hemteam och hemrehabilitering Dnr 2013/ Hemrehabilitering finns från och med 2012 i hela kommunen, efter beslut i socialnämnden, då det skapar trygghet och höjer livskvaliteten för vårdtagaren. Riktlinjer för Hemteam och Hemrehabilitering beskriver bakgrund, definitioner, mål med hemteam/hemrehablitering, målgrupp, team, vårdplanering, teamträffar, sekretess och samtycke, särskilda prioriteringar och utvärdering/kvalitetsarbete. Handling i ärendet är förslag till, Riktlinjer för Hemteam och Hemrehablitering med bilagor. Socialchefens förslag till beslut att socialnämnden antar förslag till Riktlinjer för Hemteam och Hemrehablitering i Västerviks kommun att gälla från och med 15 maj 2013 samt att riktlinjerna revideras vid behov eller 15 maj beslutar att bifalla förslag till beslut. Exp. till HS-chef Marie Schmid

8 8 (11) Sn 38 Boendelösningar avseende ensamkommande flyktingungdomar Dnr 2012/ Vid tillsyn av Västerviks kommuns boendelösningar för ensamkommande flyktingungdomar framkom att placeringar av ungdomar under 18 år sker i lägenheter. Ungdomarna är placerade med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Socialstyrelsen beslutar att socialnämnden ska vidta följande åtgärd: se till att placeringar av ungdomar under 18 år i lägenheter upphör och att ensamkommande barn placeras i familjehem eller på HVB i enlighet med gällande lagstiftning. Efter Socialstyrelsens beslut har placeringar av ungdomar under 18 år i lägenheter upphört. Handling i ärendet är förslag till, Yttrande gällande tillsyn av Västerviks kommuns bpendelösningar avseende ensamkommande flyktingungdomar, Socialchefens förslag till beslut att socialnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och att man därigenom begär dispens för boende i träningslägenhet för de tre ungdomar som idag bor i träningslägenhet och fyller 18 år i september beslutar att bifalla förslag till beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Exp. till IFO-chef T. Larsson

9 9 (11) Sn 39 Bidrag till Kvinnojouren Vändela 2013 Dnr 2013/ Kvinnojouren Vändela har varit verksam i Västerviks kommun sedan Jourarbetet är ideellt. Kvinnojouren fyller en viktig funktion i samhället då många av de utsatta kvinnorna avstår från att kontakta kommunens socialtjänst. Kvinnojouren Vändela ansöker om bidrag för 2013, hyra möteslokal kronor (20000 kr/2012 verksamhetsbidrag kronor (68000 kr/2012) Handlingar i ärendet är Ansökan om bidag till kvinnojouren Vändela 2013 Verksamhetsberättelse för Kvinnojouren Vändela 2012 Verksamhetsplan för Kvinnojouren Vändela 2013 Tjänsteyttrande, , angeånde ansökan om bidrag till Kvinnojouren Vändela för år 2013 Socialchefens förslag till beslut att bevilja medel till möteslokal med totalt kr att bevilja verksamhetsstöd med totalt kr, totalt kr för beslutar att bifalla förslag till beslut. Exp. till IFO-chef T. Larsson o förvaltn.ekonom J. Hafström f handl.

10 10 (11) Sn 40 Delgivningar Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom Individ- och familjeomsorgen, Beslut fattade, på delegation, om bostadsanpassningsbidrag av byggnadsingenjören, Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde. Protokoll från MBL-förhandlingar finns tillgängliga på sammanträdet. Landstinget i Kalmar län 1. Slutrapport för projekt SamStöd i Kalmar (Case Management) sid.1-7 Övrigt 2. Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor sid Uppsägning av avtal enligt LOV, M.I. Städservice sid.43 beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

11 11 (11) Sn 41 Beslutsformuleringar vid myndighetsutövning Dnr 2012/ Vid Socialstyrelsens tillsyn på HVB för ensamkommande flyktingungdomar, Dnr /2012, framgår av beslutet att dokumentation av ett beslut ska innehålla uppgifter om vem eller vilka som beslutet avser, vad som beslutats, när beslutet fattats och vilken nämnd som har fattat beslutet m.m. bör se över sina beslutsformuleringar så att det tydligt framgår vad som beviljas och med vilket lagstöd. beslutar att med anledning av Socialstyrelsens påpekande ge förvaltningen i uppdrag att se över beslutsformuleringar så att vi uppfyller kraven i SOSF:s 2006:5 4 vid dokumentation i ett ärende och att redovisa detta på utvecklingsdagen den 5 juni.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer