Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23, del av 24, Angelica Katsanidou (S), del av 24, Anna Bodjo (MP), del av 24, Harald Hjalmarsson (M), 22-23, del av 24, Jon Sjölander (M) Sverker Thorén (L) Mariann Gustafsson (V) Tommy Ivarsson (SD) Margareta Fredriksson, (S), tjg. ers. 25 Ewa Ståhl (S), tjg. ers. 25 Ulf Jonsson (S), tjg. ers. Kjell-Åke Larsson, (C) tjg. ers. Karl-Åke Skogsberg, (MP), tjg. ers. 25 Helena Sjöholm, (M), tjg. ers. 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Se nästa sida Harald Hjalmarsson (M) Kommunhuset 10 februari 2016 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Harald Hjalmarsson 22-23, Jon Sjölander Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 8 februari 2016 Anslaget sätts upp 12 februari 2016 Anslaget tas ned 7 mars 2016 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Johan Hägglund

2 Kommunstyrelsen 2 (21) Övriga närvarande Margareta Fredriksson, (S), ers , Dan Nilsson, (S) ers , del av 24, Ewa Ståhl (S), ers , Karl-Åke Skogsberg, (MP), ers , Katarina Andersson, (M) ers , del av 24 Helena Sjöholm, (M), ers , Hans Ellervik (W), ers. Gunnel Ohlin (KD), ers. del av 24, Bo Karlsson (SD), ers. Anders Björlin, kommundirektör Carl-Magnus Mårheden, förvaltningschef, 22-23, del av 24 Christina Bäckström, t.f. ekonomichef, 22-23, del av 24 Johan Hägglund, sekreterare Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, del av 24 Carina Magnusson, ledningskontoret, del av 24 Elisabet Olsson, enheten för kommunservice, del av 24 Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens, del av 24 Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, del av 24 Gina Svensson, enheten för kommunservice, del av 24 Gunilla Ekfeldt, enheten för kommunservice, del av 24 Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, del av 24 Richard Mårtensson, ledningskontoret, del av 24 Carl-Johan Carlstedt, Västervik Logistik & Industri AB, del av 24 Göte Nilsson, Västervik Logistik & Industri AB, del av 24 Magdalena Skogholt, Västervik Framåt AB, del av 24

3 Kommunstyrelsen 3 (21) Ärendelista 8 februari Upprop och val av justerare 23 Anmälan om delegationsbeslut 24 Kommundirektören informerar 25 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revidering 26 Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda 27 Riktlinjer för anslag ur integrationsfonden komplettering 28 Samarbete Västerviks kommun och Linköpings universitet delrapport 2015 samt finansiering Delegering av beslut om disciplinära åtgärder tillägg till delegationsordning från kommunstyrelsen 30 Medborgarförslag om trafikspeglar vid Hospitalsgatan Hamngatan svar 31 Medborgarförslag om att göra Stora Trädgårdsgatan som huvudled svar 32 Rekrytering av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 33 Rapporter

4 Kommunstyrelsen 4 (21) Ks 22 Upprop och val av justerare Upprop sker och Harald Hjalmarsson (M) utses att justera dagens protokoll. Ks 23 Anmälan om delegationsbeslut Läggs till handlingarna Kommundirektörens beslut Dnr 2016/ Samverkansöverenskommelse 17 december 2015 mellan Polisen och Västerviks kommun om trafikinsatser, inriktning cykel. Dnr 2015/ Naturvårdsverkets skrivelse 20 januari 2016 Nya riktlinjer för naturum.

5 Kommunstyrelsen 5 (21) Ks 24 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden: - Preliminärt resultat 2015 för kommunen information - Västerviks hamn information från VLI och information om nyttjanderättsavtalet - Samarbete Västerviks kommun och Linköpings universitet delrapport 2015 samt finansiering Information om kostutredningen - Nulägessituation kring säkerhetsfrågor - Asylsökanden och nyanlända muntlig information om nuläget - Riktlinjer för anslag ur integrationsfonden komplettering - Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revidering - Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda - Delegering av beslut om disciplinära åtgärder tillägg till delegationsordning från kommunstyrelsen - Medborgarförslag om trafikspeglar vid Hospitalsgatan Hamngatan svar - Medborgarförslag om att göra Stora Trädgårdsgatan som huvudled svar - Rekrytering av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen - Nulägesinformation kring rekryteringar Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för lunch och gruppmöten. Yrkanden Ordföranden med bifall av Harald Hjalmarsson (M) yrkar att informationen godkänns, samt att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att till kommunstyrelsen 22 februari 2016 bjuda in polismyndigheten för att ge informera om deras arbete med aktuella våldsbrott i Västervik, att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att analysera vilket förebyggande arbete som gjorts och vad ytterligare som skulle kunna göras kring arbetet med våldsbrott, att uppmana kommunstyrelsens förvaltning att informera allmänheten om det planerade asylboendet i Gamleby. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

6 Kommunstyrelsen 6 (21) Ks 24 forts. att godkänna informationen, att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde bjuda in polismyndigheten för att ge informera om deras arbete med aktuella våldsbrott, att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att analysera vilket förebyggande arbete som gjorts och vad ytterligare som skulle kunna göras kring arbetet med våldsbrott, samt att uppmana kommunstyrelsens förvaltning att informera allmänheten om det planerade asylboendet i Gamleby. Justering Jon Sjölander (M) justerar paragrafen. Exp till Kommunstyrelsens förvaltning

7 Kommunstyrelsen 7 (21) Ks 25 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Västerviks kommun Dnr 2012/ Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige besluta om att förtroendevalda ska få arvoden och andra ekonomiska förmåner. Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag på reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Västerviks kommun och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att dessa antas från och med 1 april Förslaget har under framtagandet varit föremål för dialog med kommunstyrelsens presidium och på en gruppledarträff för partierna i kommunfullmäktige den 13 januari Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 18 januari 2016, med komplettering 3 februari 2016, förslag till beslut. Förslag till bestämmelser redovisades på kommunstyrelsens sammanträde som en information. Synpunkter som framkom under redovisningen är beaktade och har arbetats in i förslag till bestämmelser. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Västerviks kommun att gälla från och med 1 april Jäv På grund av jäv deltar inte Gunnar Jansson (S), Angelica Katsanidou (S), Anna Bodjo (MP), Harald Hjalmarsson (M) och Dan Nilsson (S) i beredning och beslut. Redaktionell ändring På sammanträdet uppmärksammas att 4 stycket 4 är felaktigt överstruket. Yrkanden Ordföranden med bifall av Ulf Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med den redaktionella ändringen.

8 Kommunstyrelsen 8 (21) Ks 25 forts. Sverker Thorén (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förvaltnings förslag, se bilaga 1. Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förvaltnings förslag, samt att ett nytt förslag utarbetas till valet Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med flera ändringar, se bilaga 2. Jon Sjölander (M) med bifall av ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut samt att revidering av arvodesreglemente ska ske år innan val. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt yrkande mot Sverker Thoréns (L) och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget. Ordföranden ställer sitt yrkande mot Mariann Gustafssons (V) och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget. Ordföranden ställer sitt yrkande mot Tommy Ivarssons (SD) och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med ovan angivna redaktionella ändringar anta redovisat förslag till Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Västerviks kommun att gälla från och med 1 april 2016, samt att revidering av arvodesreglemente ska ske år innan val. Reservation Sverker Thorén (L), Mariann Gustafsson (V) och Tommy Ivarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Protokollsanteckning Hans Ellervik (W) och Gunnel Ohlin (KD) önskar få följande anteckning förd till protokollet vilket godkänns av ordföranden: Vi ställer oss bakom Liberalernas förslag till beslut ang ersättning till förtroendevalda i Västerviks kommun. Justering Paragrafen justeras av Jon Sjölander (M). Exp till fullmäktige

9 Kommunstyrelsen 9 (21) Ks 26 Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/ Kommunfullmäktige beslutade , 283, om att anta ny pensionspolicy med tillhörande riktlinjer. Rubricerande ärende avser en komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda, som innebär att pensionsförsäkra förtroendevaldas pension. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 27 januari 2016 en redogörelse för ärendet samt förslag till beslut. Under senhösten 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Kommunfullmäktige beslutade , 129, att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Sedan fullmäktige antog bestämmelserna har en administrativt enklare lösning för att hantera ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL tagits fram. Förslaget från kommunstyrelsens förvaltning möjliggör en enklare administration och den förtroendevalda kan själva styra över sin pension. Andra fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för kompensation för förlorade pensionsförmåner och arvodesväxling hanteras. I förslaget finns även en att-sats om att de kommunala bolagen får i uppdrag att anta motsvarande reglementen att omfatta samtliga av deras förtroendevalda, så att även dessa omfattas av kompletteringen av riktlinjerna. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension, att godkänna reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL), Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg PolitikerPension, att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. valet 2014, att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till pension, samt att uppdra åt kommunens bolag att anta motsvarande reglementen att omfatta samtliga av deras förtroendevalda.

10 Kommunstyrelsen 10 (21) Ks 26 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension, att godkänna reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL), Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg PolitikerPension, att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. valet 2014, att ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till pension, samt att uppdra åt kommunens bolag att anta motsvarande reglementen att omfatta samtliga av deras förtroendevalda. Exp till Fullmäktige

11 Kommunstyrelsen 11 (21) Ks 27 Riktlinjer för anslag ur integrationsfonden komplettering Dnr 2015/ Kommunstyrelsen antog , 410, riktlinjer för anslag ur integrationsfonden med uppdrag åt kommunstyrelsens förvaltning att komplettera ärendet med ett förslag till bidragstak samt hur uppföljning ska ske. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 27 januari 2016 förslag till komplettering. Ansökningar på belopp överstigande SEK per förening eller organisation beslutas av kommunstyrelsen. Enhetschefen för arbete och kompetens beslutar på delegation om utbetalningar under SEK. För ansökningar på belopp överstigande SEK ska en delrapportering och uppföljning ske efter halva projekttiden till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för arbete och kompetens. Kommunstyrelsen får enligt förslaget kvartalsvisa rapporter med sammanställning på ansökningar som blivit beviljade eller fått avslag, samt uppgifter om organisation, projektinnehåll, summa och beslutsdatum. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut att godkänna redovisad komplettering av riktlinjer för anslag ur integrationsfonden. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Exp till Elisabeth Johansson enheten för arbete och kompetens Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens Elisabet Olsson, (författningssamlingen)

12 Kommunstyrelsen 12 (21) Ks 28 Samarbete Västerviks kommun och Linköpings universitet delrapport 2015 samt finansiering 2016 Dnr 2013/ Västerviks kommun och Linköpings universitet Holding AB tecknade i december 2014 ett samverkansavtal för regional tillväxt för tiden Inför tecknande av avtal och samverkan med Linköpings universitet beslutade kommunstyrelsen den 11 november 2013, 352, följande: - att under förutsättning av näringslivets medfinansiering på minst 50 % av den årliga ersättningen till Linköpings universitet uppdra åt ledningskontoret att ta fram relevanta mål för verksamheten och därefter teckna samverkansavtal med Linköpings universitet, - att godkänna att Västervik Framåt AB i övrigt får uppdraget att företräda kommunen enligt åtagandena i samverkansavtalet, samt - att kommunens ekonomiska åtagande enligt samverkansavtalet på högst 225 tkr finansieras ur utvecklingsanslaget för 2014, samt uttala sin avsikt att besluta om åtagandet efter årlig redovisning även för 2015 och Enligt kommunstyrelsens beslut ska en årlig redovisning ske inför beslut om ny årlig finansiering från kommunens sida. Västervik Framåt AB har uppdraget från Västerviks kommun att driva samverkansprojektet och lämnar en skriftlig delrapport för 2015, se bilaga. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 1 februari 2016 bakgrund till ärendet och förslag till beslut. Förslaget är att årsbeloppet för 2016 tas ur utvecklingsanslaget då medel finns och den årliga redovisningen i form av delrapport 2015 visar på fortsatta goda samverkansmöjligheter med Linköpings universitet Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut att godkänna redovisad rapport om samverkan med Linköpings universitet, att finansiering för 2016 av kommunens åtagande enligt samverkansavtalet på högst 225 tkr finansieras ur utvecklingsanslaget för 2016, samt att beslutet gäller under förutsättning av övriga medfinansiärers medverkan.

13 Kommunstyrelsen 13 (21) Ks 28 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att godkänna redovisad rapport om samverkan med Linköpings universitet, att finansiering för 2016 av kommunens åtagande enligt samverkansavtalet på högst 225 tkr finansieras ur utvecklingsanslaget för 2016, samt att beslutet gäller under förutsättning av övriga medfinansiärers medverkan. Exp till Carl-Magnus Mårheden, ledningskontoret Anton Wetorp, ledningskontoret Västervik Framåt AB Linköpings Universitet

14 Kommunstyrelsen 14 (21) Ks 29 Delegering av beslut om disciplinära åtgärder tillägg till delegationsordning från kommunstyrelsen Dnr 2015/ Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning inte delegerat frågan om disciplinära åtgärder i anställningsärenden. Varning och avstängning från arbetet är sådana åtgärder. Kommundirektören och förvaltningschefen föreslås få denna delegation för sina respektive ansvarsområden (ledningskontoret respektive kommunstyrelsens förvaltning) och att detta tillförs gällande delegation från kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse föreslås följande tillägg i gällande delegation från kommunstyrelsen: Under kommundirektörens delegation, rubrik D c Personal- och lönefrågor läggs följande till som punkt nr 5: - Beslut om varning och avstängning från arbetet i anställningsärenden inom ledningskontoret. En ny punkt I med rubriken Till förvaltningschefen läggs till och följande läggs till som punkt nr 1: - Beslut om varning och avstängning från arbetet i anställningsärenden inom kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut att delegera till kommundirektören och till förvaltningschefen att besluta om de disciplinära åtgärderna varning och avstängning från arbetet i anställningsärenden inom sina respektive ansvarsområden och att detta tillförs gällande delegation från kommunstyrelsen enligt ovan. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Exp till Anders Björlin, kommundirektör Carl-Magnus Mårheden, förvaltningschef Elisabet Olsson (författningssamlingen)

15 Kommunstyrelsen 15 (21) Ks 30 Medborgarförslag om trafikspeglar vid Hospitalsgatan Hamngatan svar Dnr 2015/ En boende i Västervik har lämnat ett medborgarförslag om att trafikspeglar sätts upp vid utfarten från Hospitalsgatan ut mot Hamngatan för att underlätta trafiksituationen och undvika olyckstillbud vid utfarten från Hospitalsgatan. Kommunfullmäktige beslutade , 202, att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 27 januari 2016 förslag till svar på medborgarförslaget. I skrivelsen framkommer att förvaltningen bifaller förslagsställarens förslag om att trafikspeglar sätts upp på den aktuella utfarten. Förvaltningen har på delegation tagit beslut om att uppdra åt Västervik Miljö & Energi AB, affärsområde Entreprenad (Gator), att verkställa förslaget. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut att anse medborgarförslaget bifallet i och med att beslut fattats om att tillgodose förslagsställarens önskemål, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Exp till Förslagsställaren Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad Fullmäktige

16 Kommunstyrelsen 16 (21) Ks 31 Medborgarförslag om att göra Stora Trädgårdsgatan till huvudled Dnr 2015/ En boende i Västervik har väckt ett medborgarförslag om att göra Stora Trädgårdsgatan i Västervik till huvudled mellan Königsmarksgatan och fram till Albert Tengers väg. Förutom Perugatan och Breviksvägen är det åtta påfartsgator där högerregeln gäller på berörda sträcka. Kommunfullmäktige beslutade , 228, att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 29 januari 2016 förslag till svar på medborgarförslaget. I skrivelsen framhåller enheten för samhällsbyggnad inom kommunstyrelsen förvaltning att enheten samtycker till medborgarförslaget och avser att verka för ett genomförande. Vidare framförs att frågan har varit aktuell under flera år och att enheten för samhällsbyggnad har börjat utreda möjligheter att bättre lösa trafiksituationen för alla trafikanter, både bussar, bilister, cyklister och gående på Stora Trädgårdsgatan. Enligt förslaget till svar på medborgarförslaget kan en del i en sådan lösning vara att låta Stora Trädgårdsgatan utgöra huvudled. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 januari 2016 förklara medborgarförslag besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Exp till Förslagsställaren Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad Fullmäktige

17 Kommunstyrelsen 17 (21) Ks 32 Rekrytering av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 2016/ Nuvarande förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen kommer att sluta sin anställning i Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 1 februari 2016 förslag till beslut. Enligt förslaget förordas en kombination av traditionellt sökförfarande tillsammans med searchförfarande för att bredda urvalet. Västerviks Kommun har avropsavtal för externt rekryteringstöd. För chefstjänster ska kommunen i första hand använda Unik resurs i Sverige AB. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut att utse kommunstyrelsens presidium och barn-och utbildningsnämndens ordförande till rekryteringsgrupp. Från tjänstemän deltar kommundirektör och HR- och kommunikationschef samt representant från barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till kravspecifikation för tjänsten, samt att anlita Unik resurs i Sverige AB för rekryteringsuppdraget. Yrkanden Harald Hjalmarsson (M) med bifall av ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att hela presidiet för barnoch utbildningsnämnden ska ingå i rekryteringsgruppen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

18 Kommunstyrelsen 18 (21) Ks forts. att utse presidierna för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden till rekryteringsgrupp. Från tjänstemän deltar kommundirektör och HR- och kommunikationschef samt representant från barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till kravspecifikation för tjänsten, samt att anlita Unik resurs i Sverige AB för rekryteringsuppdraget. Exp till De utsedda Anders Björlin, kommundirektör Carina Magnusson, ledningskontoret

19 Kommunstyrelsen 19 (21) Ks 33 Rapporter Ordföranden rapporterar från Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och landsbygdsminister Sven-Erik Buchts besök 3 februari 2016 på Campus Västervik. Harald Hjalmarsson rapporterar från Sverigeförhandlingens möte 1 februari att godkänna rapporterna.

20 Kommunstyrelsen 20 (21) Bilaga 1

21 Kommunstyrelsen 21 (21) Bilaga 2

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Medborgarförslag om kommunala lokaler för dans och umgänge med vaktservice svar Dnr 2015/381-109

Medborgarförslag om kommunala lokaler för dans och umgänge med vaktservice svar Dnr 2015/381-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (20) 2016-01-25 Ks 12 Medborgarförslag om kommunala lokaler för dans och umgänge med vaktservice svar Dnr 2015/381-109 19 augusti 2015 har det väckts ett medborgarförslag

Läs mer

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP)

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP) 1(9) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 22 mars 2016 kl 13:00-13:39 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Ulla Malutchenko (M) tjg. ersättare Christina Pettersson (S) Helena Ekekihl (MP) Roine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl. 8.30 14.45 ajournering kl. 11.45-11.15, 12.00-13.00 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. 118-130, 132-136,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (31) 2015-11-30 Kf Ks 346 Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl ajournering kl , Kommunhuset 13 oktober 2015

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl ajournering kl , Kommunhuset 13 oktober 2015 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl. 8.30 15.40 ajournering kl. 12.05-14.00, 14.45-14.52 Tomas Kronståhl (S), ordf. Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(12) 2014-08-18 Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.00-16.40 Beslutande Ledamöter Ann S. Pihlgren (M), ordförande Kai Larsson (MP), ersättare Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-05-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-05-02, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Björn Eriksson (S) Dan-Åke Moberg (S) Mårten Blomqvist (S) Christer Thörner (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag

1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar. 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag Kommunstyrelsen 3 (9) Ärendelista 1 juli 2016 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Säkerhetsbälte till barn i bussar svar på uppdrag 5. Försäljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Konferensrum 2:2, Kommunalhuse, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder (S), ordförande Lars Robin (M) Bosse Olsson (MP) Mikael Sundh (TUP) Arzu Alan (S) Bo Claesson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 9 februari 2015 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 9 februari 2015 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 9 februari 2015 kl. 8.30-14.55 ajournering kl. 12.00-14.00, 14.10-14.15 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering: kl. 15.00 15.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer