Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M) Katarina Andersson (M) Mats Hugosson (C) , Olof Nimhed (VDM) Gunnel Ohlin (KD) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Angelica Katsanidou (S) Gunnar Jansson (S) , Anna Bodjo (MP) Kenneth Hardy Axelsson (FP), tjg. ers. Ewa Ståhl (S), tjg. ers. Tomas Markljung (V), tjg. ers. Peter Johansson (M), tjg. ers Veikko Kärki (S), tjg. ers. 165 Se nästa sida Ingegerd Karlsson (S) Kommunledningskontoret 2 maj 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Ingegerd Karlsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2 maj 2011 Anslaget sätts upp 3 maj 2011 Anslaget tas ned 25 maj 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (30) Övriga närvarande Peter Johansson (M), ers , Roger Psajd (M), ers. Marie-Louise Lundgren (M), ers Veikko Kärki (S), ers , Sharad Bhatt (S), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör samhällsutveckling Helena Sjöholm, kommundirektör koncernsamordning Elisabet Olsson, sekreterare

3 Kommunstyrelsen 3 (30) Ärendelista 2 maj Upprop och val av justerare 154 Meddelanden 155 Anmälan om delegationsbeslut 156 Ansökan från Kunskapsnavet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande 157 Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande 158 Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande 159 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande 160 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande 161 Ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande som huvudman för fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola i Västerviks kommun yttrande 162 Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Oskarshamns kommun yttrande 163 Detaljplan för Aleglo 3:28, Loftahammar antagande 164 Riktlinjer för offentligt skyddat arbete (OSA) inom Västerviks kommun 165 Revisionsrapport över granskning av högskolecentrum Campus Västervik svar 166 Revisionsrapport Gransknings-PM över inköp i nämnder och styrelser svar

4 Kommunstyrelsen 4 (30) Ärendelista 2 maj 2011 forts. 167 Plan för räddningsinsats för OK-Q8, Lucernadepån Västervik 168 Fördjupad förstudie över föroreningsstationen i Skeppsbrofjärden, Västervik 169 Medborgarförslag om fler och bättre toaletter i naturhamnarna svar 170 Rapporter

5 Kommunstyrelsen 5 (30) Ks 153 Upprop och val av justerare Upprop sker och Ingegerd Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll.

6 Kommunstyrelsen 6 (30) Ks 154 Meddelanden Dnr 2011/ Finansrapport för kommunkoncernen likviditet och lån mars 2011.

7 Kommunstyrelsen 7 (30) Ks 155 Anmälan om delegationsbeslut Ordförandens beslut Dnr 2011/6-105 Beslut 15 april 2011 om bidrag 10 tkr till Överums Dansare för deltagande i föreningen Nordens vänortsstämma i Bamble, Norge. Dnr 2011/ Skrivelse 20 april 2011 till utbildningsdepartementet om att kommunen avstår från att yttra sig över promemorian Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen. Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2010/ Plankostnadsavtal 11 april 2011 för detaljplan för Reimersholm del av Västervik 5:13, Västerviks kommun. Dnr 2011/ Motion om konsthall i Västerviks kommun remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 17 maj Dnr 2010/ Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 11 april 2011 om bildande av Västra Marströmmens naturreservat i Västerviks kommun läggs till handlingarna. Dnr 2011/ Västerviks kommuns överklagande 20 april 2011 till Växjö tingsrätt, miljödomstolen, om tillstånd enligt miljöbalken till drift av Gamleby avloppsreningsverk i Västerviks kommun samt fullmakt för advokater vid Alrutz Advokatbyrå AB att föra kommunens talan i målet läggs till handlingarna. Kommundirektör Helena Sjöholms beslut Dnr 2010/ Namninsamling 20 mars 2011 från personal i Gamleby om konkurrensutsättning inom handikappomsorgens verksamhet i Gamleby läggs till handlingarna. Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter och väghållarbeslut nr 21-26/11.

8 Kommunstyrelsen 8 (30) Ks 155 forts. Anmälan om delegationsbeslut, forts. Trafikhandläggarens beslut Parkeringsdispens nr 10-13/11. Anmälan om delegationsbeslut enligt lag om skydd mot olyckor Dnr 2011/ , 2011/9-174, 2010/4-174 och 2011/ Rapport 5 april 2011 om föreläggande enl. 5 kap 2 och nyttjandeförbud enligt 3 kap 4 lag om skydd mot olyckor. Rapport 5 april ansökningar om rengöring/sotning av egen anläggning och att låta annan behörig sotare utföra rengöring. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för tjänstemannaföredragningar, gruppmöten och lunch.

9 Kommunstyrelsen 9 (30) Ks 156 Ansökan från Kunskapsnavet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande Dnr 2011/ Skolinspektionen ger i skrivelse 22 februari 2011 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan som Kunskapsnavet AB har lämnat in till Skolinspektionen (dnr :898). Yttrande ska enligt skrivelsen vara inlämnat senast 29 april 2011, men Västerviks kommun har fått förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2 maj Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 46 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 26 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Kunskapsnavet AB (dnr :898) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Jäv På grund av jäv deltar inte Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Kunskapsnavet AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Kunskapsnavet AB (dnr :898) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun, samt

10 Kommunstyrelsen 10 (30) Ks 156 forts. att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Kunskapsnavet AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Expedieras till Skolinspektionen via e-post: Barn- och utbildningsnämnden

11 Kommunstyrelsen 11 (30) Ks 157 Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande Dnr 2011/ Skolinspektionen ger i skrivelse 22 februari 2011 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan som HS Naturbruksgymnasium AB har lämnat in till Skolinspektionen (dnr 2011:904). Yttrande ska enligt skrivelsen vara inlämnat senast 29 april 2011, men Västerviks kommun har fått förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2 maj Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 41 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 26 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB (dnr 2011:904) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Jäv På grund av jäv deltar inte Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB (dnr 2011:904) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun, samt

12 Kommunstyrelsen 12 (30) Ks 157 forts. att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Expedieras till Skolinspektionen via e-post: Barn- och utbildningsnämnden

13 Kommunstyrelsen 13 (30) Ks 158 Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande Dnr 2011/ Skolinspektionen ger i skrivelse 28 februari 2011 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan som Hermods AB har lämnat in till Skolinspektionen (dnr :603). Yttrande ska enligt skrivelsen vara inlämnat senast 29 april 2011, men Västerviks kommun har fått förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2 maj Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 44 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 26 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Hermods AB (dnr :603) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Jäv På grund av jäv deltar inte Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Hermods AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Hermods AB (dnr :603) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun, samt

14 Kommunstyrelsen 14 (30) Ks 158 forts. att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Hermods AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Expedieras till Skolinspektionen via e-post: Barn- och utbildningsnämnden

15 Kommunstyrelsen 15 (30) Ks 159 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande Dnr 2011/ Skolinspektionen ger i skrivelse 18 februari 2011 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan som Baggium Utbildning AB har lämnat in till Skolinspektionen (dnr 2011:589). Yttrande ska enligt skrivelsen vara inlämnat senast 29 april 2011, men Västerviks kommun har fått förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2 maj Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 42 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 26 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Baggium Utbildning AB (dnr 2011:589) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Jäv På grund av jäv deltar inte Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Baggium Utbildning AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Baggium Utbildning AB (dnr 2011:589) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun, samt

16 Kommunstyrelsen 16 (30) Ks 159 forts. att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Baggium Utbildning AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Expedieras till Skolinspektionen via e-post: Barn- och utbildningsnämnden

17 Kommunstyrelsen 17 (30) Ks 160 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun yttrande Dnr 2011/ Skolinspektionen ger i skrivelse 16 februari 2011 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan som Drottning Blankas Gymnasieskola AB har lämnat in till Skolinspektionen (dnr :1127). Yttrande ska enligt skrivelsen vara inlämnat senast 29 april 2011, men Västerviks kommun har fått förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2 maj Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 40 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 26 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1127) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Jäv På grund av jäv deltar inte Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (dnr :1127) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun, samt

18 Kommunstyrelsen 18 (30) Ks 160 forts. att om Skolinspektionen väljer att bevilja ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB föreslås att utbildning som saknas i kommunen eller i samverkansområdet i första hand prioriteras. Expedieras till Skolinspektionen via e-post: Barn- och utbildningsnämnden

19 Kommunstyrelsen 19 (30) Ks 161 Ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande som huvudman för fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola i Västerviks kommun yttrande Dnr 2011/ Skolinspektionen ger i skrivelse 25 februari 2011 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan som Karl-Oskar Utbildning AB har lämnat in till Skolinspektionen (dnr 2011:1329). Yttrande ska enligt skrivelsen vara inlämnat senast 29 april 2011, men Västerviks kommun har fått förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2 maj Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 43 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 26 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB (dnr 2011:1329) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Jäv På grund av jäv deltar inte Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Skolinspektionen via e-post: Barn- och utbildningsnämnden

20 Kommunstyrelsen 20 (30) Ks 162 Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Oskarshamns kommun yttrande Dnr 2011/ Skolinspektionen ger i skrivelse 28 februari 2011 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan som Hermods AB har lämnat in till Skolinspektionen (dnr :608). Yttrande ska enligt skrivelsen vara inlämnat senast 29 april 2011, men Västerviks kommun har fått förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens behandling av ärendet 2 maj Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 45 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 26 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan från Hermods AB (dnr :608) med motiveringen att en etablering skulle leda till långtgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Västerviks kommun. Jäv På grund av jäv deltar inte Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Skolinspektionen via e-post: Barn- och utbildningsnämnden

21 Kommunstyrelsen 21 (30) Ks 163 Detaljplan för Aleglo 3:28, Loftahammar antagande Dnr 2009/ Enligt kommunledningskontorets skrivelse 13 april 2011 syftar planen till att ersätta gällande detaljplan inom fastigheten Aleglo 3:28 för att möjliggöra sammanlagt tre fastigheter med vardera en byggrätt för friliggande bostadshus. Planområdet ligger i fritids- och permanenthusområdet i Aleglo, ca 1,5 km söder om Loftahammar. Planen har hanterats med enkelt planförfarande och har varit ute på samråd under tiden 9 april 2010 till 14 maj Under samrådet inkom tio yttranden. Inkomna yttranden och synpunkter framgår av det särskilda utlåtandet, reviderat samt Där redovisas de ställningstagande och revideringar som gjorts. Planhandlingarna består av: - Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta Särskilt utlåtande Till detaljplanen hör även följande underlag: - Behovsbedömning Fastighetsförteckning Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna det särskilda utlåtandet (rev) daterat och , samt att anta rubricerad detaljplan. Yrkande Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar Sofia Hjertqvist, samhällsbyggnadsenheten

22 Kommunstyrelsen 22 (30) Ks 164 Riktlinjer för offentligt skyddat arbete (OSA) inom Västerviks kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 20 april 2011 förslag till riktlinjer för offentligt skyddat arbete (OSA). Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) regleras i bland annat förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (SFS 2000:630) och i bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA). OSA är ett arbetsmarknadspolitiskt program hos arbetsförmedlingen och syftar till att ge vissa grupper av personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning med utvecklande inslag. På sikt ska anställningen kunna leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Målgrupper som omfattas av OSA är: - arbetslösa med socialmedicinskt funktionshinder, - arbetslösa som är berättigade till insatser enl. lagen (1933:387) om stöd och service till funktionshindrade, - arbetslösa som på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare har haft kontakt med arbetslivet eller varit borta ifrån det under längre tid. Anställningen i kommunen omfattar 6 månader och kan vid behov förlängas ytterligare 6 månader. Sedan januari 2010 ansvarar kommunstyrelsen för offentligt skyddat arbete och uppdraget finns inom enheten för arbete och kompetens. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta redovisade riktlinjer för offentligt skyddat arbete (OSA) att gälla fr.o.m och tillsvidare. Yrkande Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) och Gunnar Jansson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret med uppdraget att utreda och föreslå vad som händer med de personer som ingår i programmet efter avslutad anställning vid den bortre tidsgränsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

23 Kommunstyrelsen 23 (30) Ks 164 forts. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret med uppdraget att utreda och föreslå vad som händer med de personer som ingår i programmet efter avslutad anställning vid den bortre tidsgränsen. Expedieras till Ove Öhrling, enheten för arbete och kompetens

24 Kommunstyrelsen 24 (30) Ks 165 Revisionsrapport över granskning av högskolecentrum Campus Västervik svar Dnr 2011/ Revisorerna har i skrivelse 31 januari 2011 överlämnat en revisionsrapport över granskning av högskolecentrum Campus Västervik för kännedom och beaktande. En uppföljning av granskningsrapporten kommer att ske. I rapporten har revisionen lämnat ett antal rekommendationer som bl.a. handlar om att kommunstyrelsen bör vara mer delaktig i och uppdaterad på affärsplan, verksamhetsresultat och prestationer. Kommunledningskontoret redovisar i bilaga till skrivelse 25 mars 2011 och förslag till yttrande över de rekommendationer som lämnas i rapporten. Av yttrandet framgår att rapporten i huvudsak upplevs som positiv och ger stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till revisorerna som svar på rapporten över granskning av högskolecentrum Campus Västervik. Jäv På grund av jäv deltar inte Gunnar Jansson (S) i handläggning och beslut i ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunstyrelsen gärna har en mer aktiv roll vad gäller planering och uppföljning av verksamheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till revisorerna som svar på rapporten över granskning av högskolecentrum Campus Västervik, samt att kommunstyrelsen gärna har en mer aktiv roll vad gäller planering och uppföljning av verksamheten. Expedieras till Revisorerna Ove Öhrling, enheten för arbete och kompetens Jerry Engström, Campus Västervik

25 Kommunstyrelsen 25 (30) Ks 166 Revisionsrapport Gransknings-PM över inköp i nämnder och styrelser svar Dnr 2011/ Revisorerna har i skrivelse 31 januari 2011 överlämnat rubricerad revisionsrapport för kännedom och beaktande. De meddelar även att en uppföljning av granskningsrapporten kommer att ske. Av kommentarerna i rapporten framgår att det framförallt finns brister i upphandlingen inom Västerviks Bostads AB där det anses att rutiner och befogenheter för att göra inköp inom bolaget måste ses över. Kommunledningskontoret har i skrivelse 4 april lämnat förslag till svar på rapporten. Av svaret framgår att det behövs ett mer uttalat mandat att styra inköps- och upphandlingsfrågor processmässigt och att upphandlingsfrågorna måste lyftas strategiskt. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera den kommunala inköpsprocessen samt att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 4 april 2011 till revisionen som svar på rapporten. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Revisorerna Ulla Öhrn, kommunledningskontoret

26 Kommunstyrelsen 26 (30) Ks 167 Ufos 24 Plan för räddningsinsats för OK-Q8, Lucernadepån Västervik Dnr 2011/ Västerviks kommun har på anmodan från länsstyrelsen reviderat sin plan för räddningsinsats för OK-Q8 AB, Lucernadepån enligt lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Planen tillställs härmed länsstyrelsen enligt anmodan. Kommunen har även anmodats att informera allmänheten om riskerna vid en allvarlig olycka på sevesoklassad verksamhet enligt ovanstående lag och förordning. Förslag till den information bifogas planen för räddningsinsats och avses publiceras i dagspressen samt på kommunens hemsida. Utskottet beslutar att uppdra till stf räddningschef Roger Landelius, att i samband med att informationen publiceras i dagspressen också ge ut en pressrelease för att på detta sätt ännu bättre nå allmänheten. Utskottet uppdrar också till stf räddningschef Roger Landelius att i samarbete med kommunens informatörer använda andra informationskanaler för att få ut den viktiga informationen till allmänheten. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa planen för räddningsinsats för OK-Q8 AB, Lucernadepån och förslaget till information till allmänheten. Planen och informationsförslaget överlämnas till länsstyrelsen efter kommunstyrelsens ställningstagande. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd

27 Kommunstyrelsen 27 (30) Ks 168 Fördjupad förstudie över föroreningssituationen i Skeppsbrofjärden, Västervik Dnr 2010/ Västerviks kommun har i skrivelse 28 februari 2011 från Länsstyrelsen i Kalmar län föreslagits få statsbidrag för en fördjupad förstudie av föroreningssituationen i Skeppsbrofjärden. Syftet är att genomföra nödvändiga undersökningar för att fastställa ansvaret för de föroreningar som påträffats. Kommunledningskontoret redovisar ärendet i skrivelse 11 april Vid nedläggning av en biogasledning från Lucerna till en biogasstation vid infarten upptäcktes oljeförorenade massor i sedimentet vid Tre Bröders Sund. Eftersom föroreningarna kan spridas bör nu hela Skeppsbrofjärden undersökas. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att acceptera villkoren i länsstyrelsens förslag till beslut 28 februari 2011 samt att rekvirera tilldelade medel från länsstyrelsen, att kommunstyrelsen är projektägare, att kostnaden inte överstiger bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län, att tillsvidare utse Conny Jansson som kommunens beställarombud, samt att upphandla projektledning och resurser för provtagning och sammanställning av erhållna resultat. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Conny Jansson, miljö- och byggnadskontoret

28 Kommunstyrelsen 28 (30) Ks 169 Medborgarförslag om fler och bättre toaletter i naturhamnarna svar Dnr 2010/ Leif Delvert, Gamleby har 8 april 2010 väckt ett medborgarförslag om att naturhamnarna i Västerviks kommun bör förses med fler och bättre toaletter. Medborgarförslaget innebär i korthet att kommunen bör skaffa många fler toaletter till naturhamnarna inom kommunen. Kommunen bör även se till att de som redan finns blir i mycket bättre skick. Kommunledningskontoret har i skrivelse 20 april 2011 lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Samråd har skett med miljö- och byggnadskontoret samt med Västervik Miljö & Energi AB. Toaletter i välbesökta platser i skärgården är en viktig fråga ur såväl miljö- och hälsoskyddssynpunkt som för besöksnäringen. Det är viktigt att det finns fungerande toaletter på strategiska platser i skärgården, inte minst i anslutning till naturhamnar för att förebygga nedskräpning och vattenföroreningar. Kommunledningskontoret håller med förslagsställaren om att det behövs en översyn av toaletterna i skärgården eftersom det är viktigt både ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och för besöksnäringen. En förvaltningsövergripande VA-plan (Vatten och avloppsplan) är på gång och kommer att arbetas fram under perioden I denna ingår en utredning av toaletter i kommunens naturhamnar. Utredningen kommer att omfatta en nulägesbeskrivning och förslag till åtgärder och planeras vara klar under Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att det i arbetet med den förvaltningsövergripande VA-planen ska ingå en särskild utredning av toaletter i kommunens naturhamnar. Utredningen ska redovisas under år 2012, samt att med hänvisning till ovanstående förklara medborgarförslaget besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

29 Kommunstyrelsen 29 (30) Ks 169 forts. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att det i arbetet med den förvaltningsövergripande VA-planen ska ingå en särskild utredning av toaletter i kommunens naturhamnar. Utredningen ska redovisas under år 2012, samt att med hänvisning till ovanstående förklara medborgarförslaget besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse. Expedieras till Leif Delvert, Kuttorpsvägen 4, Gamleby Gun Lindberg, samhällsbyggnadsenheten Kommunfullmäktige

30 Kommunstyrelsen 30 (30) Ks 170 Rapporter Dnr 2011/ Christin Rampeltin Molin (M) rapporterar om att årsstämman med Västervik Biogas AB som var planerad till 29 april 2011 i Linköping blev inställd. Det innebär att den gamla styrelsen sitter kvar tillsvidare. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad rapport.

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25 Kommunstyrelsen 1 (34) Plats och tid Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 23 augusti 2010 kl. 10.00 13.25 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 221-223, 225-241 Axel Nilsson (M) 222-226

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2016-03-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (21) Ärendelista 9 mars 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Helårsrapport

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.10-13.30 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20 1 (29) 2016-04-19 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20 Gunnar Jansson (S) ordförande Marcus Fridlund (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 november 2013 kl. 13.00-16.45

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 november 2013 kl. 13.00-16.45 1 (30) 2013-11-12 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 november 2013 kl. 13.00-16.45 Christin Rampeltin

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-10-20

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-10-20 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum 3 vån, kl 17:03-19:21 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt Daniel

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00-20.35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-20 kl 19.00-20.15 Beslutande Gunilla Quist-Lundin (M) Wiggo Wrangborg (M) ers tj Tina Johnsson (M) Gunborg Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40 Kommunstyrelsen 1 (45) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 24 februari 2014 kl. 8.30 14.40 ajournering kl. 11.40-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 149-151, 153-169 Christin Rampeltin

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2007-02-16 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl 08:30-10:00, 13:00-15:00 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 109, kl 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) ej 34 Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 21 juni 2010 kl. 10.00-16.00

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 21 juni 2010 kl. 10.00-16.00 Kommunstyrelsen 1 (40) Plats och tid Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 21 juni 2010 kl. 10.00-16.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 199-220 Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer